Opatření ze dne 30.11.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

14.12.1998 | Sbírka:  283/81 623/1998 | Částka:  102/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/32 774/96
Pasivní derogace: 281,283/77 411/2000
283/81 623/1998
OPATŘENÍ,
kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organisacích, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
Referent: Vladimír Tuček,
tel. 5704 2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.
(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.
Ministr financí České republiky:
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.
Příl.
   Příloha č. 1 opatření MF ČR č.j. 283/32 774/96 ze dne 24. 6.
1996 ve znění opatření č.j. 283/33 165/1997 ze dne 16. 5. 1997 a
č.j. 283/83 620/1997 ze dne 2. 12. 1997 se upravuje takto:

   1) Čl.I odst. 2 - v odvolávce na § 20 občanského zákoníku se
opravuje začátek textu na: § 20f až 20j".

   2) Čl.II odst. 2 písm. a) - text se nahrazuje tímto textem:
"pozemky, budovy, stavby s výjimkou provozních důlních děl a
drobných staveb, vymezených ve zvláštním předpise kromě svážnic,
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994
Sb., umělecká díla a sbírky,"

   3) Čl.II odst. 2 písm. b) - text se nahrazuje tímto textem:
"samostatné  movité věci,  popř. soubory  movitých věcí  se
samostatným  technickoekonomickým  určením,  jejichž  doba
použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky
stanovené zákonem o daních z příjmů1) pro tento majetek,"

   4) Čl.II odst. 2 písm. d) - text se nahrazuje tímto textem:
základní stádo a tažná zvířata tj.
   - plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a
    hus,
   - hospodářsky využívané chovy (např. muflonů, daňků, jelenů,
    pštrosů), u kterých pořizovací cena za jeden kus odpovídá
    kategorii  hmotného  investičního  majetku  a  jejichž
    využitelnost v chovu je delší než 4 roky,
   - koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci,"

   5) Čl.IV odst. 2 - poslední pododstavec o pořizovací ceně
ložiska se ruší a nahrazuje tímto textem: "Pořizovací cenou
ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jeho části (dále jen "ložisko")
se rozumí kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku
s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného
v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992
Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na
základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého
množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na
jednotlivém pozemku  a zásob nevyhrazeného  nerostu (t, m3)
prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku."