Opatření ze dne 22.12.1999, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

30.12.1999 | Sbírka:  282/83 709/1999 | Částka:  112/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/83 709/1999
Opatření,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2000
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 5704 2676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro účetní jednotky,1) které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky2) a Českou národní banku3) (dále jen "banka").
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 vyplývají z přílohy tohoto opatření.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti od l. ledna 2000.
Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.
Příloha č.1
Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydané ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění č.j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, ve znění č.j. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994, ve znění č.j. 282/43 182/1995 ze dne 27. července 1995, ve znění 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995, ve znění č.j. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996, ve znění č.j. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, ve znění č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění č.j. 282/64 554/1998 ze dne 20. srpna 1998, ve znění č.j. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998, ve znění č.j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999, ve znění č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999 se mění a doplňuje takto:
I.
Příloha 2 - A. Obecná ustanovení
1. V Čl. I odst. 2 se na konec doplňují věty, které znějí:
"Dotacemi se pro účely tohoto opatření rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů popřípadě z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků nebo obcí, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z programu PHARE nebo obdobného programu a z veřejného rozpočtu cizího státu. Dotace na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku popřípadě technické zhodnocení, nestanoví- li se jinak při jejím poskytnutí, snižují pořizovací cenu nebo vlastní náklady majetku na příslušných účtech, na kterých je o něm účtováno."
2. V Čl. XIII se mění odst. 7, který zní:
"(7) Opravné položky se netvoří v případech, kdy majetek je oceňován reálnou hodnotou, nebo kdy je majetek součástí bankovního portfolia a je zajištěn pevnými termínovými operacemi nebo opcemi. Za zajišťovací pevné termínové nebo opční operace jsou považovány kontrakty vymezené opatřením ČNB."
3. V Čl. XIV v odst. 4 se třetí a čtvrtá věta nahrazuje zněním:
"U kuponových dluhopisů cena pořízení zahrnuje čistou cenu pořízení a naběhlý kupon. Na účtech účtových skupin 38 a 41 se cena pořízení zvyšuje či snižuje o úrokové výnosy či náklady (naběhlý alikvotní úrokový výnos); u bezkuponových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení, u kuponových dluhopisů o nabíhající rozdíl mezi nominální hodnotou a čistou cenou pořízení a o nabíhající kupon."
4. V Čl. XIVa na konci odst. 11 se za slova "... vnitřní hodnotu opce" doplňuje závorka " (pro daňové účely se cenou opce rozumí reálná cena opce)".
5. V Čl. XVII v odst.5 se v prvé větě za závorkou udělá čárka a doplňuje se "...jakož i z ostatních dočasných rozdílů."
6. V Čl. XVII se odst. 6 nahrazuje zněním:
"(6) Velikost odložené daně se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpise, a sazbou daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 682 nebo 684 a ve prospěch účtu 348, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch těchto účtů se souvztažným zápisem na vrub účtu 348, je-li daňový odpis menší než odpis účetní. Postup při výpočtu odložené daně se použije i pro ostatní dočasné rozdíly.
7. V Čl. XVII se doplňuje nový odstavec 8), který zní:
"(8) O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím uplatnění v následujících účetních obdobích. Tato skutečnost se popíše v příloze účetní závěrky. V prvém roce účtování o odložené dani po změně v Čl. XVII je nutné zohlednit veškeré dočasné rozdíly vzniklé za celou dobu existence banky. Při stanovení dočasných rozdílů se vychází z rozdílu rozvahových stavů, nikoliv jen z příslušných nákladů a výnosů."
Příloha č. 2 - B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
1. Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
V Čl. X odst. 4 se doplňuje věta " Na tomto účtu se účtuje i o majetkových podílech zařazených do obchodního portfolia podle opatření ČNB."
2. Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
V Čl. VII odst. 2 se ve druhé větě za slova "nehmotného majetku" doplňují slova "a výdaje na reprezentaci".
3. Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
V Čl. VII odst. 7 se text začínající slovy "Změny reálných hodnot..." nahrazuje zněním:
"Změny reálných hodnot těchto derivátů se vyúčtují u derivátů s úrokovými nástroji souvztažně s účty 611, 612, 614 nebo 711, 712, 715,
s akciovými nástroji souvztažně s účty 615 nebo 715,
s komoditními nástroji souvztažně s účty 617 nebo 717.
U derivátů s úrokovými nástroji bez dodání nebo přijetí podkladových nástrojů se změny reálných hodnot účtují do nákladů nebo výnosů postupně v průběhu úrokových období těchto derivátů. Změny reálných hodnot ostatních derivátů se vyúčtují do nákladů nebo výnosů jednorázově při ukončení zajištění."
4. Účtová třída 6 - Náklady
V Čl. II odst. 6 se nahrazuje zněním:
"(6) Na účtu 616 se účtují náklady na devizové operace, zejména kursové rozdíly a náklady z nákupu a prodeje deviz."
5. Účtová třída 7 - Výnosy
V Čl. II odst. 5 se nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 716 se účtují výnosy z devizových operací, zejména kursové rozdíly, výnosy z nákupu a prodeje deviz."
Příloha č.2
1. U kuponových dluhopisů pořízených do 1.1. 2000 se postupuje tak, že zůstatek účtu 385 se převede na účet 383 (čistá cena pořízení a kupon). Od 1.1.2000 se tato cena pořízení zvyšuje nebo snižuje o úrokové výnosy a náklady.U diskontovaných cenných papírů se cena pořízení postupně zvyšuje o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení.
2. Hodnoty opcí účtované na účtech 377 a 378 se jako operace 1/1 2000 převedou podle jednotlivých nástrojů na nové účty v účtové skupině 39, opravná položka k nakoupeným opcím se převede na příslušné účty účtové skupiny 39 jako součást ocenění opcí k 1.1.2000. Dále se budou v roce 2000 průběžně účtovat změny reálných hodnot na příslušné účty v účtových třídách 6,7 resp. účtové třídy 5.
3. Pevné termínové operace s měnovými nástroji účtované na analytických účtech účtu 358 se přeúčtují na účet 313.
4. Pevné termínové operace s ostatními nástroji se ocení k 1.1.2000 reálnou hodnotou a zaúčtují se na příslušné účty účtové skupiny 31.
5. V účtové třídě 6 - Náklady a v účtové třídě 7 - Výnosy se účinnost bodu 3 opatření MF ČR č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999 se odkládá na účinnost k 1.1.2001.
Účtová osnova a postupy účtování vydané ve znění opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/17 530/1997 ze dne 17. března 1997, ve znění opatření č.j. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, ve znění opatření č.j. 282/60 822/1998 ze dne 27. října 1998 se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 2
- Postupy účtování, Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
Čl.VII
V Čl. VII. odst. 1 se znění odstavce 1 nahrazuje takto:
"(1) V účtové skupině 47 se účtuje o nehmotném majetku. Nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší, než je stanoveno zákonem o dani z příjmů v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou zřizovacích výdajů."
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opatření MF ČR č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.