Sdělení ze dne 20.10.1999, kterým se zpřesňuje postup sledování investičních transferů a půjček poskytovaných veřejným rozpočtům územní úrovně

20.10.1999 | Sbírka:  111/49 598/1999 | Částka:  16/1999ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 111/80 123/1998
111/49 598/1999
SDĚLENÍ
Ministerstva financí České republiky
ze dne 20. září 1999,
kterým se zpřesňuje postup sledování investičních transferů a půjček poskytovaných veřejným rozpočtům územní úrovně
Opatřením MF č. 79/98 byl stanoven postup pro sledování toku dotací a půjček mezi státním rozpočtem (resorty) a veřejnými rozpočty územní úrovně. Pro dohledán rozdílů investičních transferů a půjček poskytovaných prostřednictvím účtu Ministerstva financí u České spořitelny, a. s., se postup stanovený uvedeným opatřením v článku VI. doplňuje takto:
1. Ministerstvo financí má měsíčně k dispozici (po 10. dni běžného měsíce) "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím ČS, a. s." v třídění podle resortů, program, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí. Čtvrtletně Ministerstvo financí (oddělení 113) zpracovává i přehled v třídění podle jednotlivých okresů. Tyto přehledy budou poskytnuty všem resortům uskutečňujícím transfery do území.
2. Převedení prostředků z výdajového účtu resortu na účet u ČS, a. s., se třídí na příslušnou druhovou položku (6341, 6342, 6441, 6442, 6449) podle platného účelového znaku a základní klasifikace okresů (ZKO).
3. Údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů ČS, a. s., budou zpětně vykázány (doplněny) do Fin RO 2 - 04 U s odpovídajícím ZKO v termínech stanovených v Opatření č. 71/97, příloha č. 1, oddíl A., část III.
4. Pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných resortem na centrální účet u ČS, a. s., se stanovuje kód ZKO 3999 ) části IX. výkazu Fin RO 2 - 04 U se vyplňuje zkrácený kód ZKO, tj. 999).
5. Podle tohoto sdělení bude postupováno již při sestavování finančních výkazů za 3. čtvrtletí tohoto roku.
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.
pověřená řízením odboru státního rozpočtu
Vyřizuje: Ing. Matějková,
tel.: 5704 3109