Opatření ze dne 12.10.1998, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny

30.10.1998 | Sbírka:  283/71 861/1998 | Částka:  85/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/105 880/2001, 283/83 700/1999, 283/93 491/1998
283/71 861/1998
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 12. října 1998,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Změna: 283/93 491/1998
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštních předpisů.1)
(2) Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Ministr financí ČR:
Mgr. Ivo Svoboda, v. r.
Příloha 1
ÚČTOVÁ OSNOVA PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Účtová třída 1 - Finanční umístění (investice)
10 - Pozemky a stavby (nemovitosti)
101 - Pozemky
102 - Stavby
108 - Oprávky ke stavbám
109 - Opravné položky
11 - Finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky
111 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
112 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
113 - Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s rozhodujícím vlivem
114 - Půjčky poskytnuté podnikům s rozhodujícím vlivem
115 - Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s podstatným vlivem
116 - Půjčky poskytnuté podnikům s podstatným vlivem
117 - Ostatní majetkové účasti
118 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
119 - Opravné položky
12 - Ostatní finanční umístění
121 - Cenné papíry s proměnlivým výnosem
122 - Cenné papíry s pevným výnosem
123 - Finanční umístění v investičních společnostech, investičních fondech a ve sdruženích
124 - Hypotekární půjčky
125 - Ostatní půjčky
126 - Depozita u bank
127 - Ostatní finanční umístění
129 - Opravné položky
13 - Depozita při aktivním zajištění
131 - Pohledávky ze složených depozit
139 - Opravné položky
14 - Finanční umístění jménem pojištěných
141 - Pohledávky z finančního umístění jménem pojištěných
149 - Opravné položky
Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek
20 - Nehmotný majetek
201 - Zřizovací výdaje
202 - Goodwill
203 - Průmyslová a podobná práva
204 - Software
205 - Ostatní nehmotný majetek
208 - Oprávky k nehmotnému majetku
209 - Opravné položky
21 - Hmotný movitý majetek
211 - Movitý majetek
216 - Hmotný majetek neodpisovaný
218 - Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku
219 - Opravné položky
22 - Pořízení majetku
221 - Pořízení nehmotného a hmotného majetku
222 - Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného a hmotného majetku
229 - Opravné položky
23 - Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
231 - Pokladna
232 - Jiné pokladní hodnoty
234 - Peníze na cestě
235 - Běžné účty
237 - Vlastní akcie
239 - Opravná položka
24 - Zvláštní bankovní účty k fondům
241 - Bankovní účet základního fondu
242 - Bankovní účet rezervního fondu
243 - Bankovní účet provozního fondu
244 - Bankovní účet sociálního fondu
245 - Bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku
25 - Ostatní aktiva
251 - Zásoby
252 - Ostatní aktiva
259 - Opravné položky
Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
30 - Pohledávky z přímého pojištění a zajištění
301 - Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky
302 - Pohledávky za zprostředkovateli (makléři)
303 - Pohledávky při operacích zajištění
308 - Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění
309 - Opravné položky
31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
311 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
312 - Pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče
313 - Pohledávky z přerozdělení pojistného
315 - Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
316 - Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
318 - Ostatní pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
32 - Ostatní pohledávky
321 - Pohledávky za upsané základní jmění
322 - Pohledávky z vystavených dluhopisů
323 - Různí dlužníci
324 - Směnky k inkasu
325 - Eskontované pohledávky
327 - Poskytnuté provozní zálohy
328 - Ostatní pohledávky
329 - Opravné položky
33 - Závazky z přímého pojištění a zajištění
331 - Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným
332 - Závazky vůči zprostředkovatelům (makléřům)
333 - Závazky při operacích zajištění
338 - Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění
34 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění
341 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
342 - Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče
343 - Závazky z přerozdělení pojistného
346 - Závazky vůči zajišťovacímu fondu
348 - Ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění
35 - Zaměstnanci a instituce
351 - Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti
352 - Závazky z vkladů zaměstnanců
353 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
354 - Pohledávky za zaměstnanci
355 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
359 - Opravné položky
36 - Ostatní závazky
361 - Závazky z upsaných majetkových účastí
362 - Emitované dluhopisy
363 - Různí věřitelé
364 - Směnky k úhradě
365 - Eskontní úvěry
366 - Krátkodobé úvěry
367 - Půjčky zaručené dluhopisem
368 - Přijaté provozní zálohy
369 - Ostatní závazky
37 - Zúčtování daní a dotací
371 - Daň z příjmů
372 - Ostatní přímé daně
373 - Nepřímé daně a poplatky
374 - Dotace ze státního rozpočtu
375 - Ostatní dotace
377 - Odložený daňový závazek nebo pohledávka
39 - Přechodné účty aktiv a pasiv
391 - Náklady příštích období
392 - Výdaje příštích období
393 - Výnosy příštích období
394 - Příjmy příštích období
395 - Kursové rozdíly aktivní
396 - Kursové rozdíly pasivní
397 - Dohadné účty aktivní
398 - Dohadné účty pasivní
399 - Vnitřní zúčtování
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
40 - Základní jmění a kapitálové fondy
401 - Základní jmění
402 - Emisní ážio
403 - Ostatní kapitálové fondy
404 - Oceňovací rozdíly z majetkových účastí
405 - Rezervní fond z nového ocenění
406 - Provozní fond
407 - Sociální fond
408 - Fond investičního majetku
409 - Fond reprodukce investičního majetku
41 - Fondy ze zisku a převedené výsledky
411 - Zákonný rezervní fond
412 - Ostatní fondy
413 - Nerozdělený zisk minulých let
414 - Neuhrazená ztráta minulých let
42 - Hospodářský výsledek
421 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění
431 - Základní fond
433 - Rezervní fond
44 - Technické rezervy
441 - Rezerva na pojistné jiných období
442 - Rezerva pojistného životních pojištění
443 - Rezerva na pojistná plnění
444 - Rezerva na prémie a slevy
445 - Rezerva na vyrovnávání mimořádných rizik
446 - Rezerva na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných
449 - Ostatní technické rezervy
45 - Rezervy na ostatní rizika a ztráty
451 - Rezervy zákonné
452 - Rezerva na kursové ztráty
459 - Ostatní rezervy
46 - Depozita při pasivním zajištění
461 - Závazky ze složených depozit
47 - Dlouhodobé úvěry
471 - Bankovní úvěry
472 - Ostatní úvěry
48 - Dlouhodobé závazky
481 - Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
482 - Závazky k podnikům s podstatným vlivem
483 - Emitované dluhopisy
484 - Závazky z nájmu
485 - Přijaté zálohy
486 - Návratné dotace
487 - Půjčky zaručené dluhopisem
489 - Ostatní dlouhodobé závazky
Účtová třída 5 - Náklady
50 až 51 - Technický účet k neživotnímu pojištění
501 - Náklady na pojistná plnění
502 - Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
503 - Tvorba rezervy na pojistná plnění
504 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná plnění
505 - Tvorba rezervy na pojistné jiných období
506 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistné jiných období
507 - Tvorba ostatních technických rezerv
508 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě ostatních technických rezerv
509 - Tvorba rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik
511 - Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
512 - Správní režie
514 - Pojistné prémie a slevy
515 - Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
518 - Ostatní technické náklady
519 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech
52 až 54 - Technický účet k životnímu pojištění
521 - Náklady na pojistná plnění
522 - Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
523 - Tvorba rezervy na pojistné jiných období
524 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistné jiných období
525 - Tvorba rezervy na pojistná plnění
526 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná plnění
527 - Tvorba rezervy pojistného životního pojištění
528 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy pojistného životního pojištění
529 - Tvorba ostatních technických rezerv
531 - Podíl zajišťovatelů na tvorbě ostatních technických rezerv
532 - Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
533 - Správní režie
535 - Náklady na finanční umístění
536 - Pojistné prémie a slevy
537 - Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
538 - Náklady na realizaci finančního umístění
541 - Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
547 - Ostatní technické náklady
548 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech
55 až 57 - Netechnický účet
551 - Náklady na finanční umístění
554 - Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
555 - Náklady na realizaci finančního umístění
558 - Ostatní náklady
559 - Tvorba opravných položek k majetku
561 - Tvorba rezerv na rizika a ztráty
562 - Daně a poplatky
563 - Mimořádné náklady
571 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
572 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená
573 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
574 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená
575 - Dodatečné platby daně z příjmů
59 - Vnitropodnikové převody pojišťoven
591 - Vnitropodnikové převody nákladů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 až 61 - Technický účet k neživotnímu pojištění
601 - Předepsané hrubé pojistné
602 - Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
603 - Použití rezervy na pojistná plnění
604 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná plnění
605 - Použití rezervy na pojistné jiných období
606 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistné jiných období
607 - Použití ostatních technických rezerv
608 - Podíl zajišťovatelů na použití ostatních technických rezerv
609 - Použití rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik
611 - Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu
613 - Provize od zajišťovatelů
616 - Podíly na ziscích
617 - Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
618 - Ostatní technické výnosy
619 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech
62 až 64 - Technický účet k životnímu pojištění
621 - Předepsané hrubé pojistné
622 - Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
623 - Použití rezervy na pojistné jiných období
624 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistné jiných období
625 - Použití rezervy na pojistná plnění
626 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná plnění
627 - Použití rezervy pojistného životního pojištění
628 - Podíl zajišťovatelů na použití rezervy pojistného životního pojištění
629 - Použití ostatních technických rezerv
631 - Podíl zajišťovatelů na použití ostatních technických rezerv
634 - Výnosy z majetkových účastí
635 - Výnosy z pozemků a staveb
636 - Výnosy z ostatních složek finančního umístění
637 - Použití opravných položek k finančnímu umístění
638 - Výnosy z realizace finančního umístění
641 - Podíly na ziscích
642 - Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
643 - Provize od zajišťovatelů
647 - Ostatní technické výnosy
648 - Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech
649 - Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet
65 až 67 - Netechnický účet
651 - Výnosy z majetkových účastí
652 - Výnosy z pozemků a staveb
653 - Výnosy z ostatních složek finančního umístění
654 - Použití opravných položek k finančním umístěním
655 - Výnosy z realizace finančního umístění
656 - Převedené výnosy finančního umístění z technického účtu k životnímu pojištění
657 - Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění
658 - Ostatní výnosy
659 - Použití opravných položek k majetku
661 - Použití rezerv na rizika a ztráty
663 - Mimořádné výnosy
69 - Vnitropodnikové převody pojišťoven
691 - Vnitropodnikové převody výnosů
Účtová třída 7 - Závěrkové účty a podrozvahové účty
70 - Účty rozvažné
701 - Počáteční účet rozvažný
702 - Konečný účet rozvažný
71 - Účet zisků a ztrát
711 - Účet zisků a ztrát
712 - Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění
713 - Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k životnímu pojištění
714 - Zúčtování hospodářského výsledku netechnického účtu
72 - Podrozvahové účty
721 - Hodnoty dané do zástavy
722 - Hodnoty přijaté do zástavy
723 - Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti
724 - Jiné hodnoty v evidenci
725 - Závazky z leasingu
726 - Pohledávky z leasingu
728 - Evidenční účet pro výsledek zajištění
731 - Odepsané nedobytné pohledávky na pojistné a penále, do doby promlčení dluhu
799 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
Příloha 2
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
A.
Obecná ustanovení
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro zdravotní pojišťovny
Čl.I
(1) V této příloze jsou řešeny odlišnosti, které vyplývají z veřejného zdravotního pojištění. Nestanoví-li se v této příloze jinak, použijí zdravotní pojišťovny veškerá ustanovení přílohy č. 3, přiměřeně k účelu a činnosti vyplývající ze zvláštních předpisů.2) Účty a postupy účtování, pro které zdravotní pojišťovna nemá použití (náplň), se nepoužijí.
(2) Veřejné zdravotní pojištění se provádí podle zvláštních právních předpisů,2) a účtuje se zejména v souladu s přílohami č. 1 a 2 tohoto Opatření, bez použití účtů nákladů a výnosů, jako přímá tvorba a čerpání základního fondu (účet 431). Smluvní zdravotní pojištění se provádí podle zvláštního právního předpisu.3)
(3) Veřejné zdravotní pojištění se od smluvního zdravotního pojištění a jiné činnosti účtuje zásadně odděleně, s použitím příslušných účtů. Pokud jsou náklady smluvního zdravotního pojištění a jiných činností v průběhu roku hrazeny ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, je nutno převést na bankovní účet provozního fondu zálohy z finančních prostředků uvedených činností. Nejpozději v rámci sestavování roční účetní závěrky je nutno stanovit příslušnou výši nákladů a provést finanční vypořádání zálohy.
(4) Fond provozní, fond sociální, fond investičního majetku, fond reprodukce investičního majetku a ostatní fondy tvořené podle zvláštních předpisů2) se u zdravotních pojišťoven považují z hlediska veřejného zdravotního pojištění za kapitálové fondy.
(5) Fondy veřejného zdravotního pojištění se považují za cizí kapitál a slouží výhradně k zachycení výběru a použití pojistného z veřejného zdravotního pojištění. Jejich tvorba a použití se řídí zvláštním právním předpisem.2)
(6) Analytickou evidenci vedou zdravotní pojišťovny v souladu s obecně platnými zásadami uvedenými v příloze č. 3, Čl. II obecných ustanovení. Analytická evidence u fondů se člení podle ustanovení zvláštních právních předpisů2) a pro potřeby sestavování zdravotně pojistných plánů, popř. podle potřeb zdravotní pojišťovny.
(7) Zdravotní pojišťovny účtují o pohledávkách a závazcích z veřejného zdravotního pojištění do období, s nímž tyto pohledávky a závazky časově a věcně souvisejí, bez ohledu, zda bylo zaplaceno pojistné nebo uhrazeny platby za zdravotní péči.
(8) Hospodářský výsledek se vykazuje na účtu 711. Při otevírání účetních knih se zúčtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 421. Hospodářský výsledek ze smluvního zdravotního pojištění nesmí být použit pro účely veřejného zdravotního pojištění, ale může být použit v souladu se zvláštním právním předpisem.2),3)
(9) Zdravotní pojišťovny použijí Čl. XIII obecných ustanovení přílohy č. 3, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.2)
(10) Zdravotní pojišťovny použijí Čl. XV obecných ustanovení přílohy č. 3 jen v souladu se zvláštním právním předpisem.2)
(11) Zdravotní pojišťovny opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují, pokud to nestanoví zvláštní právní předpis.2)
(12) Zdravotní pojišťovny účtují pouze o zákonných rezervách, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem4) a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy).
