Opatření ze dne 25.1.2000 k zavedení číselníku CZ-PRODCOM

21.2.2000 | Sbírka:  7/2000 (OP) | Částka:  8/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
7/2000
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 25. ledna 2000 k zavedení číselníku CZ-PRODCOM
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí číselník CZ-PRODCOM.
CZ-PRODCOM je vypracován na bázi mezinárodního standardu PRODCOM, který je závazný v zemích Evropské unie pro statistická šetření o průmyslové produkci (tj. o průmyslových výrobcích a průmyslových pracích a službách).
CZ-PRODCOM obsahuje metodickou, systematickou a převodníkovou část. Metodická část se uveřejňuje jako příloha tohoto opatření. Systematická a převodníková část je k dispozici jen v elektronické podobě, protože mezinárodní standard se každoročně aktualizuje. V současné době se vydává národní verze CZ-PRODCOM99. Číslice 99 za CZ-PRODCOM znamená poslední dvojčíslí roku vydání PRODCOM (tj. verze 1999), podle kterého byla národní verze vypracována. Podle potřeby bude CZ-PRODCOM99 aktualizován a číslice se bude měnit podle posledního dvojčíslí roku vydání verze PRODCOM, podle které se národní verze bude aktualizovat.
CZ-PRODCOM99 vč. převodníkové části je k dispozici v Českém statistickém úřadě, Sokolovská č.n. 142, 186 04 Praha 8 - odbor informačních služeb.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příl.
Metodická část číselníku CZ-PRODCOM
A)
ÚVOD
Číselník CZ-PRODCOM (dále jen "CZ-PRODCOM") je vypracován na podkladě evropského standardu PRODCOM (název PRODCOM pochází z francouzského "PRODuction COMmunautaire"). PRODCOM je v zemích EU závazný pro statistická zjišťování průmyslové produkce a upravuje a aktualizuje ho každoročně EUROSTAT. CZ-PRODCOM vč. převodníků se proto vydává jenom v elektronické podobě a bude se aktualizovat podle nových verzí PRODCOM. V současné době se vydává CZ-PRODCOM99. Dvoumístná číslice 99 za CZ-PRODCOM vyjadřuje rok vydání mezinárodního PRODCOM, tj. rok 1999, podle kterého byla národní verze vypracována. Podle potřeby se CZ-PRODCOM bude aktualizovat a nová verze bude označena posledním dvojčíslím příslušného roku vydání PRODCOM, podle kterého se národní verze bude aktualizovat (např. verze z roku 2001 bude označená CZ-PRODCOM01, CZ v názvu znamená národní verzi evropského standardu PRODCOM).
B)
Předmět CZ-PRODCOM
Předmětem CZ-PRODCOM je průmyslová produkce (průmyslové výrobky, průmyslové práce a průmyslové služby) v odvětví těžebního, zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, tedy kategorií C, D a E Odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ (2. upravené vydání z roku 1998 nebo Internet) a oddílů 10 až 36 a oddílu 40 Standardní klasifikace produkce - SKP (do 6. místa k dispozici na Internetu). CZ-PRODCOM nezahrnuje oddíl 37 Úprava druhotných surovin, na jejich statistickém pokrytí se ještě stále v rámci EU pracuje.
CZ-PRODCOM je definován položkami nomenklatury zahraničního obchodu HS/CN (celní sazebník). CZ-PRODCOM99 je podle HS/CN aktualizované k 1. lednu 1999.
C)
Konstrukce CZ-PRODCOM
1.
Členění CZ-PRODCOM
CZ-PRODCOM je členěn do "oddílů" (dvoumístný kód) odpovídajících oddílům OKEČ. Položky v jednotlivých oddílech jsou uspořádány vzestupně podle kódů CZ-PRODCOM. Každá položka CZ-PRODCOM je označena osmimístným číselným kódem podle následujícího vzoru: XX.XX.XX.YY
Prvních šest čísel (XX.XX.XX.) zpravidla odpovídá šesti číslům klasifikace SKP, zatímco poslední dvojčíslí (YY) je vytvořeno v zásadě seskupením položek HS/CN (celní sazebník) a představuje zatřídění dané položky v rámci příslušné položky SKP.
Za kódem CZ-PRODCOM může následovat písmeno A nebo B. Všechny položky označené písmenem A (případně neoznačené) se zjišťují povinně a u položek B je zjišťování nepovinné.
2.
Uspořádání CZ-PRODCOM
CZ-PRODCOM obsahuje tyto sloupce:
a) Kód - obsahuje kódy CZ-PRODCOM, které budou předmětem zjišťování,
b) Název položky - obsahuje název průmyslové produkce, která je pod daným kódem CZ-PRODCOM uvedena,
c) HS/CN - obsahuje přehled položek HS/CN, kterými je daná položka CZ-PRODCOM definována,
d) MJ - obsahuje měrnou jednotku, která může vyjadřovat buď fyzické množství nebo hodnotu produkce. Pomlčka v této kolonce znamená, že u příslušné položky se uvádí pouze hodnota, nikoliv množství. Používání MJ je také stanoveno směrnicemi a metodickými vysvětlivkami k příslušným statistickým zjišťováním průmyslové produkce,
e) P - obsahuje druhy produkce:
V CZ-PRODCOM je produkce chápána třemi způsoby (označená S, T, C):
S - produkce vyrobená a prodaná za sledované období,
T - produkce celkem za sledované období. Ta v sobě zahrnuje veškerou vyrobenou produkci nezávisle na způsobu jejího užití. Zahrnuje tedy kromě vyrobené a prodané produkce také produkci určenou k prodeji nebo produkci výrobků, které ve sledovaném období byly vyrobeny a současně spotřebovány při výrobě jiných výrobků nebo se stávají jejich součástí nebo vstupují do zásob,
C - produkce vyrobená a určená k prodeji za sledované období. Zahrnuje kromě produkce vyrobené a prodané za sledované období ještě produkci vyrobenou ve sledovaném období a určenou pro prodej, ale ještě neprodanou (tato produkce zůstala na zásobách).
D)
Obsah CZ-PRODCOM
CZ-PRODCOM obsahuje kromě průmyslových výrobků i smluvní zpracování (průmyslové práce) a průmyslové služby, které nejsou obsaženy v HS/CN a v CZ-PRODCOM se obvykle označují na 5. místě kódem "9".
1.
Smluvní zpracování
Pod smluvním zpracováním (průmyslové práce) se rozumí zpracování nebo opracování výrobku, který odběratel (zákazník) dodal bezplatně a dodavatel na výrobě jen kooperuje a prodává jen svou práci, a to formou dodávky na zakázku. Tyto průmyslové práce směřují k výrobě nového výrobku (nebo jeho dílu).
Smluvní zpracování vykazuje pouze dodavatel a vykazuje pouze hodnotu fakturovanou odběrateli, tj. bez jím dodaného materiálu. Smluvní zpracování může existovat pouze mezi samostatnými právními subjekty (podniky). Nesmí být vykazováno v rámci kooperace jednotlivých vnitřních jednotek v témže samostatném právním subjektu (podniku).
2.
Průmyslové služby
Za průmyslové služby se v CZ-PRODCOM považují úpravy, údržba a opravy, montáže a instalace. Tyto služby na rozdíl od smluvního zpracování nesměřují k výrobě nového výrobku. Hodnotou průmyslových služeb je cena zúčtovaná odběrateli (zákazníkovi), kterým musí být jiný právní subjekt a nezapočítává se hodnota upravovaného, opravovaného, případně montovaného výrobku.
Některé služby byly zatříděny do oddílů SKP 50, 52 a 72 (např. údržba a opravy motorových vozidel, opravy některých výrobků pro domácnost, údržba a opravy kancelářských a počítacích strojů), a proto z hlediska CZ-PRODCOM se nepovažují za průmyslové činnosti.
Při zatřiďování smluvního zpracování a průmyslových služeb podle CZ-PRODCOM je nutno se řídit Vysvětlivkami k SKP (1. upravené vydání z roku 1999).
3.
Oceňování
Produkce průmyslových výrobků, průmyslových prací a služeb se oceňuje v základních běžných cenách. Z časového hlediska tedy platí zásada, že produkce se oceňuje v cenách toho období, ve kterém se uskutečnil výrobní proces.
Základní cena je cena, kterou fakturuje výrobce odběrateli (zákazníkovi), snížená o daně na výrobu a výrobky (tj. o daň z přidané hodnoty a daň na výrobky). Tato cena zahrnuje dotace a subvence na produkci daného průmyslového výrobku, práce či služby. Základní cena neobsahuje obchodní přirážky a srážky (rabaty), tedy obchodní marži a dopravní přirážky fakturované samostatně. V případě, že tyto obchodní rabaty a dopravní přirážky jsou výrobcem fakturovány společně s dodaným produktem, předpokládá se, že tyto obchodní rabaty a dopravní přirážky jsou součástí ceny vyrobené a dodané produkce. Pokud jde o pronájem (leasing) hotového výrobku, cenou tohoto výrobku se rozumí cena, za kterou je možné na trhu získat daný výrobek. Jde o cenu odhadovanou. To vše se týká ceny produkce vyrobené a prodané ve sledovaném období, označených ve sloupci "P" kódem "S". Pokud jde o produkci označenou "C", je nutné ocenit, resp. odhadnout základní cenu výrobku, který nebyl ve sledovaném období prodán a zůstává na zásobách. Obdobně se postupuje při oceňování produkce označené písmenem "T".
4.
Dodatečné poznámky
Sloupec "kód" obsahuje také dodatečné informace o následujícím statistickém nakládání s příslušnou položkou:
A = Položka zjišťována povinně
B = Položka zjišťována nepovinně
e = Součást agregovaného seznamu E
q = Součást agregovaného seznamu Q
v = Součást agregovaného seznamu V
z = Součást agregovaného seznamu Z
N = Výsledek agregace podle hlavní činnosti (klasifikace OKEČ).
Sloupec "Poznámka" obsahuje informaci o následujícím statistickém nakládání s příslušnou položkou:
Q = Položka se vykazuje čtvrtletně
R = Ustanovení vztahující se na nově vyrobené lodi
I = Klasifikace podle typu pesticidu
G = Není uvedený plný rozsah kódů CN, jejichž zkratka "#" je uvedena ve sloupci "HS/CN". Jedná se zejména o položky (polotovarů - odlitků, výkovků apod.), kde HS/CN nedefinuje položky CZ-PRODCOM, ale udává informace, pro které výrobky se polotovary používají.
S = Zřetel na subdodavatele
M = Zřetel na pokovování
E = U těchto položek se statistika řídí normou ECSC.
E)
Rozsah statistického zjišťování
Statistika podle CZ-PRODCOM se obyčejně týká všech právních subjektů (podniků) vyrábějících průmyslové výrobky nebo dodávajících průmyslové služby obsažené v CZ-PRODCOM.
V pravidlech o reprezentativnosti se určuje, že všechny podniky z kategorií C, D a E OKEČ, zaměstnávající 20 nebo více zaměstnanců, musí být zahrnuty do zjišťování. Nicméně musí být v každé (čtyřmístné) skupině OKEČ zjišťováno alespoň 90 % produkce.
Rozsah a způsob zjišťování je také stanoven směrnicemi a metodickými vysvětlivkami k příslušným statistickým zjišťováním průmyslové produkce.
F)
Agregované položky
Pro účely zjednodušení statistického zjišťování lze v některých případech agregovat položky CZ-PRODCOM. Navržené agregace jsou uvedeny v samostatných souborech, kde jsou uvedeny názvy jednotlivých agregovaných položek a jejich vazba na HS/CN vč. měrné jednotky. Tyto soubory jsou nedílnou součástí CZ-PRODCOM. Druh agregace je označen příslušným písmenem (např. E, V, Q) na sedmém místě osmimístného kódu CZ-PRODCOM.
1.
Agregace E (soubor Agre)
Tyto položky se řídí normou ECSC (European Coal and Steel Communit - Evropské společenství uhlí a oceli).
