Opatření ze dne 10.11.2000 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

29.11.2000 | Sbírka:  283/76 105/2000 | Částka:  11/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/89 068/1997
Pasivní derogace: FZ42/2000, 309/1999 Sb.
283/76 105/2000
Opatření
ze dne 10. listopadu 2000
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent:
Ing. Eminger,
tel. 5704 4007
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
a) ústřední orgány
b) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Tímto opatřením se ruší opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 068/1997 ze dne 4. prosince 1997, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1997.
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
Příloha
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Oddíl I
Rozpočtové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2000.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2000 v souladu s variantou A nebo B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2000.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů rozpočtových organizací, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou činnost, 204 - Poskytnuté dotace podnikatelským subjektům, 221 - Limity investičních výdajů, 222 - Limity provozních výdajů, 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací a účty účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
4. Organizace vyúčtují nárok na příděl do rezervního fondu z dosaženého zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření zápisem na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a ve prospěch účtu 914 - Fond rezervní.
5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování daně z příjmů. Vyúčtování daně z příjmů se provede zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 2001 a zaúčtuje se v roce 2001 na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet.
Pokud rozpočtová organizace účtuje výjimečně hospodářskou činnost na účtech rozpočtového hospodaření, vyúčtuje daň z příjmů na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti účtované na účtech rozpočtového hospodaření se provede v roce 2001 z účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací.
6. Organizace vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342-Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
7. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný. Pasivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
B.
Styk s Českou národní bankou
1. Česká národní banka seznámí klienty o své roční účetní uzávěrce roku 2000 zvláštním dopisem, v němž stanoví termíny pro předložení platebních příkazů, které musí být realizovány do konce roku 2000 a platebních příkazů, které bude možno případně realizovat začátkem roku 2001 na vrub rozpočtu roku 2000.
Jde např. o převod příjmů zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na příjmový účet rozpočtových organizací, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací (netýká se zastupitelských úřadů jako zálohovaných organizací Ministerstva zahraničních věcí), převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, příkazy k úhradě na platby do zahraničí, úroky a částku paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 2000 z účtů u peněžních ústavů.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2000 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2000 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2000.
2. Do 29. prosince 2000 převedou organizace na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za prosinec 2000.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených dávek.
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu.
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů.
Peněžní prostředky, které případně po provedení odvodu a vyplacení mezd zbývají na běžném účtu cizích prostředků, se převedou na příjmový účet organizace v roce 2001. Převod se účtuje ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 235 - příjmový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů.
Současně s tímto převodem se provede vyúčtování příjmů zápisem na vrub účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a ve prospěch účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
3. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
4. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
5. Odvod peněžních prostředků podle bodů 3 a 4 se uskuteční v roce 2001 a zaúčtuje se jako případ roku 2001 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Organizace převedou nejpozději do 29. 12. 2000 z čerpacího investičního účtu rozpočtových organizací na zvláštní účet u peněžního ústavu částky, které pozastavily při proplácení poslední faktury za investiční výstavbu u akcí dokončených v roce 2000. Mohou být převedeny pouze prostředky, které odpovídají nákladům na odstranění vad a nedodělků.
Jedná se o účet s předčíslím 4247. Tento účet není účtem státního rozpočtu, přestože se na něm evidují prostředky uvolněné ze státního rozpočtu.
7. Rozpočtové organizace převedou nespotřebované zbytky vlastních zdrojů na financování nadplánovaných investic z účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, v analytické evidenci "zvláštní příjmový účet státního rozpočtu pro doplňkové zdroje na investice" s předčíslím 4714, vedeného u zřizovatelů (ústředních úřadů), na účet, z kterého byly tyto prostředky poukázány. Na účtu 235 se převod zatřídí na položku 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. Příjem nespotřebovaných prostředků na účet rezervního fondu se zatřídí na položku 6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu. Oba zápisy se provedou kompenzačně (viz Finanční zpravodaj č. 11/1996, č.j. 111/79 595/1996, bod 10). Poněvadž účtem 4714 disponuje příslušný zřizovatel (ústřední úřad), předloží organizace tomuto orgánu nejpozději do 29. 12. 2000 požadavek na vrácení finančních prostředků, podepsaný osobami majícími v organizaci dispoziční oprávnění k účtu, na který se vracejí nespotřebované zbytky vlastních zdrojů. Zřizovatelé (ústřední orgány) předloží pobočce ČNB příkazy k vrácení těchto nespotřebovaných částek z účtu 4714 do 29. 12. 2000. Příslušná rozpočtová organizace současně předloží ČNB oznámení o snížení limitu na čerpacím investičním účtu.
