Úřední sdělení ze dne 14.1.1999 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

14.1.1999 | Sbírka:  2/1999 (CBO) | Částka:  1/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 13/1998 (CBO)
Pasivní derogace: 18/1999 (CBO)
2/1999
Úřední sdělení
České národní banky
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv (dále jen "PMR") tyto podmínky:
1. Povinné minimální rezervy udržuje banka a pobočka zahraniční banky (dále jen "banka") ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě u ČNB. PMR se neúročí.
2. PMR činí u stavebních spořitelen a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., 4 % ze všech primárních závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, u ostatních bank činí 5,0 % těchto závazků.1) Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus začínající čtvrtkem 28. 1. 1999 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních po sobě jdoucích a ČNB prověřených dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív, uvedených v příloze.
4. Primární závazky se zjistí z dekádního přehledu o aktivech a pasívech V(ČNB-Ds)6-36 podle vzorce:
ř. 45 + ř. 56 + ř. 60 + ř. 65 + ř. 66 + ř. 69 - ř. 76 - ř. 78

  ř. 45 - vklady orgánů republiky a místních orgánů
  ř. 56 - vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem (při
      použití výkazu r. 1998 ř. 56 + ř. 59)
  ř. 60 - emitované dlužné cenné papíry se splatností méně než 5
      let (při použití výkazu r. 1998 ř. 61)
  ř. 65 - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (při
      použití výkazu r. 1998 ř. 66)
  ř. 66 - vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM
      (při použití výkazu r. 1998 ř. 67 + ř. 71)
  ř. 69 - emitované dlužné cenné papíry v CM se splatností méně
      než 5 let (při použití výkazu r. 1998 ř. 70)
  ř. 76 - emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných
      bank se splatností méně než 5 let (při použití výkazu
      r. 1998 ř. 78)
  ř. 78 - emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných
      bank se splatností méně než 5 let (při použití výkazu
      r. 1998 ř. 80)
5. Povinnosti tvorby PMR nepodléhají emitované dluhopisy s dobou splatnosti pět a více let od data vydání s výjimkou následujících případů:
a) emitent si vyhradí podle § 12 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, možnost předčasného splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě, nebo v hodnotě vyšší - v prospektu uvedené, které bude uskutečněno do pěti let od data vydání dluhopisu,
b) emitent se zaváže vůči majiteli dluhopisu podle § 12 odst. 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k předčasnému splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě do pěti let od data vydání dluhopisu, které není vázáno na žádné jiné podmínky, než projevení vůle majitele dluhopisu žádat jeho předčasné splacení.
Pokud by se emitent zavázal pouze k předčasnému splacení dluhopisu na žádost majitele, který může toto předčasné splacení požadovat jen v případě, že nastanou podmínky pro předčasné splacení v emisních podmínkách specifikované, tato emise dluhopisů povinnosti tvorby PMR nepodléhá.
6. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB. PMR se stanoví na celé koruny.
7. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu, potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR, se základ vypočítá průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu nebere ČNB zřetel.
8. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výše PMR se řídí:
a) časovým základem, který je vždy 14 dní,
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v clearingovém centru ČNB, maximálně však
- ve výši stanovené PMR, navýšené o 10 % u bank se stanovenou výší PMR 1 mld. Kč a více, přičemž tato započitatelná odchylka se stanoví na celé Kč. Zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny, zaokrouhlená číslice, po které následuje číslice 5 nebo větší než 5, se zvětšuje o jednu;
- ve výši stanovené PMR navýšené o 100 mil. Kč u bank se stanovenou výší pod 1 mld. Kč.
9. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka úrok ve výši platné lombardní sazby zvýšené o 6 % (maximálně však ve výši trojnásobku platné diskontní sazby),2) za dodatečný refinanční úvěr, zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z rozdílu mezi stanovenou výší a skutečně dosaženou výší PMR, sazby úroku za nedodržení PMR (dále jen "sazby úroku"), počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (tj. vždy 14 ní) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu bank pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, tj. uprostřed následujícího cyklu PMR. Pokud na tento den připadne státní svátek, bude úrok zúčtován poslední pracovní den před tímto svátkem.
V případě změny sazby úroku za nedodržení PMR v průběhu rozhodného období se úrok za nedodržení průměrné výše PMR stanoví podle bodu 9 podmínek, jako součet částek, při použití:
a) staré sazby úroku za kalendářní dny od prvního dne rozhodného období do dne, předcházejícího den platnosti nové sazby úroku,