2.
Agregace N (soubor Agrn)
Položky, které se agregují podle hlavní činnosti, tj. čtyřmístné skupiny OKEČ, např. OKEČ Položky CZ-PRODCOM99 24.70 17.10.30 (.31 + .39) 17.13 17.60 18.22 (.11 až .17) 18.22
3.
Agregace Q (soubor Agrq)
Položky, které se mají zjišťovat čtvrtletně a pro statistické účely je lze agregovat, např. 17.40.12.53 + 17.40.12.55 + 17.40.12.59 = 17.40.12.Q0
4.
Agregace V (soubor Agrv)
Týká se zejména položek oddílu 27, které se pro zjednodušení statistického sledování můžou agregovat do položek V.
5.
Agregace Z (soubor Agrz)
Agregáty Z dovolují srovnání dat CZ-PRODCOM s daty HS/CN v případech, kdy položky CZ-PRODCOM jsou podrobnější. Výsledek takové agregace má přímý vztah k HS/CN.
Příklad agregace tohoto typu: 17.10.44.02 + 17.10.44.03 + 17.10.44.09 = 17.10.44.Z1
G)
Přehled oddílů CZ-PRODCOM
Oddíl 10
Uhlí černé a hnědé, rašelina vč. briket; práce výrobní povahy související s jejich získáním
Oddíl 11
Ropa a zemní plyn, bitumenní horniny; práce výrobní povahy související s dobýváním ropy a zemního plynu kromě průzkumu; opravy a údržba vrtných věží
Oddíl 13
Rudy kovů ostatních; práce výrobní povahy související s jejich dobýváním
Oddíl 14
Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud; práce výrobní povahy související s jejich dobýváním
Oddíl 15
Potravinářské výrobky, nápoje a pochutiny; práce výrobní povahy v průmyslu potravin, nápojů, pochutin
Oddíl 16
Tabákové výrobky; související práce výrobní povahy
Oddíl 17
Textilní výrobky; práce výrobní povahy v textilním průmyslu
Oddíl 18
Konfekční výrobky vč. kožešinových; práce výrobní povahy v konfekčním průmyslu
Oddíl 19
Usně, galanterní a sedlářské výrobky, obuv; práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu
Oddíl 20
Dřevo upravené a výrobky ze dřeva; práce výrobní povahy v dřevozpracujícím průmyslu
Oddíl 21
Vláknina, papír a výrobky z papíru; práce výrobní povahy v průmyslu papíru a celulózy
Oddíl 22
Vydavatelství a tisk; práce výrobní povahy v polygrafickém průmyslu
Oddíl 23
Produkty koksovacích pecí a rafinerského zpracování ropy, jaderná paliva, radioaktivní prvky a sloučeniny; související práce výrobní povahy
Oddíl 24
Chemické výrobky a chemická vlákna; práce výrobní povahy v chemickém průmyslu
Oddíl 25
Výrobky z pryže a plastů; práce výrobní povahy v gumárenském a plastikářském průmyslu
Oddíl 26
Ostatní nekovové minerální výrobky; práce výrobní povahy v průmyslu skla, keramiky, porcelánu, v osinkovém průmyslu a v průmyslu stavebních hmot
Oddíl 27
Základní kovy vč. hutních výrobků; práce výrobní povahy ve slévárenství
Oddíl 28
Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; práce výrobní povahy v kovodělném průmyslu a v hutnictví jinde neuvedené; opravy
Oddíl 29
Stroje, přístroje a zařízení jinde neuvedené; práce výrobní povahy při výrobě strojů, přístrojů a zařízení; opravy (kromě oprav zboží osobní spotřeby)
Oddíl 30
Kancelářské stroje, stroje a zařízení na zpracování dat; související práce výrobní povahy
Oddíl 31
Elektrické stroje a přístroje jinde neuvedené; související práce výrobní povahy; opravy a údržba
Oddíl 32
Rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; související práce výrobní povahy; opravy a údržba profesionálních zařízení
Oddíl 33
Zdravotnické přístroje, přesné a optické přístroje, hodiny a hodinky; související práce výrobní povahy; opravy a údržba profesionálních zařízení
Oddíl 34
Dvoustopá motorová vozidla, přívěsy a návěsy; práce výrobní povahy v průmyslu dopravních prostředků
Oddíl 35
Ostatní dopravní zařízení; související práce výrobní povahy; opravy a údržba
Oddíl 36
Nábytek a ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu jinde neuvedené; související práce výrobní povahy a opravy hudebních nástrojů
Oddíl 40
Energie elektrická a tepelná, plyn, pára, horká a teplá voda vč. rozvodu; související práce výrobní povahy
Seznam měrných jednotek
BRT Brutto registrovaná tuna
ct Karáty (1 metrický karát = 2.10-4 kg)
kus Počet kusů
g Gram
kg Kilogram
kg Al2O3 Kilogram oxidu hlinitého
kg B2O3 Kilogram oxidu boritého
kg BaCO3 Kilogram uhličitanu barnatého
kg Cl Kilogram chloru
kg F Kilogram fluoru
kg HCl Kilogram chlorovodíku
kg HF Kilogram fluorovodíku
kg H2O2 Kilogram peroxidu vodíku
kg KOH Kilogram hydroxidu draselného
kg K2O Kilogram oxidu draselného
kg K2CO3 Kilogram uhličitanu draselného
kg N Kilogram dusíku
kg NaOH Kilogram hydroxidu sodného
kg Na2CO3 Kilogram uhličitanu sodného
kg Na2S2O5 Kilogram pyrosiřičitanu sodného
kg PbO Kilogram oxidu olovnatého
kg P2O5 Kilogram oxidu fosforečného
kg S Kilogram síry
kg SO2 Kilogram oxidu siřičitého
kg SiO2 Kilogram oxidu křemičitého
kg TiO2 Kilogram oxidu titaničitého
kg akt. Kilogram aktivované látky
kg č. ž. Efektivní kilogram, kilogram čistých živin
kg 90 % ss Kilogram látky vysušené na 90 %
km Kilometr
kW Kilowatt
1000 kWh 1000 kilowatthodin
l Litr
l 100% alk Litr čistého (100%) alkoholu
m Metr
m2 Metr čtvereční
m3 Metr krychlový
pár Počet párů
TJ Terajoule (výhřevnost)
cg Centigram
cm3 Centimetr krychlový
kN Kilonewton
kV Kilovolt
mm Milimetr
MPa Megapascal
t Tuna
Význam použitých zkratek
ABS Acrylonitril-Butadien-Styren
CVD Chemické pokovování
PVD Fyzikální pokovování
IP Izolační zkoušky
LCD Display s tekutými krystaly
SAN Styren-Acrylo-Nitril
HS Harmonizovaný systém
CN Kombinovaná nomenklatura
SKP Standardní klasifikace produkce
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností
v.q.p.r.d. kvalitní vína produkovaná ve specifických oblastech
H)
Systematická a převodníková část
Systematická a převodníková část je k dispozici jenom v elektronické podobě, protože se bude průběžně aktualizovat. V současné době se vydává CZ-PRODCOM99 (podle verze PRODCOM z roku 1999). Číslice 99 za CZ-PRODCOM se bude měnit podle roku vydání PRODCOM, podle kterého se provede aktualizace CZ-PRODCOM. Systematická část obsahuje cca 5 500 položek. Za systematickou částí jsou uvedeny agregované položky v souborech:
1. Agre - agregované položky E
2. Agrn - agregované položky N
3. Agrq - agregované položky Q
4. Agrv - agregované položky V
5. Agrz - agregované položky Z.
Převodníková část obsahuje převodník CZ-PRODCOM99 ve vazbě na HS/CN a SKP/SKPPRUM v různém uspořádání a pod názvem:
Pprod - CZ-PRODCOM99 - HS/CN - SKP/SKPPRUM
Phscn - HS/CN - CZ-PRODCOM99 - SKP/SKPPRUM
Pskp - SKP/SKPPRUM - HS/CN - CZ-PRODCOM99.