Opatření ze dne 2.8.1999, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

17.8.1999 | Sbírka:  282/49 900/1999 | Částka:  61/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/49 900/1999
Opatření,
ze dne 2. srpna 1999,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Referent: Ing. Rokosová,
tel.: 5704 2676
Ing. Babková,
tel.: 5704 2445
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje úplné znění účtové osnovy a postupů účtování pro banky , pobočky zahraničních bank a Českou národní banku (dále jen "banka").
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, ve znění č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění č.j. 282/64 554/1998 z 20. srpna 1998, ve znění opatření č.j. 282/60 822/1998 z 26. října 1998, ve znění č.j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999 se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 1
Účtová osnova pro banky
I.
Účtová třída 1 - Pokladní a mezibankovní účty
1. V účtové skupině 15 - Pohledávky z cenných papírů se mění názvy účtů na
151 - Pohledávky ze státních bezkuponových dluhopisů
152 - Pohledávky z bezkuponových dluhopisů emisních bank
153 - Pohledávky z kuponových dluhopisů
154 - Pohledávky z akcií a podílových listů
156 - Pohledávky z ostatních bezkuponových dluhopisů
ruší se účty
157 - Pohledávky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě
158 - Pohledávky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě
2. V účtové skupině 17 - Závazky z cenných papírů se mění názvy účtů na
171 - Závazky ze státních bezkuponových dluhopisů
172 - Závazky z bezkuponových dluhopisů emisních bank
173 - Závazky z kuponových dluhopisů
174 - Závazky z akcií a podílových listů
176 - Závazky z ostatních bezkuponových dluhopisů
ruší se účty
177 - Závazky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě
178 - Závazky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě
II.
Účtová třída 2 - Účty klientů
V účtové třídě 2 se doplňuje účtová skupina 29 - Zúčtování s orgány republiky a doplňuje se účet
297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky
III.
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1. V účtové třídě se zřizuje účtová skupina 31 - Pevné termínové operace a v ní se zřizují účty
311 - Pevné termínové operace s úrokovými nástroji
313 - Pevné termínové operace s měnovými nástroji
315 - Pevné termínové operace s akciovými nástroji
317 - Pevné termínové operace s komoditními nástroji
319 - Zúčtování marží burzovních derivátů
2. V účtové skupině 35 - Časové rozlišení a přechodné účty se mění název účtu
358 - Uspořádací účet kurzových rozdílů
ruší se účty
357 - Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji
359 - Uspořádací účty operací s ostatními nástroji
3. V účtové skupině 37 - Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a deriváty se mění název na 37 - Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry
a ruší se účty
375 - Závazky z nesplacených cenných papírů
376 - Závazky z nesplacených majetkových účastí
377 - Nakoupené opce
378 - Prodané opce
379 - Opravná položka k nakoupeným opcím
4. V účtové skupině 38 - Cenné papíry k obchodování se mění názvy účtů na
381 - Státní bezkuponové dluhopisy
382 - Bezkuponové dluhopisy emisních bank
383 - Kuponové dluhopisy
384 - Akcie a podílové listy
386 - Ostatní bezkuponové dluhopisy
a ruší se účty
385 - Kupony cenných papírů
387 - Intervenční zásoba dlužných cenných papírů
388 - Intervenční zásoba majetkových cenných papírů
5. Zřizuje se účtová skupina 39 - Opce a v ní se zřizují účty
391 - Nakoupené opce na úrokové nástroje
392 - Prodané opce na úrokové nástroje
393 - Nakoupené opce na měnové nástroje
394 - Prodané opce na měnové nástroje
395 - Nakoupené opce na akciové nástroje
396 - Prodané opce na akciové nástroje
397 - Nakoupené opce na komoditní nástroje
398 - Prodané opce na komoditní nástroje
IV.
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
V účtové skupině 41 - Dlouhodobé finanční investice se zřizují účty
416 - Státní bezkuponové dluhopisy
417 - Bezkuponové dluhopisy emisních bank
418 - Ostatní bezkuponové dluhopisy
a mění se názvy účtů
414 - Akcie a podílové listy
415 - Kuponové dluhopisy
V.
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
V účtové skupině 56 - Základní jmění a kapitálové fondy se zřizuje účet
569 - Rozdíly z přepočtů derivátů v bankovním portfoliu
VI.
Účtová třída 6 - Náklady
V účtové skupině 61 - Náklady na finanční činnosti se zřizuje účet
619 - Náklady na derivátové operace
VII.
Účtová třída 7 - Výnosy
V účtové skupině 71 - Výnosy z finančních činností se zřizuje účet
719 - Výnosy z derivátových operací
VIII.
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
V účtové skupině 91 - Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček se zřizují účty
913 - Poskytnuté forwardové termínové vklady
914 - Přijaté forwardové termínové vklady
Zvláštní účty emisní banky V účtové skupině 29 - Zúčtování s orgány republiky se ruší
297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky
Příloha č. 2
A.
Obecná ustanovení
Čl. IXI.
- Použití cizích měn a kurzové rozdíly
Čl. IX, odstavec 6 se nahrazuje zněním:
"(6) Kurzové rozdíly vznikající z přepočtu devizových operací na podrozvahových účtech účtové skupiny 94 jsou součástí hospodářského výsledku banky a účtuje se o nich na účtech 616 a 716 se souvztažným zápisem na účtu 358. Na aktivní kurzové rozdíly (kurzovou ztrátu) vznikající z přepočtů na ostatních účtech účtové třídě 9 může banka vytvářet rezervu na vrub účtu 653 a ve prospěch účtu 543 tak, aby tím banka nesledovala záměrnou úpravu hospodářského výsledku. Postup tvorby a použití rezervy na kurzové rozdíly upraví banka vnitřním předpisem."
II.
Čl. X - Použití způsobů oceňování
Čl. X 1. Odstavec 9 se doplňuje větou:
"Ocenění podle § 25 odst. 3 není ovlivněno oceněním cenných papírů přijatých do reversního repa, podle smluv o zpětném prodeji, vypůjčených, přijatých jako kolaterál k půjčeným cenným papírům."
2. Doplňuje se odstavec 11, který zní:
"(11) Deriváty účtované v účtových skupinách 31 a 39 se oceňují reálnou hodnotou, kterou se rozumí tržní hodnota za podmínek běžných pro daný trh. Není-li k dispozici tržní hodnota, použije se pro ocenění odborný odhad. Postup pro výpočet reálné hodnoty odborným odhadem si stanoví banka vnitřním předpisem. Pokud jsou deriváty kótovány na tuzemské či zahraniční burze, rozumí se tržní hodnotou cena tohoto trhu, za jakou se na něm k okamžiku ocenění obchoduje s danými deriváty. V případě, že veřejný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění. Pro účtování o reálné hodnotě v Kč nebo i v cizí měně je v zásadě rozhodující měna vypořádání derivátu."
III.
Článek XII - Zásady pro tvorbu a použití rezerv
V Čl. XII se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Rezervy při vkladu majetku v souvislosti se zánikem bez likvidace se zruší ve prospěch výnosů, pokud příslušný zákon, popř. projekt sloučení, splynutí nebo rozdělení nestanoví jinak."
IV.
Článek XIII - Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
V Čl. XIII 1. Odstavec 1 nahrazuje zněním:
"(1) Opravné položky se vytvářejí k účtům majetku v případech, kdy snížení hodnoty majetku v účetnictví prokázané na podkladě údajů inventarizace není trvalého charakteru. Opravné položky k cizoměnovým účtům majetku se účtují v cizích měnách."
2. V odstavci 4 se vypouští "...a k finančním derivátům ..."
3. Doplňuje se nový odstavec 7, který zní:
"(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy majetek je oceňován reálnou hodnotou a kdy je hodnota majetku zajištěna pevnými termínovými operacemi nebo opcemi."
