Dodatek ze dne 23.8.2000 II. k opatření Ministerstva financí č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)

25.9.2000 | Sbírka:  111/79 112/2000 | Částka:  7/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 111/61 721/1997
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
111/79 112/2000
Dodatek II. k opatření MF č. 16/2000
(část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)
Referent:
Ing. I. Matějková,
tel. 5704 3109
Tímto dodatkem se doplňuje opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. 72/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji č. 11/1997), ve znění dalších doplňků (č. 79/1998 - FZ č. 11/1998, č. 52, 53, 54/1999 - FZ č. 9-10/1999, č. 1/2000 a č. 16/2000 - FZ) takto:
Příloha č. 6 - vysvětlivky k finančnímu výkazu Fin RO 2-04 U, bod 9. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu:
(1) Přehled kapitol vyplňující tuto část se upravuje a doplňuje následovně:
------------------------------------------------------------------
   Název ukazatele        Číslo řádku    Pro kapitoly
------------------------------------------------------------------
Výdaje justice           7570       336
------------------------------------------------------------------
(2) Do finančního výkazu Fin RO 2-04 U VII. Vybrané ukazatele rozpočtu se doplňují řádky:
VII.
Vybrané ukazatele státního rozpočtu
------------------------------------------------------------------
Název ukazatele    Číslo  Schválený  Rozpočet  Výsledek
            řádku  rozpočet  po změnách od počátku
                            roku
------------------------------------------------------------------
text          r    71     72     73
------------------------------------------------------------------
Výdaje justice     7570
------------------------------------------------------------------
(3) Údaj nově zavedeného řádku bude vyplněn za období 02/2000.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(5) Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.
Ředitelka odboru státního rozpočtu Ministerstva financí:
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.