Čl.II
(1) Na účtu 235 - Běžné účty se účtují zejména finanční prostředky ze smluvního zdravotního pojištění.
(2) Tímto Opatřením se v účtové třídě 2 zřizuje pro zdravotní pojišťovny účtová skupina 24 - Zvláštní bankovní účty k fondům. V této účtové skupině se účtuje o finančních prostředcích příslušných fondů v souladu se zvláštním právním předpisem.2)
(3) Při pořízení investičního majetku se účtuje na vrub účtů účtové sk. 22 a ve prospěch příslušného účtu závazků. V okamžiku úhrady závazku se současně účtuje na vrub účtu 409 - Fond reprodukce investičního majetku a ve prospěch účtu 408 - Fond investičního majetku.
(4) Vyřazení investičního majetku v zůstatkové ceně a odpisy se současně účtují ve prospěch účtu 409 a na vrub účtu 408.
(5) Tímto Opatřením se v účtové třídě 3 zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) účtová skupina 31 - Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2) Neúčtují se zde pohledávky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 30. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem (7) článku I.
1. Na účtu 311 se účtují veškeré pohledávky za všemi plátci pojistného, tzn. včetně přirážek, penále a pokut, v souladu se zvláštním právním předpisem.2),5)
2. Na účtu 312 se účtují veškeré pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.2),5)
3. Na účtu 313 účtují pojišťovny pohledávky z přerozdělení pojistného, včetně pohledávky pojistného za státní pojištěnce, vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
4. Na účtu 315 se účtují zejména náhrady škod veřejného zdravotního pojištění.2)
5. Na účtu 318 účtují zdravotní pojišťovny též pohledávky za úhradu zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovny.
b) účtová skupina 34 - Závazky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2) Neúčtují se zde závazky ze smluvního zdravotního pojištění, které se účtují v účtové skupině 33. Závazky z veřejného zdravotního pojištění se účtují v souladu s odstavcem (7) článku I.
1. Na účtu 342 se účtují veškeré závazky vůči poskytovatelům zdravotnické péče, včetně smluvně stanovených sankcí, v souladu se zvláštním právním předpisem.2),5)
2. Na účtu 343 účtují zdravotní pojišťovny závazky z přerozdělení pojistného vůči zvláštnímu účtu přerozdělení spravovanému VZP ČR.
3. Na účtu 348 účtují zdravotní pojišťovny též závazky z úhrady zdravotního pojištění pojištěnců jiné zdravotní pojišťovně.
(6) Návratná finanční výpomoc zdravotním pojišťovnám se zaúčtuje ve prospěch účtu 486 - Návratné dotace se souvztažným zápisem na vrub účtu 374 nebo 375. Přijetí dotace se účtuje na vrub účtu 241 - Bankovní účet základního fondu a ve prospěch účtu 374 nebo 375. Pokud je výpomoc změněna na nenávratnou (dotaci), přeúčtuje se na vrub účtu 486 a ve prospěch účtu 431 - Základní fond.
(7) Tímto Opatřením se v účtové třídě 4 zřizuje pro zdravotní pojišťovny:
a) v účtové skupině 40 - Základní jmění a kapitálové fondy se účtuje o provozním fondu, sociálním fondu, fondu investičního majetku a fondu reprodukce investičního majetku podle zvláštních právních předpisů2) a o ostatních kapitálových fondech.
b) účtová skupina 43 - Fondy veřejného zdravotního pojištění, kde se účtuje o základním a rezervním fondu.
1. Na účtu 431 - Základní fond se účtuje o prostředcích veřejného zdravotního pojištění v souladu se zvláštním právním předpisem.2)
2. Na účtu 433 - Rezervní fond se účtuje o tvorbě a užití rezervního fondu, který je zřizován výhradně pro účely veřejného zdravotního pojištění, podle zvláštních právních předpisů.2)
Čl.III
(1) V účtové třídě 5 - Náklady provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 558 - Ostatní náklady takto:
a) nakupované výkony,
b) odpisy,
c) mzdové náklady,
d) sociální náklady,
e) jiné ostatní náklady.
Další podrobnější druhové členění pojišťovna upraví podle požadavků na zveřejňované údaje a podle svých potřeb. Toto druhové členění nákladů bude součástí přílohy k účetní závěrce. Na účtu 558 zdravotní pojišťovny účtují i náklady, které jsou součástí správní režie, popřípadě pořizovací náklady na pojistné smlouvy.
(2) V účtové třídě 6 - Výnosy provedou zdravotní pojišťovny analytické členění účtu 658 - Ostatní výnosy takto:
a) výnosy z výkonů,
b) jiné ostatní výnosy,
c) použití provozního fondu na úhradu nákladů provozní činnosti, týkající se veřejného zdravotního pojištění.
Další podrobnější druhové členění si pojišťovna upraví podle svých potřeb. Toto druhové členění výnosů bude součástí přílohy v účetní závěrce.
(3) Tímto Opatřením se pro zdravotní pojišťovny zřizuje účtová třída 9 pro vnitropodnikové účetnictví.
Příloha 3
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO POJIŠŤOVNY
A.
Obecná ustanovení
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny
Čl.I
(1) O hmotném, nehmotném a finančním majetku a o závazcích, jakož i o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku - v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména obchodní zákoník a občanský zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví,6) který se dále označuje jen jako "zákon" - účtuje pojišťovna v souladu s účtovou osnovou a postupy účtování stanovenými tímto opatřením. Hmotný a finanční majetek pojišťovny dlouhodobé nebo krátkodobé povahy, nevylučuje-li to zvláštní předpis,7) je finančním umístěním prostředků technických rezerv.
(2) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), majetkové účasti na podnikání třetích osob (podílové cenné papíry a vklady), peníze, peněžní vklady na účtech u bank, depozitní certifikáty (vkladové listy), investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.), odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky, půjčky.
(3) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok (běžný rok). Jde-li o období do jednoho roku nebo kratší než jeden rok, jde o majetek a závazky krátkodobé.
(4) Majetkovou účastí s podstatným vlivem se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má pojišťovna (mateřská společnost) nejméně 20 % a nejvíce 50 % podíl (účast) včetně na jeho základním jmění. Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá z uvedeného podílu na základním jmění.
(5) Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém pojišťovna (mateřská společnost) má větší než 50 % podíl (účast) na jeho základním jmění. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. Tento vliv vyplývá z uvedeného podílu na základním jmění.
(6) Za ostatní majetkové účasti se považují ty, které nelze přiřadit pod vymezení v odstavci 4 a 5, tj. případy, kdy oprávnění pojišťovny k řízení třetího subjektu (podniku) vyplývá ze smlouvy nebo stanov bez ohledu na výši majetkové účasti a majetkové účasti nižší než 20 % na základním jmění tohoto subjektu.
(7) Pojišťovna sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu se zvláštním opatřením Ministerstva financí ČR.8)
Čl.Ia
(1) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek (fyzických či právnických osob), které buď má právní subjektivitu (např. zájmová sdružení právnických osob)9) nebo tuto subjektivitu nemá (např. smlouva o sdružení)10) a k nimž se přiřazují i účelová sdružení majetku (zejm. nadace).11)
(2) Kapitálovými fondy se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby v průběhu činnosti je jiný zdroj než zisk pojišťovny. Jde o fondy, které lze tvořit např. emisním ážiem z emise dalších akcií, bezplatným převzetím hmotného, nehmotného a finančního majetku, dotacemi, popř. přeceněním majetku, k němuž dochází na základě právního předpisu či ustanovení těchto postupů účtování.
(3) Fondy ze zisku se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby je výhradně zisk pojišťovny.
(4) Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.
(5) Podřízenými pasivy jsou ta pasiva (dluhy, a to i ve formě cenných papírů), o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace nebo konkursu dlužníka budou splaceny až po uspokojení pohledávek ostatních věřitelů (t.j. v posledním pořadí). Údaj se čerpá zejména z účtů účtové skupiny 48, popř. 36, a uvádí se samostatnou položkou v rozvaze.
(6) Pojištěným je osoba, které vzniká z titulu uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné plnění, bez ohledu na to, zda smlouvu uzavřela sama nebo smlouvu uzavřel pojistník. Pojistník je osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je povinna platit pojistné a má práva stanovená v pojistné smlouvě. Zprostředkovatel pojištění (makléř) je osoba, která za úplatu (provizi) uzavírá anebo zprostředkovává uzavření pojistných smluv ve prospěch pojišťovny, zprostředkovatelem může být i jednatel či důvěrník pojišťovny.
(7) Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) hmotného majetku nebo jiná újma vyjádřitelná v penězích na nehmotném majetku, a to z jakýchkoli příčin. Na účet 563 se účtují i inventarizační rozdíly - manka (Čl. XIV odst. 1 písm. a) Obecných ustanovení).
Čl.II
Hlediska pro vytváření analytické evidence
(1) Při vytváření analytické evidence pojišťovny berou v úvahu alespoň následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy nebo uvedena na jiném místě v těchto postupech účtování:
a) členění zásadně podle účelu u majetku a závazků, nákladů a výnosů,
b) členění u pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů,
c) členění podle časového hlediska (viz Čl. I odst. 3),
d) členění na tuzemskou měnu (Kč) a cizí měnu zejména při účtování o pohledávkách a závazcích, penězích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), vkladech (podílech) do základního jmění, majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy) a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní,
f) členění v analytické evidenci odděleně na majetek daný do zástavy nebo majetek, kterým se ručí za závazky, a cenné papíry v umořovacím řízení.
(2) V analytické evidenci jednotlivých složek nehmotného a hmotného majetku (zejména práv a věcí) včetně majetku v leasingu pojišťovna vede údaje sloužící k identifikaci stavu a pohybu tohoto majetku.
(3) Pojišťovna - plátce DPH, která neuplatnila nárok na odpočet DPH a má uvedený majetek oceněn cenou včetně DPH, sleduje částku DPH v analytické evidenci.
(4) Další členění analytické evidence provádí pojišťovna podle vlastního uvážení, a to zejména pro potřeby
a) finančního řízení pojišťovny, především zjišťování solventnosti, cash-flow, rentability a technických výsledků pojištění a zajištění,
b) uživatelů údajů z účetní závěrky,
c) sestavení daňových přiznání především za daň z příjmů a za daň z přidané hodnoty,
nezajistí-li uvedené potřeby jiným způsobem. Vytváření analytické evidence podle tohoto odstavce nemůže být na újmu hledisek stanovených pro její vytváření v odstavcích 1 až 3.
Čl.III
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují pojišťovny takto:
I.
Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 702 musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 701.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 701 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 701 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zaúčtovaná ve prospěch, popř. na vrub účtu 702, se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 421 se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 701.
(4) Stav účtu 421 se vyrovná po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem pojišťovny:
a) v případě zisku účetními zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 41, popř. ve prospěch účtu 369, 489,
b) v případě ztráty účetními zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 41, popř. na vrub účtu 328, 118. Na vrub účtu 414 se účtuje, pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších let.
(5) Pořadí rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo rozhodnutí valné hromady.
(6) Po otevření účetních knih, jako účetní případ měsíce ledna, se zruší účetní zápisy na účtech 395 a 396, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(7) Po otevření účetních knih se zaúčtují v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ následujícího účetního období), a to se souvztažným zápisem na vrub mimořádných nákladů (účet 563), popř. ve prospěch mimořádných výnosů (účet 663).
II.
Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 712, 713, 714, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch těchto účtů, zůstatky účtů 712, 713, 714 se přeúčtují na vrub nebo ve prospěch účtu 711. Výsledný zůstatek účtu 711 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 711 (v případě ztráty). Ve prospěch účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 711 (v případě zisku).
Čl.IV
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Vymezení účetní závěrky účetní jednotky (pojišťovny) stanoví § 18 zákona a opatření federálního ministerstva financí o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.10a) Zveřejnění údajů z účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zákona o pojišťovnictví.12)
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost pojišťovny za účetní období (splatná, popř. odložená),
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek,
e) uzavřou se účetní knihy převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 711 na účet 702.
(3) Hospodářský výsledek před zdaněním se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5 s výjimkou účtů 571, 572, 573, 574, 575.
(4) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
(5) Uzavírání technického účtu k neživotnímu pojištění, technického účtu k životnímu pojištění a netechnického účtu se řídí těmito pravidly:
a) obraty všech účtů účtových skupin 50 až 51 se zaúčtují na vrub účtu 712. Obraty všech účtů účtových skupin 60 až 61 se zaúčtují ve prospěch účtu 712. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 712 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
b) obraty všech účtů účtových skupin 52 až 54 se zaúčtují na vrub účtu 713. Obraty všech účtů účtových skupin 62 až 64 se zaúčtují ve prospěch účtu 713. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 713 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
c) obraty všech účtů účtových skupin 55 až 57 se zaúčtují na vrub účtu 714. Obraty všech účtů účtových skupin 65 až 67 se zaúčtují ve prospěch účtu 714. Hospodářský výsledek zjištěný porovnáním strany MD a D účtu 714 se podle své povahy zaúčtuje na vrub (ve prospěch) účtu 711.
(6) Konečné stavy účtů 712, 713 musí přímo navazovat na příslušné řádky výkazu zisků a ztrát a představují tak kontrolní vazby údajů účetnictví a účetní závěrky.
(7) Na podkladě údajů účtu 702 a účtu 711 se sestaví účetní závěrka.
Čl.V
Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnávání)
(1) V účetnictví a v účetní závěrce pojišťovny je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
(2) Ustanovení zvláštních předpisů13) nejsou dotčena.
(3) Výjimky podle odstavce 1 neplatí při účtování o pohledávkách a závazcích a nákladech a výnosech z pojištění a zajištění.
(4) Náklady a výnosy (technického účtu) životního pojištění nelze záměrně převádět do nákladů a výnosů (technického účtu) neživotního pojištění a naopak. Náklady a výnosy (netechnického účtu) nelze záměrně převádět do nákladů a výnosů (technického účtu) životního pojištění nebo neživotního pojištění.
Čl.VI
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde k nabytí vlastnictví nebo jeho zániku, práv k cizím věcem (kupní, darovací nebo jinou smlouvou, rozhodnutím státního orgánu ap.), ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku (smlouva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, splnění ap.), ke zjištění škody, manka, schodku, přebytku, k pohybu majetku uvnitř pojišťovny a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních poměrů pojišťovny anebo ze zvláštních předpisů.
(2) Den uskutečnění účetního případu pro pohledávky a závazky z pojištění a zajištění je vymezen v postupech účtování k účtové třídě 3.
Čl.VII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy účtují pojišťovny podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného účetního období,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období nebo komplexních nákladů příštích období (účet 391),
- výdajů příštích období (účet 392),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 393),
- příjmů příštích období (účet 394).
(2) Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají. Všechna uvedená kritéria musí být splněna současně.
(3) Účetní případy, které se týkají pouze jednoho běžného účetního období, se časově nerozlišují.
(4) Časové rozlišení není nutno používat v případech, kdy
a) se jedná o nevýznamné částky, jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a pojišťovna tím nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,
b) jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.
Časové rozlišení pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistné smlouvy a ostatních účetních případů časového rozlišení pojištění a zajištění se provádí v každém případě, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(6) Postup při časovém rozlišení si upraví pojišťovna vnitřním předpisem. Změny tohoto postupu jsou možné pouze podle § 8 odst. 2 zákona.
Čl.VIII
Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů14) tvoří složku nákladů pojišťovny a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 55 až 57 (účty 571, 572, 573, 574, 575).
(2) Daňová povinnost se člení na:
a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období
b) daňovou povinnost odloženou do příštích účetních a zdaňovacích období.
(3) Pokud v účetním období vznikne v jedné činnosti zisk a ve druhé ztráta, přičemž za pojišťovnu je vytvořen zisk, zaúčtuje se daňová povinnost splatná za činnost, která je zisková (buď na vrub účtu 571 nebo 573 a ve prospěch účtu 371). Za činnost ztrátovou se zaúčtuje záporná daňová povinnost buď na účtu 571 nebo na účtu 573 souvztažně s účtem 371 jako snížení závazku ze splatné daně z příjmů. Na účtu 575 se účtují doměrky a vratky daně z příjmů za minulá léta podle platebních výměrů. Po těchto zápisech musí zůstatek účtu 371 vyjadřovat výsledný zúčtovací vztah pojišťovny vůči příslušnému územnímu finančnímu orgánu z titulu celkového dosaženého zisku.
(4) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně z příjmů a sazby určené zákonem o daních z příjmů s přihlédnutím k odchylkám v konstrukci daně provedených podle příslušných ustanovení uvedeného zákona; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtů 571 a 573 a ve prospěch účtu 371.
(5) Daňová povinnost odložená se zjišťuje u pojišťovny v případě, kdy dochází k rozdílům mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem před zdaněním zjištěným v účetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy staveb ve finančním umístění a odpisy ostatního odpisovaného hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů (dále jen "daňový odpis") a odpisy uvedeného majetku podle odpisového plánu pojišťovny (dále jen "účetní odpis").
(6) Velikost odložené daňové povinnosti se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 572 a 574 a ve prospěch účtu 377, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch uvedených nákladových účtů se souvztažným účetním zápisem na vrub účtu 377, je-li daňový odpis menší než odpis účetní.
(7) Při vyřazení nehmotného a hmotného majetku (včetně tohoto majetku ve finančním umístění) z důvodu prodeje či likvidace z titulu nepotřebnosti se při výpočtu odložené daňové povinnosti v účtové skupině 57 a na účtu 377 vychází z rozdílu mezi zůstatkovou cenou vypočtenou podle ustanovení zákona o daních z příjmů a zůstatkovou cenou zjištěnou v účetnictví.
Čl.IX
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Rezervy se člení na rezervy,
a) jejichž tvorba (a použití) je zohledněna zákonem o daních z příjmů a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,14),15)
b) jejichž tvorba není zohledněna daňovými zákony. Způsob tvorby a použití těchto rezerv si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(6) Pojišťovny ve svém vnitřním předpisu (směrnici, příkazu apod.) stanoví tituly pro tvorbu rezerv, resp. způsob jejich vytváření a způsob jejich používání.
Čl.X
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky, které vytvářejí pojišťovny podle zákona, se člení na opravné položky
a) jejichž tvorba (a použití) je zohledněna zákonem o daních z příjmů a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,14),15)
b) jejichž tvorba (a použití) není zohledněna daňovými zákony. Způsob tvorby a použití těchto opravných položek si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(2) Opravné položky se vytvářejí na vrub nákladů pouze k účtům majetku v případech, kdy snížení jejich ocenění v účetnictví prokázané zpravidla na základě inventarizace není trvalého charakteru.
(3) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů v účetním období, ve kterém se částečně nebo zcela prokáže neopodstatněnost jejich výše, a to zpravidla na základě inventarizace.
(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
(5) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(6) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(7) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů. Jde zejména o případ, kdy není závazek splacen (nebo splácen) včas a podle smlouvy vzniká povinnost platit např. úroky z prodlení či penále.
(8) V případě trvalého snížení ocenění majetku se
a) u nehmotného majetku s výjimkou pohledávek a u hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví odpisový plán,
b) u pohledávek se toto snížení vyúčtuje na vrub nákladů (účet 563), nevyplývá-li něco jiného z postupů účtování.
(9) Opravné položky u majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
Čl.XI
Kursové rozdíly
(1) Pojišťovny vedou syntetické účty hlavní knihy v tuzemské měně, t.j. v českých korunách (Kč), a v případech stanovených zákonem16) současně i v cizích měnách.
(2) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na tuzemskou měnu kursem vyhlašovaným v kursovním lístku České národní banky.17)
(3) Pro přepočet cizí měny na české koruny ke dni uskutečnění účetního případu může pojišťovna používat denních kursů platných v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kursu stanoveného k určitému datu po jí vymezené období. Při používání pevných kursů může pojišťovna změnit svým rozhodnutím tyto kursy v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášení devalvace či revalvace české koruny. Postup stanovení pevného kursu a vymezené období uvádí pojišťovna v příloze.
(4) Kursové rozdíly vznikající v účetnictví ke dni uskutečnění účetního případu se účtují na vrub účtu 558, popř. ve prospěch účtu 658, souvztažně s příslušným účtem aktiv nebo pasiv.
(5) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se účtují:
a) na účtech aktiv a pasiv neuvedených v písm. b) na vrub účtu 558, popř. ve prospěch účtu 658,
b) na účtech pohledávek a závazků nebo finančního umístění souvztažně s příslušným účtem v účtové skupině 39. Bez zbytečného odkladu po otevření účetních knih se účetní zápisy podle písm. b) zruší.
(6) Při vyúčtování kursové ztráty na účtu 395 je vhodné vytvořit rezervu na kursové ztráty na vrub účtu 561 a ve prospěch účtu 452.
Použití způsobů oceňování
Čl.XII
(1) Způsoby oceňování majetku a závazků stanoví zákon. Tyto způsoby oceňování použijí pojišťovny v souladu s ustanoveními těchto postupů účtování.
(2) Nehmotný majetek a hmotný movitý majetek kromě zásob a pozemky a stavby (nemovitosti) se oceňují reprodukční pořizovací cenou v případě
a) majetku nabytého darováním,
b) nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) hmotného majetku v případě bezúplatného nabytí na základě smlouvy o koupi najaté věci,
d) nehmotného a hmotného majetku nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného.
(3) Ocenění hmotného majetku v účtové skupině 21 a staveb nebo pozemků (účty 102 nebo 101), (popřípadě nehmotného majetku v účtové skupině 20) se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení18) v případech, kdy se o toto zhodnocení zvyšuje vstupní cena majetku podle zvláštního předpisu.14) Dokončené technické zhodnocení, o které pojišťovna nezvýší výdaje na pořízení tohoto majetku, se účtuje na příslušný účet nákladů.
(4) Stav zásob zjištěný fyzickou inventurou se oceňuje způsoby stanovenými v § 25 odst. 3 zákona.
(5) Při oceňování jednotlivých položek finančního umístění v účtové skupině 11 a 12 a pozemků a staveb nelze použít různých způsobů oceňování.
(6) O zvýšení hodnoty finančního umístění a ostatního majetku, pokud tak nestanoví zvláštní předpis, popřípadě toto opatření, se neúčtuje.
(7) O trvalém snížení hodnoty nehmotného a hmotného majetku včetně staveb se účtuje formou oprávek (účty 108, 208, 218).
(8) O přechodném snížení hodnoty majetku se účtuje formou opravných položek podle Článku X.
(9) V příloze (§ 18 odst. 1 písm. c/ zákona) se uvádějí informace
a) o způsobu oceňování použitém pro každou jednotlivou položku finančního umístění v účtové třídě 1,
b) o způsobu ocenění finančního umístění současnou hodnotou (tržní cenou) a o nerealizovaných přírůstcích a úbytcích hodnoty tohoto umístění v rozsahu Článku XIII,
c) odůvodnění použití příslušného způsobu oceňování u jednotlivých složek majetku a závazků.
(10) Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věcí do souboru dodatečně zařazených. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(11) Rozdíly mezi oceněním podle zákona a vyšším oceněním současnou hodnotou (tržní cenou) v souladu s Článkem XIII u finančního umístění se považují za tiché rezervy. O těchto rezervách se neúčtuje.
Čl.XIII
(1) Současnou hodnotou finančních umístění, s výjimkou pozemků a staveb a případů uvedených v odstavci 5, se rozumí tržní hodnota.
(2) Pokud jsou finanční umístění kótována na oficiální burze cenných papírů (tuzemské, popř. zahraniční), rozumí se tržní hodnotou hodnota, která je na burze stanovena v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, a pokud v tento den burza nepracuje, platí poslední pracovní den na burze, který předchází datu závěrky.
(3) Pokud existuje jiný trh s finančními umístěními než uvedený v předchozím odstavci (např. RM-systém v ČR), rozumí se tržní hodnotou průměrná cena, za jakou se v den účetní závěrky s těmito umístěními obchoduje, nebo - pokud v den závěrky trh nepracuje - platí poslední pracovní den na tomto trhu, který předchází datu závěrky.
(4) Pokud ke dni sestavení účetní závěrky je známo, že finanční umístění uvedená v odstavcích 2 a 3 budou prodána v krátké době (do jednoho měsíce), sníží se tržní hodnota o odhadnuté výdaje s tím spojené.
(5) Pro všechna další finanční umístění neuvedená v jiných ustanoveních tohoto článku se současná hodnota určí na základě opatrného odhadu jejich pravděpodobné realizační (prodejní) hodnoty. To neplatí v případech, kdy se při konsolidaci účetní závěrky aplikuje metoda uvedení do ekvivalence.
(6) V případě pozemků a staveb (nemovitostí) se současnou hodnotou rozumí tržní hodnota, stanovená v den provádění ocenění podle odstavce 7 a 8, případně snížená v souladu s odstavcem 9.
(7) Tržní hodnotou podle odstavce 6 se rozumí cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby prodány v den provádění jejich ocenění, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že se tento majetek stal předmětem veřejné nabídky na trhu, že podmínky trhu umožňují regulérní prodej a že lhůta určená k dojednání prodeje je obvyklá vzhledem k povaze tohoto majetku.
(8) Tržní hodnota se určuje tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba podle odborného odhadu, a to nejméně jednou za 5 let. Pokud od posledního ocenění hodnota pozemku nebo stavby poklesla, provede se příslušná oprava hodnoty. Takto stanovená nižší hodnota se v následujících účetních obdobích nezvyšuje, kromě případů, kdy zvýšení vyplývá z nového stanovení tržní hodnoty.
(9) Pokud ke dni sestavení účetní závěrky je známo, že pozemky a stavby budou prodány v krátké době (cca do 3 měsíců), sníží se hodnota stanovená v souladu s odstavcem 7 a 8 o odhadnuté výdaje s tím spojené.
(10) U životního pojištění se nerealizovanými přírůstky nebo úbytky (není-li o úbytcích účtováno formou opravných položek) hodnoty finančních umístění rozumí rozdíl mezi jejich oceněním současnou hodnotou (Článek XIII) a způsobem ocenění použitým podle Článku XII. Příslušné údaje se uvádějí v příloze.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi účetním stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, nebo zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, bezdůvodném obohacení (majetkovém prospěchu).
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do mimořádných nákladů (účet 563), popř. mimořádných výnosů (663) s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést odděleně v analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) nehmotného majetku a hmotného majetku nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného, který se zaúčtuje na vrub příslušného účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek, v případě neodpisovaného majetku ve prospěch účtu 403.
Čl.XV
Cenné papíry
(1) Cenné papíry vymezují zvláštní předpisy.19) Nakládání s nimi jako s finančním umístěním upravují zvláštní předpisy o pojišťovnictví.7)
(2) Cenné papíry (CP) se člení na cenné papíry
a) krátkodobé, kterými se rozumí cenné papíry pořízené se záměrem je prodat v krátkém časovém období (nejdéle do 1 roku od jejich pořízení) nebo pořízené s cílem dosažení zisku z krátkodobých pohybů cen,
b) dlouhodobé, kterými se rozumí kromě majetkových účastí cenné papíry pořízené se záměrem dlouhodobého držení v majetku (déle než 1 rok) nebo s cílem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení.
Cenné papíry se dále člení na CP s pevným výnosem a na CP s proměnlivým výnosem; toto vymezení je uvedeno v Článku IV odst. 1 postupů účtování v účtové třídě 1.
(3) Oceňování cenných papírů se řídí zákonem a Článkem XII a Článkem XIII Obecných ustanovení těchto postupů účtování. Při přepočtu CP v cizí měně na Kč v účetnictví a v účetní závěrce se postupuje podle Článku XI.
(4) Ceny CP při obchodování s nimi se stanoví jako smluvní nebo jinak v souladu s obecně závaznými právními předpisy.19),20)
(5) O cenných papírech v pojišťovnách se účtuje jako o finančním umístění podle zvláštních předpisů.7) O CP dlouhodobých se účtuje zejména na účtech účtové skupiny 11 a na účtu 123, popř. 237. O CP krátkodobých se účtuje v zásadě na účtech 121 a 122.
(6) Den uskutečnění účetního případu u cenných papírů stanoví zvláštní předpisy.19)
Čl.XVa
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, tj. ve směnečné sumě podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty ostatních výnosů (účet 658) nebo ostatních nákladů (účet 568). Pokud se tento rozdíl časově a věcně vztahuje i k jinému než běžnému účetnímu období, časově se rozliší.
(2) Povinně se účtů časového rozlišení pro účtování diskontu používá u těch směnek, u nichž doba pro směnečný závazek, resp. pohledávku pojišťovny ze směnky vyplývající přesahuje jedno účetní období.
(3) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahovém účtu 723, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.
(4) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 325.
(5) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 365; jde-li o závazek přesahující dobu jednoho účetního období, sleduje se odděleně v analytické evidenci.
B.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1 - Finanční umístění (investice)
Čl.I
(1) Na účtech této účtové třídy se účtuje o majetku pojišťovny, kterým ručí za své závazky (rizika) z pojišťovací a zajišťovací činnosti, pořízeném ve formě finančního umístění prostředků technických rezerv. Nakládání s tímto majetkem se řídí zvláštními předpisy.7)
(2) Finanční umístění zahrnuje
a) pozemky a stavby (nemovitosti) (účt. skup. 10),
b) finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky (účt. skup. 11),
c) ostatní finanční umístění (účt. skup. 12),
d) depozita při aktivním zajištění (účt. skup. 13),
e) finanční umístění jménem pojištěných (účt. skup. 14).
Čl.II
Pozemky a stavby
(1) V účtové skupině 10 účtuje pojišťovna o pozemcích a stavbách (nemovitostech),21) které má ve vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví, popř. k nimž má právo hospodaření.
(2) Pozemky a stavby (účty 101 a 102) se člení v analytické evidenci na
a) provozní, tj. ty, které pojišťovna využívá výhradně k pojišťovací a zajišťovací činnosti či k plnění úkolů, které s těmito činnostmi bezprostředně souvisí (zejména budova pojišťovny a pozemek na kterém stojí); tyto nemovitosti se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze,
b) neprovozní, tj. ty, které pojišťovna využívá k podnikání mimo činnost pojišťování a zajišťování (např. pronajímané stavby a pozemky).
(3) Oprávky ke stavbám (úč. 108) vyjadřují míru opotřebení těchto aktiv v souladu s odpisovým plánem pojišťovny. Opravné položky se účtují na účtu 109.
(4) Analytická evidence se vede o případném příslušenství nemovitostí.
Čl.III
Finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky
(1) Majetkovými účastmi se rozumí podílové cenné papíry a vklady. Podílové cenné papíry představují míru účasti pojišťovny na základním jmění podniků třetích osob. Vklad je souhrn všech penězi ocenitelných hodnot, které pojišťovna vložila do podniků třetích osob. Majetkové účasti nejsou primárně určeny k obchodování. O majetkových účastech v souladu s Článkem I odst. 4 až 6 Obecných ustanovení se účtuje na účtech 111, 112 nebo 117.
(2) Obligace a ostatní dluhopisy, které byly vydány podniky s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a nejsou primárně určeny k obchodování, se účtují na účtu 113 nebo 115.
(3) Půjčky poskytnuté pojišťovnou podnikům, ve kterých má tato rozhodující nebo podstatný vliv, se účtují na účtech 114 nebo 116. Neúčtují se zde hypotekární ani ostatní půjčky (účty 124 a 125).
(4) Na účtu 118 se účtují ostatní dlouhodobé pohledávky zejména za podniky, v nichž má pojišťovna rozhodující nebo podstatný vliv.
(5) Opravné položky se účtují na účtu 119.
Čl.IV
Ostatní finanční umístění
(1) Cenné papíry s pevným výnosem (pevnou úrokovou sazbou, úročené), o nichž se účtuje na účtu 122, jsou cenné papíry s
a) pevnou neměnnou úrokovou sazbou,
b) proměnlivou úrokovou sazbou, jestliže její variabilita (proměnlivost) je předem určena ve vztahu k sazbám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím, ať již k diskontním sazbám ČNB nebo sazbám vytvářeným na mezibankovním trhu, jinak vyhlašovaným sazbám nebo sazbám eurotrhu.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem a účtuje se o nich na účtu 121.
(2) Finanční umístění včetně dlouhodobých pohledávek v investičních společnostech, investičních fondech a ve sdruženích se účtují na účtu 123. O tomto finančním umístění se neúčtuje v účtové skupině 11. Analytická evidence se vede odděleně za společnosti a fondy, sdružení s právní subjektivitou včetně účelových sdružení majetku, sdružení bez právní subjektivity. V rozvaze se uvádějí samostatnou položkou tato umístění za společnosti a fondy, sdružení s právní subjektivitou a sdružení bez právní subjektivity.
(3) Za hypotekární půjčky se považují půjčky, které jsou zajištěny hypotékou,22) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou současně zaručeny pojistnou smlouvou uzavřenou s dlužníkem (účet 124).
(4) Jako ostatní půjčky (účet 125) se účtují ty půjčky, které se neúčtují podle odstavce 3, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zaručeny pojistnou smlouvou uzavřenou s pojistníkem. V příloze se uvádí výše ostatních půjček zaručených pojistnou smlouvou, a je-li významná, i výše těchto půjček nezaručených pojistnou smlouvou.
(5) Depozita u bank (účet 126) jsou částky vkladů na termín nebo na viděnou, popř. jiné penězi ocenitelné hodnoty, které pojišťovny umístily u bank a které mohou být vyzvednuty až po určité době. Neúčtuje se zde o ostatním finančním majetku (z účt. sk. 23) a o hodnotách daných do zástavy třetím osobám (účet 721).
(6) Jiná finanční umístění (účet 127) představují položky, které nelze účtovat na jiném účtu této účtové skupiny, resp. účtové třídy. Jde například o umělecká díla a sbírky a předměty z drahých kovů, které pojišťovna pořídila z prostředků technických rezerv a které nejsou primárně určeny k obchodování.
(7) Na účtu 129 se účtují opravné položky v souladu s Čl. X Obecných ustanovení.
Čl.V
Depozita při aktivním zajištění
Na účtu 131 účtuje pojišťovna (zajišťovatel) o záručních depozitech složených u prvopojistitele, které představují pohledávky zajišťovatele za prvopojistitelem a zúčtovávají se. Jde o tzv. aktivní zajištění. Opravné položky k těmto pohledávkám se účtují na účtu 139. V případě, že tímto depozitem jsou cenné papíry, účtují se odděleně v analytické evidenci zpravidla k účtu 121 nebo 122.
Čl.VI
Finanční umístění jménem pojištěných
Na účtu 141 se účtují finanční umístění jménem pojištěných, popř. jiných osob oprávněných k přijetí pojistného plnění v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou, kteří sami nesou riziko plynoucí z tohoto investování. Jde např. o pohledávky ze smluv pojišťovny uzavřených s některým investičním fondem nebo o finanční umístění určená ke krytí závazků, a to ve prospěch uvedených osob. O tomto finančním umístění nelze účtovat na jiných účtech účtové třídy 1, resp. účtové osnovy. Na úhradu všech závazků vůči oprávněným osobám z těchto finančních umístění se vytváří technická rezerva (účet 446). Přechodné snížení hodnoty tohoto finančního umístění se vyúčtuje na účtu 149.
Účtová třída 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtuje o majetku pojišťovny, který není součástí finančního umístění (účtová třída 1), a zahrnuje
a) nehmotný majetek (účt. skup. 20),
b) hmotný movitý majetek (účt. skup. 21),
c) pořízení majetku (účt. skup. 22),
d) pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek (účt. skup. 23),
e) ostatní aktiva (účt. skup. 25).
(2) V této účtové třídě se účtuje pouze o
a) nehmotném majetku,
b) hmotném movitém majetku,
pokud jde o výši ocenění v souladu se zákonem o daních z příjmů.23)
(3) Nehmotným majetkem podle odstavce 2 písm. a) jsou zřizovací výdaje vyšší než 20 000 Kč v jednotlivém případě a další nehmotný majetek podle Článku II, jehož ocenění je v souladu s odstavcem 2 v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než jeden rok.
(4) Dobou použitelnosti hmotného a nehmotného majetku, pokud nejde o ocenitelná práva (zejm. účet 203) a případy, kdy doba použitelnosti je stanovena právními předpisy, se rozumí doba, po kterou je tento majetek upotřebitelný nebo uchovatelný pro současnou nebo další činnost. Do doby použitelnosti se zahrnuje doba pořízení včetně uvádění do stavu způsobilého k užívání a doba osvojení, ověřování a vyhodnocování.
Čl.II
Nehmotný majetek
(1) Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje, které přímo souvisí se založením a vznikem pojišťovny (účet 201). Nepatří sem výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku uskutečněné v tomto období, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
(2) Goodwill představuje rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou pojišťovny (nebo podniku) pouze při jeho koupi (účet 202).
(3) Průmyslovými a podobnými právy (účet 203) se rozumí zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru.
(4) Software, který není součástí hardware, pořízený nebo vytvořený vlastní činností pojišťovny, chráněný i nechráněný autorským právem, se účtuje na účtu 204.
(5) Za ostatní nehmotný majetek (účet 205) se považují výsledky výzkumné a vývojové činnosti, které se uvádějí v rozvaze samostatnou položkou, a nehmotný majetek, který nelze zaúčtovat na jiný účet této účtové skupiny.
(6) Nehmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 208) v souladu s odpisovým plánem pojišťovny.
(7) Opravná položka k nehmotnému majetku se účtuje na účtu 209.
Čl.III
Hmotný movitý majetek
(1) V této účtové skupině se účtuje o hmotném movitém majetku (Čl. I odst. 2). Za hmotný majetek v účtové skupině 21 se považují zejména stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti, dopravní prostředky, nástroje, zbraně a jejich části, součásti a příslušenství, světelné reklamy, nábytek, lůžkoviny a podobné potřeby, a dále všechny ostatní movité věci. Klasifikace hmotného majetku se provádí podle zvláštních předpisů.24)
(2) Movitým majetkem na účtu 211 je majetek (věci) podle odstavce 1, který se odpisuje. Na tomto účtu se účtuje i o zvířatech, nejsou-li zásobami. V analytické evidenci odděleně se člení na majetek provozní a neprovozní.
(3) Za hmotný majetek neodpisovaný (účet 216) se považují zejména umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů, kulturní památky (kromě tohoto majetku, který je finančním umístěním účtovaným na účtu 127).
(4) Hmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 218) v souladu s odpisovým plánem pojišťovny, v případě podílového spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník odpisování ze svého podílu. Opravné položky se účtují na účtu 219.
(5) V analytické evidenci se vede příslušenství movitých věcí.23a) V analytické evidenci pojišťovna jako pronajímatel vede odděleně případný hmotný majetek (účt. skup. 21) v leasingu.
Čl.IV
Pořízení majetku
V této účtové skupině se účtuje o výdajích na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku (účet 221) účtovaného v účtových třídách 1 i 2. Poskytnuté zálohy (účet 222) představují částky, které byly poskytnuty třetím osobám při tomto způsobu pořízení majetku, odděleně v analytické evidenci se vedou zálohy (splátky) na pozemky a stavby, které se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze. Pokud je pořízení majetku dlouhodobé povahy, může dojít k přechodnému poklesu hodnoty těchto výdajů (účet 229), jde-li o trvalý pokles hodnoty, vyúčtuje se na vrub nákladů jako škoda (účet 563).
Čl.V
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
(1) Pokladna (účet 231) se člení v analytické evidenci na tuzemskou měnu (Kč) a na cizí měny.
(2) Na účtu 232 se účtuje o ceninách, šecích, popř. jiných pokladních hodnotách. Analytická evidence je v působnosti pojišťovny. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno. Nakládání s šeky se řídí zvláštními předpisy.25) V rozvaze se uvádějí v samostatné položce šeky.
(3) Peníze na cestě (účet 234) představují vyrovnání časového nesouladu mezi příjmem (výdejem) peněz z pokladny (účet 231) a běžnými účty (účet 235), popř. depozitními účty (účet 126), anebo časového nesouladu ve vztahu k úvěrovým účtům (účet 366, z účt. skup. 47) a mezi bankovními účty navzájem.
(4) Běžné účty představují peněžní prostředky pojišťovny u bank (účet 235), kromě depozit u banky (účet 126).
(5) Akcie emitované pojišťovnou a jí následně zpětně odkoupené se účtují na účtu 237. Údaj se uvádí v rozvaze samostatnou položkou.
(6) Na účtu 239 se účtuje opravná položka, která se vztahuje k účtu 237.
Čl.VI
Vypouští se.
Čl.VII
Ostatní aktiva
(1) Zásobami (účet 251) se rozumí veškeré movité věci, které nesplňují vymezení uvedené v Čl. I odst. 2.
(2) Na účtu 251 se účtuje pouze při inventarizaci.
(3) Pořízení zásob v průběhu běžného účetního období se účtuje přímo na vrub nákladů (účet 558). Počáteční zůstatek (skutečný stav zásob zjištěný inventurou za minulé účetní období) se na počátku následujícího účetního období odúčtuje z účtu 251 na vrub účtu 558. Skutečný stav zásob zjištěný inventurou za běžné účetní období se účtuje ve prospěch účtu 558 a na vrub účtu 251. Přitom se zaúčtuje případný přechodný pokles hodnoty zásob zjištěný při inventarizaci jako rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním zásob při inventuře ve prospěch účtu 259 a na vrub účtu 559. Trvalý pokles hodnoty zásob se vyúčtuje na vrub nákladů jako škoda (účet 563).
(4) Významné položky zásob zejména dlouhodobého charakteru může pojišťovna účtovat jako náklady příštích období. Při tomto způsobu účtování zásob se jejich pořízení účtuje na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 363 (celková částka závazku). Při inventarizaci se rozdíl, mezi skutečným stavem zásob zjištěným inventurou a stavem účtu 391, který představuje spotřebu zásob, zaúčtuje na vrub účtu 558 a ve prospěch účtu 391. Analytická evidence zásob se vede podle potřeb pojišťovny k účtu 391. Vymezení těchto případů účtování zásob si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.
(5) Odděleně v analytické evidenci se sledují nesplněné (nedodané), ale vyúčtované dodávky zásob.
(6) Analytická evidence se vede formou skladové evidence, kterou si upraví pojišťovna vnitřním předpisem.
(7) Pojišťovna může stanovit vnitřním předpisem zásoby účtované přímo do spotřeby (účet 558), o nichž se nevede skladová evidence.
(8) Na účtu 252 se účtují aktiva (hodnoty), které nelze zaúčtovat na jiný účet v účtové třídě 2. Jde např. i o prostředky pojišťovny složené na účet u příslušného poštovního úřadu (zpravidla v zahraničí, tzv. šekové poštovní účty).