4. Odstavec 7 se označí jako odstavec 8 a následující odstavce se přečíslují.
5. Doplňuje se nový odstavec 11, který zní:
"(11) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do ceny pořízení cenných papírů či vkladů. Při vkladu v souvislosti se zánikem bez likvidace se opravné položky neruší a ovlivňují čistou (netto) hodnotu příslušných aktiv v mimořádné účetní závěrce. Při prodeji majetku se opravné položky, ke kterému se váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů."
V.
Článek XIV - Cenné papíry
V Čl. XIV 1. V odstavci 3 se doplňuje věta, která zní:
"V účtové skupině 38 se dále člení v analytické evidenci na cenné papíry přijaté do reversního repa, podle smluv o zpětném prodeji, vypůjčené, přijaté jako kolaterál k půjčeným cenným papírům."
2. Odstavec 4 se nahrazuje zněním:
"(4) Cenné papíry účtované v účtové skupině 26, 32 a 52 se oceňují nominálními cenami. Cenné papíry účtované v účtových skupinách 38 a 41 se oceňují při nákupu cenami pořízení. U kuponových dluhopisů cena pořízení zahrnuje čistou cenu pořízení a kupon. Na účtech v účtové skupině 38 a 41 se cena pořízení postupně zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady; u bezkuponových dluhopisů o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení, u kuponových dluhopisů o rozdíl mezi nominální hodnotou a čistou cenou pořízení a o kupon. Ocenění cenných papírů nejvyšší tržní cenou ke dni sestavení účetní závěrky uvádí banka v příloze.
3. Odstavec 6 se nahrazuje zněním:
"(6) Obchodní zásobou cenných papírů (obchodním portfoliem cenných papírů) se rozumí cenné papíry držené za účelem obchodování a dosažení zisku z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, zpravidla do 1 roku, a to v takovém množství, jehož obchodování na veřejném trhu nemůže podstatně ovlivnit jejich ceny. Do obchodní zásoby cenných papírů (obchodního portfolia) se nezařazují cenné papíry, u nichž má banka úmysl a schopnost držet je do jejich splatnosti. Cenné papíry nezařazené do obchodního portfolia jsou považovány za finanční investice do cenných papírů (bankovní portfolio cenných papírů).
VI.
Článek XIVa - Deriváty
Doplňuje se Článek XIVa, který zní:
"XIVa
Deriváty
(1) Derivátem se rozumí finanční nástroj
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně reálné hodnoty podkladového nástroje,
b) který je smluven a vyrovnán k budoucímu datu,
c) který nevyžaduje žádné počáteční čisté investice nebo malé počáteční čisté investice (depozita), které jsou obdobné jako u jiných typů smluv, a které podobně reagují na změny v tržních podmínkách.
(2) Finančním nástrojem je jakákoliv smlouva, která dává vzniknout na jedné straně finančnímu aktivu, a finančnímu závazku nebo nástroji vlastního jmění na druhé straně.
(3) Za deriváty se nepovažují repo smlouvy a smlouvy o nákupu nebo prodeji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit vymezených opatřením ČNB podle zvláštních předpisů.
(4) Deriváty zahrnují pevné termínové operace a opční operace. Doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u nich delší než doba používaná pro spotové operace.
(5) Deriváty jsou součástí obchodního nebo bankovního portfolia vymezeného opatřením ČNB vydaným podle zvláštních předpisů.
(6) Pevnými termínovými operacemi se rozumí swapy, forwardy a futures.
(7) Opčními termínovými operacemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má u kupní opce (call opce) právo koupit, a u prodejní opce (put opce) právo prodat, stanovený podkladový nástroj za předem pevně určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce, prodávající opce (výstavce) má u kupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem pevně určenou cenu.
