Zákon ze dne 5.11.1998, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997

19.11.1998 | Sbírka:  269/1998 Sb. | Částka:  95/1998ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 162/1997 Sb., 569/1991 Sb., 500/1990 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
269/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 1998,
kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb. a zákona č. 164/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 2 písm. l) se na konci textu doplňují tato slova: "a v roce 1998".
2. V § 15 odst. 2 písm. n) se slova "a na krytí dalších škod s ní souvisejících" nahrazují slovy "a v roce 1998 a na krytí dalších škod s nimi souvisejících".
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, se mění takto:
V § 1 odst. 1 se na konci textu doplňují tato slova: "a v roce 1998".
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.