Opatření ze dne 29.6.1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

11.8.1998 | Sbírka:  2/1998 (SK) | Částka:  64/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1992 Sb.
Prováděcí: 5/1999 (CBO)
Pasivní derogace: 31/2000 (OP), 309/1999 Sb., RS01/98 (CBO)
2/1998
Opatření
České národní banky
ze dne 29. června 1998,
kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
Česká národní banka podle § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah uveřejněných informací
§ 1
Údaje o bance
(1) Banka uveřejňuje:
a) obchodní jméno, právní formu, sídlo banky, identifikační číslo dle zápisu v Obchodním rejstříku,
b) datum zápisu do Obchodního rejstříku včetně data poslední změny,
c) výši základního jmění zapsanou v Obchodním rejstříku,
d) výši splaceného základního jmění,
e) druh, formu, podobu emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty,
f) údaje o zvýšení základního jmění, bylo-li základní jmění zvýšeno od posledního uveřejnění:
1. objem emise v Kč,
2. druh, formu, podobu emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty,
3. upsaný objem emise,
4. splacený objem emise,
g) údaje o členech představenstva, dozorčí rady, prokuristech, vedoucích zaměstnancích banky:
1. jméno a příjmení včetně titulů,
2. funkce,
3. datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává.
(2) Banka uveřejňuje celkové organizační schéma banky s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců (přepočtený stav).1)
§ 2
Údaje o akcionářích banky
(1) Banka uveřejňuje údaje o osobách, jejichž podíl na hlasovacích právech spojených s akciemi vydanými bankou činí nejméně 10 %.
(2) O právnických osobách, které jsou osobami podle odstavce 1, banka uveřejní:
a) obchodní jméno (název), sídlo a předmět podnikání dle zápisu v Obchodním rejstříku (jiné obdobné evidenci),
b) výši podílu v procentech na hlasovacích právech,
c) zda se jedná o akcionáře se zvláštním vztahem k bance podle § 19 odst. 1 písm. c), e), f) a h) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
(3) O fyzických osobách, které jsou osobami podle odstavce 1, banka uveřejní:
a) jméno, příjmení, rodné číslo,
b) je-li fyzická osoba podnikatelem, obchodní jméno a předmět podnikání,
c) výši podílu v procentech na hlasovacích právech,
d) zda se jedná o akcionáře se zvláštním vztahem k bance podle § 19 odst. 1 písm. a), b), d), f) a g) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Přehled o činnostech banky
(1) Banka uveřejňuje:
a) přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka,
b) přehled činností, které banka skutečně vykonává,
c) přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno,
d) přehled služeb, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta s uvedením vztahu této služby k pojištění vkladů.2)
(2) Banka uveřejňuje následující informace o právnických osobách, nad kterými vykonává kontrolu:3)
a) obchodní jméno a sídlo právnické osoby tak, jak je uvedeno v příslušné evidenci (rejstřík, registr),
b) identifikační číslo,
c) předmět podnikání,
d) základní jmění,
e) podíl banky na základním jmění v procentech a v Kč,
f) podíl banky na hlasovacích právech v procentech,
g) kontrola vykonávaná jiným způsobem.
§ 4
Informace o hospodaření banky
(1) Banka uveřejňuje údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát, údaje o klasifikovaných úvěrech a o kapitálu banky v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.
(2) Banka uveřejňuje ukazatel kapitálové přiměřenosti, ukazatel návratnosti aktiv (ROA), ukazatel návratnosti kapitálu (ROE), aktiva na jednoho zaměstnance, provozní náklady na jednoho zaměstnance a čistý zisk na jednoho zaměstnance dle přílohy č. 2 tohoto opatření.
(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 vychází z výkazů předkládaných České národní bance podle zvláštního předpisu.4)
§ 5
Výroční zpráva
(1) Součástí uveřejňovaných informací je výroční zpráva banky5) za poslední ukončené účetní období včetně výroku auditora k účetní závěrce banky v nezkrácené podobě.
(2) Součástí uveřejňovaných informací pobočkami zahraničních bank je výroční zpráva zahraniční banky6) za poslední ukončené účetní období.
(3) Na žádost klienta zapůjčí banka nebo pobočka zahraniční banky výroční zprávu k nahlédnutí.
§ 6
Forma, způsob a periodicita uveřejnění informací
(1) Banka uveřejňuje informace písemnou formou v českém jazyce, vhodným způsobem (např.: vyvěšením na desce, informační brožurou apod.) na veřejnosti přístupném místě ústředí a všech veřejnosti přístupných obchodních místech (tj. organizačních jednotkách - úřadovny, pobočky, expozitury atp.) ve čtvrtletní periodicitě.
(2) Údaje platné k 31. 3., 30. 6., 30. 9. banka uveřejňuje do šesti týdnů od ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
(3) Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát k 31. 12. za uplynulý rok a příslušné ukazatele k 31. 12. uveřejní banka do dvanácti týdnů po skončení kalendářního roku.
(4) Banka uveřejňuje údaje o svém hospodaření v právě uplynulém čtvrtletí společně s údaji za tři předcházející čtvrtletí.
§ 7
Na pobočku zahraniční banky se vztahují ustanovení § 1 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 (s výjimkou položek č. 10 aktiv, 7 pasív a s výjimkou kapitálu), § 4 odst. 2 (s výjimkou ukazatele kapitálové přiměřenosti a ROE - návratnosti kapitálu), § 4 odst. 3, § 5 odst. 2, 3 a § 6.
§ 8
Závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.
Guvernér
v z. Ing. Kysilka, CSc., v. r.
Odpovědný zaměstnanec:
PaedDr. Lelková,
tel.: 2441 3887
Příl.1
Rozsah údajů k uveřejnění z účetní závěrky (v metodice 1998)
Aktiva                        Zdroj