(9) Opravné položky se účtují na účtu 259.
Čl.VIII
Vyřazování majetku
(1) Účtování o vyřazení hmotného a nehmotného majetku se provede postupy, které odpovídají způsobu jeho vyřazení (prodej, likvidace, bezúplatný převod, škoda apod.).
(2) Zůstatková cena majetku (účt. skup. 20, 21), který není plně odepsán, se vyúčtuje na vrub účtu
a) 558, v případě prodeje nebo darování,
b) 563, v případě likvidace, škody nebo manka.
(3) Při vyřazení majetku z finančního umístění (účt. tř. 1) se zůstatková cena zaúčtuje na vrub účtu 555 nebo účtu 538 a ostatní náklady spojené s vyřazením na vrub účtu 551 nebo účtu 535.
(4) V případě zrušení prací spojených s pořizováním majetku se výdaje zúčtované na příslušném účtu v účtové skupině 22 jednorázově odepíší na vrub účtu 563.
(5) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Přiměřeně se postupuje v případě nehmotného majetku.
Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
Čl.I
(1) Účtová třída 3 obsahuje účty:
a) pohledávek a závazků z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 30 a 33)
b) pohledávek a závazků z obchodních závazkových vztahů a závazkových vztahů jim podobných (účt. sk. 32 a 36),
c) pohledávek a závazků se zaměstnanci a souvisejících vztahů (účt. sk. 35),
d) zúčtování daní a dotací (účt. sk. 37),
e) přechodné účty aktiv a pasiv (účt. sk. 39).
(2) V analytické evidenci se vedou odděleně pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má pojišťovna rozhodující vliv nebo podstatný vliv; příslušné údaje se uvádějí v příloze.
Čl.II
Pohledávky z přímého pojištění a ze zajištění
(1) Dnem uskutečnění účetního případu pro pohledávky z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 30) ve výši předepsaného hrubého pojistného je okamžik uzavření pojistné smlouvy26) nebo zajišťovací smlouvy, anebo okamžik, který je definován těmito smlouvami. O pohledávkách se účtuje ke dni uskutečnění účetního případu na vrub příslušného účtu pohledávek bez ohledu na to, zda pojistné bylo či nebylo zaplaceno, nejedná-li se o pojistné ze zákonných nesmluvních pojištění podle zvláštního předpisu.27) Souvztažně se účtuje ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 6 (zejm. účty 601, 621). Při zániku pojištění28) se provede storno pohledávky předepsaného hrubého pojistného a souvisejících účetních zápisů ve výši, na kterou pojišťovně nevznikl z titulu ukončené pojistné smlouvy nárok. Je-li pojišťovna povinna vrátit pojistníkovi zbývající část pojistného,29) účtuje o této částce v den, kdy ji zjistila, jako o závazku pojišťovny (účet 331, popř. 338).
(2) Předepsané hrubé pojistné30) zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším (jiným) účetním obdobím (nezasloužené pojistné), včetně zejména:
a) částek pojistného, které dosud nebyly předepsány, jelikož se výpočet pojistného může provést až na konci roku;
aa) - jednorázového pojistného, včetně pojistného rent,
- v životním pojištění jednorázového pojistného vyplývajícího z rezervy na prémie a slevy, pokud musí být vzato v úvahu jako pojistné na základě smluv a kdy předpisy o pojišťovnictví nařizují nebo umožňují jeho uvedení pod pojistným,
ab) dodatkového pojistného v případě půlročních, čtvrtletních nebo měsíčních plateb a doplňkových plateb pojistníků na zřizovací výdaje pojišťovny;
b) podílu pojišťovny na celkovém pojistném, v případě spolupojištění (soupojištění),
c) zajistného splatného ze zajištění sjednaného prvopojistitelem s jedním (cese) nebo více (retrocese) zajišťovateli, včetně přírůstků portfolia (t.j. souboru dlouhodobých pojistných smluv pojišťovny, pojistný kmen), po odečtení:
- úbytků portfolia ve prospěch cesí a retrocesí, a
- storen (anulací).
Výše uvedené částky nezahrnují daně, nebo poplatky vybírané s pojistným.
(3) Při operacích zajištění se mezi prvopojistitelem a zajišťovatelem vyúčtovávají položky, na nichž se smluvní strany dohodnou v zajišťovací smlouvě. Zpravidla se bude jednat o podíl zajišťovatele na pojistném a pojistných plněních a o provizi pro prvopojistitele.
(4) V případě spolupojištění (soupojištění) v souladu s příslušnou smlouvou účtuje každý z pojistitelů pouze o svém podílu pohledávek (účt. sk. 30) a závazků (účt. sk. 33) a nákladů a výnosů na příslušných účtech technických účtů zpravidla neživotního pojištění.
(5) Na účtu 309 se účtují opravné položky k pohledávkám za pojistníky, popř. ostatním pohledávkám účtovaným v účtové skupině 30.
Poznámka autorů systému:
K Článku II před jeho úpravou opatřením č.j. 282/58 850/1995:
Případné účetní případy a zůstatky účtů ze zrušované účtové skupiny 31 se účtují na účtech 321 - Pohledávky za upsané základní jmění (dříve účet 311), nebo 328 - Ostatní pohledávky, jsou-li krátkodobé povahy, anebo na účtu 123 či 118, jsou-li dlouhodobé povahy (dříve 312 a 314, a 315 dle AE).
K Článku II po jeho úpravě opatřením č.j. 282/58 850/1995:
Případné účetní případy vyplývající z účtování o přijatém (inkasovaném) pojistném v minulých účetních obdobích se vedou odděleně v analytické evidenci k příslušným účtům účtové skupiny 30.
Čl.III
Ostatní pohledávky
(1) Na účtu 321 se účtují pohledávky za upisovateli (akcionáři) základního jmění pojišťovny podle obchodního zákoníku.
(2) Na účtu 322 účtuje pojišťovna jako emitent dluhopisů, souvztažně s účty dluhopisů krátkodobých na účtu 362, popř. dlouhodobých na účtu 483. Analytická evidence se vede podle jednotlivých emisí.
(3) Na účtu 323 se účtují pohledávky pojišťovny vyplývající z obchodních závazkových vztahů zejména podle obchodního zákoníku. Neúčtují se zde žádné pohledávky z pojištění a zajištění.
(4) Na účtu 324 se účtují krátkodobé i dlouhodobé cizí směnky a cizí směnky na vlastní řad podle Čl. XVa Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
(5) Na účtu 325 se účtuje o těch pohledávkách, které byly převedeny k eskontu z příslušného účtu pohledávek a na základě jejich eskontu byl pojišťovně poskytnut eskontní úvěr. Dojde-li u eskontované pohledávky k její úhradě dlužníkem, účtuje se tato skutečnost ve prospěch účtu 325 a na vrub účtu eskontního úvěru (účet 365). Rozdíl mezi výší eskontované pohledávky a výší poskytnutého úvěru se vyúčtuje na účet 558.
(6) Na účtu 327 se účtují pohledávky z titulu poskytnutých provozních záloh. V analytické evidenci se vedou poskytnuté dlouhodobé zálohy. Neúčtují se zde zálohy na pořízení majetku (účt. sk. 22).
(7) Na účtu 328 se účtují ty pohledávky, které nelze zaúčtovat na jiný účet v této účtové skupině (např. případné krátkodobé pohledávky za společníky obchodních společností).
(8) Opravné položky na účtu 329 se účtují v souladu s Článkem X Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.IV
Závazky z přímého pojištění a ze zajištění
(1) Dnem uskutečnění účetního případu pro závazky z přímého pojištění a ze zajištění (účt. sk. 33) je okamžik uznání (stanovení) výše plnění (závazku) z ohlášené pojistné události, který v návaznosti na zvláštní předpisy31) si vymezí pojišťovna ve svém vnitřním předpise. O těchto závazcích se účtuje ke dni uskutečnění účetního případu bez ohledu na to, zda pojistné plnění bylo již vyplaceno, či nikoli.
(2) Na účtu 332 se účtují závazky ve vztahu ke zprostředkovatelům pojištění (makléřům).
(3) Na účtu 338 se účtují závazky z titulu finančního umístění jménem pojištěných (účt. skup. 14) souvztažně s příslušným účtem nákladů účtové skupiny 52 až 54, a dále např. závazky ze zbývající části pojistného, které je pojišťovna povinna vrátit pojistníkovi v souvislosti se zánikem pojištění.
Čl.V
Vypouští se.
Poznámka autorů systému:
Případné účetní případy a zůstatky účtů účtované ze zrušované účtové skupiny 34 se účtují na účtech 361 - Závazky z upsaných majetkových účastí (dříve účet 341), nebo 368 - Ostatní závazky, pokud jsou krátkodobé povahy (dříve účet 342 až 345 dle AE), anebo na účtu 489 - Ostatní dlouhodobé závazky, jsou-li dlouhodobé povahy (dříve 342 až 345 dle AE). Případné účetní případy vyplývající z dosavadních postupů účtování se vedou odděleně v analytické evidenci příslušných účtů, na které se přeúčtovaly.
Čl.VI
Zaměstnanci a instituce
(1) Na účtu 351 se účtuje o závazcích pojišťovny z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, souvztažně s příslušným účtem nákladů, resp. souvztažně s účtem 355. Analytická evidence se vede podle jednotlivých osob.
(2) Na účtu 352 se účtuje o závazcích pojišťovny z vkladů přijatých od vlastních zaměstnanců.
(3) Na účtu 353 se účtují závazky vůči zaměstnancům, které nelze zaúčtovat na účtech 351 a 352, např. nárok na náhradu cestovních výdajů.
(4) Na účtu 354 se účtuje o pohledávkách za zaměstnanci, kterými jsou např. zálohy k vyúčtování, uplatněné náhrady škody.
(5) Na vrub účtu 355 se účtuje o pohledávkách za institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ve prospěch účtu 355 se účtuje o závazcích vůči těmto institucím. Pro tyto pohledávky a závazky platí zákaz kompenzace. Zůstatek účtu představuje stav zúčtování v daných oblastech. Analytická evidence se vede odděleně pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
(6) O případných opravných položkách (účet 359) se účtuje v souladu s Článkem X Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.VII
Ostatní závazky
(1) Na účtu 361 se účtují závazky pojišťovny z upsaných majetkových účastí (nesplacené cenné papíry). Souvztažnými jsou účty v účtové skupině 11.
(2) Na účtu 362 se účtuje o krátkodobých dluhopisech emitovaných pojišťovnou souvztažně s účtem 322.
(3) Na účtu 363 se účtuje o závazcích pojišťovny z obchodních závazkových vztahů zejména podle obchodního zákoníku. Neúčtují se zde žádné závazky z pojištění a zajištění.
(4) Na účtu 364 se účtuje o směnkách, u nichž směnečný závazek pojišťovny je kratší než 1 rok.
(5) Na účtu 365 se účtují úvěry poskytnuté na základě eskontu pohledávek. Splnění závazku dlužníka vůči pojišťovně (věřiteli) u eskontované pohledávky se účtuje ve prospěch tohoto účtu. Rozdíl mezi výší eskontního úvěru a eskontované pohledávky se účtuje na účet 558. Analytická evidence se vede pro eskontní úvěry poskytnuté bankami.
(6) Na účtu 366 se účtují krátkodobé úvěry poskytnuté pojišťovně třetími osobami. Analytická evidence se vede pro úvěry přijaté od bank.
(7) Na účtu 367 se účtuje v případě krátkodobých půjček k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vystavených dluhopisů na účtu 322. Analytická evidence se vede podle konvertibilních měn, příslušné údaje se uvádějí v rozvaze.
(8) Na účtu 368 se účtují pojišťovnou přijaté provozní zálohy.
(9) Na účtu 369 se účtují ty závazky, které nelze zaúčtovat na jiných účtech účtové skupiny 36 (např. případné krátkodobé závazky vůči společníkům obchodních společností).
Čl.VIII
Zúčtování daní a dotací
(1) Na účtu 371 se účtují placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek pojišťovny jako poplatníka ze splatné daně za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 571 nebo na vrub účtu 573.
(2) Na účtu 372 se účtují daně, jejichž platbu zajišťuje pojišťovna jako plátce srážkou ve vztahu k třetí osobě, a to souvztažně s příslušným účtem závazků. Jde například o daň z dividend sraženou při jejich výplatě akcionářům, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále se zde účtují jiné přímé daně (např. daň z nemovitostí, silniční daň) s výjimkou daně z příjmů. Analytická evidence k tomuto účtu se vede podle jednotlivých daní.
(3) Na účtu 373 se účtují nepřímé daně (zejména daň z přidané hodnoty) a poplatky. Účtování daně z přidané hodnoty stanoví následující Článek IX. Analytická evidence se vede odděleně pro jednotlivé daně účtované na tomto účtu. Daňová povinnost (závazek) z nepřímých daní se účtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 323, 328, 354, resp. na vrub příslušných účtů v účtové třídě 2 nebo 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu pojišťovny nebo při bezplatném plnění ve prospěch třetích osob, jakož i při vzniku škody. Na vrub účtu 373 se účtují platby včetně záloh na vyrovnání daňové povinnosti z nepřímých daní. Dále se na vrub účtu 373 účtuje nárok na vrácení nepřímých daní za zdaňovací období, a to souvztažně ve prospěch účtu 363, 369, popř. účtů účtové skupiny 48. Poplatky se účtují ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 562 v netechnickém účtu.
(4) Ve prospěch účtu 374 a 375 se účtuje příjem dotací ze státního rozpočtu nebo ostatních dotací. Na vrub těchto účtů se účtují oprávněné nároky na
a) dotace na pořízení majetku souvztažně s účtem 403,
b) dotace na úhradu nákladů souvztažně s účtem 658 v netechnickém účtu.
(5) Ve prospěch účtu 377 se vyúčtuje k 31.12. běžného účetního období odložený daňový závazek (podle daňové sazby platné v následujícím účetním období). Na vrub účtu 377 se vyúčtuje k 31.12. běžného účetního období případná odložená daňová pohledávka (podle daňové sazby platné v následujícím účetním období). Souvztažnými účty jsou účty 572 a 574.
