Opatření ze dne 14.8.1998, kterým se mění Opatření o rozpočtové skladbě

1.9.1998 | Sbírka:  111/60 840/1998 | Částka:  71/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/74 200/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP03/99 (6/1999)
111/60 840/1998
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 14. srpna 1998,
kterým se mění opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě
Referent:
Ing. Jan Kinšt.
Tel 5704 3204
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:
Čl.I
Opatření Ministerstva financí č.j. 111/74200/1997, o rozpočtové skladbě, se mění takto:
1. V příloze č. 2, v podseskupení položek 134 se za položku 1346 vkládá položka 1347, která včetně legendy zní:
"1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj."
Legenda:
"Zahrnuje poplatky podle § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
2. V příloze č. 2 v legendě k položce 2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací větě první se za slova "a prodeje majetku" vkládají slova "ve správě a".
3. V příloze č. 2 se do legendy k položce 2129 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem j.n. doplňuje na konci tato věta: "Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků.".
4. V příloze č. 2 se do legendy k položce 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady doplňuje na konci tato věta:
"Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.".
5. V příloze č. 2 název podseskupení položek 245 zní:
"Splátky půjček od zřízených a podobných organizací".
6. V příloze č.2 podseskupení položek 245 se za položku 2451 doplňuje položka 2452, která zní:
"2452 - Splátky půjček od vysokých škol".
7. V příloze č. 2 se k položce 5115 - Odchodné doplňuje legenda, která zní:
"Nezahrnuje odchodné příslušníků ozbrojených sil, které se považuje za sociální dávku a zatřídí se položkou 5410 - Sociální dávky.".
8. V příloze č. 2 v legendě k položce 5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek věta první se částka "20 tis. Kč" nahrazuje částkou "40 tis. Kč".
9. V příloze č. 2 se v názvech položek 5223, 5623, 6323 a 6423 nahrazují slova "církevním organizacím" slovy "náboženským společnostem".
10. V příloze č. 2 název podseskupení položek 533 zní:
"Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím".
11. V příloze č. 2 v podseskupení položek 533 se za položku 5331 doplňuje položka 5332, která včetně legendy zní:
"5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám".
Legenda:
"Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.".
12. V příloze č. 2 v legendě k položce 5410 - Sociální dávky větě poslední se za slova "výsluhový příspěvek" doplňuje čárka a slovo "odchodné".
13. V příloze č. 2 název podseskupení položek 565 zní:
"Neinvestiční půjčky příspěvkovým a podobným organizacím".
14. V příloze č. 2 v podseskupení položek 565 za položku 5651 doplňuje položka 5652, která včetně legendy zní:
"5652 - Neinvestiční půjčky vysokým školám".
Legenda:
"Zahrnuje neinvestiční půjčky poskytované vysokým školám.".
15. V příloze č. 2 v podseskupení položek 590 se za položku 5901 vkládá položka 5902, která včetně legendy zní:
"5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let".
Legenda:
"Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné rozpočty vymezené v § 1 odst. 1 tohoto Opatření.".
16. V příloze č. 2 název podseskupení položek 635 zní:
"Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím".
17. V příloze č. 2 v podseskupení položek 635 se za položku 6351 vkládá položka 6352, která včetně legendy zní:
"6352 - Investiční transfery vysokým školám".
Legenda:
"Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám.".
18. V příloze č. 2 název podseskupení položek 645 zní:
"Investiční půjčky příspěvkovým a podobným organizacím".
19. V příloze č. 2 v podseskupení položek 645 se za položku 6451 doplňuje položka 6452, která včetně legendy zní:
"6452 - Investiční půjčky vysokým školám".
Legenda:
"Zahrnuje investiční půjčky poskytované vysokým školám.".
20. V příloze č. 3 název paragrafu 1011 zní:
"Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství".
Na začátek legendy k tomuto paragrafu se vkládají slova:
"Podpora méně příznivých oblastí,".
21. V příloze č. 3 v legendě k paragrafu 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče se za větu první vkládá nová věta, která zní:
"Zahrnuje i nezbytná opatření ke zmírnění rizik vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře.".
22. V příloze č. 3 v legendě k paragrafu 3114 - Speciální základní školy se slova "včetně speciálních škol internátních" zrušují.
23. V příloze č. 3 se k paragrafu 4329 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. doplňuje legenda, která zní:
"Zahrnuje i vymožené výživné přijaté okresními úřady od osob povinných výživou.".
24. V příloze č. 3 název skupiny 5 zní:
"Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana",
25. V příloze č. 3 název oddílu 51 zní: "51 - Obrana",
26. V příloze č. 3 se za pododdíl 516 vkládá nový pododdíl 517, který zní:
"517 -
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Patří sem výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) a složek policie, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením.
