Opatření ze dne 27.4.1999 k zavedení klasifikace územních statistických jednotek

18.5.1999 | Sbírka:  OP13/99 | Částka:  33/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP34/95
Pasivní derogace: 26/2001 (OP), 309/1999 Sb.
OP13/99
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. dubna 1999
k zavedení klasifikace územních statistických jednotek
Změna: 26/2001
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí "Klasifikaci územních statistických jednotek - CZ-NUTS" (dále jen "klasifikace CZ-NUTS"). Klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto opatření.
Opatření Českého statistického úřadu ze dne 5. října 1995 o zavedení Číselníku krajů a okresů - ČKO (částka 69/1995 Sb.) se zrušuje.
Klasifikace CZ-NUTS je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Klasifikace CZ-NUTS nahrazuje Číselník krajů a okresů - ČKO, zavedený opatřením Českého statistického úřadu ze dne 5. října 1995, částka 69/1995 Sb. Do 31. prosince 2001 je možné souběžně s novou klasifikací CZ-NUTS používat i členění podle číselníku ČKO. V platnosti zůstává číselník základních územních jednotek (zpravidla obcí), který slouží pro klasifikování na pátém stupni NUTS - obec.
Klasifikace CZ-NUTS je základním systematickým nástrojem pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby poskytování statistických informací Evropské unii, zejména pro potřeby spojené s čerpáním ze strukturálních fondů Evropské unie.
Klasifikace CZ-NUTS byla vypracována na podkladě metodických principů vytvořených Statistickým úřadem Evropských společenství - Eurostatem. V označení klasifikace "CZ" znamená národní verze mezinárodního standardu NUTS (NUTS = La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).
Klasifikace CZ-NUTS obsahuje kromě normativní, metodické a systematické části i část převodníkovou, kde je uveden převod číselného značení krajů a okresů podle dosavadního číselníku ČKO na kódové značení krajů a okresů podle klasifikace CZ-NUTS.
Na disketě je klasifikace CZ-NUTS k dispozici v Českém statistickém úřadě v odboru informačních služeb.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příl.
KLASIFIKACE ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK CZ-NUTS
I.
METODICKÁ ČÁST
1.
Úvod
Usnesením vlády České republiky č. 707/1998 k návrhu na vymezení územních jednotek NUTS v ČR pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby Evropské unie (EU) vláda doporučila předsedovi ČSÚ, aby po dohodě se Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) vymezil statistické územní jednotky NUTS na území České republiky. Český statistický úřad proto vypracoval Klasifikaci územních statistických jednotek CZ-NUTS na podkladě metodických principů vytvořených Eurostatem. Označení CZ v názvu klasifikace znamená národní verzi mezinárodního standardu NUTS.
2.
Metodické principy mezinárodní klasifikace NUTS
Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace NUTS se využívá ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální politiky.
Od roku 1988 je klasifikace NUTS používána v legislativě EU (Council Regulation No 2052/88 a navazující předpisy) zejména pro úkoly spojené s čerpáním ze Strukturálních fondů EU.
Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS (NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, NUTS 4 a NUTS 5), které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
Třídění NUTS je kombinací alfabetického a číselného kódu. Kromě NUTS 0 a NUTS 5 se u každé položky používá 1 místo. Tam, kde počet kódovaných položek překročí 10 pozic, používá se čísel 1 až 9 a dále se používají písmena bez háčků a čárek. To znamená, že číslo A = 10, B = 11 atd. U NUTS 0 se používá dvoumístný alfabetický kód státu podle číselníku zemí.
3.
Klasifikace CZ-NUTS
Vláda usnesením č. 707/1998 doporučila vymezit statistické územní jednotky na území ČR ve shodě s vymezením NUTS v rámci EU. Proto je klasifikace CZ-NUTS vypracována na podkladě metodických principů a standardu Eurostatu.
Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bude ČR dělena od 1. 1. 2000 na 14 krajů - vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Průměrná velikost těchto krajů je v porovnání s průměrem NUTS 2 za EU menší co do počtu obyvatel 2,5krát, co do rozlohy 4krát. Tyto kraje jsou proto zařazeny do úrovně NUTS 3. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, je v tomto případě nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS 2. Vytvoření této úrovně NUTS 2 v podmínkách ČR má ryze statistický charakter.
Při vymezování územních jednotek NUTS se brala v úvahu zejména tato hlediska:
a) respektování velikosti územních jednotek dle doporučení EU,
b) respektování principu skladebnosti a vztahu na administrativně správní dělení státu,
c) podobnost jednotek nižšího řádu vytvářejících jednotku řádu vyššího,
d) zabezpečení souboru dat a informací požadovaných ze strany EU,
e) uplatňování pravomoci zastupitelských sborů a orgánů státní správy na úrovni kraje (VÚSC).
Rozhodujícím pro sdružování krajů do oblastí (NUTS 2) byla jejich velikost měřená počtem obyvatelstva, aby byla zajištěna porovnatelnost údajů za oblasti NUTS 2 v ČR s oblastmi stejné úrovně NUTS v EU. V ČR to má být územní jednotka, jejíž počet obyvatelstva je vyšší než 1 milion. Přitom z hlediska využití pro vnitrostátní komparace bylo užitečné sledovat i relativně rovnoměrné rozdělení obyvatelstva do oblastí NUTS 2.
Vymezení územních jednotek NUTS schválené vládou bylo zasláno Eurostatu k posouzení. Eurostat rozdělení územních jednotek v ČR přijal, tzn. na úrovni NUTS 1 je jedna územní jednotka, NUTS 2 je 8 územních jednotek a na úrovni NUTS 3 je 14 územních jednotek.
Podle výše uvedených principů byla stanovena konstrukce klasifikace CZ-NUTS.
4.
Předmět klasifikace CZ-NUTS
Předmětem klasifikace CZ-NUTS je klasifikování územních jednotek v ČR podle principů vytvořených v rámci EU.
Klasifikace má 6 úrovní NUTS s následujícím významem:
NUTS 0 = stát (tj. ČR)
NUTS 1 = území (tj. ČR)
NUTS 2 = oblast (tj. sdružené kraje)
NUTS 3 = kraj (tj. vyšší územní samosprávné celky - VÚSC)
NUTS 4 = okres
NUTS 5 = obec (tj. zpravidla základní územní jednotky - ZÚJ).
5.
Konstrukce klasifikace CZ-NUTS
Pro třídění je v klasifikaci CZ-NUTS využita kombinace alfabetického a číselného kódu.
             1 2 3 4 5 6 7 až 12
             x x x x x x xxxxxxx
             -+- - - - - ---+---
              | | | | |   |
Oddíl   (NUTS 0) -------+ | | | |   |
Pododdíl  (NUTS 1) ----------+ | | |   |
Skupina  (NUTS 2) ------------+ | |   |
    Podskupina (NUTS 3) --------------+ |   |
Třída   (NUTS 4) ----------------+   |
Podtřída  (NUTS 5) ----------------------+
Oddíl (NUTS 0) - vyjadřuje stát Českou republiku - využívá dvoumístný alfabetický kód (dle číselníku zemí) - tj. CZ.
Pododdíl (NUTS 1) - vyjadřuje území České republiky - kód 0.
Skupina (NUTS 2) - vyjadřuje oblasti - tj. sdružené kraje (celkem 8) - číslované od 1 do 8 (pouze použité kódy).
Podskupina (NUTS 3) - vyjadřuje kraje - VÚSC (celkem 14) - číslované od 1 do 9 vždy v rámci oblasti (sdruženého kraje), přičemž použité kódy jsou 1 - 3.
Třída (NUTS 4) - vyjadřuje okresy (celkem 91 vč. 15 obvodů Prahy) - číslované od 1 do 9 a dále písmenem A až Z v rámci daného kraje řazené abecedně (použito A - F).
Podtřída (NUTS 5) - vyjadřuje obce (celkem 6 244) - pro číslování se využívá stávající číselník základních územních jednotek (číselník obcí, který je šestimístný a je k dispozici na ČSÚ v odboru informačních služeb v elektronické podobě).
Kód do úrovně NUTS 4 je šestimístný a celkový kód s vyjádřením obcí, tj. NUTS 5, je dvanáctimístný.
6.
Využití klasifikace CZ-NUTS
Klasifikace CZ-NUTS je určena především pro statistické účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k EU, zejména pro úkoly spojené s čerpáním z tzv. Strukturálních fondů.
7.
Vazba na předchozí číselník
Opatřením ČSÚ ze dne 5. října 1995 byl zaveden Číselník krajů a okresů - ČKO (částka 69/1995 Sb.), který se klasifikací CZ-NUTS nahrazuje.
Vazba kódů krajů a okresů CZ-NUTS a kódů krajů a okresů ČKO je uvedena v části III. této klasifikace.
II.
SYSTEMATICKÁ ČÁST KLASIFIKACE
Přehled skupin (NUTS 2 - oblasti):
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Přehled podskupin (NUTS 3 - kraje):
Hl. m. Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Členění v tabulce je uvedeno do úrovně NUTS 4, protože kód pro NUTS 5 se přebírá z číselníku základních územních jednotek - ZÚJ (číselníku obcí).
----------------------------------------------
Kód  NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 4
   ----------------------------------------
    ČR   ČR  Oblast  Kraj  Okres
----------------------------------------------
CZ   ČR
CZ0      ČR
CZ01        Praha
CZ011           Hl. m. Praha
CZ0111               Praha 1
CZ0112               Praha 2
CZ0113               Praha 3
CZ0114               Praha 4
CZ0115               Praha 5
CZ0116               Praha 6
CZ0117               Praha 7
CZ0118               Praha 8
CZ0119               Praha 9
CZ011A               Praha 10
CZ011B               Praha 11
CZ011C               Praha 12
CZ011D               Praha 13
CZ011E               Praha 14
CZ011F               Praha 15