 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank    Bil(ČNB)1-12   ř. 1 + 6
 2. Pokladniční poukázky státní
  a emisních bank                   " - "     ř. 58 + 59
 3. Úvěry bankám                    " - "     ř. 10 + 16
 4. Úvěry klientům                   " - "     ř. 19 + 22 + 25 + 32
 5. Portfolio cenných papírů obchodní          " - "     ř. 57 - (58 + 59)
   5.1. Cenné papíry s pevným výnosem         " - "     ř. 60 + 62 + 63
   5.2. Cenné papíry s proměnlivým výnosem      " - "     ř. 61
 6. Portfolio cenných papírů investiční         " - "     ř. 65
   6.1. Majetkové účasti               " - "     ř. 66 + 67
   6.1.1. Majetkové účasti s podstatným vlivem    " - "     ř. 66
   6.1.2. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem   " - "     ř. 67
   6.2. Dlouhodobé finanční investice         " - "     ř. 68 + 69
 7. Nehmotný majetek                  " - "     ř. 81
 8. Hmotný majetek (vč. leasingu)            " - "     ř. 74 + 75 + 78
 9. Pohledávky za akcionáři a společníky
  (upsaný nesplacený kapitál)             " - "     ř. 51
10. Vlastní akcie ke snížení základního jmění      " - "     ř. 52
11. Ostatní aktiva                  uvedené položky  12 - (1 + ... + 10)
12. Aktiva celkem                  Bil(ČNB)1-12   ř. 86

Pasíva

 1. Vklady a přijaté úvěry od bank          Bil(ČNB)1-12   ř. 90 + 96
 2. Vklady a úvěry přijaté od klientů          " - "     ř. 104 + 107 + 112
   2.1. Úsporné vklady klientů            " - "     ř. 110 + 111
   2.1.1. Úsporné vklady klientů na požádání     " - "     ř. 110
   2.1.2. Úsporné vklady klientů termínované     " - "     ř. 111
 3. Emise vkladových certifikátů            " - "     ř. 116
 4. Emise obligací a obdobných dluhopisů        " - "     ř. 144
 5. Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru   " - "     ř. 147
 6. Rezervy                       " - "     ř. 150
 7. Základní jmění                   " - "     ř. 156
 8. Fondy kapitálové, rezervní a ost. tvořené
  ze zisku                      " - "     ř. 153 + 158
 9. Ostatní pasíva                  uvedené položky  10 - (1 + ... + 8)
10. Pasíva celkem                  Bil(ČNB)1-12   ř. 163