5171 -
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů na přípravu mobilizace ozbrojených sil, na ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a poskytnutí věcných prostředků, na opatření hospodářské mobilizace (uchování výrobních schopností a zásob strategických komodit určenými subjekty hospodářské mobilizace), na tvorbu válečných rezerv a na operační přípravu státního území k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) podle zvláštních předpisů. Patří sem též výdaje související s pořizováním, obměňováním, zaměňováním, prodejem, uvolňováním, pronájmem, zapůjčováním, skladováním a ochraňováním hmotných a mobilizačních rezerv, včetně pořizování a udržování skladových kapacit a zařízení, pro potřeby ozbrojených sil.
5179 -
Činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil j.n.
Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením."
27. V příloze č. 3 se k položce 5180 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany doplňuje legenda, která zní:
"Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je zabezpečován ostatními veřejnými rozpočty.".
28. V příloze č. 3 oddíl 52 zní:
"52 -
Civilní nouzové plánování
521 -
Civilní ochrana
5211 -
Civilní ochrana - vojenská část
Činnost vojenských záchranných útvarů a zařízení civilní ochrany.
5212 -
Civilní ochrana - nevojenská část
Činnost nevojenských orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany.
5219 -
Záležitosti civilní ochrany j. n.
522 -
Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220 -
Hospodářská opatření pro krizové stavy
Činnosti související s pořizováním, obměňováním a ochraňováním státních hmotných rezerv určených pro účely civilního nouzového plánování; zaměňování, prodej, pronájem, půjčování a uvolňování státních hmotných rezerv; pořízení a udržování kapacit a zařízení pro skladování a manipulaci se státními hmotnými rezervami; plnění ostatních úkolů v systému civilního nouzového plánování, zejména úkolů hospodářské mobilizace.
526 -
Státní správa v oblasti civilního nouzového plánování
5261 -
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování, včetně činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti civilní ochrany a včetně opatření k zabezpečení činnosti při vyhlášení krizových stavů.
5262 -
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování, včetně opatření k zabezpečení jejich činnosti při vyhlášení krizových stavů. Zahrnuje jen speciální výdaje související s civilním nouzovým plánováním jednoznačně oddělitelné od běžných výdajů organizace.
5269 -
Ostatní správa v oblasti civilního nouzového plánování
528 -
Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování
5281 -
Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
5289 -
Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování j.n.
529 -
Ostatní záležitosti civilního nouzového plánování
5291 -
Mezinárodní spolupráce v civilním nouzovém plánování
Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce za účelem mezinárodní spolupráce v civilním nouzovém plánování. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5292.
5292 -
Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti civilního nouzového plánování včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
5299 -
Záležitosti civilního nouzového plánování j. n.".
29. V příloze č. 3 název oddílu 53 zní:
"53 - Bezpečnost a veřejný pořádek".
30. V příloze č. 3 se pododdíl 532 zrušuje.
31. V příloze č. 3 se v názvech pododdílů 538 a 539 a paragrafů 5380, 5391 a 5399 slova "a požární ochrany" zrušují. Čárka za slovem bezpečnosti se nahrazuje slovem "a".
32. V příloze č. 3 se ve skupině 5 doplňuje oddíl 55, který zní:
"55 -
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
551 -
Požární ochrana
5511 -
Požární ochrana - profesionální část
Činnost hasičských záchranných sborů okresů a magistrátních měst.
5512 -
Požární ochrana - dobrovolná část
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
5517 -
Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
Výdaje na vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
5519 -
Záležitosti požární ochrany j. n.
552 -
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému. Nezahrnuje vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory okresních úřadů a statutárních měst, vyjma zřizování a technického vybavování operačních a informačních středisek IZS, pro které je zřízena položka 5521. Nezahrnuje činnosti zabezpečované orgány státní správy (viz pododdíl 556).
5521 -
Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Zřizování a technické vybavení operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na všech stupních. Zabezpečování komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému technickými prostředky.
5522 -
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
Zahrnuje účelové investiční výdaje okresních úřadů a magistrátních měst související s integrovaným záchranným systémem. Zahrnuje i např. refundace nákladů hrazené ostatním složkám integrovaného záchranného systému v případě jejich pomoci po výzvě.
5529 -
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j. n.
556 -
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5561 -
Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
Činnost ředitelství Hasičského záchranného sboru.
5562 -
Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ústředních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů ústředního orgánu.
5563 -
Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ostatních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů těchto orgánů.
558 -
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580 -
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
559 -
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591 -
Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce mezinárodní spolupráce v požární ochraně a integrovaném záchranném systému. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5592.
5592 -
Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách, požárech a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
5599 -
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému j. n.".
33.V příloze č. 3 v legendě k paragrafu 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. se na konci doplňuje tato věta:
"Zahrnuje i provádění sčítání lidu.".
34.V příloze č. 3 se pododdíl 629 zrušuje.
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1999.
Ministr financí:
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.