Opatření ze dne 22.11.1999, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

9.12.1999 | Sbírka:  281/78 180/1999 | Částka:  99/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001, RS12/99
281/78 180/1999
Opatření
Ministerstva financí, ze dne 22. listopadu 1999 kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing. Neplechová
tel. 5704 2405
Ing. Blatný
tel. 5704 2688
Ing. Kubizňáková
tel. 5704 2691
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro podnikatele.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Mertlík, CSc., v.r.
Příl.1
Opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění pozdějších úprav provedených opatřeními Ministerstva financí České republiky
čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993,
čj. 281/13 510/1994 ze dne 18. března 1994,
čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. prosince 1994,
čj. 281/43 180/1995 ze dne 27. července 1995,
čj. 281/71 699/1995 ze dne 28. listopadu 1995,
čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. listopadu 1996,
čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. prosince 1997,
čj. 281/53 678/1998 ze dne 20. srpna 1998 a
čj. 281/93 488/1999 ze dne 7. ledna 1999
se mění a doplňuje takto:
Úvodní ustanovení
1/ Čl. I odst. 2 Zrušují se slova "popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků."
2/ Čl. I odst. 9 V druhé větě za slova "dotacemi na kapitálové dovybavení" se vkládají slova "v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení".
3/ Čl. I odst. l3 Zrušuje se.
4/ Čl. III písm. d) Zrušují se slova "vkladech (podílech) do základního jmění".
5/ Čl. VII odst. 1 V první větě se za slova "postoupení pohledávky", doplní slova "vklad pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy".
Na konec odstavce se doplní závorka s textem "(např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů)."
6/ Čl. VIII odst. 4 Z textu se vypouští slovo "dokladové".
7/ Čl. X odst. 6 Na závěr odstavce se doplňuje text: " Účetní jednotky mohou při výpočtu odložené daně vycházet i z ostatních dočasných rozdílů."
8/ Čl. X odst. 7 V odstavci se za slova "a účetním odpisem" vkládá text " ,popř. dalších dočasných rozdílů,".
9/ Čl. X Doplňují se odstavce 10 a 11, které znějí:
"(10) V prvém roce účtování o odložené dani je nutné zohlednit celkové dočasné rozdíly, vzniklé za celou dobu existence účetní jednotky. Z toho důvodu se pro stanovení dočasných rozdílů vychází z rozdílů bilančních stavů, nikoli jen z nákladové a výnosové změny stavu".
(11) O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. Tuto skutečnost je nutno popsat v příloze k účetní závěrce.
10/ Čl. XII odst. 4 V poslední větě se slova "mimořádný výnos" nahradí slovy "výnos na účtu 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek".
11/ Čl. XIII
Čl. XIII zní:
"(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Pro přepočet cizí měny na českou měnu lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období vymezené účetní jednotkou. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy; jejich použití pro příslušné účetní případy stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české musí být změněn vždy".
(2) Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(3) Kursové rozdíly, které vznikají v průběhu účetního období ke dni uskutečnění příslušných účetních případů na účtech pohledávek a závazků (z účtové třídy 3 a 4) a na účtech úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 4), se účtují do finančních nákladů nebo do finančních výnosů, pokud nejsou součástí pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku.
(4) Uskutečněním účetního případu podle odstavce 3 se rozumí zejména:
a) úhrada závazku a inkaso pohledávky,
b) postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
c) převzetí dluhu u původního dlužníka,
d) dílčí úhrady závazku a dílčí inkasa pohledávky,
e) vzájemné započtení pohledávek; při započtení pohledávek v různých měnách se vychází z kursu, stanoveného příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,
f) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,
g) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků,
h) převod deviz mezi devizovými účty.
(5) Kursové rozdíly nevznikají při
a) změně věřitele, resp. dlužníka včetně případné změny měny,
b) dohodě o změně měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků,
c) splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.
(6) Pro ocenění nakoupených nebo prodaných valut a deviz je možno použít kurs komerční banky, s kterou byl obchod uskutečněn.
(7) Při postupném vzniku závazku z úvěru nebo půjček, např. v rámci smluvního úvěrového rámce, a následném postupném splácení uvedených závazků, lze použít pro vyčíslení kursových rozdílů metodu FIFO nebo průměrný kurs za období poskytování úvěru nebo půjčky. Postup stanoví účetní jednotka ve svém předpisu.
(8) Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo německé marce, resp. EURu.
(9) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se účtují:
a) na účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26 s výjimkou účtu 222 - Bankovní účty klientů do finančních nákladů nebo do finančních výnosů; takto se postupuje i u devizového účtu vedeného formou kontokorentního účtu v případě, kdy má tento účet pasívní zůstatek,
b) u obchodníka s cennými papíry se kursové rozdíly vzniklé na účtu 222 - Bankovní účty klientů zúčtují na účet 326 - Závazky vůči klientům,
c) na účtech pohledávek a závazků, úvěrů a finančních výpomocí a na účtech finančních investic na příslušné účty aktiv a pasív v účtové skupině 38.
