Zákon ze dne 5.12.2000 o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

29.12.2000 | Sbírka:  491/2000 Sb. | Částka:  142/2000ASPI
491/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. prosince 2000
o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2001 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 636 197 400 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 685 177 300 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu, který činí 48 979 900 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami
a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 40 000 000 000 Kč,
b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 8 979 900 000 Kč.
(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.
(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.
(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.
(5) Výdaje státního rozpočtu na financování programů jsou uvedeny v příloze č. 5.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi a transfery v celkové výši 15 616 549 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.
(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům krajů, a to dotacemi v celkové výši 903 040 000 Kč uvedenými v příloze č. 7. Jejich součástí je i příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").
(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 4 230 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 22 430 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.
(9) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 000 000 Kč.
§ 2
(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 6) je i příspěvek na výkon státní správy.1)
(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8.
§ 3
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 2000, které byly poskytnuty prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly těmito obcemi použity v roce 2001 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2000.
(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby finanční prostředky účelové rezervy na národní podíl financování předstrukturálních nástrojů politiky Evropské unie rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa ve státním rozpočtu České republiky na rok 2000, které nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly převedeny na účty Národního fondu podle zvláštního právního předpisu.2)
(3) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu roku 2000 rozpočtované na financování programu reprodukce investičního majetku v kapitole Všeobecná pokladní správa evidenční číslo 398 090 a rozpočtovým opatřením přesunuté do kapitoly Ministerstva vnitra na financování výstavby sídel krajských úřadů, které nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly použity v roce 2001 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 2000.
(4) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Financování opatření k odstranění následků povodní", "Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku", "Financování řešení důsledků kosovské krize" a "Výdaje na reformu veřejné správy" rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2000 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a financující položka "Změna stavů na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).
§ 4
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Příl.1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
+-------------------------------------------+--------------------+
|        Ukazatel          |  v tis. Kč    |
+-------------------------------------------+--------------------+
|Příjmy státního rozpočtu celkem      | 636 197 400    |
|Výdaje státního rozpočtu celkem      | 685 177 300    |
|                      |          |
|  z toho: finanční vztahy k rozpočtům  |          |
|      - obcí v úhrnech po      |          |
|       jednotlivých okresech    |  15 616 549    |
|      - krajů            |   903 040    |
+-------------------------------------------+--------------------+
|Schodek                  |  48 979 900    |
+-------------------------------------------+--------------------+
|Financování:                |          |
|Vydání státních dluhopisů podle zvláštního |          |
|předpisu                  |  40 000 000    |
|                      |          |
|Změna stavů na účtech státních finančních |          |
|aktiv                   |  8 979 900    |
+-------------------------------------------+--------------------+
Příl.2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
                                         v tisících Kč
+---------+---------------------------------+----------------+--------------+------------------+
|     |                 |        |       |   nedaňové   |
|     |                 | daňové    | z toho:   |   příjmy,   |
|     |      Kapitola       | příjmy    |       |   kapitálové  |
| Číslo  |                 |        | pojistné na |   příjmy    |
|kapitoly |                 |        | důchodové  |   a přijaté  |
|     |                 |        | pojištění  |   dotace    |
+---------+---------------------------------+----------------+--------------+------------------+
| 301   |Kancelář prezidenta republiky  |        |       |   30 670   |
| 302   |Poslanecká sněmovna Parlamentu  |        |       |   14 000   |
| 303   |Senát Parlamentu         |        |       |    8 275   |
| 304   |Úřad vlády České republiky    |        |       |    8 600   |
| 305   |Bezpečnostní informační služba  |        |       |   77 000   |
| 306   |Ministerstvo zahraničních věcí  |        |       |   747 940       |
| 307   |Ministerstvo obrany       | 2 241 304 *) | 1 713 938  |   694 168   |
| 308   |Národní bezpečnostní úřad    |        |       |      0   |
| 309   |Kancelář Veřejného ochránce práv |        |       |      0   |
| 312   |Ministerstvo financí       |  602 865 *) |  461 014  |   158 550   |
| 313   |Ministerstvo práce a sociálních |        |       |         |
|     | věcí              |226 476 770 *) |173 807 407  |   248 592   |
| 314   |Ministerstvo vnitra       | 4 512 862 *) | 3 451 012  |   293 500   |
| 315   |Ministerstvo životního prostředí |        |       |   47 475   |
| 317   |Ministerstvo pro místní rozvoj  |        |       |   32 100   |
| 321   |Grantová agentura České republiky|        |       |    1 020   |
| 322   |Ministerstvo průmyslu a obchodu |        |       |   274 700   |
| 327   |Ministerstvo dopravy a spojů   |        |       |   92 266   |
| 328   |Český telekomunikační úřad    |        |       | 20 390 000   |
| 329   |Ministerstvo zemědělství     |        |       |   129 000   |
| 333   |Ministerstvo školství, mládeže a |        |       |         |
|     | tělovýchovy          |        |       |   305 000   |
| 334   |Ministerstvo kultury       |        |       |   149 959   |
| 335   |Ministerstvo zdravotnictví    |        |       |   119 690   |
| 336   |Ministerstvo spravedlnosti    |  584 299 *) |  446 817  |   372 395   |
| 341   |Úřad pro veřejné informační   |        |       |         |
|     | systémy            |        |       |    2 200   |
| 343   |Úřad pro ochranu osobních údajů |        |       |      0   |
| 344   |Úřad průmyslového vlastnictví  |        |       |   24 000   |
| 345   |Český statistický úřad      |        |       |   12 700   |
| 346   |Český úřad zeměměřický a     |        |       |         |
|     | katastrální          |        |       |   164 030   |
| 347   |Komise pro cenné papíry     |        |       |      0   |
| 348   |Český báňský úřad        |        |       |    4 000   |
| 353   |Úřad pro ochranu hospodářské   |        |       |         |
|     | soutěže            |        |       |      0   |
| 358   |Ústavní soud           |        |       |     35   |
| 361   |Akademie věd České republiky   |        |       |   39 000   |
| 372   |Rada České republiky pro     |        |       |         |
|     | rozhlasové a televizní     |        |       |         |
|     | vysílání            |        |       |     63   |
| 374   |Správa státních hmotných rezerv |        |       |   850 000   |
| 375   |Státní úřad pro jadernou     |        |       |         |
|     | bezpečnost           |        |       |    1 000   |
| 380   |Okresní úřady          |        |       |  1 082 078   |
| 381   |Nejvyšší kontrolní úřad     |        |       |    2 500   |
| 396   |Státní dluh           |        |       |      0   |
| 397   |Operace státních finančních aktiv|  700 000   |       |  4 779 400   |
| 398   |Všeobecná pokladní správa    |359 400 000   |       | 10 523 394   |
+---------+---------------------------------+----------------+--------------+------------------+
|     |CELKEM              |594 518 100   |179 880 188  | 41 679 300   |
+---------+---------------------------------+----------------+--------------+------------------+

    +-------------------------------------------------------------------------+-----------------+
    | PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace) | 636 197 400  |
    +-------------------------------------------------------------------------+-----------------+
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů
Příl.3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
                       v tisících Kč
+---------+---------------------------------+----------------+
|     |                 |        |
| Číslo  |                 | Výdaje    |
|kapitoly |      Kapitola       | celkem    |
|     |                 |        |
+---------+---------------------------------+----------------+
| 301   |Kancelář prezidenta republiky  |   312 737  |
| 302   |Poslanecká sněmovna Parlamentu  |   896 495  |
| 303   |Senát Parlamentu         |   483 300  |
| 304   |Úřad vlády České republiky    |   361 224  |
| 305   |Bezpečnostní informační služba  |   873 591  |
| 306   |Ministerstvo zahraničních věcí  |  4 596 057  |
| 307   |Ministerstvo obrany       | 45 078 319  |
| 308   |Národní bezpečnostní úřad    |   544 274  |
| 309   |Kancelář Veřejného ochránce práv |   152 554  |
| 312   |Ministerstvo financí       | 12 022 341  |
| 313   |Ministerstvo práce a sociálních |        |
|     | věcí              | 238 538 952  |
| 314   |Ministerstvo vnitra       | 35 705 007  |
| 315   |Ministerstvo životního prostředí |  3 142 099  |
| 317   |Ministerstvo pro místní rozvoj  |  6 438 298  |
| 321   |Grantová agentura České republiky|  1 072 735  |
| 322   |Ministerstvo průmyslu a obchodu |  9 531 497  |
| 327   |Ministerstvo dopravy a spojů   |  3 595 847  |
| 328   |Český telekomunikační úřad    |   246 578  |
| 329   |Ministerstvo zemědělství     | 13 920 360  |
| 333   |Ministerstvo školství, mládeže a |        |
|     | tělovýchovy          | 80 458 372  |
| 334   |Ministerstvo kultury       |  5 157 053  |
| 335   |Ministerstvo zdravotnictví    |  4 883 331  |
| 336   |Ministerstvo spravedlnosti    | 13 548 061  |
| 341   |Úřad pro veřejné informační   |        |
|     | systémy            |   65 565  |
| 343   |Úřad pro ochranu osobních údajů |   76 446  |
| 344   |Úřad průmyslového vlastnictví  |   130 887  |
| 345   |Český statistický úřad      |  2 308 394  |
| 346   |Český úřad zeměměřický a     |        |
|     | katastrální          |  2 015 315  |
| 347   |Komise pro cenné papíry     |   100 310  |
| 348   |Český báňský úřad        |   116 674  |
| 353   |Úřad pro ochranu hospodářské   |        |
|     | soutěže            |   57 422  |
| 358   |Ústavní soud           |   70 220  |
| 361   |Akademie věd České republiky   |  3 047 532  |
| 372   |Rada České republiky pro     |        |
|     | rozhlasové a televizní     |        |
|     | vysílání            |   30 480  |
| 374   |Správa státních hmotných rezerv |  1 970 396  |
| 375   |Státní úřad pro jadernou     |        |
|     | bezpečnost           |   272 886  |
| 380   |Okresní úřady          | 34 272 599  |
| 381   |Nejvyšší kontrolní úřad     |   336 796  |
| 396   |Státní dluh           | 21 329 000  |
| 397   |Operace státních finančních aktiv| 33 259 300  |
| 398   |Všeobecná pokladní správa    | 104 157 996  |
+---------+---------------------------------+----------------+
|     |CELKEM              | 685 177 300  |
+---------+---------------------------------+----------------+
Příl.4
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+---------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  30 670   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje celkem                | 312 737   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
    |  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  34 610   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  31 893   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  11 442   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   638   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na financování programů podle přílohy |        |
|  č. 5                     | 131 000   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|      účelové prostředky          |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  34 610   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  31 893   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (z. č. 236/1995 Sb.)             |  1 655   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Celkové výdaje na areál Pražského hradu a  |        |
|  zámku Lány                  | 235 348   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Celkové výdaje na lesní hospodářství     |  18 000   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na konzultační, poradenské a právní  |        |
|  služby                    |   230   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+---------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  14 000   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje celkem                | 896 495   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 239 458   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 105 568   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  83 811   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  2 112   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 110 178   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy poslanců                | 130 000   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (podle z. č. 236/1995 Sb.)          |  68 030   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na konzultační, poradenské a právní  |        |
|  služby                    |  57 140   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+---------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  8 275   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje celkem                | 483 300   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 127 490   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  67 550   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  44 622   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  1 364   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 125 300   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy senátorů                |  57 330   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (podle z. č. 236/1995 Sb.)          |  25 923   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na konzultační, poradenské a právní  |        |
|  služby                    |  3 000   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |    0   |
+-------------------------------------------------+---------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+---------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  8 600   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje celkem                | 361 224   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele               |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 145 601   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 126 284   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  49 698   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  2 526   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 118 536   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  8 269   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  6 019   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|      účelové prostředky          |  2 250   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      | 145 601   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  | 126 284   |
+-------------------------------------------------+---------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  92 090   |
+-------------------------------------------------+---------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  77 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 873 591    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 169 370    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  5 100    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  5 100    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  2 900    |
+-------------------------------------------------+----------------+

   Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            | 747 940    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |4 596 057    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 415 914    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 412 774    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 145 570    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  8 255    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |1 096 651    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  18 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  7 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  11 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      | 415 914    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  | 412 774    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje zastupitelských úřadů         |3 744 898    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Náhrady zvýšených životních výdajů      |        |
|  zaměstnanců v zahraničí           |1 527 708    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Koncepce vízové politiky a modernizace    |        |
|  vízového procesu               | 321 190    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Vrcholné státní návštěvy           |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zahraniční vysílání rozhlasu         |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery do zahraničí     |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Visegradský fond               |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Humanitární pomoc              |    0    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |  5 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |  1 000    |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  66 500    |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

      Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  694 168   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení   |        |
|  a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti | 2 241 304       |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: pojistné na důchodové pojištění   | 1 713 938   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 45 078 319   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 10 478 519   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 9 629 075   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 3 389 493   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  192 583   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 12 055 007   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  498 205   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  107 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  390 805   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě**)     | 2 007 381   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)| 1 832 064   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |   2 846   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |   20 080   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |   7 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Důchody                   | 2 774 440   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní sociální dávky            | 1 418 250   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sportovní reprezentaci       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na civilní ochranu          |  463 438   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |  463 436   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace podnikatelským subjektům       |  101 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
  ochrany

    Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  544 274   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   63 736   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   62 818   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   21 987   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 256   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  366 780   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   20 005   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   10 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   10 005   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě**)     |   63 736   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)|   62 818   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na mezinárodní konference       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
  ochrany

   Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  152 554   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   23 497   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   16 444   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   8 224   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    329   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
    |  přílohy č. 5                 |   95 160   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy funkcionářů              |   2 253   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (z. č. 349/1999 Sb.)             |   2 332   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   95 160   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

      Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  158 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a  |        |
|  příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti  |  602 865   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: pojistné na důchodové pojištění   |  461 014   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 12 022 341   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 5 247 557   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 5 227 057   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 1 836 641   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  104 544   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 2 600 306   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě**)     | 5 247 557   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)| 5 227 057   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |   36 665   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní sociální dávky            |   21 524   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní věcné výdaje celkem: ***)      | 2 764 953   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: Ministerstvo financí         |  651 612   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      Územní finanční orgány        | 1 248 986   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      Generální ředitelství cel       |  864 355   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         | 1 361 770   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace    |        |
|  podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 |        |
|  Sb.                     |   1 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
  ochrany
   za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem,
   převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

  Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  248 592   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a  |        |
|  příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti  |226 476 770   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: pojistné na důchodové pojištění   |173 807 407   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |238 538 952   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 2 377 359   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 2 371 143   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  832 075   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   47 426   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 2 227 952   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   51 850   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   36 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   15 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      | 2 222 727   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  | 2 217 490   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |   28 315   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |   87 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         | 4 362 773   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Důchody                   |188 322 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní     sociální dávky            | 30 192 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pasivní politika zaměstnanosti        | 5 900 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Aktivní politika zaměstnanosti        | 4 273 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výplaty mezd za insolventní zaměstnavatele  |        |
|  podle zákona č. 118/2000 Sb.         |  500 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje ústavů sociální péče řízených     |        |
|  ministerstvem                |  371 225   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zabezpečení systému státní sociální podpory |        |
|  - běžné výdaje                |  225 150   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na spoje související s výplatou    |        |
|  důchodů a ostatních dávek          |  570 958   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace nestátním subjektům poskytujícím   |        |
|  sociální služby               | 1 000 960   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace České katolické charitě na domovy   |        |
|  důchodců duchovních a řeholnic        |  101 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace    |        |
|  podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 |        |
|  Sb.                     |    400   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

      Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  293 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a  |        |
|  příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti  | 4 512 862   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: pojistné na důchodové pojištění   | 3 451 012   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 35 705 007   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |

+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 16 340 363   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 15 967 838   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 5 588 743   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  319 357   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 2 403 527   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   19 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   9 634   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   9 466   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě**)     | 15 936 022   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)| 15 577 918   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |   3 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Důchody                   | 2 053 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní sociální dávky            | 1 406 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         | 1 260 930   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sportovní reprezentaci       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace    |        |
|  podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 |        |
|  Sb.                     |   30 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na mezinárodní konference       |     80   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |   1 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
  ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   47 475   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 3 142 099   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  332 796   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  329 419   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  116 581   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   6 588   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  892 095   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  412 556   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  201 707   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  210 849   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  228 140   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  225 882   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc              |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program péče o krajinu            |  238 105   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Sanace lokalit po Sovětské armádě      |   75 046   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace občanským sdružením          |   19 350   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příspěvky zoologickým zahradám        |   55 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, |        |
|  Šumava, Podyjí a České Švýcarsko       |  280 452   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   34 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  134 932   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace    |        |
|  podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 |        |
|  Sb.                     |    780   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   32 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 6 438 298   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  102 941   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   99 906   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   36 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 037   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 5 460 789   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   90 436   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   88 481   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům |        |
|  na bytovou výstavbu             |  600 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Půjčky obcím na opravy a modernizaci     |        |
|  bytového fondu                |  200 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příspěvek na činnost České centrály     |        |
|  cestovního ruchu               |  128 052   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na územní plánování          |   45 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         | 2 310 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |   1 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Regionální programy podnikání (ČMZRB)    |  300 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 020   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 1 072 735   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   11 476   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   6 414   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   3 342   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    128   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  142 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       | 1 072 735   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   21 235   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          | 1 051 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  274 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 9 531 497   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci                   |  382 025   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  376 759   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  133 709   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   7 536   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 209 699   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       | 1 200 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          | 1 200 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  378 086   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  373 323   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   14 929   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu  | 4 300 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: uhelné a rudné            | 2 800 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      z toho: obligatorní sociálně zdravotní|        |
|      náklady                | 1 650 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      uranové včetně sanace těžby uranu   | 1 500 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      z toho: obligatorní sociálně zdravotní|        |
|      náklady                |  490 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Programy zateplování a úspor energie     |  102 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace na nakládání s radioaktivními odpady |        |
|  dle atomového zákona             |   15 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Správa skládek pro s. p. Diamo        |   22 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         | 6 989 806   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    797   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   92 266   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 3 595 847   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  196 218   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  193 317   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   68 676   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   3 867   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 523 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   94 084   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   24 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   69 534   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  188 074   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  186 246   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu    |        |
|  osobní železniční dopravy          |  500 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace pro kombinovanou dopravu       |   91 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Splátka jistiny úvěru ČD           |  800 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   2 850   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            | 20 390 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  246 578   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  102 558   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  101 291   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   35 895   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 025   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                     |   20 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  102 558   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  101 291   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   2 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   2 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

     Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  129 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 13 920 360   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 1 126 011   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 1 118 713   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  394 104   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   22 374   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 569 295   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  475 291   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  244 056   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  231 235   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  979 943   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  973 878   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Podpora agrokomplexu celkem**)        | 6 840 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Podpora lesnímu hospodářství         |  530 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Podpora vodnímu hospodářství         |  328 385   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Státní podpora zdravotně postiženým     |        |
|  občanům na bezlepkové a bezbílkovinné    |        |
|  potraviny                  |   7 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Prostředky na činnost učňovských zařízení  | 1 466 850   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   2 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  682 302   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    700   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o
       zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva
       zemědělství
      - posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2
       odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a
       nařízení vlády
      - majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996
       Sb., o rostlinolékařské péči
      - dotace  Podpůrnému  a  garančnímu  rolnickému  a
       lesnickému fondu, a. s.
@CT 0

   Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a
              tělovýchovy

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  305 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 80 458 372   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 11 568 197   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 11 498 769   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 4 048 174   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  229 976   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 7 793 531   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem**)      | 4 733 582   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      | 3 408 159   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          | 1 325 423   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  240 549   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  238 469   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Vybrané okruhy výdajů:            |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - program protidrogové politiky       |   10 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - program sociální prevence a prevence    |        |
|   kriminality                |   10 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - rozvojová zahraniční pomoc         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - výdaje na realizaci Národního programu   |        |
|   přípravy ČR na členství v EU        | 1 356 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - sportovní reprezentace           |  811 131   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - mezinárodní konference, semináře a     |        |
|   sympózia                  |   2 820   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - program podpory vzdělávání národnostních  |        |
|   menšin                   |   15 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - Český institut sociální a ekonomické    |        |
|   strategie při UK              |   9 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  - zajištění přípravy na krizové situace   |        |
|   podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/ |        |
|   2000 Sb.)                 |     10   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, |        |
|  vybraných okruhů výdajů a běžných výdajů   |        |
|  souvisejících s reprodukcí investičního   |        |
|  majetku                   | 67 254 828   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: neinvestiční transfery vysokým    |        |
|  školám***)                  | 9 832 521   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      běžné výdaje regionálního školství  | 55 922 152   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      ostatní přímo řízené organizace a   |        |
|  společné úkoly                |  503 783   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      podpora činnosti v oblasti mládeže  |        |
|  a tělovýchovy                |  561 039   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      běžné výdaje státní správy      |  435 333   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) vč. Výdajů na V. rámcový program (720 mil. Kč), které jsou
  rovněž zahrnuty v programech v rámci EU
  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
  zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do
  kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

      Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  149 959   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 5 157 053   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   53 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   51 153   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 620   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 023   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 281 275   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  116 106   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   31 104   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   85 002   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   53 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   51 153   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na církve a náboženské společnosti  |        |
|  (CNS) celkem                 |  916 963   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS |  739 943   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: platy duchovních           |  470 323   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      pojistné duchovních          |  165 123   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      platy administrativy         |   33 334   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      pojistné administrativy        |   11 667   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      prostředky na věcné náklady CNS    |   37 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      prostředky na údržbu církevního    |        |
|      majetku                |   22 496   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na konzultační, poradenské a právní  |        |
|  služby                    |   1 972   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Vybrané okruhy výdajů:            |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Podpora českých divadel          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program záchrany architektonického dědictví|  464 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Havarijní - střešní program        |   50 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program restaurování movitých kulturních  |        |
|   památek                  |   25 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Integrovaný systém ochrany movitého    |        |
|   kulturního dědictví            |   7 525   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program regenerace městských památkových  |        |
|   rezervací a městských památkových zón   |  300 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program péče o vesnické památkové rezervace|        |
|   a zóny a krajinné památkové zóny      |   25 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program podpory záchranných archeologických|        |
|   výzkumů                  |   10 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program podpory aktivit národnostních a  |        |
|   etnických menšin              |   7 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Veřejné informační služby knihoven         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Program na podporu stálých symfonických  |        |
|   orchestrů a pěveckých sborů        |   5 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Výdaje na realizaci Národního programu   |        |
|   přípravy ČR na členství v EU        |   58 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Kulturní aktivity             |  186 233   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|   Zajištění přípravy na krizové situace podle|        |
|   § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.) |    100   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  119 690   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 4 883 331   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  294 833   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  286 464   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  103 605   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   5 897   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 522 769   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |  712 558   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |  253 229   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  459 329   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  134 101   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  126 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |   20 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   89 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ústavní péče celkem             |  307 891   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zvláštní zdravotnická zařízení a služby   |        |
|  celkem                    | 1 527 619   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zdravotnické programy celkem         |   96 048   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: Národní program zdraví        |   15 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní činnosti ve zdravotnictví      |  560 176   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: dotace občanským sdružením      |  254 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Národní plán pomoci zdravotně postiženým   |   28 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  372 395   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení   |        |
|  a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti |  584 299   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: pojistné na důchodové pojištění   |  446 817   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 13 548 061   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 6 402 993   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 4 356 545   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 2 241 047   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |  127 640   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 418 932   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   12 073   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   12 073   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě**)     | 6 341 820   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)| 4 296 968   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy soudců                 | 1 883 151   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy státních zástupců           |  615 010   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program protidrogové politiky        |   6 480   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Program sociální prevence a prevence     |        |
|  kriminality                 |   4 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Důchody                   |  253 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní sociální dávky            |  313 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: odchodné               |   48 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery do zahraničí     |     20   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Výdaje justice                | 7 745 761   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje vězeňství               | 5 222 970   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Odměny odsouzených              |  128 782   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  939 858   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    650   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |   1 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní
  ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

  Ukazatele kapitoly 341 Úřad pro veřejné informační systémy

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |   65 565   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   25 001   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   23 582   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   8 750   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    472   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   10 840   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   25 001   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   23 582   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |   76 446   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   23 112   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   21 358   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   8 089   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    427   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   11 304   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   24 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  130 887   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   57 552   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   57 105   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   20 143   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 142   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   25 860   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   57 552   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   57 105   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   22 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

     Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   12 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 2 308 394   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 1 534 379   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  572 908   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  224 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   11 459   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  271 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      | 1 530 683   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  570 693   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     | 1 590 651   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   79 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  164 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 2 015 315   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  992 744   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  992 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |  347 460   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   19 841   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  330 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   20 805   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   16 555   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   4 250   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |  992 744   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |  992 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů     |   1 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

     Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  100 310   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   39 398   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   33 403   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   13 789   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    668   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   39 398   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   33 403   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   22 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

      Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  116 674   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci                   |   54 347   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 297   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 021   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 086   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   7 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   23 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   23 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   54 347   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   54 297   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na činnost ústředí ČBÚ        |   50 476   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů  |   66 198   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |   57 422   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   28 948   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   28 545   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   10 131   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    571   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   25 969   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   28 948   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   28 545   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   21 769   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

        Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     35   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |   70 220   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   36 216   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   19 715   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   12 676   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    724   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   2 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   36 216   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   19 715   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy soudců                 |   16 108   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (z. č. 236/1995 Sb.)             |   2 203   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

    Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   39 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 3 047 532   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   39 775   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   38 941   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   13 921   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    779   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů     podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  385 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       | 3 047 532   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      | 2 465 845   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |  581 687   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |   2 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

      Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky
        pro rozhlasové a televizní vysílání

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     63   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |   30 480   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   12 002   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   6 543   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   4 201   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    131   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   1 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

   Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |  850 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 1 970 396   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   76 120   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   75 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   26 642   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 514   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |  348 005   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   76 120   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   75 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |  951 156   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  | 1 419 429   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

  Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  272 886   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   72 053   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   71 931   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   25 218   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 438   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   37 042   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na výzkum a vývoj celkem       |   37 140   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  v tom: institucionální prostředky      |   16 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|      účelové prostředky          |   20 640   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   53 393   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   53 298   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rozvojová zahraniční pomoc          |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Radonový program               |   9 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   23 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
               celkem

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            | 1 082 078   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 34 272 599   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               | 4 338 147   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          | 4 276 455   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  | 1 518 353   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   85 529   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 | 1 301 531   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      | 3 326 831   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  | 3 281 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   84 432   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             | 1 400 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   | 2 185 420   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   | 1 829 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           | 12 006 222   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 BE - Beroun

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   25 618   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  269 256   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   55 473   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 773   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 416   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 095   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   15 744   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   33 774   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   33 201   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    682   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   13 365   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   17 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   25 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   58 762   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 BI - Brno venkov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   45 191   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                    |  578 609   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   58 054   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   56 842   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   20 319   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 137   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   40 848   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   58 054   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   56 842   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   21 431   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   34 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   34 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  150 875   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 BK - Blansko

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 762   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  387 903   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   55 277   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 540   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 347   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 091   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   10 138   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 073   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 343   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 156   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   24 229   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   5 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  131 379   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 BN - Benešov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   7 189   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  318 441   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   41 391   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   40 998   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 487   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb     |    820   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   17 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   41 391   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   40 998   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    568   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 265   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   44 950   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   17 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   55 279   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 BR - Bruntál

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |    790   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  608 144   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   52 065   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   51 392   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 223   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 028   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   15 498   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   52 065   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   51 392   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 029   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   25 752   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   47 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   43 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  241 608   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 BV - Břeclav

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   3 911   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  481 231   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   52 570   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   51 443   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 029   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 637   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   46 422   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   45 316   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   9 844   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   29 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |

+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  187 741   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 CB - České Budějovice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 271   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  562 527   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   72 320   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   70 554   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   25 312   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 411   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 230   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   59 185   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   57 768   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   35 650   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   52 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   24 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  145 047   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
@CT 0

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 CH - Cheb

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   32 023   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  391 430   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   75 893   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   75 692   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   26 563   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 514   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   7 440   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 846   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   38 760   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    530   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   11 097   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   21 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |         0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  104 360   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 CK - Český Krumlov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   10 873   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  236 805   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   36 367   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   36 238   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   12 728   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    725   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   6 380   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   36 367   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   36 238   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    320   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   7 947   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   31 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   10 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   67 519   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 CL - Česká Lípa

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   13 853   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  401 928   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   51 205   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   50 225   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 922   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 004   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   25 881   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   51 205   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   50 225   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 280   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   12 422   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   27 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   26 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  111 943   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 CR - Chrudim

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  460 929   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   45 588   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   45 239   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   15 956   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    905   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   9 310   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   45 588   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   45 239   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    810   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   26 877   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   35 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  170 698   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 CV - Chomutov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 210   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  653 525   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   55 513   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 739   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 430   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 095   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   16 963   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   47 755   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 149   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 150   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   13 467   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   20 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  347 430   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 DC - Děčín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   5 760   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  600 989   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   61 180   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   60 682   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   21 413   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 214   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   20 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   51 264   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   50 808   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 237   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   16 940   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   20 630   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   38 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  268 336   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 DO - Domažlice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   10 054   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  219 894   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   51 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   50 868   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 920   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 017   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   7 937   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   37 826   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 703   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   12 929   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   21 060   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   43 982   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 FM - Frýdek-Místek

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 010   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  909 671   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   63 761   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   62 866   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   22 316   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 257   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   23 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   63 761   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   62 866   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 112   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   31 654   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   46 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   51 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  499 140   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 HB - Havlíčkův Brod

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   7 110   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  339 347   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   46 946   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   46 067   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   16 431   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    921   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   23 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 231   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   41 647   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    620   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   16 476   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   25 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   26 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   93 251   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 HK - Hradec Králové

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   9 603   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  581 329   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   55 924   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 615   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 573   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 092   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   13 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   55 924   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   54 615   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 733   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   32 684   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   21 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   24 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  187 753   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 HO - Hodonín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   17 836   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  734 603   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   64 507   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   63 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   22 577   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 276   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   16 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   51 021   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   50 340   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 457   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   29 984   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   27 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   44 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  319 466   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 JC - Jičín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 590   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  285 355   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   43 629   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   42 833   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   15 270   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    857   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   12 960   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 793   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 997   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    910   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 870   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   32 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   93 608   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 JE - Jeseník

                              v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   17 924   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  243 689   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   51 567   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   51 065   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 048   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 021   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   6 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   31 312   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   31 061   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   4 846   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   15 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   18 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   85 297   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 JH - Jindřichův Hradec

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   40 630   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  421 378   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   94 643   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   93 306   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   33 125   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 866   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   14 830   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   43 459   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   43 262   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    650   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   20 284   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   39 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   86 780   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 JI - Jihlava

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   17 641   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  396 034   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za        |        |
|  provedenou práci               |   54 894   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   54 430   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 213   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 089   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   11 905   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   46 981   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   46 724   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 263   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   19 656   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   24 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  144 225   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 JN - Jablonec nad Nisou

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   22 495   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  375 766   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   65 403   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   64 021   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   22 891   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 280   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   43 799   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   39 659   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 261   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   30 083   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   19 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   89 609   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 KD - Kladno

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   60 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  652 750   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  110 321   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  108 206   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   38 612   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 164   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   21 950   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 306   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    985   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   26 892   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   24 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  215 525   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 KH - Kutná Hora

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 662   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  327 542   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   41 579   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   41 091   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 553   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    822   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   10 104   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 067   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 579   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    650   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 868   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   20 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   27 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  117 861   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 KI - Karviná

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   23 552   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 1 215 049   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   74 833   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   73 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   26 192   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 466   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   9 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   74 833   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   73 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   3 946   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   49 633   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
    |  dopravě                   |   26 085   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   9 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  652 466   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 KM - Kroměříž

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   53 395   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  581 645   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  104 199   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  102 753   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   36 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 055   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   27 010   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 053   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   43 577   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   36 787   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   27 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   28 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  170 757   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
@CT 0
       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 KO - Kolín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   6 656   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  331 483   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   49 798   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   49 219   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 429   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    984   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   7 805   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 776   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   42 247   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    783   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   16 970   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   22 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   4 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery     obcím           |  117 508   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 KT - Klatovy

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   5 077   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  374 982   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   42 249   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   41 824   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 787   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    836   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   18 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 249   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   41 824   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    417   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   18 158   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   46 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   41 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   98 120   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 KV - Karlovy Vary

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   47 238   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  505 334   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  102 783   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  101 962   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   35 974   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 039   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   27 570   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 131   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   44 044   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    751   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   14 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   28 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   23 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  164 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 LI - Liberec

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   14 270   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  554 392   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   56 181   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   55 232   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 663   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 105   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 495   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   56 181   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   55 232   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   3 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   22 993   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   35 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   45 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  178 565   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 LN - Louny

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 592   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  441 711   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   39 958   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   39 473   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   13 985   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    789   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   14 276   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   39 958   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 473   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    792   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   10 568   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   39 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   36 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  210 444   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 LT - Litoměřice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   39 240   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  592 662   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   97 845   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   97 013   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   34 246   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 940   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   19 369   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   47 907   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 371   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    880   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 613   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   30 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   52 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  217 926   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 MB - Mladá Boleslav

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   11 803   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  376 310   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   53 579   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   53 014   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 753   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 060   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   5 277   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   46 116   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   45 588   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    364   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   19 963   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   24 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   26 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   78 621   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 ME - Mělník

