Pokyn ze dne 14.12.1999 Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu

14.12.1999 | Sbírka:  D-202 | Částka:  2/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-167
Pasivní derogace: MF-11
D-202
Pokyn
Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu
Referent:
Ing. Hajná,
tel. 5704 3006
Čj. 181/57 975/1999
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, upřesňuje tímto pokynem výklad k uplatňování daně při prohlášení konkursu a doplňuje o výklad uplatňování daně u odměny správce konkursní podstaty. Tímto pokynem se nahrazuje část VI. Prohlášení konkursu uvedená v pokynu č. D-167 uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/1988.
Při prohlášení konkursu přecházejí na správce konkursní podstaty oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do podstaty. Správce konkursní podstaty je také oprávněn a povinen zajistit vedení účetnictví a plnění povinností podle předpisů o daních. Prohlášením konkursu se daňové řízení nepřerušuje a prohlášení konkursu není zákonným důvodem pro zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.
Prodej majetku, který tvoří konkursní podstatu, je zdanitelným plněním úpadce a správce konkursní podstaty je povinen za úpadce přiznat daňovou povinnost v daňovém přiznání a daň uhradit správci daně.
Při vracení nadměrného odpočtu se postupuje podle § 37a ZDPH, tzn., že pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.
Výkon funkce správce konkursní podstaty, kterou vykonává vlastním jménem na vlastní zodpovědnost a za kterou obdrží stanovenou odměnu, je zdanitelným plněním správce konkursní podstaty. Jedná se o zdanitelné plnění podle § 2 odst. 1 písm. b) ZDPH poskytování služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 ZDPH. Základem daně je výše odměny včetně daně z přidané hodnoty a daň se vypočte podle § 17 odst. 3 ZDPH. Odměna správce konkursní podstaty je jeho příjem, který se započítává správci konkursní podstaty do obratu pro povinnost se zaregistrovat k DPH. Příjmy (výnosy) z činností, prováděných správcem za úpadce v rámci zpeněžení konkursní podstaty se samozřejmě do obratu pro zaregistrování správce konkursní podstaty nezahrnují.
Náměstek ministra financí:
JUDr. Pavel Dvořák, v. r.