(10) Při vyúčtování kursové ztráty na účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní se vytvoří rezerva na kursové ztráty na vrub účtu 574 - Tvorba rezerv a ve prospěch účtu 454 - Rezerva na kursové ztráty, není-li tato ztráta zajištěna např. finančními deriváty."
12/ Čl. XV odst. 4 V první větě se slova "alikvotní výnosový úrok" mění na "alikvotní úrokový výnos".
Druhá věta zní:
"V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů."
Za druhou větu se doplňuje následující text:
"Úrokovým výnosem se rozumí
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti.
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, při respektování věcné a časové souvislosti nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů."
13/ Čl. XV odst. 5 V druhé větě se text "č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenného papíru." mění na "MF č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo v investičním fondu."
14/ Čl. XV Doplňuje se odstavec 6, který zní:
"(6) V případech snížení základního jmění snížením nominální ceny akcií s výplatou uvedené částky akcionářům, se přijatá částka vyúčtuje jako ostatní finanční výnos. Případné snížení hodnoty těchto akcií pod cenu pořízení, se vyjádří vytvořením opravné položky."
15/ Čl. XVIII
Čl. XVIII zní:
"(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, města nebo obce, ze státního fondu, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného (dále jen "dotace").
(2) Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
(3) Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného investičního majetku a technického zhodnocení snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady, pokud příslušný orgán nestanoví, že dotace se poskytuje na kapitálové dovybavení. Majetek a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení účtují v podrozvahové evidenci.
(4) Umožňuje-li právní předpis prominout část poplatků (například zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), může příslušný orgán prominutou část poplatků prohlásit za dotaci".
16/ Čl. XIX Druhá věta zní:
"Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká."
Účtová třída 0 - Investiční majetek
17/ Čl. I odst. 3 Čl. I odst. 3 zní:
"(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000,- Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků."
18/ Čl. I odst. 4
Čl I odst. 4 zní:
"(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky uvedené v Čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3."
19/ Čl. I odst. 5 písm. a) Na konci textu se zrušují slova "pokud nejsou finančními investicemi".
20/ Čl. I odst. 5 písm. b) Na konci textu se zrušují slova "pokud nejsou finančními investicemi".
21/ Čl. I odst. 6 písm. a) Na konci textu se zrušují slova "pokud nejsou finančními investicemi".
22/ Čl. I odst. 8 písm. d) Čl. I odst. 8 písm. d) zní:
"d) soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních příjmů."
23/ Čl. I odst. 9 písm. a) Za slovo "koupeném" se vkládají slova "movitém investičním".
24/ Čl. I odst. 13 Zrušuje se a dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 13.
25/ Čl. II odst. 1 Na konci odstavce se doplňuje tato věta:
"Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /Čl. I odst. 10 písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob."
26/ Čl. II Doplňuje se odstavcem 8 v tomto znění:
"(8) Při pořízení hmotného investičního majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány."
27/ Čl. III odst. 5 První dvě věty zní:
"(5) Ocenění jednotlivého odpisovaného hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku lze účtovat jako
a) technické zhodnocení,
b) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
c) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku."
28/ Čl. III odst. 6 Za první větu, která končí slovy "společnosti nebo družstvu." se vkládá následující věta:
"Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění."
29/ Čl. III odst. 7 První věta zní:
"Přeceňování složek investičního majetku podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů v souladu s ustanoveními zákonů č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zachytí v oddělené analytické evidenci vedené podle jednotlivých složek investičního majetku."
30/ Čl. IV odst. 3 Konec první věty před středníkem se doplňuje takto:
"pokud tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu".
31/ Čl. VI odst. 1 V druhé větě slova "movitých předmětů" se nahrazují slovy "věcí materiální povahy".
32/ Čl. VI Doplňuje se odstavcem 4 v tomto znění:
"(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku."
33/ Čl. VII odst. 1 písm. d) Za slova "vlastnických práv" se vkládá slovo "například".
34/ Čl. VII odst. 1 Za textem písmena f) se tečka nahrazuje čárkou a odstavec se doplňuje písmenem g) v tomto znění:
"g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic."
35/ Čl. VII odst. 2 písm. f) V závorce mezi první a druhou větu se vkládá věta v tomto znění:
"Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení." Znaménko závorky na začátku a na konci textu se zrušuje.
36/ Čl. VIII odst. 1 Poslední věta se doplňuje slovy "a výdaje na reprezentaci".
37/ Čl. VIII odst. 5 Zrušuje se.
38/ Čl. IX odst. 2 V první větě za slovem "lesa" se čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.
39/ Čl. IX odst. 3 písm. a) Na konci textu se zrušují slova "nebo finančními investicemi".