Výkaz zisku a ztrát (dle metodiky ČNB)        Zdroj

 1. Výnosy z úroků (banky, klienti, orgány)     Bil(ČNB)2-12   ř. 109 - 119 + 122 - 132 + 134 - 143
 2. Náklady na úroky (banky, klienti, orgány)      " - "     ř. 2 - 13 + 16 - 26 + 27 - 37
 3. Zisk z úroků (banky, klienti, orgány)        " - "     ř. (109 - 119 + 122 - 132 + 134 - 143) -
                                     - (2 - 13 + 16 - 26 + 27 - 37)
 4. Zisk z poplatků a provizí
  (banky, klienti, orgány)              " - "     ř. (119 + 132 + 144) - (13 + 26 + 37)
 5. Zisk z operací s cennými papíry           " - "     ř. 145 - 43
 6. Zisk z devizových operací              " - "     ř. 153 - 49
 7. Zisk z ostatních finančních operací
  (leasing, emise dluhopisů aj.)           " - "     ř. (144 + 159) - (38 + 39 + 55)
 8. Všeobecné provozní náklady             " - "     ř. 59
 9. Ostatní provozní zisk                " - "     ř. 182 - 92
10. Čistá tvorba rezerv a opravných položek       " - "     ř. 163 - 73
11. Mimořádný zisk                   " - "     ř. 190 - 100
12. Daň z příjmů                    " - "     ř. 101
13. Čistý zisk/ztráta běžného období          " - "     ř. (108 + 163 + 182 + 190 + 191) -
                                     - (1 + 59 + 73 + 92 + 100 + 101 + 105)

Klasifikované úvěry                 Zdroj

Klasifikované úvěry                 BD(ČNB)4-12    ř. 19 sl. 3 - (ř.1 sl.3+ř.7 sl.3+ř.13 sl.3)

Vážené klasifikované úvěry              BD(ČNB)4-12    ř. 19 sl. 5 - (ř.1 sl.5+ř.7 sl.5+ř.13 sl.5)

Vážené klasifikované úvěry
po zohlednění zajištění               BD(ČNB)4-12    ř. 19 sl. 6 - (ř.1 sl.6 + ř.7 sl.6 + ř.13 sl.6)

Rezervy a opravné položky
vytvořené k pohledávkám               BD(ČNB)4-12    ř. 19 sl. 7

Kapitál                       Zdroj

Kapitál (po započtení odečitatelných
a připočitatelných položek)             BD(ČNB)2-04    ř. 18 sl. 2
Příl.2
Propočtové ukazatele
Zdroj

Kapitálová přiměřenost                BD(ČNB)2-04    ř. 124 sl. 1

ROA (návratnost aktiv)                Bil(ČNB)2-12   (ř. 108 + 163 + 182 + 190 + 191) -
                                    - (ř. 1 + 59 + 73 + 92 + 100 + 101 + 105)*)
                                    -----------------------------------------
                           Bil(ČNB)1-12          ř. 86 sl. 6

ROE (návratnost kapitálu)              Bil(ČNB)2-12   (ř. 108 + 163 + 182 + 190 + 191) -
                                    - (ř. 1 + 59 + 73 + 92 + 100 + 101 + 105)*)
                                    -----------------------------------------
                           BD(ČNB)2-12          ř. 5 sl. 2

Aktiva na 1 zaměstnance               Bil(ČNB)1-12   ř. 86 sl. 6/přepočtený počet zaměstnanců

Provozní náklady na 1 zaměstnance          Bil(ČNB)2-12   ř. 59/přepočtený počet zaměstnanců*)

Čistý zisk na 1 zaměstnance             Bil(ČNB)2-12   (ř. 108 + 163 + 182 + 190 + 191) -
                                    - (ř. 1 + 59 + 73 + 92 + 100 + 101 + 105)*)
                                    -----------------------------------------
                                       přepočtený počet zaměstnanců

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) čitatel přepočtený na roční základ k průměrnému stavu jmenovatele
1) Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998, uveřejněné v čá. 94/1997 Sb.
2) Lze uvést odkazem na veřejně přístupný materiál, ve kterém je tento vztah uveden podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4) Opatření České národní banky č. 12 ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
5) § 23 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.