(8) Deriváty s úrokovými nástroji v jedné měně se účtují jako operace s úrokovými nástroji, deriváty s úrokovými nástroji ve více měnách se účtují jako operace s měnovými nástroji, deriváty s cizoměnovými akciovými nebo komoditními nástroji se účtují jako operace s akciovými nebo komoditními nástroji.
(9) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 95 a 96 se účtují pohledávky a závazky z derivátů v hodnotě podkladového nástroje, které se přeceňují z titulu změn spotových měnových kurzů, změn cen akcií nebo změn cen komodit (z titulu změn úrokových měr se nepřeceňují).
(10) Na rozvahových účtech v účtových skupinách 31 a 39 se účtuje o reálných hodnotách derivátů, a to derivátů v obchodním portfoliu souvztažně s účtem 619 resp. 719, u derivátů v bankovním portfoliu s měnovými nástroji s výjimkou zajišťujících cizoměnové majetkové účasti souvztažně s účtem 616 resp. 716, derivátů v bankovním portfoliu s měnovými nástroji zajišťujících cizoměnové majetkové účasti souvztažně s účtem 567, derivátů v bankovním portfoliu s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji souvztažně s účtem 569.
(11) O přijetí nebo dodání podkladového nástroje se účtuje ve sjednané ceně upravené o reálnou hodnotu pevné termínové operace nebo vnitřní hodnotu opce.
B.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
I.
Účtová třída 2 - Účty klientů
1. V Čl. VIII se nahrazuje text zněním:
"Na účtech účtové skupiny 28 účtují banky o přijatých vkladech a poskytnutých úvěrech a pohledávkách orgánům České republiky nebo místním orgánům České republiky (obce, okresní úřady). Dále se zde účtují vklady, úvěry a pohledávky veřejných fondů a fondů vzniklých podle zvláštních zákonů (např. Pozemkový fond, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). Neúčtuje se zde o prostředcích státních fondů, o nichž se účtuje na účtu 297."
2. V účtové třídě se doplňuje článek, který zní:
"Článek IX
Zúčtování s orgány republiky
Na účtu 297 - Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky se účtuje o prostředcích státních fondů.
II.
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1. V účtové třídě 3 se doplňuje Článek Ia, který zní:
"Ia
Pevné termínové operace
(1) Na účtech 311, 313, 315 a 317 se účtuje o změnách reálných hodnot pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji v obchodním a bankovním portfoliu. Změny v reálných hodnotách pevných termínových operací se účtují souvztažně u
a) obchodního portfolia s účty 619 resp. 719,
b) bankovního portfolia s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji s účtem 569,
c) bankovního porfolia s měnovými nástroji s výjimkou operací zajišťujících cizoměnové majetkové účasti s účtem 616, resp. 716,
d) bankovního portfolia s měnovými nástroji zajišťujících cizoměnové majetkové účasti s účtem 567.
(2) Analytická evidence účtů 311 až 317 se vede v členění na swapy, forwardy a futures, vždy s rozlišením na obchodní a bankovní portfolio.
(3) Na účtu 319 se účtuje o peněžních převodech s clearingovými centry derivátových burz. Zůstatek účtu 319 je aktivně - pasivní. Analytická evidence se vede v členění podle marží složených pro pevné termínové operace a pro opční operace."
2. V Čl. V se doplňuje odstavec 7, který zní:
"7) V účtové skupině 35 se neúčtuje o časovém rozlišení úrokových výnosů či nákladů z dluhopisů účtovaných v účtové skupině 38 a 41.O úrokových výnosech nebo nákladech se účtuje na příslušných účtech účtových skupin 38 a 41."
3. V Čl. VII se vypouští odstavec 1 a odstavec 3. Očíslování odstavce 2 se zruší a nahradí se zněním:
"Na účtu 358 se účtují kurzové rozdíly vznikající z přepočtu na podrozvahových účtech v účtové skupině 94. Banka zde také může účtovat v průběhu roku kurzové rozdíly, které nejpozději při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky zúčtuje podle měn souvztažně na účty 616 a 716. Dále zde mohou banky vést tzv. poziční účty při účetním vedení devizové pozice."
4. V Čl. IX se mění název na "Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry" a v odstavci 1) se vypouští druhá věta "Na tomto účtu se v samostatné analytické evidenci účtují složená depozita pro obchody s finančními deriváty na organizovaných trzích", ruší se odstavec 5, 6, 7 a 8.
5. V Čl. X se vypouští odstavec 5; v odstavci 3 prvá věta se nahradí zněním "Na účtu 383 se účtuje o nakoupených kuponových dluhopisech včetně státních a komunálních"; odstavce 6 a 7 se přečíslují na odstavce 5 a 6 a doplňuje se odstavec 7, který zní:
"(7) Na účtech 381, 382, 383 a 386 se cena pořízení postupně zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady."
6. V účtové třídě 3 se doplňuje článek, který zní:
"Čl. XI
Opce
(1) Na účtech 391 až 398 se účtují opční prémie z nakoupených a prodaných opcí. Změny v reálných hodnotách opcí se účtují souvztažně u
a) obchodního portfolia s účty 619 resp. 719,
b) bankovního portfolia s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji s účtem 569,
c) bankovního portfolia s měnovými nástroji s výjimkou operací zajišťujících cizoměnové majetkové účasti s účtem 616, resp. 716,
d) bankovního portfolia s měnovými nástroji zajišťujících cizoměnové majetkové účasti s účtem 567.
(2) Analytická evidence účtů 391 a 398 se vede v členění na opce v obchodním portfoliu a opce v bankovním portfoliu.
(3) Časová hodnota realizované opce se účtuje v
a) obchodním portfoliu do nákladů (účet 619) nebo do výnosů (účet 719),
b) bankovním portfoliu s měnovými nástroji s výjimkou zajišťující cizoměnové majetkové účasti na účet 616 resp. 716,
c) bankovním portfoliu s měnovými nástroji zajišťující cizoměnové majetkové účasti na účet 567,
d) bankovním portfoliu s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji na účet 569.
(4) V případě prodeje nakoupené opce se rozdíl mezi prodejní cenou a hodnotou opce účtuje u opcí v obchodním portfoliu do nákladů (účet 619), resp.do výnosů (účet 719), u opcí v bankovním portfoliu na 569, resp. 567, 616 nebo 716. V případě zpětného nákupu prodané opce se rozdíl mezi prodejní cenou a cenou zpětného nákupu účtuje u opcí v obchodním portfoliu do nákladů (účet 619), resp. do výnosů (účet 719), u opcí v bankovním portfoliu na účet 569, resp. 567, 616 nebo 716.
III.
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
V Čl. II se mění název na "Finanční investice" a odstavec 2) se nahrazuje zněním:
"(2) Na účtech 414 až 418 se účtuje o cenných papírech nezařazených do obchodní zásoby cenných papírů (obchodního portfolia)."
IV.
Účtová třída 5- Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
V Čl. VII 1. Odstavec 6) se doplňuje větou, která zní:
"Na účtu 567 se účtuje také o změnách reálných hodnot derivátů s měnovými nástroji bankovního portfolia zajišťujících cizoměnové majetkové účasti."
2. Doplňuje se odstavec 7, který zní:
"(7) Na účtu 569, který je veden v Kč, se účtuje souvztažně s účty 311 až 317 a 391 až 398 o změnách reálných hodnot derivátů s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji v bankovním portfoliu. Změny reálných hodnot těchto derivátů se vyúčtují při realizaci zajišťovaných nástrojů souvztažně s příslušnými účty nákladů a výnosů, na kterých je účtováno o nákladech, resp. výnosech ze zajišťovaných nástrojů."
V.
Účtová třída 6 - Náklady
1. V Čl. II v odstavci 5) se věta "Účtují se zde i náklady, které souvisejí s nakoupenými opcemi na cenné papíry (účet 377)" nahrazuje zněním: "Účtují se zde i náklady, které souvisí s krátkými prodeji cenných papírů, o nichž se účtuje v účtové skupině 17."
2. Doplňuje se odstavec 8, který zní:
"(8) Na účtu 619 se účtují náklady na pevné termínové operace v obchodním portfoliu, o nichž se účtuje na účtech účtové skupiny 31 a náklady na opce v obchodním portfoliu, o nichž se účtuje na účtech v účtové skupině 39."
3. Čl. V v odstavci 7 se vypouští text začínající slovy "Dále se na vrub účtu účtují zaplacené ... zaplacena či nikoli."
VI.
Účtová třída 7 - Výnosy
1. V Čl. II v odstavci 4) se věta "Účtují se zde i výnosy, které souvisejí s prodanými opcemi na cenné papíry (účet 377)" nahrazuje zněním: "Účtují se zde i výnosy, které souvisí s krátkými prodeji cenných papírů, o nichž se účtuje v účtové skupině 17."
2. Doplňuje se odstavec 7, který zní:
"(8) Na účtu 719 se účtují výnosy z pevných termínových operací v obchodním portfoliu, o nichž se účtuje na účtech účtové skupiny 31 a výnosy z opcí v obchodním portfoliu, o nichž se účtuje na účtech v účtové skupině 39."
3. Čl. IV v odstavci 7 se vypouští text začínající slovy "Na účtu 767 se účtují přijaté platby za ... byla zaplacena či nikoli."
VII.
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
1. V Čl. II se doplňují odstavce 4) a 5), které znějí:
"(4) Na účtu 913 se účtuje o poskytnutých termínových forwardových vkladech (forward - forward). Zůstatek účtu je aktivní.
(5) Na účtu 914 se účtuje o přijatých termínových forwardových vkladech (forward - forward). Zůstatek účtu je pasivní."
2. V Čl. III se v odstavci 1) doplňuje věta, která zní:
"Na účtech 921, 922 se účtuje v samostatné analytické evidenci o příslibech k zárukám."
3. V Čl.V v odstavci 1) se doplňuje věta: "Účtuje se zde i o operacích s cennými papíry v období mezi dnem sjednání obchodu a dnem vypořádání obchodu."; odstavec 3) se nahrazuje zněním:
"(3) Spotové operace s úrokovými nástroji v jedné měně se účtují jako spotové operace s úrokovými nástroji. Spotové operace s úrokovými nástroji ve více měnách se účtují jako spotové operace s měnovými nástroji. Spotové operace s cizoměnovými akciovými nebo komoditními nástroji se účtují jako spotové operace s akciovými nebo komoditními nástroji."
4. V Čl. VI se vypouští odstavce 1, 3 a 5 stávající odstavec 2 se označí jako odstavec (1) a nahrazuje se zněním:
"(1) Na účtech 951 až 958 se účtuje o pohledávkách a závazcích z pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit."
Stávající odstavec 4) se označí jako odstavec 2).
5. V Čl. VII se vypouštějí odstavce 1a 4, stávající odstavec 2) se označí jako odstavec 1) a nahrazuje se zněním:
"(1) Na účtech 961 až 968 se účtuje o pohledávkách a závazcích z opčních operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit."
Stávající odstavec 3) se označí jako odstavec 2).
6. V Čl. X se odstavce 1) a 2) nahrazují zněním:
"(1) Na účtech 991 až 994 se účtují souvztažně s účty v účtových skupinách 95 a 96 pohledávky a závazky z derivátů v hodnotách podkladových nástrojů a rozdíly z přecenění těchto pohledávek a závazků z titulu změn spotových měnových kurzů, změn cen akcií a změn cen komodit.
(2) Na účtu 992 se účtuje také přepočet cizoměnových položek účtovaných na příslušných účtech účtové třídy 9."
C.
Zvláštní postupy účtování emisní banky
V Čl. IV v odstavci 1) se vypouštějí slova "...státních fondů...".