Vyhláška ze dne 12.12.2000 o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudcem

29.12.2000 | Sbírka:  479/2000 Sb. | Částka:  138/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Pasivní derogace: 323/2013 Sb.
479/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. prosince 2000
o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.:
§ 1
Obecné ustanovení
(1) Odměna a náhrada hotových výdajů podle této vyhlášky náleží v případech stanovených obchodním zákoníkem likvidátorovi jmenovanému soudem a členovi orgánu společnosti jmenovanému soudem.1)
(2) Odměnu likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem určuje soud. V případě, kdy jsou odměna likvidátora a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud.
Odměna likvidátora
§ 2
(1) Základem pro určení odměny náležející likvidátorovi za provedení likvidace je majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora (dále jen "likvidační majetek").
(2) Dojde-li na základě rozhodnutí soudu k obnově likvidace,2) je základem odměny likvidátora likvidační majetek, který vyplyne z obnovené likvidace.
§ 3
(1) Odměna likvidátora činí
do                    100 000 Kč základu 15 %
z přebývající částky až do        500 000 Kč základu 10 %
z přebývající částky až do       1 000 000 Kč základu 7 %
a z další přebývající částky                 5 %,
nejméně 1 000 Kč.
(2) Soud může podle okolností případu odměnu likvidátora podle odstavce 1 přiměřeně zvýšit nebo snížit. Zvýšit odměnu lze pouze do výše likvidačního majetku.
§ 4
(1) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna výše likvidačního majetku, nebo nedostačuje-li likvidační majetek zcela nebo zčásti k úhradě odměny, náleží likvidátorovi odměna ve výši 1 000 Kč.
(2) Soud může podle okolností případu odměnu likvidátora podle odstavce 1 přiměřeně zvýšit až do výše 5 000 Kč.
§ 5
Provedlo-li likvidaci více likvidátorů, náleží každému z nich podíl odměny podle § 2 a 3 nebo podle § 4 odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti.
§ 6
V odměně likvidátora je zahrnuta i náhrada za administrativní a jiné práce uskutečněné v souvislosti s prováděním likvidace.
§ 7
Hrazení odměny a hotových výdajů státem
Není-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů likvidátora, hradí odměnu a hotové výdaje podle § 8 a 9 likvidátorovi stát. Dostačuje-li likvidační majetek k úhradě odměny a hotových výdajů pouze částečně, hradí odměnu a hotové výdaje stát pouze v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny z majetku společnosti.
Hotové výdaje likvidátora
§ 8
(1) Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním likvidace, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.3)
§ 9
(1) Likvidátorovi náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s prováděním úkonů směřujících k likvidaci společnosti
a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm likvidátora, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,
b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.
(2) Náhrada podle odstavce 1 činí 20 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.
Odměna a náhrada hotových výdajů člena orgánu společnosti
§ 10
Členovi orgánu společnosti jmenovanému soudem náleží odměna a náhrada hotových výdajů ve stejné výši a rozsahu jako ostatním členům tohoto orgánu v obdobném postavení.
Přechodné a závěrečné ustanovení
§ 11
Tato vyhláška se vztahuje na odměnu a hotové výdaje likvidátora a člena orgánu společnosti, kteří byli jmenováni soudem ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.
1) § 135 odst. 2, § 138 odst. 2, § 194 odst. 2 a § 200 odst. 3, § 243 odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.
2) § 75b obchodního zákoníku.
3) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.