CZ02        Střední Čechy
CZ021          Středočeský kraj
CZ0211               Benešov
CZ0212               Beroun
CZ0213               Kladno
CZ0214               Kolín
CZ0215               Kutná Hora
CZ0216               Mělník
CZ0217               Mladá Boleslav
CZ0218               Nymburk
CZ0219               Praha-východ
CZ021A               Praha-západ
CZ021B               Příbram
CZ021C               Rakovník

CZ03        Jihozápad
CZ031           Jihočeský kraj
CZ0311               České Budějovice
CZ0312               Český Krumlov
CZ0313               Jindřichův Hradec
CZ0314               Písek
CZ0315               Prachatice
CZ0316               Strakonice
CZ0317               Tábor
CZ032           Plzeňský kraj
CZ0321               Domažlice
CZ0322               Klatovy
CZ0323               Plzeň-město
CZ0324               Plzeň-jih
CZ0325               Plzeň-sever
CZ0326               Rokycany
CZ0327               Tachov

CZ04        Severozápad
CZ041           Karlovarský kraj
CZ0411               Cheb
CZ0412               Karlovy Vary
CZ0413               Sokolov
CZ042           Ústecký kraj
CZ0421               Děčín
CZ0422               Chomutov
CZ0423               Litoměřice
CZ0424               Louny
CZ0425               Most
CZ0426               Teplice
CZ0427               Ústí nad Labem

CZ05        Severovýchod
CZ051           Liberecký kraj
CZ0511               Česká Lípa
CZ0512               Jablonec nad Nisou
CZ0513               Liberec
CZ0514               Semily
CZ052           Královéhradecký kraj
CZ0521               Hradec Králové
CZ0522               Jičín
CZ0523               Náchod
CZ0524               Rychnov nad Kněžnou
CZ0525               Trutnov
CZ053           Pardubický kraj
CZ0531               Chrudim
CZ0532               Pardubice
CZ0533               Svitavy
CZ0534               Ústí nad Orlicí

CZ06        Jihovýchod
CZ061           Vysočina
CZ0611               Havlíčkův Brod
CZ0612               Jihlava
CZ0613               Pelhřimov
CZ0614               Třebíč
CZ0615               Žďár nad Sázavou
CZ062           Jihomoravský kraj
CZ0621               Blansko
CZ0622               Brno-město
CZ0623               Brno-venkov
CZ0624               Břeclav
CZ0625               Hodonín
CZ0626               Vyškov
CZ0627               Znojmo

CZ07        Střední Morava
CZ071           Olomoucký kraj
CZ0711               Jeseník
CZ0712               Olomouc
CZ0713               Prostějov
CZ0714               Přerov
CZ0715               Šumperk
CZ072           Zlínský kraj
CZ0721               Kroměříž
CZ0722               Uherské Hradiště
CZ0723               Vsetín
CZ0724               Zlín
CZ08        Moravskoslezsko
CZ081               Moravskoslezský kraj
CZ0811               Bruntál
CZ0812               Frýdek-Místek
CZ0813               Karviná
CZ0814               Nový Jičín
CZ0815               Opava
CZ0816               Ostrava-město
III.
PŘEVODNÍK CZ-NUTS - ČKO
 V tabulce je uveden převodník kódů krajů a okresů podle CZ-NUTS
na kódy podle bývalého Číselníku krajů a okresů (ČKO).