Čl.IX
Účtování daně z přidané hodnoty
(1) Pojišťovna, která je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), zaúčtuje tuto daň na vstupu za veškerá nakoupená zdanitelná plnění na vrub účtu 373 (odděleně v analytické evidenci), cenu bez DPH na vrub příslušných účtů majetku (účt. sk. 10 a účt. tř. 2, nebo účtu 391, je-li na něm účtováno o zásobách) nebo nakoupených výkonů (příslušný účet nákladů) a celkovou částku závazku ve prospěch příslušných účtů (363, 369, nebo v účt. sk. 48) nebo ve prospěch účtu 231 v případě nákupu za hotové. Ve prospěch účtu 373 (odděleně v analytické evidenci) účtuje tato pojišťovna o DPH za uskutečněná zdanitelná plnění (daň na výstupu), cenu bez DPH ve prospěch příslušného účtu výnosů a celkovou částku pohledávky na vrub příslušných účtů (323, 328, 354, popř. 118) nebo na vrub účtu 231 v případě prodeje za hotové.
(2) V případě, že po zaúčtování DPH podle odstavce 1 zůstatek účtu 373 je pasivní, zaplatí pojišťovna doplatek DPH do státního rozpočtu a zaúčtuje jej na vrub účtu 373 a ve prospěch účtu 235, popř. 231.
(3) Pojišťovna, plátce DPH, účtující podle odstavce 1, které vznikne nárok na odpočet DPH (při aktivním zůstatku účtu 373) a tento nárok uplatňuje koeficientem podle zvláštního předpisu32),33)
a) dosáhne-li tento koeficient hodnoty více než 0,05, přepočítá částku DPH na vstupu (zaúčtovanou na vrub účtu 373) tímto koeficientem a rozdíl mezi takto zaúčtovanou daní a pomocí koeficientu vypočteným nárokem na odpočet zaúčtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub příslušného účtu nákladů, popř. účtu 558, a inkasovanou částku (vratku) DPH účtuje ve prospěch účtu 373 a na vrub účtu 235.
b) nedosáhne-li tento koeficient hodnoty 0,05 včetně, nevzniká nárok na odpočet; zaúčtuje se DPH na vstupu (zaúčtovaná na vrub účtu 373) ve prospěch účtu 373 a na vrub příslušného účtu nákladů, popř. účtu 558.
(4) Pojišťovna, která neuplatnila nárok na odpočet DPH, účtuje podle odstavce 5.
(5) Pojišťovna, která není plátcem DPH, účtuje nakoupený majetek včetně DPH na příslušné účty v účtové skupině 10, účtové třídě 2 nebo účtu 391, je-li na něm účtováno o zásobách, a veškeré nakoupené výkony účtuje včetně DPH na příslušný účet nákladů.
Čl.X
Přechodné účty aktiv a pasiv
(1) Na účtu 391 se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v následujících účetních obdobích. Tyto výdaje se zúčtují ve prospěch účtu 391 a na vrub příslušného účtu nákladů nejpozději do čtyř let od jejich vzniku, t.j. od okamžiku zaúčtování posledních výdajů týkajících se příslušného účetního případu časového rozlišení na vrub účtu 391. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě účtování o
a) zásobách podle Čl. VII odst. 4 postupů účtování v účtové třídě 2,
b) nájemném včetně leasingového nájemného,
c) pořizovacích nákladech (výdajích) na pojistné smlouvy podle odstavce 2.
Nájemné včetně leasingového nájemného se zúčtovává do nákladů po dobu, na kterou byla uzavřena příslušná smlouva. Analytická evidence účtu 391 se vede odděleně pro výdaje za úroky a nájemné a dále pro pořizovací výdaje (náklady) na pojistné smlouvy; příslušné údaje se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze. Na účtu 391 se účtuje i o komplexních nákladech příštích období (odděleně v analytické evidenci).
(2) Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy se časově rozlišují
a) jako komplexní náklady příštích období, nebo
b) jako náklady příštích období,
a to buď ve vztahu ke všem příslušným pojistným smlouvám, nebo k jednotlivým těmto smlouvám. Tyto pořizovací náklady se časově rozlišují
a) v životním pojištění v každém případě maximálně po dobu platnosti příslušné pojistné smlouvy. V případě použití tzv. zillmerování technických rezerv podle zvláštního předpisu7) se o částku pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistnou smlouvu sníží (odečte) tvorba rezervy pojistného životních pojištění. Tento účetní případ se zaúčtuje částečným stornem tvorby MD 527/D 442, nebo se účtuje přímo o snížené tvorbě technické rezervy účetním zápisem MD 527/D 442 a výše odečtené částky musí být uvedena v příloze. Postup účtování o zillmerování se nepovažuje za porušení zákazu kompenzace. Případný přechodně záporný zůstatek technické rezervy, vyplývající z uvedeného postupu účtování, se přeúčtuje na vrub účtu 391. Ve stejné výši se sníží pořizovací náklady účetním zápisem ve prospěch účtu 532 a na vrub účtu 527. Částky přeúčtované na účet 391 se dále časově rozlišují (MD 532/D 391).
b) v neživotním pojištění postupem jako v případě rezervy na pojistné jiných období.
Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů (výdajů) na pojistné smlouvy z účtu 391 se uvede v příloze v rozdělení na životní a neživotní pojištění. Rozpouštění pořizovacích nákladů se účtuje na vrub účtu 511 nebo 532.
(3) Na účtu 392 se účtují náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Jako výdaje příštích období lze vyúčtovat pouze částky, u kterých je známo, že se v příštích účetních obdobích vynaloží v určité výši na příslušný účel. Jde například o nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí kalendářního roku. Zúčtování výdajů příštích období s příslušným účtem nákladů se provede v období, se kterým věcně souvisejí.
(4) Na účtu 393 se účtují příjmy běžného účetního období, které věcně souvisejí s výnosy následujících účetních období. Jde například o nájemné přijaté předem nebo o částky paušálů na zajištění servisních služeb přijaté předem. Zúčtování výnosů příštích období s příslušným účtem výnosů se provede v období, se kterým tyto výnosy věcně souvisejí.
(5) Na účtu 394 se účtují částky pojišťovnou nepřijaté (neinkasované) ke dni uzavírání účetních knih, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jde např. o výnosové provize, nebo pevné dosud nepřijaté úrokové výnosy. Na účtu 394 se účtuje souvztažně s příslušnými účty výnosů v účtové třídě 6.
(6) Na účtu 395 a účtu 396 se účtují aktivní (ztrátové), resp. pasivní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu finančního umístění a ostatního majetku (účt. tř. 2), pohledávek a závazků v cizí měně podle kursu platného k 31.12. běžného účetního období. V následujícím účetním období se tyto účetní zápisy zruší.
(7) Na účtech 397 nebo 398 se účtují při sestavování účetní závěrky položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky nebo závazky z důvodu jejich dohadné výše. Jde např. o předběžné pojistné krytí pojišťovny, které je aktivní dohadnou položkou, úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, úrokové výnosy nebo nákladové úroky nezahrnuté do bankovního vyúčtování za běžné účetní období resp. částky chybného bankovního vyúčtování, odhad částek za pronajímání majetkových práv, částky, které jsou předmětem soudních sporů.
(8) Na účtu 399 se účtuje o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními jednotkami pojišťovny v závislosti na zvoleném stupni decentralizace účetnictví. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Čl.I
Účtová třída 4 zahrnuje:
a) vlastní jmění, tj. základní jmění, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené hospodářské výsledky, hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, (účt. sk. 40 až 42),
b) účty technických rezerv (účt. sk. 44) a rezerv na ostatní rizika a ztráty (účt. sk. 45),
c) depozita při pasivním zajištění (účt. sk. 46),
d) dlouhodobé bankovní úvěry (účt. sk. 47),
e) dlouhodobé závazky (účt. sk. 48).
Čl.II
Základní jmění a kapitálové fondy
(1) Na účtu 401 účtuje pojišťovna o základním jmění podle obchodního zákoníku se souvztažným zápisem na účtu 321. Analytická evidence se vede v členění na upsané nesplacené a upsané splacené základní jmění.
(2) Na účtu 402 se účtuje rozdíl (ážio) mezi nominální a vyšší prodejní cenou akcií při emisi za účelem zvýšení základního jmění pojišťovny.
(3) Na účtu 403 se účtuje o ostatních kapitálových fondech podle Článku Ia odst. 2 Obecných ustanovení těchto postupů účtování. Analytická evidence se vede podle jednotlivých kapitálových fondů, odděleně se evidují dary a dotace.
(4) Na účtu 404 účtuje pojišťovna o oceňovacích rozdílech - zvýšení nebo snížení - majetkových účastí (účt. sk. 11). Jde o rozdíl mezi účetní hodnotou této účasti u vkladatele a jejím oceněním valnou hromadou společnosti, která je příjemcem vkladu. V případě prodeje či jiného úbytku majetkových účastí
a) jde-li o zvýšení, příslušná část oceňovacího rozdílu se vyúčtuje do výnosů (účty 634 nebo 651),
b) jde-li o snížení, příslušná část oceňovacího rozdílu se vyúčtuje do nákladů (účty 538 nebo 555).
(5) Na účtu 405 účtuje pojišťovna o zdrojích z nového ocenění, a to výlučně v případě, že tak stanoví zvláštní předpis.
Čl.III
Fondy ze zisku a převedené výsledky
(1) V účtové skupině 41 účtuje pojišťovna o fondech ze zisku (viz Článek Ia odst. 3 Obecných ustanovení), jakož i o nerozděleném zisku či neuhrazené ztrátě pojišťovny.
(2) Na účtu 411 se účtuje o rezervním fondu, jehož tvorba a použití se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.34)
(3) Na účtu 412 účtuje pojišťovna o ostatních fondech (účelových) tvořených ze zisku po zdanění (např. sociální fond). Tyto fondy se sledují odděleně v analytické evidenci, jejich stav se uvádí v příloze.
(4) Na účtu 413 se účtuje o nerozděleném zisku, jak vyplývá z rozhodnutí valné hromady, souvztažně s účtem 421.
(5) Na účtu 414 se účtuje o ztrátě, která vznikla v minulých účetních obdobích a nebyla dosud uhrazena, souvztažně s účtem 421.
Čl.IV
Hospodářský výsledek
Účet 421 je určen k rozdělení zisku po zdanění, resp. vypořádání ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popř. jiným předpisem nebo rozhodnutím orgánů pojišťovny. Jde o účetní případy následujícího účetního období.
Čl.V
Technické rezervy
(1) Na účtech účtové skupiny 44 účtuje pojišťovna o technických rezervách (rezervy) podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví.3) Při účtování o tvorbě a použití (čerpání) těchto rezerv se účtuje jednak o jejich hrubé výši a jednak o podílu zajišťovatelů na nich. Analytická evidence se vede tak, aby bylo možno zjistit
a) podíl zajišťovatele (nebo zajišťovatelů) na tvorbě a použití rezerv,
b) převody nebo přechody rezerv v souvislosti s přírůstky nebo úbytky portfolia pojistného kmene,
c) změnu stavu příslušné rezervy.
Změna stavu rezervy se vypočte jako rozdíl mezi konečným a počátečním zůstatkem příslušné rezervy. Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů.
(2) Na účtu 441 se účtuje o tvorbě a čerpání rezervy na pojistné jiných období (jde o formu časového rozlišení). Tato rezerva se vztahuje k předepsanému hrubému pojistnému (účty 601, 621) a k podílu zajišťovatelů (účty 602, 622). Základními metodami tvorby této rezervy se rozumí metoda "pro rata temporis", eventuálně metoda "čtyřiadvacetinová". Použít lze i jiné metody, kterými se dospěje k výsledkům odpovídajícím použití základních metod. Analytická evidence se vede odděleně pro životní a neživotní pojištění. Informace o použité metodě tvorby této rezervy se uvede v příloze.
(3) Na účtu 442 se účtuje o rezervě pojistného životních pojištění.
(4) Na účtu 443 se účtuje o rezervě na pojistná plnění. Analytická evidence se vede pro neživotní pojištění, popř. životní pojištění, a v tomto rámci odděleně pro
a) pojistná plnění z pojistných událostí hlášených do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidovaných,
b) pojistná plnění z pojistných událostí, které v běžném období vznikly, ale nebyly v tomto období hlášeny.
Pojistná plnění z pojistných událostí zlikvidovaných, ale v běžném účetním období neuhrazených představují závazek a účtují se na účtu 331.
(5) Na účtu 444 se účtuje o rezervě na prémie a slevy. Jde o veškeré zúčtovatelné částky za běžné účetní období z titulu
a) prémií a slev na pojistném,
b) podílů na ziscích (zejm. přebytcích pojistného)
c) navrácení pojistných prémií (ristorno),
d) ostatních částek obdobné povahy,
určených ve prospěch pojištěných nebo jiných osob, které mají smluvní právo na plnění. O částkách podle písm. a) až d) se na tomto účtu účtuje pouze v případě, že o nich není již účtováno na jiném účtu rezerv. Pokud je podstatná výše částek podílů na ziscích a ristoren, uvedou se v příloze.
(6) Na účtu 445 se účtuje o rezervě na vyrovnávání mimořádných rizik. Rezerva na vyrovnávání mimořádných rizik nevstupuje do zajištění.
(7) Na účtu 446 se účtuje o rezervě na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných. Tato rezerva má vztah k účtování v účtové skupině 14.
(8) Na účtu 449 se účtuje o ostatních technických rezervách. Jde o závazky a jiné částky na vrub pojišťovny (např. rezerva na hrozící ztráty z pojištění), které nebyly zahrnuty do žádné z předchozích rezerv v účtové skupině 44. Analytická evidence se vede podle jednotlivých rezerv, jejich stav se uvádí v příloze.
Čl.VI
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
(1) Na účtech účtové skupiny 45 se účtuje o tvorbě a použití rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení.
(2) Na účtu 451 se účtuje o rezervách, které jsou uznány za daňový výdaj podle zvláštních předpisů.14),15) Analytická evidence se vede podle jednotlivých rezerv.
(3) Na účtu 452 se vytváří při uzavírání účetních knih rezerva na kursové ztráty, které plynou z rozdílu mezi běžným pohybem devizových kursů v průběhu roku a kursem k 31.12. běžného účetního období, jak vyplývají z účtování o kursových rozdílech v souladu s Článkem XI Obecných ustanovení.
(4) Na účtu 459 se tvoří další rezervy, pro které není náplň v některém z předchozích účtů této účtové skupiny. Analytická evidence se vede odděleně pro jednotlivé rezervy, jejich stav se uvádí v příloze.
Čl.VII
Depozita při pasivním zajištění
Na účtu 461 účtuje pojišťovna (prvopojistitel) o záručních depozitech složených u ní zajišťovateli, která představují závazek prvopojistitele vůči zajišťovateli, který se zúčtovává. V analytické evidenci se vedou depozita, která jsou cennými papíry.
Čl.VIII
Dlouhodobé úvěry
Na účtech účtové skupiny 47 se účtuje o bankovních úvěrech nebo ostatních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter podle kritéria stanoveného v Čl. I odst. 3 Obecných ustanovení postupů účtování. Analytická evidence se vede o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek.
Čl.IX
Dlouhodobé závazky
(1) Na účtech 481 nebo 482 se účtují dlouhodobé závazky pojišťovny vůči podnikům, v nichž má pojišťovna rozhodující nebo podstatný vliv. V analytické evidenci se odděleně vedou závazky vyplývající z kapitálových operací a z obchodních závazkových vztahů.
(2) Na účtu 483 účtuje pojišťovna vystavené dlouhodobé dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 322.
(3) Na účtu 484 účtuje pojišťovna o případném nájmu souboru hmotného, popř. nehmotného majetku.
(4) O dlouhodobých přijatých zálohách se účtuje na účtu 485.
(5) Na účtu 486 se účtuje o přijatých dlouhodobých návratných dotacích.
(6) Na účtu 487 se účtuje v případě dlouhodobých půjček k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vystavených dluhopisů na účtu 322. Analytická evidence se vede podle konvertibilních měn, příslušné údaje se uvádějí v rozvaze.
(7) Na účtu 489 se účtuje o ostatních dlouhodobých závazcích, které nelze zaúčtovat na žádném z předcházejících účtů této účtové skupiny (např. případné závazky vůči společníkům obchodních společností).
Účtová třída 5 - Náklady
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré náklady na pojišťovací, zajišťovací a ostatní činnosti pojišťovny, u nichž se uplatňuje v zásadě účelové členění nákladů podle předmětu činnosti pojišťovny (tj. neživotní pojištění, životní pojištění a ostatní činnosti). Náklady v účtové třídě 5 za účetní období se účtují zásadně časově rozlišené.
(2) Nevyplývá-li z postupů účtování něco jiného, účtuje se o nákladech na pojištění a zajištění a o ostatních nákladech současně (souvztažně) jako o závazcích, a o podílech zajišťovatelů či ostatních částkách účtovaných ve prospěch příslušných účtů nákladů současně (souvztažně) jako o pohledávkách.
(3) V této účtové třídě se účtuje též o tvorbě technických rezerv vytvářených podle zvláštních předpisů,7) o podílu zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění či ostatních technických nákladech, nebo o jejich podílu na tvorbě technických rezerv, o tvorbě opravných položek vytvářených k jednotlivým složkám majetku pojišťovny a o tvorbě rezerv na ostatní rizika a ztráty.
(4) Součástí účtové třídy 5 jsou též mimořádné náklady, vnitropodnikové převody nákladů pojišťovny a daně z příjmů za činnost pojišťovny.
(5) Změna stavu rezervy za jedno běžné účetní období se vypočte jako rozdíl mezi tvorbou a použitím příslušné rezervy. Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů. Příslušné údaje o změně stavu se uvádějí ve výkazu zisků a ztrát.
Čl.II
Technický a netechnický účet
(1) Na technickém účtu k neživotnímu pojištění (účtové skupiny 50 až 51) se účtují náklady na pojistná plnění, náklady (výdaje) na uzavírání pojistných smluv, tvorba příslušných rezerv, tvorba opravných položek a veškeré ostatní náklady spojené s neživotním pojištěním a zajištěním.
(2) Na technickém účtu k životnímu pojištění (účtové skupiny 52 až 54) se účtují náklady na pojistná plnění, náklady (výdaje) na uzavírání pojistných smluv, náklady na finanční umístění v životním pojištění, tvorba příslušných rezerv, tvorba opravných položek a veškeré ostatní náklady spojené s životním pojištěním a zajištěním.
(3) Na netechnickém účtu (účtové skupiny 55 až 57) se účtují náklady na finanční umístění (nesouvisející s životním pojištěním), daně a poplatky, tvorba rezerv na ostatní rizika a ztráty, tvorba opravných položek, a dále veškeré náklady spojené s ostatními činnostmi pojišťovny, které nelze účtovat na technických účtech k neživotnímu nebo životnímu pojištění.
(4) Náklady na finanční umístění v rámci neživotního pojištění se účtují v účtové skupině 55 až 57.
(5) V případě, že pojišťovna poskytuje životní pojištění, účtují se náklady na finanční umístění v účtové skupině 52 až 54.
(6) V případě, že pojišťovna poskytuje zároveň životní i neživotní pojištění, účtují se náklady na finanční umístění v účtové skupině 52 až 54, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění.
(7) V případě, že nelze některý z účelově členěných nákladů jednoznačně přiřadit k technickému účtu neživotního či životního pojištění, účtuje se o takovém nákladu primárně na účtu 558 a z tohoto účtu se následně převádí (rozvrhuje) na příslušný technický účet (účty 512 či 533, nebo 518 či 547). Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. Tímto postupem nelze převádět daně a poplatky (účty 562, 571 až 575), ty z ostatních nákladů (558), které nesouvisí s pojištěním a zajištěním, a další náklady, pro které jsou účty pouze v netechnickém účtu (554, 559, 561, 563). Postup převodů (rozvrhování) těchto nákladů si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem. Informace o postupu a o celkové výši takto provedených převodů se uvede v příloze.
(8) Na vrub účtů 503, 505, 507, 509, 523, 525, 527 a 529 se účtuje tvorba technických rezerv v hrubé výši, t.j. včetně podílu zajišťovatelů, souvztažně ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 44.
(9) Ve prospěch účtů 504, 506, 508, 524, 526, 528, 531 se účtuje o podílu zajišťovatelů na technických rezervách souvztažně na vrub příslušného účtu v účtové skupině 44. Uvedený podíl v souladu se zajišťovací smlouvou vzniká při cesi nebo retrocesi rezerv (rezervy se zúčtovávají, popř. zajišťují formou depozit) nebo v případě, že jde o rezervy vázané (rezervy se nezúčtovávají) u prvopojistitele ve prospěch zajišťovatele.
Čl.III
Další postupy účtování
(1) Na vrub účtu 501 nebo 521 se účtuje o hrubé výši (tj. včetně podílu zajišťovatelů) nákladů na pojistná plnění, které zahrnují veškeré částky vyplacené za běžné účetní období osobám, které mají právo na plnění (zpravidla pojištěným). Tyto náklady představují závazek pojišťovny souvztažně s příslušným účtem v účtové skupině 33. Ve výkazu zisků a ztrát se hrubá výše těchto nákladů očišťuje o podíl zajišťovatelů na těchto nákladech a o změnu stavu příslušné rezervy (účet 443 nebo 442). Ve prospěch účtu 501 nebo 521 se účtují zejména navrácené částky z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného majetku nebo ze subrogace (nabytí věřitelských práv zaplacením pohledávky věřiteli za dlužníka) a dále regresy (tj. náhrady škod za dlužníka zejména z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí), výplaty pojistného plnění poškozeným za pojištěného v souladu s pojistnou smlouvou.
(2) Náklady podle odstavce 1 se ve výkazu zisků a ztrát upravují o změnu stavu rezervy na pojistná plnění. V případě podstatných rozdílů mezi:
a) výší rezervy na pojistná plnění na počátku běžného účetního období, která je určena na pojistná plnění nastalá během minulých účetních období a dosud neuhrazená, a
b) částkami vyplacenými v běžném účetním období na pojistná plnění nastalá během minulých účetních období a výší rezervy určené na tato dosud neuhrazená pojistná plnění na konci běžného účetního období, uvede se druh a rozsah tohoto rozdílu v příloze.
Analytická evidence nákladů na pojistná plnění a příslušných rezerv (účet 443 nebo 442) se vede tak, aby bylo možno zjistit uvedený rozdíl.
(3) Ve prospěch účtů 502 nebo 522 se účtuje podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění souvztažně na vrub příslušného účtu 303 nebo 308.
(4) Na účtech 514 nebo 536 se účtuje o nákladech (výdajích), které odpovídají závazkům pojišťovny zahrnutým v rezervě na prémie a slevy (účet 444), a to zpravidla souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 33. O podílu zajišťovatelů na těchto nákladech se účtuje ve prospěch účtů 515 nebo 541. Pokud je výše pojistných prémií a slev podstatná, jejich částky se uvedou v příloze.
(5) Na účtech 511 nebo 532 se účtuje o všech nákladech vzniklých v souvislosti s uzavřením pojistných smluv (pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy), které zahrnují zejména
a) provize vyplácené zprostředkovatelům (makléřům) za uzavření pojistných smluv,
b) platy, superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistných smluv,
c) náklady na vyhotovení pojistných spisů,
d) správní náklady (výdaje) na zpracování návrhů a vydání pojistných smluv (např. znalecké posudky, lékařská vyšetření),
e) náklady na reklamu či jinou propagaci.
(6) Správní režie (účet 512 nebo 533) zahrnuje zejména provize za obnovování pojistných smluv, náklady vzniklé s inkasem pojistného, správní náklady na portfolio pojistného kmene, náklady na pasivní a aktivní zajištění. Správní režie v podrobnostech zahrnuje zejména osobní náklady, odpisy hmotného movitého majetku, spotřebu energie a ostatní náklady. O uvedených nákladech se zde účtuje pouze v případě, že nejsou účtovány jako pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy, nebo náklady na pojistná plnění, ostatní technické náklady, anebo náklady na finanční umístění. Konkrétní obsah položky správní režie si vymezí pojišťovna vnitřním předpisem a skutečný tento obsah uvádí v příloze.
(7) Na účtu 535 se účtují náklady na správu finančního umístění a jeho odpisy v životním pojištění (z účt. tř. 1). Jde např. o náklady spojené s vyřazením nemovitosti nebo jejím nájmem. Analytická evidence je v působnosti pojišťovny. Na účtu 538 se účtuje zůstatková cena při vyřazení majetku z finančního umístění v životním pojištění (z účt. tř. 1). Analytická evidence se vede podle způsobu vyřazení majetku (prodej, likvidace ap.). Opravné položky se účtují na účtu 537.
(8) Na vrub účtu 518 nebo 547 se účtují ostatní technické náklady v hrubé výši. Jde zejména o účetní případy, které nelze účtovat na jiném účtu nákladů v rámci technických účtů. Účtuje se zde i o tvorbě opravných položek k pohledávkám z pojištění a zajištění a odpis těchto pohledávek. Ve prospěch účtů 519 nebo 548 se účtuje o postoupení příslušných nákladů (ve vztahu k účtu 518 nebo 547) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 303 nebo 308.
Čl.IV
Netechnický účet
(1) Na účtu 551 se účtují náklady na správu finančního umístění (účt. tř. 1) a jeho odpisy v neživotním pojištění, popř. v netechnickém účtu (z účt. sk. 10 neprovozní nemovitosti, popř. z účt. tř. 2). Jde např. o náklady spojené s vyřazením nemovitosti nebo jejím nájmem. Analytická evidence, která je jinak pro tento účet v působnosti pojišťovny, se vede pro neživotní pojištění, popř. netechnický účet. Opravné položky se účtují na účtu 554.
(2) Na účtu 555 se účtuje zůstatková cena při vyřazení majetku z finančního umístění v neživotním pojištění (účt. tř. 1), popř. v netechnickém účtu (z účt. sk. 10 neprovozní nemovitosti, popř. z účt. tř. 2). V případě staveb je souvztažným účet 108, v ostatních případech vyřazení majetku z účtové třídy 1 jsou souvztažnými přímo účty příslušného finančního umístění, nebo příslušné účty účtové třídy 2. Analytická evidence, která je jinak pro tento účet v působnosti pojišťovny, se vede podle způsobu vyřazení majetku (prodej, likvidace ap.).
(3) Na účtu 558 se účtují ostatní náklady, t.j. náklady vyplývající z ostatních činností pojišťovny (zejm. náklady z obchodních závazkových vztahů a ostatních závazků účtovaných především v účt. sk. 36), resp. náklady, které nelze zaúčtovat na jiný nákladový účet v netechnickém účtu, a dále náklady v souladu s Článkem II odst. 7 postupů účtování v této účtové třídě, které se vedou odděleně v analytické evidenci. Na vrub účtu 558 se účtují i zaplacené
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené sankce nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce tohoto závazku bez ohledu na to, zda byla zaplacena či nikoli. Žádnou z uvedených sankcí nelze převádět do nákladů příslušného technického účtu neživotního či životního pojištění. Analytická evidence pro tento účet je jinak v působnosti pojišťovny.
(4) Na účtu 559 se účtuje o tvorbě opravných položek k majetku v souladu s Článkem X Obecných ustanovení. Na účtu 561 se účtuje o tvorbě rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení.
(5) Na účtu 562 se účtují veškeré daně (s výjimkou daně z příjmů) a veškeré poplatky, zpravidla souvztažně s příslušným účtem závazků v účtové třídě 3.
(6) Na účtu 563 se účtují mimořádné náklady, k nimž patří například škody a manka, pohledávky, k jejichž úhradě nestačí konkursní podstata dlužníků, opravy nákladů minulých účetních období, náklady na změnu metody (§ 8 odst. 3 zákona).
(7) Na účtech 571 až 575 se účtuje o dani z příjmů v souladu s Článkem VIII Obecných ustanovení těchto postupů účtování.
Čl.V
Vnitropodnikové náklady pojišťoven
Na účtu 591 se účtují vnitropodnikové náklady, t.j. náklady vyplývající z vnitřních vztahů pojišťovny. Účet 591 musí mít ke dni sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 691.
Účtová třída 6 - Výnosy
Čl.I
(1) V této účtové třídě se účtují veškeré výnosy vzniklé z pojišťovací, zajišťovací, popř. ostatní činnosti pojišťovny, u nichž se uplatňuje v zásadě účelové členění výnosů podle předmětu činnosti pojišťovny (tj. neživotní pojištění, životní pojištění a ostatní činnosti). Výnosy v účtové třídě 6 za účetní období se účtují zásadně časově rozlišené.