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 556   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  375 007   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   42 589   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   42 015   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 906   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    840   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   16 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 589   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   42 015   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    650       |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   11 811   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   32 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  114 501   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 MO - Most

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   6 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  694 601   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   56 365   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   55 535   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 728   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 111   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   10 685   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 383   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   41 779   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 137   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   9 872   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   24 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   23 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  362 126   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 NA - Náchod

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   36 780   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  476 590   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   87 832   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   86 147   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   30 741   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 723   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 304   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   47 446   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   46 508   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    705   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   21 628   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   28 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   41 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními     zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  136 937   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 NB - Nymburk

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   7 281   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  357 712   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   43 562   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   43 422   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   15 247   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    868   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 360   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   40 113   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 994   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    487   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   20 809   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   20 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   10 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  104 089   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 NJ - Nový Jičín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 002   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  686 440   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   54 289   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   52 945   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   19 001   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 059   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   26 876   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   54 289   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   52 945   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 985   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   20 711   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   32 960   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   47 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  311 882   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 OC - Olomouc

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   78 317   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Výdaje celkem                |  930 131   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  156 513   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  154 337   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   54 780   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   3 087   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   24 021   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   63 646   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   63 241   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   32 390   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   52 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   39 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  349 334   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 OP - Opava

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   21 498   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  865 024   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   81 378   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   80 431   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   28 482   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 609   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   21 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   59 687   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   58 740   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   7 407   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   29 265   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   64 402   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   40 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  294 084   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PB - Příbram

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   7 635   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  411 419   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   45 915   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   45 083   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   16 070   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních     a sociálních potřeb |    902   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   10 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 860   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   44 185   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    804   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   20 055   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   31 730   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   7 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  119 309   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PE - Pelhřimov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   3 961   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  281 912   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   48 445   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   47 720   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   16 956   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    954   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   9 654   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   41 285   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   40 560   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    469   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   12 819   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   28 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   9 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   58 697   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 PI - Písek

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   17 375   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  293 640   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   61 288   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   60 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   21 451   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 210   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   8 966   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 511   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   38 190   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |         0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    605   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   14 919   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   24 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   22 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   75 519   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PJ - Plzeň-jih

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 490   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  240 224   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   40 625   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   40 533   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 219   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    811   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   9 350   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   37 286   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 194   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    260   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   13 052   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   27 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   8 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   49 637   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 PR - Přerov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 680   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  618 455   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   48 055   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   47 304   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   16 819   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    946   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   39 340   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 055   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 304   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 280   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 445   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 550   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   32 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  257 638   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 PS - Plzeň-sever

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 161   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  286 938   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   42 199   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   41 808   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 770   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    836   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   13 850   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 199   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   41 808   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    440   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   9 099   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   22 240   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   19 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   68 159   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PT - Prachatice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 420   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  234 922   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   37 987   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   37 385   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   13 295   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    748   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   22 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   34 650   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   34 074   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    440   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   16 006   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   28 320   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   14 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   53 109   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PU - Pardubice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                    |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   20 069   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  560 334   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   49 914   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   49 240   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    985   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   16 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   49 914   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   49 240   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   25 856   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   15 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   27 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  163 324   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PV - Prostějov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   11 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  498 207   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   53 455   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   52 287   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 709   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 046   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   11 570   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 181   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   43 013   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   32 055   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   36 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   20 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  181 982   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PY - Praha-východ

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   20 536   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  322 970   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   66 908   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  z toho: platy zaměstnanců          |   65 715   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   23 418   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 314   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   8 720   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   40 381   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 496   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    845   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   12 460   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   35 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   6 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   54 272   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 PZ - Praha-západ

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   7 448   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  302 751   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   38 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   38 084   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   13 545   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    762   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   59 250   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   38 084   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    610   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   9 519   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   17 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   4 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   50 451   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 RA - Rakovník

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   20 393   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  254 216   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   53 119   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   52 301   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 592   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 046   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   6 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   34 312   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   33 864   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   13 202   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   24 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   16 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   65 469   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
         380 RK - Rychnov nad Kněžnou

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 297   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  352 194   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   40 705   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   39 916   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 247   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    798   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   18 636   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   40 705   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 916   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    890   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   20 229   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   25 130   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   29 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   87 527   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 RO - Rokycany

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   6 080   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  204 334   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   34 053   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   33 968   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   11 919   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    679   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   6 359   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   29 833   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   29 768   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    255   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   8 515   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   11 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |            |
|  dopravě                   |   5 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   43 830   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 SM - Semily

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 960   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  305 535   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   41 588   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   40 688   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 556   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    814   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   23 810   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   38 406   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 506   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   11 257   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   18 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   23 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   96 607   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 SO - Sokolov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 664   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  379 608   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   40 437   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   39 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   14 153   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    786   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   22 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   40 437   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   39 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 608   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   9 206   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   16 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   20 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  137 974   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné     na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 ST - Strakonice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   19 482   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  338 308   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   66 925   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   66 283   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   23 424   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 326   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   26 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   37 876   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   37 579   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    682   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   15 049   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   28 020   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   22 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   87 621   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 SU - Šumperk

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   41 760   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  599 470   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  104 906   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  102 978   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   36 717   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 060   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   16 075   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 720   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   48 436   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   19 714   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   34 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   19 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  226 779   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
@CT 0

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 SY - Svitavy

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   6 467   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  463 587   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele               |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   58 358   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   57 414   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   20 425   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 148   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   17 495   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 216   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   43 653   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    709   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   18 072   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   32 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  181 854   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 TA - Tábor

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   25 752   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  417 622   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   69 732   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   68 857   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   24 406   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 377   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   14 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   44 159   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   43 766   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 030   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   17 378   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   15 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  113 879   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 TC - Tachov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   4 912   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  247 238   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   35 337   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   34 952   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   12 368   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    699   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   4 830   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   35 337   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   34 952   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   11 065   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   26 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   14 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |   64 636   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
            380 TP - Teplice

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 230   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  579 596   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   58 539   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   58 188   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   20 489   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 164   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   7 150   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   45 395   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   45 062   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 050   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   14 925   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   41 932   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   13 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  280 476   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 TR - Třebíč

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   50 019   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  559 680   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  112 465   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  110 580   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   39 363   |

+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 212   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   8 775   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   50 245   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   49 570   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    827   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   16 019   |
    +-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   35 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   30 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  179 594   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 TU - Trutnov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   8 111   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  503 362   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   61 354   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   60 380   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   21 474   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 208   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   23 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 634   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 670   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 270   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   35 752   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   25 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   27 200   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  137 669   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 UH - Uherské Hradiště

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   5 143   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  604 755   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   48 467   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   47 654   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   16 963   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    953   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   13 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 467   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   47 654   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 442   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   24 511   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   41 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   22 100   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování     okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  173 807   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
           380 UL - Ústí nad Labem

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   32 426   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  486 446   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   63 652   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   63 189   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   22 278   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 264   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   2 850   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 668   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   42 310   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   18 829   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   15 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   39 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  269 940   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 UO - Ústí nad Orlicí

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 315   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  508 464   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   52 051   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   51 143   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 218   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 023   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   19 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   52 051   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   51 143   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 922   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   17 515   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   24 820   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   35 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  238 580   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 VS - Vsetín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   1 893   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  584 964   |
+-------------------------------------------------+----------------+
    |                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   48 840   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   48 413   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 094   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    968   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   15 357   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   48 840   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   48 413   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 449   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   27 920   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   33 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   32 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  230 355   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 VY - Vyškov

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   3 993   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  400 865   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   48 907   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   48 324   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 117   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    966   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   33 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   42 725   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   42 158   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   10 420   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   25 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   20 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  137 855   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 ZL - Zlín

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   8 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  702 974   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   61 114   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   59 836   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   21 390   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 197   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů     podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   46 107   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   61 114   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   59 836   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   2 547   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   27 962   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   36 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   23 700   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  234 880   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
             380 ZN - Znojmo

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   9 441   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  482 177   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   52 867   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   52 282   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   18 503   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   1 046   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   9 925   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   46 966   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   46 381   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |        |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |    592   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   11 549   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   46 821   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   24 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  159 890   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

       Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady
          380 ZR - Žďár nad Sázavou

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 852   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  447 284   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |   50 017   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |   48 987   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   17 506   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |    980   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   11 950   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci ve státní správě      |   50 017   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců ve státní správě  |   48 987   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Zajištění přípravy na krizové situace podle |            |
|  § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)  |   1 290   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dávky sociální péče             |   27 783   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v silniční   |        |
|  dopravě                   |   40 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na dopravní obslužnost v železniční  |        |
|  dopravě                   |   21 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Pozemkové úpravy               |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Protiradonová opatření            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování školství             |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje stanovené zvláštními zákony a     |        |
|  dofinancování některých výdajů z titulu   |        |
|  výrazné změny financování okresních úřadů  |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a transfery obcím           |  145 569   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

     Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |   2 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |  336 796   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy zaměstnanců a ostatní platby za    |        |
|  provedenou práci               |  157 341   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  z toho: platy zaměstnanců          |  140 660   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)  |   55 069   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |   2 813   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle     |        |
|  přílohy č. 5                 |   45 145   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Neinvestiční transfery mezinárodním     |        |
|  organizacím                 |     80   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Platy funkcionářů NKÚ            |   14 696   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce  |        |
|  (z. č. 236/1995 Sb.)             |   2 510   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na realizaci Národního programu    |        |
|  přípravy ČR na členství v EU         |   4 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

        Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                | 21 329 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování                 |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výnosy z emise státních dluhopisů      | 21 200 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Úroky státního dluhu             | 20 509 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu  |  200 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Realizované kurzové ztráty          |  620 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

  Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy na účtech státních finančních aktiv - |        |
|  odvody od původců radioaktivních odpadů na  |        |
|  jaderný účet*)                |  700 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Příjmy na účtech státních finančních aktiv - |        |
|  ostatní příjmy                | 4 779 400   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje z účtů státních finančních aktiv   |        |
|  celkem                    | 33 259 300   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování                 |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výnosy z emise státních dluhopisů      | 18 800 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Změna stavu krátkodobých prostředků na    |        |
|  bankovních účtech              | 8 979 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování opatření k odstranění následků  |        |
|  povodní                   |  396 800   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na  |        |
|  restituovaném     majetku            | 4 398 900   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Financování řešení důsledků kosovské krize  |  226 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na úhradu záporného salda pojistného |        |
|  na důchodové pojištění            | 4 384 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Překlenovací půjčka pro Českou inkasní,   |        |
|  s.r.o.                    | 2 860 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na činnost Správy úložišť       |        |
|  radioaktivních odpadů            |  110 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na činnost hasičských záchranných   |        |
|  sborů                    |  300 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na posílení výkonu státní správy   |        |
|  územních samosprávných celků a okresních   |        |
|  úřadů                    |  240 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na krytí dopadu dosud         |        |
|  nespecifikovaných změn financování      |        |
|  okresních úřadů               |  130 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na vyplacení narostlých úroků     |        |
|  z emisí středně a dlouhodobých státních   |        |
|  dluhopisů                  | 1 384 500   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na reformu veřejné správy       |     0   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na úhradu ztráty Konsolidační banky  |        |
|  Praha, s.p.ú.                | 18 800 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+