------------------------------------------------------------------
Kód NUTS  Název území
      (kraj + okres)  Zkratka okresu   Dřívější kód
(ČKO)
CZ011   Hl. m. Praha              31
CZ0111   Praha 1                3101
CZ0112   Praha 2                3102
CZ0113   Praha 3                3103
CZ0114   Praha 4                3104
CZ0115   Praha 5                3105
CZ0116   Praha 6                3106
CZ0117   Praha 7                3107
CZ0118   Praha 8                3108
CZ0119   Praha 9                3109
CZ011A   Praha 10                3110
CZ011B   Praha 11                 -
CZ011C   Praha 12                 -
CZ011D   Praha 13                 -
CZ011E   Praha 14                 -
CZ011F   Praha 15                 -

CZ021   Středočeský kraj             32
CZ0211   Benešov        BN        3201
CZ0212   Beroun         BE        3202
CZ0213   Kladno         KD        3203
CZ0214   Kolín         KO        3204
CZ0215   Kutná Hora       KH        3205
CZ0216   Mělník         ME        3206
CZ0217   Mladá Boleslav     MB        3207
CZ0218   Nymburk        NB        3208
CZ0219   Praha-východ      PY        3209
CZ021A   Praha-západ      PZ        3210
CZ021B   Příbram        PB        3211
CZ021C   Rakovník        RA        3212
CZ031   Jihočeský kraj               -
CZ0311   České Budějovice    CB        3301
CZ0312   Český Krumlov     CK        3302
CZ0313   Jindřichův Hradec   JH        3303
CZ0314   Písek         PI        3305
CZ0315   Prachatice       PT        3306
CZ0316   Strakonice       ST        3307
CZ0317   Tábor         TA        3308

CZ032   Plzeňský kraj                -
CZ0321   Domažlice       DO        3401
CZ0322   Klatovy        KT        3404
CZ0323   Plzeň-město      PM        3405
CZ0324   Plzeň-jih       PJ        3406
CZ0325   Plzeň-sever      PS        3407
CZ0326   Rokycany        RO        3408
CZ0327   Tachov         TC        3410

CZ041   Karlovarský kraj              -
CZ0411   Cheb          CH        3402
CZ0412   Karlovy Vary      KV        3403
CZ0413   Sokolov        SO        3409

CZ042   Ústecký kraj                -
CZ0421   Děčín         DC        3502
CZ0422   Chomutov        CV        3503
CZ0423   Litoměřice       LT        3506
CZ0424   Louny         LN        3507
CZ0425   Most          MO        3508
CZ0426   Teplice        TP        3509
CZ0427   Ústí nad Labem     UL        3510

CZ051   Liberecký kraj               -
CZ0511   Česká Lípa       CL        3501
CZ0512   Jablonec nad Nisou   JN        3504
CZ0513   Liberec        LI        3505
CZ0514   Semily         SM        3608

CZ052   Královéhradecký kraj            -
CZ0521   Hradec Králové     HK        3602
CZ0522   Jičín         JC        3604
CZ0523   Náchod         NA        3605
CZ0524   Rychnov nad Kněžnou  RK        3607
CZ0525   Trutnov        TU        3610

CZ053   Pardubický kraj               -
CZ0531   Chrudim        CR        3603
CZ0532   Pardubice       PU        3606
CZ0533   Svitavy        SY        3609
CZ0534   Ústí nad Orlicí    UO        3611
CZ061   Vysočina                  -
CZ0611   Havlíčkův Brod     HB        3601
CZ0612   Jihlava        JI        3707
CZ0613   Pelhřimov       PE        3304
CZ0614   Třebíč         TR        3710
CZ0615   Žďár nad Sázavou    ZR        3714
CZ062   Jihomoravský kraj              -
CZ0621   Blansko        BK        3701
CZ0622   Brno-město       BM        3702
CZ0623   Brno-venkov      BI        3703
CZ0624   Břeclav        BV        3704
CZ0625   Hodonín        HO        3706
CZ0626   Vyškov         VY        3712
CZ0627   Znojmo         ZN        3713

CZ071   Olomoucký kraj               -
CZ0711   Jeseník        JE        3811
CZ0712   Olomouc        OC        3805
CZ0713   Prostějov       PV        3709
CZ0714   Přerov         PR        3808
CZ0715   Šumperk        SU        3809

CZ072   Zlínský kraj                -
CZ0721   Kroměříž        KM        3708
CZ0722   Uherské Hradiště    UH        3711
CZ0723   Vsetín         VS        3810
CZ0724   Zlín          ZL        3705
CZ081   Moravskoslezský kraj            -
CZ0811   Bruntál        BR        3801
CZ0812   Frýdek-Místek     FM        3802
CZ0813   Karviná        KI        3803
CZ0814   Nový Jičín       NJ        3804
CZ0815   Opava         OP        3806
CZ0816   Ostrava-město     OV        3807