(2) Nevyplývá-li z postupů účtování něco jiného, účtuje se o předepsaném hrubém pojistném a ostatních výnosech současně (souvztažně) jako o pohledávkách, a o podílech zajišťovatelů či ostatních částkách účtovaných na vrub příslušných účtů výnosů současně (souvztažně) jako o závazcích.
(3) V této účtové třídě se účtuje též o použití technických rezerv vytvářených podle zvláštních předpisů,7) o postoupení pojistného, o podílu zajišťovatelů na použití technických rezerv, popř. ostatních technických výnosech, o použití opravných položek vytvářených k jednotlivým složkám majetku pojišťovny a o použití rezerv na ostatní rizika a ztráty.
(4) Součástí účtové třídy 6 jsou též mimořádné výnosy a vnitropodnikové převody výnosů pojišťoven.
(5) Změna stavu rezervy za jedno běžné účetní období se vypočte jako rozdíl mezi tvorbou a použitím příslušné rezervy. Změna stavu (rozdíl) příslušné rezervy se vypočítává v hrubé výši a z toho podíl zajišťovatelů. Příslušné údaje o změně stavu se uvádějí ve výkazu zisků a ztrát.
(6) V analytické evidenci příslušných účtů účtové třídy 6 se vedou odděleně příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně z příjmů.35) Dále se analytická evidence vede v souvislostech s účty pohledávek z přímého pojištění a zajištění (účt. sk. 30), konkrétně je v působnosti pojišťovny.
Čl.II
Technický a netechnický účet
(1) Na technickém účtu k neživotnímu pojištění (účtové skupiny 60 až 61) se účtuje předepsané hrubé pojistné, použití příslušných rezerv a veškeré ostatní výnosy spojené s neživotním pojištěním a zajištěním.
(2) Na technickém účtu k životnímu pojištění (účtové skupiny 62 až 64) se účtuje předepsané hrubé pojistné, výnosy z finančního umístění v životním pojištění, použití příslušných rezerv a veškeré ostatní výnosy spojené s životním pojištěním a zajištěním.
(3) Na netechnickém účtu (účtové skupiny 65 až 67) se účtují výnosy z finančního umístění (nesouvisející s životním pojištěním), použití rezerv na ostatní rizika a ztráty, použití opravných položek, převody výnosů a dále veškeré výnosy spojené s ostatními činnostmi pojišťovny, které nelze účtovat na technických účtech k neživotnímu nebo životnímu pojištění.
(4) Výnosy z finančního umístění v rámci neživotního pojištění se účtují v účtové skupině 65 až 67.
(5) V případě, že pojišťovna poskytuje životní pojištění, účtují se výnosy z finančního umístění v účtové skupině 62 až 64.
(6) V případě, že pojišťovna poskytuje zároveň životní i neživotní pojištění, účtují se výnosy z finančního umístění v účtové skupině 62 až 64, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění.
(7) V případě, že nelze některý z účelově členěných výnosů jednoznačně přiřadit k technickému účtu neživotního či životního pojištění, účtuje se o takovém výnosu primárně na účtu 658 a z tohoto účtu se následně převádí (rozvrhuje) na příslušný technický účet (účet 618 či 647). Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. Tímto postupem nelze převádět výnosy z účtů 654, 659, 661, 663 a ty z ostatních výnosů (658), které nesouvisejí s neživotním či životním pojištěním. Postup převodů (rozvrhování) těchto výnosů si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem. Informace o postupu a o celkové výši takto provedených převodů se uvede v příloze.
Čl.IIa
(1) Převedené výnosy z finančního umístění - pokud jsou výnosy z finančního umístění primárně účtovány v účtové skupině 65 až 67 a část těchto výnosů patří do technického účtu k neživotnímu pojištění, je nutno tuto část přeúčtovat do účtové skupiny 60 až 61.
(2) Pokud jsou výnosy z finančního umístění primárně účtovány v účtové skupině 62 až 64, přičemž do této účtové skupiny patří tyto výnosy jen zčásti, je nutno zbývající část výnosů z finančního umístění přeúčtovat do účtové skupiny 65 až 67.
(3) Důvody převodů podle odstavců 1 a 2 a jejich způsob se uvádějí v příloze.
Čl.III
Další postupy účtování
(1) Ve prospěch účtu 601 nebo 621 se účtuje o předepsaném hrubém pojistném, jehož obsah je vymezen v Článku II odst. 2 postupů účtování v účtové třídě 3. Ve výkazu zisků a ztrát se toto pojistné očišťuje o pojistné postoupené zajišťovatelům a o změnu stavu rezervy na pojistné jiných období (účet 441). V analytické evidenci odděleně se vede zákonné nesmluvní pojištění.27)
(2) Na vrub účtu 602 nebo 622 se účtuje o postoupení (cesi a retrocesi) pojistného (zaúčtovaného na účtu 601 nebo 621) zajišťovatelům, a to souvztažně ve prospěch účtu 333 nebo 338.
(3) Ve prospěch účtů 603, 605, 607, 609, 623, 625, 627, 629 se účtuje použití technických rezerv v hrubé výši, tj. včetně podílu zajišťovatelů, a to souvztažně na vrub příslušného účtu v účtové skupině 44.
(4) Na vrub účtů 604, 606, 608, 624, 626, 628, 631 se účtuje o podílu zajišťovatelů na použití technických rezerv, který vyplývá z uzavřené zajišťovací smlouvy, a to souvztažně ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 44.
(5) Ve prospěch účtu 613 nebo 643 se účtují výnosové provize od zajišťovatelů, souvztažně s účtem 303 nebo 308.
(6) Ve prospěch účtu 616 nebo 641 se účtují podíly na ziscích, popř. prémie a slevy a ostatní obdobné položky, a to zpravidla souvztažně s příslušným účtem pohledávek z přímého pojištění a zajištění (účt. sk. 30). Na vrub účtu 617 nebo 642 se účtuje o postoupení příslušných částek (zaúčtovaných na účtech 616 nebo 641) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 333 nebo 338. Pokud je výše podílů na ziscích a prémií a slev podstatná, jejich částky se uvedou v příloze.
(7) Ve prospěch účtu 618 nebo 647 se účtují ostatní technické výnosy v hrubé výši. Jde zejména o účetní případy, které nelze účtovat na jiném účtu výnosů v rámci technických účtů. Účtuje se zde i o použití opravných položek k pohledávkám z pojištění a zajištění. Na vrub účtu 619 nebo 648 se účtuje o postoupení příslušných výnosů (zaúčtovaných na účtu 618 nebo 647) zajišťovatelům v souladu se zajišťovací smlouvou, souvztažně s účtem 333 nebo 338.
(8) Na účtech 634, 635, 636 se účtují výnosy z finančního umístění v životním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace. Na účtu 638 se účtují uvedené výnosy v případě realizace majetku z finančního umístění. O použití opravných položek k tomuto finančnímu umístění se účtuje na účtu 637 v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
Čl.IV
Netechnický účet
(1) Na účtech 651, 652, 653 se účtují výnosy z finančního umístění v neživotním pojištění, které nevyplývají z jeho realizace. Na účtu 655 se účtují uvedené výnosy v případě realizace majetku z finančního umístění. O použití opravných položek k tomuto finančnímu umístění se účtuje na účtu 654 v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
(2) Na účtech 656 a 657 a 611, 649 se účtuje o převodech výnosů z finančního umístění v souladu s Článkem IIa postupů účtování v této účtové třídě.
(3) Na účtu 658 se účtují ostatní výnosy, tj. výnosy vyplývající z ostatních činností pojišťovny (zejm. výnosy z obchodních závazkových vztahů, tržby z prodeje zásob, přijaté platby z odepsaných pohledávek a výnosy z ostatních pohledávek účtovaných především v účt. sk. 32), resp. výnosy, které nelze zaúčtovat na jiný výnosový účet v netechnickém účtu, a dále výnosy v souladu s Článkem II odst. 7 postupů účtování v této účtové třídě, které se vedou odděleně v analytické evidenci. Ve prospěch účtu 658 se účtují i přijaté platby za
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku,
c) penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového.
Pokud uvedené částky nevyplývají ze smluvních vztahů, ale například z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, finančního úřadu ap.) nebo ze zvláštního předpisu, účtuje se o částce této pohledávky bez ohledu na to, zda byla platba přijata či nikoli. Žádnou z uvedených částek sankcí nelze převádět do výnosů příslušného technického účtu neživotního či životního pojištění. Analytická evidence pro tento účet je jinak v působnosti pojišťovny.
(4) Na účtu 659 se účtuje použití opravných položek, které se netýkají finančního umístění v účtové třídě 1, a to v souladu s Článkem X Obecných ustanovení.
(5) Na účtu 661 se účtuje o použití rezerv na ostatní rizika a ztráty v souladu s Článkem IX Obecných ustanovení. Analytická evidence se vede podle použití jednotlivých těchto rezerv.
(6) Na účtu 663 se účtuje o mimořádných výnosech, kterými jsou např. nárok na náhradu škody nebo manka, přebytky majetku, oprava výnosů minulých účetních období, škody, výnosy ze změny metody (§ 8 odst. 3 zákona), výnosy z postoupení nebo ukončení činnosti pojišťovny.
Čl.V
Vnitropodnikové výnosy pojišťoven
Na účtu 691 se účtují vnitropodnikové výnosy, tj. výnosy vyplývající z vnitřních vztahů pojišťovny. Účet 691 musí mít ke dni sestavení účetní závěrky shodný zůstatek s účtem 591.
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Závěrkové účty
Na účtech účtových skupin 70 a 71 se účtuje v souladu s Čl. III a IV Obecných ustanovení postupů účtování.
Čl.II
Podrozvahové účty
(1) Na účtu 721 se účtuje o hodnotách daných do zástavy (záruky) kromě těch, o nichž se účtuje na rozvahových účtech a v jejich analytické evidenci. Jde o majetek pojišťovny v souvislosti zejména s věcnými právy, tj. zástavním právem, podzástavním právem, věcnými břemeny a zadržovacím právem.
(2) Na účtu 722 se účtuje o cizím majetku přijatém pojišťovnou do zástavy (záruky) opět v souvislosti zejména s věcnými právy, a to pokud se o tomto majetku neúčtuje na rozvahových účtech a v jejich analytické evidenci.
(3) Na účtu 723 se účtuje v souladu s Článkem XVa Obecných ustanovení.
(4) Na účtu 724 se účtuje o hodnotách, které přecházejí zůstatkově z účetních období před účinností tohoto opatření, tj. např. přísně zúčtovatelné tiskopisy, popř. ostatní podrozvahové hodnoty.
(5) Na účtu 725 účtuje pojišťovna o závazcích z finančního leasingu se splátkovým kalendářem, t.j. předpis celkového závazku ve prospěch účtu, splácení závazku na vrub tohoto účtu. Na účtu 726 účtuje pojišťovna o pohledávkách z finančního leasingu v souladu se splátkovým kalendářem, t.j. předpis celkové pohledávky na vrub účtu, splácení pohledávek ve prospěch tohoto účtu.
(6) Účet 728 může pojišťovna použít k evidenčnímu výpočtu účetního výsledku zajištění. Tento výsledek se zjistí pomocí zůstatků účtů
a) pohledávek ze zajištění 303, popř. 308 dle AE, a závazků ze zajištění 333, popř. 338 dle AE; rozdíl představuje zůstatkovou částku (saldo) zajištění a uvádí se samostatnou položkou v příloze,
b) předepsaného hrubého pojistného postoupeného zajišťovatelům, účty 602 nebo 622,
c) podílu zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění, účty 502 nebo 522,
d) podílu zajišťovatelů na tvorbě a použití technických rezerv, příslušné účty z účtové třídy 5 a 6,
e) ostatních nákladů a výnosů (např. placené či přijaté zajišťovací provize, podíly na ziscích), popř. aktiv a pasiv, na kterých se účtují účetní případy související se zajištěním.
Výsledek zajištění se člení na neživotní a životní pojištění a takto se uvede v příloze.
(7) Účet 729 slouží pro souvztažné zápisy v rámci účtové skupiny 72, čímž plní současně i kontrolní funkci správnosti účtování v této účtové skupině.
Účtová třída 8 - Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
Čl.I
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí pojišťovna sama vnitřním předpisem.
(2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat
a) přímo v analytické evidenci nákladů a výnosů (účt. tř. 5 a 6),
b) prostřednictvím analytických účtů k syntetickým účtům 399, 591 a 691,
c) kombinací postupu podle písm. a) a b),
d) v samostatném účetním okruhu v účtové třídě 8. Spojovací účty prokazující návaznost mezi účty této účtové třídy a účty účtových tříd 5 a 6 si určí pojišťovna sama a uvede je v účtovém rozvrhu.
1) Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MF ČR č. 227 ze dne 21.9.1998, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MZ ČR č. 305 ze dne 5. prosince 1996, o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu.
3) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MF ČR č. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny.
4) Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
7) Vyhláška MF ČR č. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv.
8) Opatření MF ČR č.j. 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven, oznámeno v částce 15/1994 Sb.
9) § 20f a násl. občanského zákoníku.
10) § 829 a násl. občanského zákoníku.
10a) Opatření FMF č.j. V/2 - 31 380/1992 Sb. ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, recipováno v částce 21/1993 Sb.
11) § 20b a násl. občanského zákoníku.
12) § 16 odst. 3 zákona o pojišťovnictví a § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.
13) Např. § 580 a § 581 občanského zákoníku.
14) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 10 zákona.
17) Opatření MF ČR č.j. 282/63 114/1995, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně, oznámeno v částce 69/1995 Sb.
18) § 33 zákona o daních z příjmů.
19) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
20) Např. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
21) § 119 odst. 2 občanského zákoníku.
22) Zejména § 297 obchodního zákoníku.
23) § 26 odst. 2 a 4 zákona o daních z příjmů.
23a) § 121 odst. 1 a 2 občan. zák.
24) Např. Opatření ČSÚ č.j. 1174/93-3010 z 1.11.1993, o zavedení standardní klasifikace produkce.
25) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový.
26) § 792 občanského zákoníku.
27) Např. vyhl. MF ČR č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhl. MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání.
28) § 800 a násl. občanského zákoníku.
29) § 803 občanského zákoníku.
30) Čl. 35 směrnice Rady ES č. 91/674/EHS z 19.12.1991.
31) Zejména § 795 a násl. občanského zákoníku.
32) § 19 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 20 zákona o dani z přidané hodnoty.
34) § 67 a § 217 obchodního zákoníku.
35) § 36 zákona o daních z příjmů.