b) nové sazby úroku za kalendářní dny ode dne platnosti nové sazby úroku do konce rozhodného období.
10. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv podle bodu 2., ve kterém zaniká povolení působit jako banka.3)
11. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 13/1998.
12. Podmínky vstupují v platnost 28. 1. 1998.
Vrchní ředitel
RNDr. Niedermayer, v. r.
Sekce bankovních obchodů odpovědný zaměstnanec: Ing. Hiršalová,
tel.: 02/2441 4472
Příl.
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 1999
-------------------------------------------------------------------------------
               Termín zúčtování Dekádní přehled     Počet
PMR - udržovací období    sankce za     aktiv a pasív      dní
  od     do       nedodržení PMR              cyklu
-------------------------------------------------------------------------------
14.01.99 - 27.01.99 včetně  04.02.99     30/11, 10/12, 20/12   14
-------------------------------------------------------------------------------
28.01.99 - 10.02.99 včetně  18.02.99     20/12, 31/12, 10/1*   14
-------------------------------------------------------------------------------
11.02.99 - 24.02.99 včetně  04.03.99     31/12, 10/1*, 20/1*   14
-------------------------------------------------------------------------------
25.02.99 - 10.03.99 včetně  18.03.99     20/1*, 31/1, 10/2    14
-------------------------------------------------------------------------------
11.03.99 - 24.03.99 včetně  01.04.99     31/1, 10/2, 20/2    14
-------------------------------------------------------------------------------
    25.03.99 - 07.04.99 včetně  15.04.99     20/2, 28/2, 10/3    14
-------------------------------------------------------------------------------
08.04.99 - 21.04.99 včetně  29.04.99     28/2, 10/3, 20/3    14
-------------------------------------------------------------------------------
22.04.99 - 05.05.99 včetně  13.05.99     10/3, 20/3, 31/3    14
-------------------------------------------------------------------------------
06.05.99 - 19.05.99 včetně  28.05.99     31/3, 10/4, 20/4    14
-------------------------------------------------------------------------------
20.05.99 - 02.06.99 včetně  10.06.99     10/4, 20/4, 30/4    14
-------------------------------------------------------------------------------
03.06.99 - 16.06.99 včetně  24.06.99     30/4, 10/5, 20/5    14
-------------------------------------------------------------------------------
17.06.99 - 30.06.99 včetně  08.07.99     10/5, 20/5, 31/5    14
-------------------------------------------------------------------------------
01.07.99 - 14.07.99 včetně  22.07.99     20/5, 31/5, 10/6    14
-------------------------------------------------------------------------------
15.07.99 - 28.07.99 včetně  05.08.99     31/5, 10/6, 20/6    14
-------------------------------------------------------------------------------
20.07.99 - 11.08.99 včetně  19.08.99     20/6, 30/6, 10/7    14
-------------------------------------------------------------------------------
12.08.99 - 25.08.99 včetně  02.09.99     30/6, 10/7, 20/7    14
-------------------------------------------------------------------------------
26.08.99 - 08.09.99 včetně  16.09.99     20/7, 31/7, 10/8    14
-------------------------------------------------------------------------------
09.09.99 - 22.09.99 včetně  30.09.99     31/7, 10/8, 20/8    14
-------------------------------------------------------------------------------
23.09.99 - 06.10.99 včetně  14.10.99     10/8, 20/8, 31/8    14
-------------------------------------------------------------------------------
07.10.99 - 20.10.99 včetně  27.10.99     31/8, 10/9, 20/9    14
-------------------------------------------------------------------------------
21.10.99 - 03.11.99 včetně  11.11.99     10/9, 20/9, 30/9    14
-------------------------------------------------------------------------------
04.11.99 - 17.11.99 včetně  25.11.99     30/9, 10/10, 20/10   14
-------------------------------------------------------------------------------
18.11.99 - 01.12.99 včetně  09.12.99     10/10, 20/10, 31/10   14
-------------------------------------------------------------------------------
02.12.99 - 15.12.99 včetně  23.12.99     31/10, 10/11, 20/11   14
-------------------------------------------------------------------------------
16.12.99 - 29.12.99 včetně  06.01.2000    10/11, 20/11, 30/11   14
-------------------------------------------------------------------------------
30.12.99 - 12.01.
      2000 včetně    20.01.2000    20/11, 30/11, 10/12   14
-------------------------------------------------------------------------------
13.01.  - 26.01.
2000    2000 včetně    03.02.2000    30/11, 10/12, 20/12   14
-------------------------------------------------------------------------------

1) Opatření ČNB ze dne 17. 12. 1998, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků, zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 3/1999.
2) § 26 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
* Údaje k 10. 1. a 20. 1. 1999 z výkazu V(ČNB)21-09 "Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív.