Nařízení ze dne 26.7.2000, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

28.8.2000 | Sbírka:  295/2000 Sb. | Částka:  83/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 266/1994 Sb., 513/1991 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 1/2000 Sb.
295/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. července 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
Vláda nařizuje podle § 879a k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, podle § 771 k provedení § 629 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a podle § 66 odst. 1 k provedení § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, se mění takto:
1. V úvodní větě se slova "podle § 879a k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a podle § 771 k provedení § 629 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník" nahrazují slovy "k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a podle § 771 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů".
2. V § 5 odst. 2 větě poslední se slova "uvedené pod písmeny a) až h)" nahrazují slovy "uvedené pod písmeny a) až h) a j) a k),".
3. V § 25 odst. 1 písm. a) se v části věty před prvním středníkem slova "a její hmotnost" zrušují a v následující části věty se slova "a její hmotnost, jen" nahrazují slovem "jen,".
4. V § 27 se na konci odstavce 4 doplňuje tento text: ", a to v celé výši, pokud byla celá zásilka ztracena nebo zcela zničena, jinak v poměrné výši odpovídající částečné ztrátě zásilky nebo míře jejího poškození. Přepravné se nevrací, pokud bylo součástí ceny přepravované zásilky.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr dopravy a spojů:
Ing. Schling v. r.