*) zahrnuto v daňových příjmech

    Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

                          v tisících Kč
+-------------------------------------------------+----------------+
|Souhrnné ukazatele                |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a     |        |
|  přijaté dotace celkem            | 10 523 394   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Daňové příjmy celkem             |359 400 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje celkem                |104 157 996   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|Dílčí ukazatele výdajů              |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Jednotné dílčí ukazatele           |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na financování programů podle přílohy |        |
|  č. 5                     | 7 482 186   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|                         |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Specifické dílčí ukazatele          |        |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Vládní rozpočtová rezerva          | 1 474 640   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Rezerva na řešení krizových situací a    |        |
|  odstraňování jejich následků         |  180 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Vrcholné státní návštěvy           |   60 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Výdaje na protidrogovou politiku       |  117 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Stavební spoření               | 8 900 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Podpora exportu               | 1 352 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Majetková újma                | 1 892 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní podpora podnikům           | 2 598 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Dotace a návratné finanční výpomoci     |        |
|  neziskovým organizacím            |  668 350   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Sociální výdaje; náhrady           | 36 601 600   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Transfery mezinárodním organizacím,     |        |
|  zahraniční pomoc               | 1 520 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz   |        |
|  příloha č. 7 zákona             |  903 040   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech  |        |
|  po jednotlivých okresech (pro magistrátní  |        |
|  úřady) - viz příloha č. 6 zákona       | 3 610 327   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Další prostředky pro územní samosprávy    |  436 560   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Prostředky pro okresní úřady         |  836 010   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Transfery veřejným rozpočtům centrální    |        |
|  úrovně                    | 32 252 000   |
+-------------------------------------------------+----------------+
|  Ostatní výdaje                | 3 273 683   |
+-------------------------------------------------+----------------+
Příl.5
Výdaje na financování programů
                          v tisících Kč
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Evidenční|     Název programu        | Výdaje na  |
|číslo  |                    | programy  |
|     |                    | celkem   |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 010 |Obnova a dostavba areálu Pražského   |       |
|     |Hradu                  |  95 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 020 |Obnova a dostavba sídla prezidenta   |       |
|     |republiky v Lánech           |  31 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 030 |Pořízení a technická obnova strojů a  |       |
|     |zařízení Kanceláře prezidenta      |   5 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|301 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Kancelář prezidenta republiky celkem       |  131 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|302 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Poslanecké sněmovny       |       |
|     |Parlamentu               |  20 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|302 020 |Pořízení bytů pro poslance       |  90 178  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|302 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|302 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|302 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem           |  110 178  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|303 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Senátu Parlamentu        |  125 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|303 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|303 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|303 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Senát Parlamentu celkem              |  125 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|304 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Úřadu vlády           |  116 486  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|304 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|304 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|304 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|304 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |   2 050  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Úřad vlády celkem                 |  118 536  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|305 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Bezpečnostní informační     |       |
|     |služby                 |  168 970  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|305 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|305 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|305 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |    400  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Bezpečnostní informační služba celkem       |  169 370  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Ministerstva zahraničních    |       |
|     |věcí na území ČR            |  175 673  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Ministerstva zahraničních    |       |
|     |věcí v zahraničí            |  854 478  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 030 |Zabezpečení přípravy ČR na vstup    |       |
|     |do EU                  |  66 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|306 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|305 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo zahraničních věcí celkem       | 1 096 651  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 010 |Rozvoj mobilní komunikační       |       |
|     |infrastruktury             |  68 680  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 020 |Rozvoj operačně takt. systémů velení  |       |
|     |a řízení vzdušných a pozemních sil   |  31 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 040 |Rozvoj a modernizace senzorů,      |       |
|     |navigačních a identifikačních systémů  |  18 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 060 |Zabezpečení ochrany utajovaných     |       |
|     |skutečností               |  626 553  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 070 |Zabezpečení krizového řízení      |  21 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 080 |Rozvoj vojenské policie a prevence   |       |
|     |kriminality               |  70 380  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 110 |Rozvoj strategického zpravodajství   |  46 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 120 |Rozvoj sil speciálních operací     |  30 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 130 |Rozvoj taktického průzkumu       |  15 655  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 140 |Rozvoj vzdušného průzkumu        |   2 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 150 |Rozvoj pátracích senzorů        |   3 745  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 190 |Zkvalitnění výcviku a života vojsk   |       |
|     |vojenského zpravodajství        |  23 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 210 |Rozvoj a modernizace mechanizovaného  |       |
|     |vojska                 |  247 240  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 220 |Rozvoj a modernizace dělostřelectva   |  183 520  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 230 |Rozvoj a modernizace protiletadlového  |       |
|     |vojska                 |   5 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 240 |Rozvoj a modernizace chemického vojska |  15 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 260 |Rozvoj sil územní obrany a záchranného |       |
|     |systému                 |  49 630  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 270 |Rozvoj výcvikových zařízení pozemních  |       |
|     |sil                   |  28 980  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 280 |Zkvalitnění výcviku a života pozemních |       |
|     |sil                   |  187 418  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 290 |Civilní ochrana, nevojenská část    |  64 948  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 310 |Rozvoj a modernizace taktického     |       |
|     |letectva                | 8 389 700  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 320 |Rozvoj a modernizace vrtulníkového   |       |
|     |letectva                |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 330 |Rozvoj a modernizace specielního    |       |
|     |letectva                |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 340 |Rozvoj a modernizace PLRV        |   4 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 350 |Rozvoj systémů navigace a komunikace  |       |
|     |letectva a rozvoj meteorologie     |   6 670  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 370 |Rozvoj logistiky vzdušných sil a PLRV  |  27 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 380 |Plnění požadavků ICAO ve vojenském   |       |
|     |letectvu                |  129 350  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 390 |Zkvalitnění výcviku a života vojsk   |       |
|     |vzdušných sil a PLRV          |  91 851  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 410 |Výstavba a použití sil a prostředků   |       |
|     |AČR v mezinár. operacích            |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 420 |Zřízení a provoz zahraničních      |       |
|     |pracovišť ČR              |  40 350  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 430 |Výcvikové aktivity se zahraniční    |       |
|     |účastí                 |  48 140  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 440 |Zachování a obnova historických hodnot |       |
|     |a tradic armády             |  10 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 450 |Bezpečnostní investice NATO       |  235 890  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 460 |Ostatní zahraniční aktivity       |  21 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 510 |Rozvoj mobilních zdravotnických     |       |
|     |prostředků a pracovišť AČR       |   4 160  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 520 |Rozvoj mírových zdravotnických a    |       |
|     |veterinárních zařízení         |  78 100  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 610 |Modernizace a rozvoj dopravních     |       |
|     |systémů                 |  15 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 640 |Rozvoj opravárenství a zkušebnictví   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 650 |Rozvoj kontejnerizace a manipulačních  |       |
|     |prostředků               |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 680 |Zabezpečení vojsk PHM, proviantním,   |       |
|     |výstrojním a ost. materiálem      |  11 260  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 710 |Racionalizace spotřeby paliv a energie |       |
|     |a snižování emisí energetických zdrojů |  11 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 720 |Výstavba a obnova zařízení k ochraně  |       |
|     |životního prostředí           |  13 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 730 |Snižování zatížení životního prostředí |       |
|     |při výcviku vojsk            |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 740 |Zabezpečení centralizovaných správních |       |
|     |funkcí                 |  217 700  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 750 |Rozvoj školství a vzdělávání      |   5 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 760 |Náhrada objektů vydaných v restitucích |  166 947  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 770 |Rozvoj bytového programu        |  240 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 790 |Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační  |       |
|     |péče                  |  45 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |  83 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 820 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |  178 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 910 |Národní program výzkumu v oblasti    |       |
|     |obrany a bezpečnosti          |  64 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 920 |Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby |       |
|     |sil AČR                 |  106 260  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|307 930 |Rozvoj výzkumných pracovišť resortu   |       |
|     |obrany                 |  21 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo obrany celkem            |12 055 007  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|308 010 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |investičního majetku NBÚ        |  356 080  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|308 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|308 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|308 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |  10 700  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Národní bezpečnostní úřad celkem         |  366 780  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|309 010 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku Kanceláře veřejného ochránce  |       |
|     |práv                  |  95 160  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|309 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|309 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Kancelář Veřejného ochránce práv celkem      |  95 160  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ministerstva financí |  33 165  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 020 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |informačních a výpočetních systémů   |       |
|     |Ministerstva financí          |  329 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 040 |Zabezpečení přípravy ČR na vstup do   |       |
|     |EU na centrální úrovni řízení      |  67 713  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 110 |Pořízení a technická obnova budov    |       |
|     |a staveb územních finančních orgánů   |  552 819  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 120 |Pořízení a technická obnova strojů   |       |
|     |a zařízení územních finančních     |       |
|     |orgánů                 |  53 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 130 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |informačního systému správy daní    |       |
|     |(ADIS)                 |  455 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 140 |Zabezpečení přípravy ČR na vstup do   |       |
|     |EU v územních finančních orgánech    |  371 871  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 210 |Výstavba a technická obnova budov a   |       |
|     |staveb správy cel            |  319 798  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 220 |Pořízení a technická obnova strojů a  |       |
|     |zařízení správy cel           |  74 640  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 230 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |informačního systému správy cel (CIS)  |  334 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 240 |Zabezpečení přípravy ČR na vstup do   |       |
|     |EU v orgánech správy cel        |   7 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 710 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT ministerstva     |       |
|     |financí                 |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 720 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT daňové správy    |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 730 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT správy cel      |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 820 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |registrů a evidencí           |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních     systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
|     |a WEB                  |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|312 880 |Systémová integrace informačních    |       |
|     |systémů resortu MF           |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo financí celkem            | 2 600 306  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ministerstva práce  |       |
|     |a sociálních věcí            |  100 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Správy sociálního zabezpečení  |  197 991  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 030 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Správy služeb zaměstnanosti   |  31 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 040 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě ústavů sociální    |       |
|     |péče                  | 1 214 401  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 050 |Realizace informačního systému státní  |       |
|     |sociální podpory            |  231 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 060 |Realizace informačního systému MPSV   |  309 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 070 |Pořízení a tech. obnova invest. majetku |       |
|     |charitativních organizací a občanských |       |
|     |sdružení                |  37 460  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 410 |Podpora podnikatelských subjektů    |       |
|     |zaměstnávajících občany se ZPS     |  103 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 830 |Pořízení, obnova a provozování vnitřních|       |
|     |informačních systémů          |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|313 910 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku organizací vědy a výzkumu    |   3 100  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem    | 2 227 952  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 010 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |pracovišť MV              |  135 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 020 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |v uprchlických táborech         |   3 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 030 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |organizací zřízených MV k zajištění   |       |
|     |služeb                 |  15 096  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 040 |Reforma veřejné správy         |  281 730  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 050 |Převod správních činností        |  10 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 060 |Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně  |       |
|     |utajovaných skutečností         |  60 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 070 |Národní program přípravy ČR na     |       |
|     |členství v EU              |  979 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 110 |Rozvoj a obnova infrastruktury     |       |
|     |komunikačních systémů rezortu -     |       |
|     |HELIOS                 |  86 010  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 130 |Rozvoj a obnova centrálních       |       |
|     |informačních systémů          |   9 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 140 |Obnova koncových zařízeních       |       |
|     |informačních a komunikačních systémů  |   8 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 210 |Výstavba a obnova budov a staveb    |       |
|     |policejních útvarů           |  334 429  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 220 |Reprodukce movitého investičního    |       |
|     |majetku policejních útvarů       |  137 084  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 310 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |školských a vzdělávacích zařízení    |  10 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 320 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |tělovýchovných a sportovních zařízení  |   1 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 610 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |v působnosti Ředitelství záchranného  |       |
|     |sboru                  |  76 476  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 620 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |jednotek záchranných sborů       |  225 202  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 710 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT ministerstva vnitra |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 720 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT - Policie ČR     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 730 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT - územních orgánů  |       |
|     |státní správy              |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 740 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT - HELIOS       |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 750 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury ICT - HSIZS - PEGAS   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 840 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |IS podporujících činnosti        |       |
|     |vyplývající z kompetenčního zákona   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |  23 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 870 |Harmonizace informačních systémů    |       |
|     |ČR s informačními systémy EU      |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 880 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |inform. systémů územních orgánů     |       |
|     |státní správy              |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 910 |Rozvoj a obnova materiálně-technické  |       |
|     |základny vědeckovýzkumné činnosti    |   6 355  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|314 920 |Materielně-technické zabezpečení    |       |
|     |vědecko-výzkumných úkolů        |   1 245  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
    |Ministerstvo vnitra celkem            | 2 403 527  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ministerstva     |       |
|     |životního prostředí           |  87 860  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku chráněných krajinných oblastí  |       |
|     |a národních parků            |  40 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 030 |Prevence v územích ohrožených      |       |
|     |povodněmi, sesuvy a dalšími       |       |
|     |klimatickými vlivy           |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 050 |Revitalizace říčních systémů      |  253 249  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 060 |Drobné vodohospodářské ekologické    |       |
|     |akce                  |  339 231  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 070 |Národní program přípravy ČR na     |       |
|     |členství v EU              |  134 932  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 910 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku organizací vědy a výzkumu    |  28 100  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|315 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |   8 723  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo životního prostředí celkem      |  892 095  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 010 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |investičního majetku ve správě     |       |
|     |Ministerstva pro místní rozvoj     |  30 803  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 410 |Podpora obnovy bytového fondu      |  200 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 420 |Výstavba nájemních bytů a technické   |       |
|     |infrastruktury ve vlastnictví obcí   | 1 796 486  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 430 |Podpora hypotéčního úvěrování      |  600 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 530 |Výstavba a technická obnova domů    |       |
|     |s pečovatelskou službou         |  523 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 620 |Podpora regionálního rozvoje      | 1 990 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 710 |Obnova venkova             |  320 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 840 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |IS podporujících činnosti        |       |
|     |vyplývající z kompetenčního zákona   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|317 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo pro místní rozvoj celkem       | 5 460 789  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|321 910 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku organizací vědy a výzkumu    |   2 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|321 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |  140 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|321 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|321 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|321 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Grantová agentura celkem             |  142 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ministerstva     |       |
|     |průmyslu a obchodu           |  169 089  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 020 |Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO    |       |
|     |Stráž pod Ralskem            |  100 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 040 |Podpora opatření k úsporám energií   |  62 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 050 |Výstavba a technická obnova       |       |
|     |inženýrských sítí průmyslových     |       |
|     |zón                   |  520 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 060 |Investice vyvolané útlumem uhelného,  |       |
|     |rudného a uranového hornictví      |  182 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 080 |Posílení konkurenceschopnosti průmyslu |       |
|     |ČR                   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|322 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |  175 110  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem      | 1 209 699  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 010 |Reprodukce investičního majetku MDS   |       |
|     |a organizací systému řízení resortu   |  39 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 170 |Výstavba a obnova místních       |       |
|     |komunikací               |  33 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 350 |Zajištění bezpečnosti železničního   |           |
|     |provozu a cestujících          |  15 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 410 |Podpora výstavby pražského metra    |  912 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 430 |Výstavba a technická obnova staveb MHD |  10 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 620 |Podpora pořízení a obnovy vozidel    |       |
|     |městské hromadné dopravy        |  150 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 630 |Podpora pořízení a obnovy vozidel    |       |
|     |autobusové dopravní obslužnosti     |  363 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 830 |Pořízení, obnova a provozování vnitřních|       |
|     |informačních systémů          |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|327 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo dopravy a spojů celkem        | 1 523 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|328 010 |Reprodukce majetku ve správě ČTÚ    |  20 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|328 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|328 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|328 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Český telekomunikační úřad celkem         |  20 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ministerstva     |       |
|     |zemědělství               |  209 454  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku v zařízeních učňovského     |       |
|     |školství v působnosti MZe        |  26 152  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 030 |Výstavba a technická obnova       |       |
|     |vodovodů a úpraven vod         |  393 436  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 040 |Výstavba a technická obnova       |       |
|     |kanalizací a čistíren odpadních vod   |  312 053  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 050 |Podpora reprodukce investičního     |       |
|     |majetku lesního hospodářství a     |       |
|     |zemědělství               |  500 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 060 |Protipovodňová opatření         |  28 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 180 |Odstranění škod způsobených povodní   |       |
|     |1997 - MZe               |  94 440  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 190 |Odstranění škod způsobených povodní   |       |
|     |1998 - MZe               |   5 560  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 910 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku organizací vědy a výzkumu    |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|329 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu  |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo zemědělství celkem          | 1 569 295  |
+--------------------------------------------------+-------------+
@CT 0

