Zákon ze dne 4.8.2000, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

7.9.2000 | Sbírka:  308/2000 Sb. | Částka:  85/2000ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 156/1998 Sb., 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
308/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. srpna 2000,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech
Čl.I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
2. V § 2 písm. b) se za slovo "vznikající" vkládá slovo "zejména".
3. V § 2 písm. f) se za slovo "hnojiv," vkládají slova "statkových hnojiv,".
4. V § 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
5. V § 3 odst. 1 písm. a) se čárka za slovem "zákona" nahrazuje středníkem a vkládají se tato slova: "to neplatí, pokud jde o hnojivo splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu hnojiva uvedenému ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je hnojivem ES, a které je slovy "HNOJIVO ES" označeno,".
6. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo "obchodní" zrušuje.
7. V § 4 odst. 6 písm. b) se číslice "12" nahrazuje číslicí "18".
8. V § 4 odst. 10 se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně hnojiv ES)".
9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "včetně omezení použití hnojiva pro směsi hnojiv" zrušují.
10. V § 5 odstavec 6 zní:
"(6) Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace hnojiva podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že hnojivo musí být staženo z oběhu.".
Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.
11. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova "popřípadě návod k použití," zrušují.
12. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova "obalové jednotky či dodávky" nahrazují slovy "dodávaného hnojiva".
13. Poznámka pod čarou č. 9) zní:
"9) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 9 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
14. V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou hnojivy ES, se označují slovy "HNOJIVO ES".".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
15. V § 8 odst. 1 se za slova "(dále jen "podnikatel v zemědělství")," vkládají slova "vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích,".
16. V § 8 odst. 3 větě první se slovo "vody" nahrazuje slovem "vod".
17. V § 9 odst. 1 se za slova "Podnikatelé v zemědělství" vkládají slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích".
18. V § 9 odst. 2 úvodní věta zní:
"Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích".
19. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,".
Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje.
20. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo "ohrožujícím" vkládají slova "pozemky v".
21. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
22. V § 9 odst. 3 se za slova "vlastníci lesních pozemků" vkládají slova "hospodařící na těchto pozemcích".
23. V § 9 odst. 4 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle odstavce 3" a za slova "vlastníci lesních pozemků" se vkládají slova "hospodařící na těchto pozemcích".
24. V § 10 odst. 4 věta první zní:
"Na vydání pověření se nevztahuje správní řád.13)".
25. V § 12 odst. 2 písm. b) se za slova "podnikatelé v zemědělství" vkládají slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích".
26. V § 12 odst. 3 se za slova "podnikatelů v zemědělství" vkládají slova "a vlastníků lesních pozemků hospodařících na těchto pozemcích".
27. V § 13 odst. 1 se za slova "podnikatelům v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na těchto pozemcích".
28. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně.".
29. V § 14 odst. 2 se za slova "nebo vlastníku lesních pozemků" vkládají slova "hospodařícímu na těchto pozemcích" a slova "podle § 9 odst. 4 a 5" se nahrazují slovy "podle § 9 odst. 3 a 4".
30. V § 14 odst. 3 se za slova "podnikateli v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníku lesních pozemků hospodařícímu na těchto pozemcích".
31. V § 14 odst. 4 písm. b) se za slova "podnikateli v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníku lesních pozemků".
32. V § 16 úvodní větě se slova "§ 7 odst. 8" nahrazují slovy "§ 7 odst. 9", slova "§ 9 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 5" a v písmenu b) se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně hnojiv ES)".
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou části první čl. I bodů 5 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.