8. Organizace předloží pobočce České národní banky příkaz na převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb do 29. 12. 2000, pokud se s Českou národní bankou nedohodne jinak.
9. V případě nedostatku peněžních prostředků na běžném účtu cizích prostředků (depozitním) na krytí výplaty dávek sociálního zabezpečení předloží rozpočtová organizace pobočce České národní banky příkaz na převod prostředků z účtu (9) 7138 - Prostředky přechodně poskytnuté ze státního rozpočtu na krytí výplat dávek sociálního zabezpečení za prosinec 2000. Převod se provede na běžný účet cizích prostředků se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem.
Vrácení prostředků se provede na vrub účtu 347 a ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků".
10. Pokud nebude vypůjčená částka z účtu (9) 7138 vrácena do státního rozpočtu do 12. 1. 2001, pobočka České národní banky provede vyrovnání na vrub čerpacího neinvestičního účtu organizace. Po 15. 1. 2001 nesmí účet (9) 7138 vykazovat zůstatek.
11. Dne 29. 12. 2000 končí lhůta pro přijímání reklamací k závadám a nesrovnalostem týkajícím se roku 2000. Později došlé reklamace pobočce České národní banky vrátí pobočka bez účtování.
12. Dobropisy došlé na investiční účty a týkající se roku 1999 převádějí organizace samy z vlastního podnětu na účet Ministerstva financí č. 772-5921001/0710. Dobropisy došlé na investiční účty a týkající se roku 2000 mohou organizace použít v rámci investičního limitu roku 2000 do lhůty stanovené Českou národní bankou.
13. Doporučuje se denně kontrolovat bankovní výpisy zejména při výběrech hotovostí v krátké cestě a každý nezúčtovaný výběr hotovosti v krátké cestě u poboček Komerční banky nebo Agrobanky nahlásit pobočce České národní banky.
Oddíl II
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 2000.
2. Účetní uzávěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů a vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasivní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
3. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy odděleně v analytické evidenci a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
4. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se vyúčtuje v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
5. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
6. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadajícího na zaměstnance vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Odvod se uskuteční až v roce 2001.
7. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub 331 - Zaměstnanci. Odvod daně se uskuteční v roce 2001.
8. Předpis daně z příjmů placené příspěvkovou organizací se vyúčtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod daně se uskuteční v roce 2001.
9. Ústředně řízené příspěvkové organizace vykáží v doplňujících údajích výsledovky Úč. ROPO 4-02 přijaté dotace na investice ze státního rozpočtu, systémové dotace na investiční akce, z toho na výzkum a vývoj, individuální dotace na jmenovité akce. Ukazatele se přebírají z analytické evidence k účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem. Dále vykáží přijaté dotace na investice z rozpočtu územních orgánů. Ukazatel se přebírá z analytické evidence k účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy. V doplňujících údajích se dále uvádějí přijaté příspěvky na provoz ze státního rozpočtu, z toho na výzkum a vývoj a přijaté příspěvky na provoz z rozpočtu územních orgánů.
B.
Styk s peněžními ústavy
Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 2000.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 2000 opatření, aby se v posledních dnech prosince 2000 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 2000.
Oddíl III
Termíny předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000
Termín pro předkládání údajů roční účetní závěrky je stanoven podle opatření Ministerstva financí ČR č.j. 111/61 721/1997 ze dne 13. listopadu 1997, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1997, na 9. února 2001.