+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 010 |Reprodukce investičního majetku sektoru |       |
|     |státní správy v působnosti MŠMT     |  209 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 020 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |organizací zřízených MŠMT        |  236 400  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 110 |Výstavba a obnova budov a staveb    |       |
|     |základních škol             |  581 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 120 |Podpora koncepčního vzdělávacího    |       |
|     |rozvoje základních škol         |  447 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 210 |Výstavba a obnova budov a staveb    |       |
|     |středních škol             | 1 573 194  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 220 |Podpora koncepčního vzdělávacího    |       |
|     |rozvoje středních škol         |  631 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 310 |Výstavba a obnova budov a staveb    |       |
|     |vysokých škol              | 1 444 764  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 320 |Podpora koncepčního vzdělávacího    |       |
|     |rozvoje vysokých škol          | 1 260 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 410 |Rozvoj materielně tech. základny    |       |
|     |mimoškolních aktivit dětí a       |       |
|     |mládeže                 |  10 720  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 510 |Výstavba a obnova sportovních zařízení |  582 123  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 520 |Výstavba a obnova zařízení sportovní  |       |
|     |reprezentace              |  110 107  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné      |       |
|     |správy                 |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 880 |Podpora informační gramotnosti     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|333 910 |Podpora výzkumu a vývoje        |  707 223  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   |       |
|celkem                      | 7 793 531  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 010 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |v působnosti MK             |  480 792  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 020 |Integrovaný systém ochrany movitého   |       |
|     |kulturního dědictví               |   7 525  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 030 |Záchrana architektonického dědictví   |  464 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 050 |Reprodukce majetku ve správě MK     |  158 247  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 060 |Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU |  58 300  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 070 |Náhrada objektů vydaných v restitucích |  30 656  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 110 |Podpora reprodukce majetku ve      |       |
|     |vlastnictví církví           |  41 020  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 120 |Rehabilitace památníků bojů za     |       |
|     |svobodu, nezávislost a demokracii    |  24 930  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|334 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu  |  15 005  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo kultury celkem            | 1 281 275  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 010 |Výstavba a technická obnova nemocnic  |       |
|     |a léčebných zařízení v působnosti MZ  | 1 058 871  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 020 |Vybavení nemocnic, poliklinik a     |       |
|     |záchranné služby stroji a zařízeními  |  196 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 040 |Státní podpora humanitárních projektů  |  23 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 050 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku organizací zřízených MZ     |  33 840  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 120 |Soubor projektů NPO podle usnesení   |       |
|     |vlády č. 493/1993            |  27 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 130 |Státní podpora občanských sdružení   |  40 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 140 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Národní lékařské knihovny    |   4 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|335 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu  |  139 158  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo zdravotnictví celkem         | 1 522 769  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 010 |Reprodukce investičního majetku MS   |       |
|     |a organizací systému řízení resortu   |  99 458  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 110 |Výstavba soudů a státních zastupitelství|       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 120 |Rekonstrukce, modernizace a opravy   |       |
|     |soudů a státních zastupitelství     |  764 996  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 210 |Výstavba objektů vazebních věznic a   |       |
|     |věznic                 |  341 275  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 220 |Rekonstrukce, modernizace a opravy   |       |
|     |vazebních věznic a věznic        |  213 203  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 910 |Reprodukce investičního majetku     |       |
|     |organizací vědy a výzkumu        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|336 920 |Podpora řešení úkolů vědy a výzkumu   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ministerstvo spravedlnosti celkem         | 1 418 932  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|341 010 |Pořízení a tech. obnova investičního  |       |
|     |majetku ve správě Úřadu pro veřejné   |       |
|     |informační systémy           |  10 840  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|341 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|341 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |resortních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|341 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Úřad pro veřejné informační systémy celkem    |  10 840  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 010 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku Úřadu pro ochranu osobních   |       |
|     |údajů                  |  11 304  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 830 |Pořízení, obnova a provozování vnitřních|       |
|     |informačních systémů          |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|343 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
    |Úřad pro ochranu osobních údajů celkem      |  11 304  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|344 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Úřadu průmyslového  |       |
|     |vlastnictví               |  25 860  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|344 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|344 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |resortních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|344 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Úřad průmyslového vlastnictví celkem       |  25 860  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Českého statistického |       |
|     |úřadu                  |  271 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Český statistický úřad celkem           |  271 600  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 030 |Pořízení a technická obnova investičního|       |
|     |majetku v působnosti ČÚZK        |  80 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 040 |Informační systém katastru nemovitostí |  250 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 830 |Pořízení, obnova a provozování vnitřních|       |
|     |informačních systémů          |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|345 840 |Pořízení, obnova a provozování IS    |       |
|     |podporujících činnosti vyplývající   |       |
|     |z kompetenčního zákona         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 870 |Harmonizace informačních systémů ČR   |       |
|     |s informačními systémy EU        |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|346 910 |Pořízení a technická obnova invest.   |       |
|     |majetku organizací vědy a výzkumu    |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Český úřad zeměměřický a katastrální celkem    |  330 900  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|347 010 |Pořízení a technická obnova investičního|       |
|     |majetku ve správě Komise pro cenné   |       |
|     |papíry                 |  24 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|347 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|347 820 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |resortních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|347 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Komise pro cenné papíry celkem          |  24 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|348 010 |Pořízení a tech. obnova investičního  |       |
|     |majetku ve správě ČBÚ          |   7 100  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|348 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|348 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|348 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|348 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Český báňský úřad celkem             |   7 100  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|353 010 |Pořízení a tech. obnova investičního  |       |
|     |majetku ve správě ÚOHS         |  25 969  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|353 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|353 820 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |resortních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|353 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem    |  25 969  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|358 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Ústavního soudu    |   2 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|358 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|358 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|358 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Ústavní soud celkem                |   2 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|361 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|361 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|361 910 |Pořízení a technická obnova       |       |
|     |invest. majetku organizací vědy     |       |
|     |a výzkumu                |  293 470  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|361 920 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku k řešení úkolů vědy a      |       |
|     |výzkumu                 |  92 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Akademie věd celkem                |  385 470  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|372 010 |Pořízení a tech. obnova         |       |
|     |investičního majetku ve správě     |       |
|     |Rady pro rozhlas. a televizní      |           |
|     |vysílání                |   1 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|372 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|372 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem  |   1 200  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|374 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku Správy státních hmotných    |       |
|     |rezerv                 |  85 055  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|374 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku systému hospodářské       |       |
|     |mobilizace               |  262 950  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|374 030 |Vytvoření a udržování nouzových     |       |
|     |zásob ropy a ropných produktů      |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|374 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|374 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Správa státních hmotných rezerv celkem      |  348 005  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|375 010 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku ve správě Státního úřadu    |       |
|     |pro jadernou bezpečnost         |  37 042  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|375 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|375 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem    |  37 042  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|380 010 |Reprodukce majetku okresních úřadů   | 1 301 531  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|380 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|380 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|380 860 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |informačních systémů veřejné správy   |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Okresní úřady celkem               | 1 301 531  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|381 010 |Realizace informačního systému     |       |
|     |Nejvyššího kontrolního úřadu      |  24 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|381 020 |Pořízení a tech. obnova invest.     |       |
