Opatření ze dne 26.11.1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

13.12.1999 | Sbírka:  283/78 181/1999 | Částka:  101/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/78 181/1999
Opatření
Ministerstva financí,
ze dne 26. listopadu 1999
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Referent: Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti vydaná MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995 ve znění pozdějších změn a doplňků č.j. 283/71 760/1996 ze dne 15.11.1996 č.j. 283/83 621/1997 ze dne 2.12.1997 č.j. 283/50 991/1998 ze dne 20.8.1998 č.j. 283/81 624/1998 ze dne 30.11.1998 č.j. 283/93 487/1998 ze dne 7.1.1999 se mění a doplňuje takto:
Postupy účtování
Úvodní ustanovení
1) Čl. I odst. 4
Ve druhé větě se zrušuje slovo "do".
2) Čl. I odst. 8
Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se takto:
"(8) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí poskytnutí peněžních prostředků na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo z rozpočtu státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."
3) Čl. III písm. d)
Zrušují se slova "vkladech (podílech) do základního jmění".
4) Čl. VII odst. 1
V první větě se za slova "postoupení pohledávky" vkládají slova "vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, ".
Na konec první věty se doplní závorka s textem "(např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů)". Druhá věta se zrušuje.
5) Čl. VIII odst. 4
Zrušuje se slovo "dokladové".
6) Čl. XIII odst. 1
Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se takto:
"(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kurzy centrálních bank, případně aktuální kurzy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, resp. EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurz, za který byl obchod uskutečněn."
7) Čl. XIII odst. 2
Ve druhé větě se zrušuje text "při splnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona o účetnictví".
8) Čl. XV odst. 4
V první větě se slova "alikvotní výnosový úrok" mění na "alikvotní úrokový výnos".
Druhá věta se mění takto:
"V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů."
Za druhou větou se doplňuje následující text:
"Úrokovým výnosem se rozumí
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti,
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů."
9 ) Čl. XIX odst. 2
Ve třetí větě se slovo "účtě" nahrazuje slovem "účtu".
10) Čl. XX
Druhá věta se mění takto:
"Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká."
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. I odst. 3
Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků."
2) Čl. I odst. 4
Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem:
"(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky v Čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3."
3) Čl. I odst. 9 písm. a)
Za slovo "koupeném" se vkládají slova "movitém investičním".
4) Čl. II odst. 1
Na konci odstavce se doplňuje věta:
"Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I odst. 10 písm. c)), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob."
5) Čl. II odst. 2
V první i druhé větě se slovo "používání" nahrazuje slovem "užívání".
6) Čl. II
Doplňuje se odstavec 7 v tomto znění:
"(7) Při pořízení hmotného investičního majetku smlouvou směnnou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány."
7) Čl. III odst. 5
První část odstavce se mění takto:
"(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technického zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako
a) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
b) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku."
8) Čl. VI odst. 1
Ve druhé větě se slova "movitých předmětů" nahrazují slovy "věcí materiální povahy".
9) Čl. VI
Doplňuje se odstavec 4 v tomto znění:
"(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku."
10) Čl. VII odst. 1 písm. d)
Za slova "vlastnických práv" se vkládá slovo "například".
11) Čl.VII odst. 1
Za textem písmena e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g) v tomto znění:
"f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání,
g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic."
12 ) Čl. VII odst. 2 písm. f)
Mezi druhou a třetí větu se vkládá věta v tomto znění:
"Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení."
13) Čl. VIII odst. 2 písm. b)
Slovo "vytvořeno" se nahrazuje slovem "vytvořen".
14) Čl. VIII odst. 4
Zrušuje se.
15) Čl. IX odst. 2
V první větě za slovem "lesa" se čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.
16) Čl. X odst. 4 písm. b)
Za slovy "ve prospěch účtu" se zrušují slova "účtové skupiny".
17) Poznámky za účtovou třídou 0
Text za poznámkou 5 se mění takto:
"Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."
Účtová třída 1 - Zásoby
1) Čl. I odst. 2
V úvodní větě se za slovo "obaly" vkládá tento text:
" , pokud nejsou investičním majetkem,".
2) Čl. I odst. 7
První věta se nahrazuje větou v tomto znění:
"Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje."
3) Čl. II
Doplňuje se odstavec 4 v tomto znění:
"(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů."
4) Čl. IV odst. 2
V poslední větě slovo "syntetického" se nahrazuje slovem "analytického".
Účtová třída 2 - Finanční účty
1) Čl. III odst. 2
V první větě se za slova "poštovní známky" doplňují slova "dálniční nálepky".
2) Čl. III odst. 7
V předposlední větě odstavce se vypouští slovo "jako".
3) Čl. III odst. 8
Ve druhé větě se slovo "talon" nahrazuje slovem "kupón".
Účtová třída 6 - Výnosy
1) Čl. I
Doplňuje se nový odstavec 4 v tomto znění:
"(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů."
Původní odstavce 4, 5 a 6 se přečíslují na 5, 6 a 7.
2) Čl. II odst. 1
V textu odstavce se číslo "261" nahrazuje číslem "211".
Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
Čl. VIII odst. 2
Řádek " - poskytnuté zástavy" se doplňuje textem "pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI odst. 2 účtové třídy 0,".