Vyhláška ze dne 4.1.2000, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

28.1.2000 | Sbírka:  9/2000 Sb. | Částka:  4/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 95/1999 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
9/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 4. ledna 2000,
kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů:
Způsob úhrady nákladů na převod zemědělských a lesních pozemků
§ 1
Náklady na převod zemědělských a lesních pozemků hradí stát ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), a to i v případech, kdy převodcem je jiná zákonem pověřená právnická osoba.1)
§ 2
Finanční prostředky na úhradu výdajů se poskytují Pozemkovému fondu zálohově. Pozemkový fond je čtvrtletně vyúčtovává. Další zálohy se poskytují po vyúčtování předchozí zálohy. Tyto výdaje vede Pozemkový fond ve svém účetnictví odděleně.
§ 3
Nespotřebované finanční prostředky v běžném roce se vracejí do státního rozpočtu vždy do 31. ledna následujícího roku.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
1) § 3 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb.