Oprava ze dne 20.12.2000 opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

20.12.2000 | Sbírka:  FZ39/2000 | Částka:  12/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 283/76 104/2000
FZ39/2000
OPRAVA OPATŘENÍ,
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
(Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Referent:
Ing. Josef Podhorský,
tel. 5704 4258
Jaroslava Svobodová,
tel. 5704 4163
Ad č.j. 282/76 104/2000
             
Příloha č. 1
V účtové třídě 7 a 8 se ve třetí větě nahrazuje číslice "XVII" číslicí "XIX".

             
Příloha č. 2
V účtové třídě 0, Čl. I, bod 12, se ruší text písm. a) a b) a nahrazuje se textem:
"a) organizační složky státu a územní samosprávné celky na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 901 a
b) příspěvkové organizace na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 081".
V účtové třídě 0, Čl. I, bod 13, se v první odrážce za text "u organizačních složek státu" doplňuje text "a územních samosprávných celků".
V účtové třídě 0, Čl. III, bod 3 písm. d) se za textem "u příspěvkových organizací" ruší text "ve prospěch" a nahrazuje textem "na vrub".
V účtové třídě 0, Čl. X, bod 5, písm. b) se v textu za název skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek doplňuje slovo "odpisovaný".
V účtové třídě 1, Čl. VI, bod 11 se nahrazuje text 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek textem "559 - Tvorba zákonných opravných položek".
Název účtové třídy 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu a k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty se nahrazuje názvem "Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty".
V účtové třídě 2, Čl. I, bod 9 se text "bankovní úroky" nahrazuje textem "bankovní úvěry".
V účtové třídě 3, Čl. I, bod 3 se v první větě text "příspěvkové organizace územní samosprávné celky" nahrazuje textem "příspěvkové organizace a územní samosprávné celky".
V účtové třídě 5, Čl. II, bod 3.4 se text "FKPS" nahrazuje textem "fondu kulturních a sociálních potřeb".
V účtové třídě 6, Čl. II, bod 5 se název účtové skupiny 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné položky nahrazuje názvem "Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky". V textu bodu 5.7 se název účtové skupiny 09 - Opravné položky k nabytému majetku nahrazuje názvem "Opravné položky k dlouhodobému majetku".
V účtové třídě 9, Čl. IX, bod 1 se ruší text "popř. právo hospodaření,".