40/ Čl. IX odst. 3 písm. b) Na konci textu se zrušují slova "pokud nejsou finančními investicemi".
41/ Čl. X odst. 1 písm. a) a b) Slovo "sníženou" se mění na "sníženým".
42/ Poznámky za účtovou třídou 0 Text za poznámkou 6 zní:
"Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."
Účtová třída 1 - Zásoby
43/ Čl. I odst. 2 V úvodní větě za slovo "obaly" se vkládá tento text:
" , pokud nejsou hmotným investičním majetkem,".
44/ Čl. I odst. 7 První věta zní:
"Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje."
45/ Čl. II Doplňuje se odstavec 4, který zní:
"(4)Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů."
46/ Čl. IV odst. 2 V poslední větě slovo "syntetického" se nahrazuje slovem "analytického".
Účtová třída 2 - Finanční účty
47/ Čl. III odst. 2 bod 2.1 Za slova "poštovní známky" se doplňují slova "dálniční nálepky".
48/ Čl. III odst. 11 bod 11.1 V druhé větě nahradit slovo "talóny" slovem "kupóny".
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
49/ Čl. V odst. 5 bod 5.2 Zrušuje se.
50/ Čl. VIII odst. 2 Druhá věta zní:
"Cena opce se v okamžiku uplatnění, propadnutí, postoupení nebo uzavření pozice vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtu 568 - Ostatní finanční náklady, s výjimkou uplatnění nákupní opce při nákupu podkladového aktiva, kdy její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny pořízení podkladového aktiva."
51/ Čl. VIII odst. 3 Druhá věta zní:
"Cena opce se v okamžiku uplatnění, propadnutí nebo uzavření pozice nákupem vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtu 668 - Ostatní finanční výnosy."
52/ Čl. VIII odst. 5 V první větě se za slova ".s cennými papíry" doplňují slova "a finančními deriváty".
53/ Čl. VIII odst. 5 bod 5.1 V první větě se za slova "prodej cenných papírů" vkládají slova "a finančních derivátů".
V druhé větě se za slova "nákup cenných papírů" vkládají slova "a finančních derivátů".
54/ Čl. VIII odst. 5 bod 5.2 V první větě se za slova "nákup cenných papírů" vkládají slova "a finančních derivátů".
V druhé větě se za slova "prodej cenných papírů" vkládají slova "a finančních derivátů".
55/ Čl. VIII bod 5.3 První věta se doplňuje slovy "a finančními deriváty."
Doplňuje se druhá věta, která zní:
"V samostatné analytické evidenci se vedou složená stanovená depozita pro obchody na organizovaných trzích."
56/ Čl. IX odst. 5 bod 5.1 V druhé větě se slova "30 let" nahrazují slovy "20 let".
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
57/ Čl. II odst. 6 V druhé větě za slova "dotace na kapitálové dovybavení" se vkládají slova "v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení".
58/ Čl. II odst. 7 Za slovo "dotací" se vkládají slova "v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení".
59/ Čl. II odst. 8 První dvě věty zní:
"Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku mohou použít pouze podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy, které vznikly podle zvláštních zákonů, tj. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto účtu se účtuje změna hodnoty majetku v souladu s výše uvedenými zákony."
Účtová třída 6 - Výnosy
60/ Čl. I odst. 3 Čl. I odst. 3 zní:
"(3) V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska se účtují v netto částce."
61/ Čl. I odst. 4 a odst. 5 Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5, doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
"(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů."
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahé účty
62/ Čl. II odst. 2 Řádek "Poskytnuté zástavy" se doplňuje textem "pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XII odst. 2 účtové třídy 0".
Příl.2
Přechodná ustanovení
(1) Důsledky změny v účtování finančního majetku podle Čl. I odst. 2 Úvodních ustanovení přesunem na příslušné majetkové účty je nutné popsat v příloze k účetní závěrce.
(2) V ocenění podle Čl. I odst. 3 účtové třídy 0 se jako majetková položka zaúčtují zřizovací výdaje, s jejichž vynakládáním bylo započato počínaje dnem 1. ledna 2000. Zřizovací výdaje, které vznikly před tímto datem a pokračují po něm, se zaúčtují v ocenění podle dříve platných opatření.
(3) Při časovém rozlišení zbývající části úhrady podle Čl. IX odst. 5 bod 5.1 účtové třídy 3 se postupuje tak, aby celková úhrada byla zúčtována do výnosů nejdéle za 20 let.
(4) K účtové třídě 6 Čl. I odst. 3
Pokud byly úrokové výnosy (příjmy) z cenných papírů, které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně, kterou není možné započítat na celkovou daňovou povinnost, účtovány brutto způsobem a časové rozlišení (účet 385 - Příjmy příštích období) nebylo očištěno o odpovídající srážkovou daň, provede se oprava zůstatku účtu 385 - Příjmy příštích období k 1. 1. 2000 vyúčtováním rozdílu na účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná.