Vyhláška ze dne 27.3.2000 o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby

4.4.2000 | Sbírka:  84/2000 Sb. | Částka:  28/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 467/2001 Sb.
84/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 27. března 2000
o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
Změna: 467/2001 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33a zákona stanoví:
§ 1
(1) Odborná způsobilost k provozování vodní dopravy se prokazuje osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů uvedených v příloze složené před Státní plavební správou (dále jen "plavební správa") a dokladem o vykonání pětileté praxe v oboru vodní dopravy uznaným plavební správou.
(2) Praxí v oboru vodní dopravy se rozumí činnost v oblasti
a) odborného řízení v provozu vnitrozemské vodní dopravy, nebo
b) lodního provozu osoby, která získala průkaz způsobilosti vůdce plavidla,1) které není malým plavidlem.
(3) Zkouška se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí ustanovenou plavební správou. O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy komise. Podmínkou pro vykonání zkoušky je prokázání totožnosti žadatele.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Peltrám, CSc. v. r.
Příl.
Zkušební předměty pro získání odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy a jejich náplň
1. Vnitrozemská vodní doprava
a) opatření stanovená právními předpisy, týkající se provozu na vodních cestách a jeho bezpečnosti,
b) předcházení plavebních nehod a opatření, která mají být podniknuta v případě nehody,
c) opatření týkající se přepravy osob a věcí na vnitrozemských vodních cestách mimo území České republiky.
2. Základy závazkového a pracovního práva, jejichž znalosti jsou důležité pro provozování vnitrozemské vodní dopravy
a) obchodně závazkové vztahy v dopravě,
b) dopravní kontrakty, zvláště odpovědnost dopravce,
c) obchodní společnosti,
d) pracovněprávní předpisy a sociální zabezpečení.
3. Obchodní a finanční řízení podnikání
a) obchodní smlouvy,
b) kalkulace ceny nákladů,
c) systém cen,
d) účetnictví,
e) pojištění, poplatky,
f) celní řízení,
g) obchod s devizovými prostředky,
h) marketing.
4. Provozování vodní dopravy
a) opatření vztahující se k započetí a provozování činnosti,
b) systém nájmu (charter),
c) dopravní dokumenty.
5. Technické standarty vodní dopravy
a) technická charakteristika lodí,
b) výběr lodí,
c) doby nakládky/vykládky,
d) užívání povrchových vod k plavbě.
1) Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.