|     |majetku NKÚ               |  21 145  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|381 810 |Výstavba, obnova a provozování     |       |
|     |infrastruktury informačních a      |       |
|     |komunikačních technologií (ICT)     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|381 830 |Pořízení, obnova a provozování     |       |
|     |vnitřních informačních systémů     |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Nejvyšší kontrolní úřad celkem          |  45 145  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|397 010 |Náhrady objektů vydaných v restituci  | 3 794 400  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|397 020 |Reforma veřejné správy         |       |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Operace státních finančních aktiv celkem     | 3 794 400  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 020 |Technická opatření v pásmech      |       |
|     |ochrany vod               |  20 488  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 060 |Akční plán realizace státní       |       |
|     |informační politiky           |  886 500  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 080 |Výstavba a obnova infrastruktury    |       |
|     |financovaná úvěry přijatými KOB     |       |
|     |(ČMZRB)                 |  772 378  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 090 |Ostatní účelově určené výdaje na    |       |
|     |financování reprodukce majetku     |  694 770  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 110 |Výstavba a technická obnova       |       |
|     |zdravotnických zařízení v působnosti  |       |
|     |OkÚ a obcí               | 2 809 833  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 210 |Výstavba a technická obnova školských  |       |
|     |zařízení v působnosti OkÚ a obcí    | 2 184 417  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 320 |Výstavba a technická obnova staveb   |       |
|     |komunálního hospodářství        |  40 000  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|398 810 |Dotace poskytované obcím        |  73 800  |
+---------+----------------------------------------+-------------+
|Všeobecná pokladní správa celkem         | 7 482 186  |
+--------------------------------------------------+-------------+
|Výdaje na financování programů celkem       |58 438 704  |
+--------------------------------------------------+-------------+
Příl.6
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH
                                                       v mil. Kč
+-----------+------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+
|      |        Neinvestiční účelové dotace na:             |     |Transfer  |Transfer |
|      +--------+--------+----------------+----------+-------+----------+-------+     |prostředků |prostřed-|
|      |ústavy |domovy | dopravní   |     |vybra- |výkon   |jed-  |DOTACE  |na sociální|ků z MŠMT|
|      |sociální|důchodců| obslužnost   |     |ná   |státní  |notky |ze SR   |dávky   |na odbory|
| Okres   |péče  |    +-------+--------+školství |zdra- |správy  |sborů |celkem  |vyplácené |školství |
|      |    |    |sil.  |žel.  |     |vot-  |     |dobro- |     |obcemi   |     |
|      |    |    |doprava|doprava |     |nická |     |volných|     |      |     |
|      |    |    |    |    |     |zaří- |     |hasičů |     |      |     |
|      |    |    |    |    |     |zení  |     |    |     |      |     |
|      |  *)  |  *)  | *)  | *)  |     | *)  |     | **)  |     |  *)   |     |
+-----------+--------+--------+-------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-----------+---------+
|Praha   |114,016 |154,786 |15,000 | 87,500 | 118,667 |    | 404,955 | 0,100 | 895,024 |  564,777 |44,113  |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Benešov  |    |    |    |    |  11,303 |    |  21,373 | 0,700 |  33,376 |  21,903 |     |
|Beroun   |    | 3,672 |    |    |  8,699 |    |  17,470 | 0,500 |  30,341 |  28,421 |     |
|Kladno   |    | 8,585 |    |    |  17,146 |    |  34,778 | 0,500 |  61,009 |  154,516 |     |
|Kolín   |    | 10,188 |    |    |  11,060 | 1,260 |  22,091 | 0,400 |  44,999 |  72,509 |     |
|Kutná Hora |    | 9,050 |    |    |  8,644 |    |  17,072 | 0,300 |  35,066 |  82,795 |     |
|Mělník   |    | 11,378 |    |    |  11,552 |    |  21,956 | 0,400 |  45,286 |  69,215 |     |
|Mladá   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |         |
| Boleslav |    |    |    |    |  13,236 |    |  25,933 | 0,400 |  39,569 |  39,052 |     |
|Nymburk  |    |    |    |    |  9,456 | 1,418 |  18,956 | 1,000 |  30,830 |  73,259 |     |
|Praha -  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| východ  |    |    |    |    |  10,694 |    |  21,605 | 0,700 |  32,999 |  21,273 |     |
|Praha -  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| západ   |    | 2,482 |    |    |  8,799 |    |  18,282 | 0,600 |  30,163 |  20,288 |     |
|Příbram  |    |    |    |    |  13,691 |    |  24,859 | 0,700 |  39,250 |  80,059 |     |
|Rakovník  |    |    |    |    |  6,681 |    |  12,449 | 0,300 |  19,430 |  46,039 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|České   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Budějovice|    | 10,860 |    |    |  21,946 |    |  41,201 | 0,600 |  74,607 |  70,440 |     |
|Český   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Krumlov  |    |    |    |    |  8,025 |    |  13,638 | 0,400 |  22,063 |  45,456 |     |
|Jindřichův |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Hradec  |    |    |    |    |  11,600 |    |  21,639 | 0,500 |  33,739 |  53,041 |     |
|Písek   |    |    |    |    |  8,587 |    |  16,271 | 0,400 |  25,258 |  50,261 |     |
|Prachatice | 5,292 |    |    |    |  6,564 |    |  11,855 | 0,900 |  24,611 |  28,498 |     |
|Strakonice | 0,678 | 17,894 |    |    |  8,579 |    |  16,180 | 0,500 |  43,831 |  43,790 |     |
|Tábor   |    | 7,757 |    |    |  12,355 |    |  23,844 | 0,500 |  44,456 |  69,423 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Domažlice |    |    |    |    |  7,388 |    |  13,490 | 0,700 |  21,578 |  22,404 |     |
|Klatovy  |    | 15,670 |    |    |  10,451 |    |  20,370 | 0,600 |  47,091 |  51,029 |     |
|Plzeň -  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| město   | 10,172 | 14,170 | 1,300 | 38,200 |  17,223 | 3,371 |  57,162 | 0,200 | 141,798 |  132,117 | 7,400  |
|Plzeň -  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| jih    |    |    |    |    |  7,819 |    |  15,639 | 0,800 |  24,258 |  25,379 |     |
|Plzeň -  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| sever   |    |    |    |    |  8,794 |    |  16,890 | 0,800 |  26,484 |  41,675 |     |
|Rokycany  |    |    |    |    |  5,321 |    |  10,547 | 0,600 |  16,468 |  27,362 |     |
|Tachov   |    |    |    |    |  6,849 |    |  11,885 | 0,600 |  19,334 |  45,302 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Cheb    |    | 4,654 |    |    |  10,671 |    |  20,068 | 0,300 |  35,693 |  68,667 |     |
|Karlovy  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Vary   |    | 1,034 |    |    |  14,232 |    |  28,291 | 1,200 |  44,757 |  119,743 |     |
|Sokolov  |    |    |    |    |  13,055 |    |  21,938 | 1,400 |  36,393 |  101,581 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Děčín   | 4,962 | 18,773 |    |    |  15,954 |    |  30,914 | 1,200 |  71,803 |  196,533 |     |
|Chomutov  | 18,527 | 33,047 |    |    |  17,282 |    |  28,986 | 1,600 |  99,442 |  247,988 |     |
|Litoměřice |    |    |    |    |  13,795 |    |  26,387 | 0,500 |  40,682 |  177,244 |     |
|Louny   | 3,116 | 21,928 |    |    |  10,563 |    |  19,896 | 0,600 |  56,103 |  154,341 |     |
|Most    | 0,882 | 11,119 |    |    |  14,678 |    |  27,542 | 0,300 |  54,521 |  307,605 |     |
|Teplice  |    | 10,188 |    |    |  14,551 |    |  30,022 | 0,700 |  55,461 |  225,015 |     |
|Ústí nad  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Labem   | 9,561 | 32,064 |    |    |  13,719 |    |  27,407 | 0,300 |  83,051 |  186,889 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Česká Lípa |    | 3,103 |    |    |  14,273 |    |  24,452 | 1,100 |  42,928 |  69,015 |     |
|Jablonec  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| nad Nisou |    |    |    |    |  10,134 |    |  20,404 | 0,500 |  31,038 |  58,571 |     |
|Liberec  |    |    |    |    |  19,002 | 2,520 |  36,848 | 0,600 |  58,970 |  119,595 |     |
|Semily   | 3,274 | 5,689 |    |    |  9,824 |    |  17,441 | 0,500 |  36,728 |  59,879 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Hradec   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Králové  |    | 1,500 |    |    |  18,471 |    |  37,224 | 1,400 |  58,595 |  129,158 |     |
|Jičín   |    | 23,272 |    |    |  9,716 |    |  17,861 | 0,500 |  51,349 |  42,259 |     |
|Náchod   |    | 4,603 |    |    |  13,885 |    |  26,072 | 1,000 |  45,560 |  91,377 |     |
|Rychnov  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| n.Kněžnou |    | 2,172 |    |    |  9,732 |    |  18,236 | 0,600 |  30,740 |  56,787 |     |
|Trutnov  |    | 1,862 |    |    |  14,629 |    |  28,095 | 0,500 |  45,086 |  92,583 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Chrudim  | 0,339 |    |    |    |  13,533 |    |  24,369 | 0,500 |  38,741 |  131,957 |     |
|Pardubice |    |    |    |    |  18,685 |    |  37,350 | 0,500 |  56,535 |  106,789 |     |
|Svitavy  |    | 14,687 |    |    |  13,320 |    |  23,650 | 1,200 |  52,857 |  128,997 |     |
|Ústí nad  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Orlicí  | 1,197 | 27,771 |    |    |  17,752 |    |  32,202 | 0,700 |  79,622 |  158,958 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Pelhřimov |    | 2,793 |    |    |  9,037 |    |  17,045 | 0,600 |  29,475 |  29,222 |     |
|Havlíčkův |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Brod   |    | 4,137 |    |    |  11,856 |    |  22,092 | 0,800 |  38,885 |  54,366 |     |
|Jihlava  | 2,781 | 11,481 |    |    |  13,483 |    |  25,166 | 0,400 |  53,311 |  90,914 |     |
|Třebíč   |    |    |    |    |  15,913 |    |  27,182 | 0,500 |  43,595 |  135,999 |     |
|Žďár nad  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Sázavou  | 1,119 | 3,930 |    |    |  17,418 |    |  29,028 | 0,900 |  52,395 |  93,174 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Blansko  |    | 8,585 |    |    |  13,435 |    |  24,913 | 0,500 |  47,433 |  83,946 |     |
|Brno -   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| město   | 3,294 | 57,767 | 3,400 | 6,500 |  40,459 | 3,465 | 130,874 | 0,200 | 245,959 |  565,973 |13,377  |
|Brno -   |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| venkov  |    |    |    |    |  18,810 |    |  36,739 | 0,700 |  56,249 |  94,626 |     |
|Břeclav  |    | 13,394 |    |    |  15,959 |    |  28,871 | 0,700 |  58,924 |  128,817 |     |
|Hodonín  |    |    |    |    |  21,110 |    |  37,234 | 0,600 |  58,944 |  260,522 |     |
|Vyškov   |    |    |    |    |  11,104 |    |  20,040 | 0,500 |  31,644 |  106,211 |     |
|Znojmo   |    |    |    |    |  15,137 |    |  26,387 | 0,400 |  41,924 |  117,966 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Prostějov |    | 1,810 |    |    |  13,095 |    |  25,448 | 0,700 |  41,053 |  140,929 |     |
|Olomouc  |    | 2,172 |    |    |  27,436 |    |  51,813 | 0,400 |  81,821 |  267,513 |     |
|Přerov   | 1,017 | 11,119 |        |    |  16,514 |    |  31,584 | 0,500 |  60,734 |  196,904 |     |
|Šumperk  |    |    |    |    |  16,224 |    |  29,362 | 0,600 |  46,186 |  180,593 |     |
|Jeseník  |    | 1,862 |    |    |  5,475 |    |  9,863 | 0,300 |  17,500 |  67,797 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Zlín    |    |    |    |    |  23,393 |    |  45,294 | 0,400 |  69,087 |  165,793 |     |
|Kroměříž  |    | 10,136 |    |    |  13,899 |    |  25,118 | 0,300 |  49,453 |  121,304 |     |
|Uherské  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Hradiště |    |    |    |    |  18,282 |    |  33,608 | 0,600 |  52,490 |  121,317 |     |
|Vsetín   | 0,509 |    |    |    |  18,468 |    |  34,255 | 1,500 |  54,732 |  175,623 |     |
|      |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
|Bruntál  | 2,520 | 17,583 |    |    |  13,983 |    |  24,423 | 1,700 |  60,209 |  181,399 |     |
|Frýdek-  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Místek  | 3,982 | 39,408 |    |    |  29,387 |    |  52,758 | 0,700 | 126,235 |  372,905 |     |
|Karviná  | 4,301 |    |    |    |  34,809 |    |  65,431 | 0,300 | 104,841 |  547,625 |     |
|Nový    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| Jičín   | 0,509 | 2,896 |    |    |  20,792 |    |  37,299 | 1,900 |  63,396 |  248,486 |     |
|Opava   |    | 2,689 |    |    |  23,556 |    |  41,980 | 0,700 |  68,925 |  225,159 |     |
|Ostrava-  |    |    |    |    |     |    |     |    |     |      |     |
| město   | 21,578 | 75,040 | 3,800 | 38,000 |  37,676 | 4,316 | 109,615 | 0,200 | 290,225 |  695,903 |13,661  |
+-----------+--------+--------+-------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-----------+---------+
|Úhrn    |213,626 |750,760 |23,500 |170,200 |1 229,295 |16,350 |2 601,467 |50,000 |5 055,198 |10 482,800 |78,551  |
+-----------+--------+--------+-------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-----------+---------+

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2001
**) § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
  ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
Příl.7
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ
                            v mil. Kč
+------------------+---------------------------------------------+
|         |    Neinvestiční účelové dotace na:    |
|         +---------------+-----------------+-----------+
|         | zastupitele* | krajské úřady** | celkem  |
+------------------+---------------+-----------------+-----------+
|Praha       |        |   21,378   |  21,378 |
|         |        |         |      |
|Středočeský    |   17,326  |   67,326   |  84,652 |
|         |        |         |      |
|Budějovický    |   13,714  |   58,583   |  72,297 |
|         |        |         |      |
|Plzeňský     |   11,148  |   50,485   |  61,633 |
|         |        |         |      |
|Karlovarský    |   11,147  |   41,088   |  52,235 |
|         |        |         |      |
|Ústecký      |   13,714  |   58,178   |  71,892 |
|         |        |         |      |
|Liberecký     |   11,148  |   45,134   |  56,282 |
|         |        |         |      |
|Královéhradecký  |   11,147  |   50,337   |  61,484 |
|         |        |         |      |
|Pardubický    |   11,148  |   45,217   |  56,365 |
|         |        |         |      |
|Jihlavský     |   11,148  |   45,993   |  57,141 |
|         |        |         |      |
|Brněnský     |   17,326  |   66,885   |  84,211 |
|         |        |         |      |
|Olomoucký     |   13,714  |   56,342   |  70,056 |
|         |        |         |      |
|Zlínský      |   13,714  |   55,525   |  69,239 |
|         |        |         |      |
|Ostravský     |   17,326  |   66,849   |  84,175 |
+------------------+---------------+-----------------+-----------+
|Celkem      |  173,720  |  729,320   |  903,040 |
+------------------+---------------+-----------------+-----------+
* Kritérium pro výši odměn a odvodů pojistného - obecně závazné předpisy (např. zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů; zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev).
* Kritérium pro výši ostatních provozních výdajů - celková částka 57,8 mil. Kč na provoz rozdělená dle počtu zastupitelů krajů.
* Kritérium pro výdaje na vybavení kanceláří - celková částka 16,7 mil. Kč rozdělená dle počtu zastupitelů krajů.
* Kritérium pro počet členů zastupitelstva - podle tří velikostních skupin krajů: 65 členů - Ostravský, Brněnský a Středočeský kraj, 55 členů - Ústecký, Olomoucký, Budějovický a Zlínský kraj, 45 členů - Plzeňský, Královéhradecký, Jihlavský, Pardubický, Liberecký a Karlovarský kraj.
* Kritérium pro počet uvolněných zástupců hejtmana - podle tří velikostních skupin krajů:
5 zástupců hejtmana v případě 65 zastupitelů,
3 zástupci hejtmana v případě 55 zastupitelů,
2 zástupci hejtmana v případě 45 zastupitelů.
** Kritérium pro zaměstnance delimitované k 1.1.2001 - průměrné roční výdaje na 1 převáděného zaměstnance určené jednotlivými resorty.
** Kritérium pro nově přijaté zaměstnance - průměrné roční výdaje na 1 zaměstnance ve výši 444 tis. Kč, určené MV ČR.
Příl.8
Postup pro stanovení výše příspěvku spojeného s výkonem státní správy
Příspěvek na výkon státní správy
Výše příspěvku na výkon státní správy pro každou obec v okrese se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.
Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:
+------------------------------+----------------------------------+
|     Působnost      |  Sazba v Kč na 100 obyvatel 1) |
+------------------------------+----------------------------------+
|obce 2)            |        1 230,- Kč     |
|               |                 |
|obce s působností matričního |                 |
|úřadu 2)           |        3 120,- Kč     |
|               |                 |
|obce s působností stavebního |                 |
|úřadu 2)           |        7 210,- Kč     |
|               |                 |
|obce s pověřeným obecním   |                 |
|úřadem 2)          |       11 550,- Kč     |
|               |                 |
|obce s působností okresního  |                 |
|úřadu 3)           |       11 010,- Kč     |
+------------------------------+----------------------------------+
------------------------------------------------------------------
1) Sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají
2) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3) § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech a § 10 zákona
  č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze
Příl.9
Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití
[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]
1.
Obecné podmínky
(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na
a) obnovu lesů poškozených imisemi,
b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,
c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,
d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,
e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,
f) hrazení bystřin,
g) podporu ohrožených druhů zvěře,
h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě,
i) ostatní hospodaření v lesích,
j) programy spolufinancované s fondy EU.
(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje
a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)
b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)
c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.
(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která
a) má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo
b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
(4) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.
(5) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu
a) na pozemcích podle odstavce 2 písm. a), územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,
b) na pozemcích podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,
c) na pozemcích podle odstavce 2 písm. c), kraji5), do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku.
(6) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.
(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.
(8) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí v jakém byly zaregistrovány, s výjimkou příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E a F, kde se postupuje podle stanovených kritérií a rozhoduje o příspěvku.
(9) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2.
(10) O projednání žádostí se pořizuje zápis.
(11) Žadatel je o výsledku projednání vyrozuměn podacím místem formou "Rozhodnutí". Kopii "Rozhodnutí" o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.6)
(12) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:
a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H a J po přiznání příspěvku,
b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,
c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.
(13) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.
(14) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.
(15) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.
(16) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek získán neoprávněně, provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, oznámí ten kdo kontrolu provádí písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.
(17) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku neprodleně vrátit a zaplatit penále ode dne připsání finančních prostředků na účet ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 12 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit podacímu místu a příslušnému finančnímu úřadu.
(18) Neoprávněně přijatou část příspěvku včetně penále odvede žadatel na účet stanovený příslušným finančním úřadem.
(19) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.7)
(20) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:
a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,
b) rodné číslo, popř. IČO,
c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,
d) předmět příspěvku,
e) výše poskytnutého příspěvku v roce 2001.
(21) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v "Rozhodnutí", požádá podací místo o jejich změnu, kterou zdůvodní a doloží specifikací změn dokumentace dokladů.
(22) U akcí, na něž byl příspěvek poskytnut podle písmen E a F, jejichž rozpočtová hodnota je vyšší než 1 mil. Kč, je žadatel povinen předložit dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce příslušnému podacímu místu, které vydalo "Rozhodnutí", ve lhůtě 6 měsíců ode dne dokončení stavby. Dokumentace musí obsahovat:
a) zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce stanovených v "Rozhodnutí",
b) kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu, u akcí na něž bylo vydáno stavební povolení,
c) zprávu z kontroly konané při jejím závěrečném vyhodnocení, provedené příslušným podacím místem, případně finančním úřadem,
d) formuláře "Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou" (dále jen "ISPROFIN") RA 80 až 82 8) o skutečnosti.
(23) Příslušné podací místo přezkoumá dokumentaci uvedenou v odstavci 22 a v případě, že
a) zprávy uvedené v odstavci 22 nebudou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a byly dodrženy stanovené závazné ukazatele akce, závěrečné vyhodnocení ukončí zápisem,
b) zprávy uvedené v odstavci 22 budou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo nebudou dodrženy závazné ukazatele, stanoví termín a postup k zabezpečení nápravy zjištěných nedostatků a závěrečné vyhodnocení ukončí po odstranění zjištěných nedostatků, případně jejich příčin. V tomto případě lze ukončit závěrečné vyhodnocení pouze se souhlasem Ministerstva financí.
2.
Příspěvky
A.
Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),
e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,
f) hnojení a vápnění lesních porostů.
Kritéria příspěvku:
- pásmo9) ohrožení A,
- pásmo ohrožení B.
Sazba příspěvku:

+----+----------------------------------------+----------------+--------+---------------------+
|Čís.|                    |  Technické  |    |    Sazba v   |
|řád.|      Předmět příspěvku      |  jednotky  |Indikace|  pásmu ohrožení  |
|  |                    |        |    +----------+----------+
|  |                    |        |    |   A  |  B   |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|1. |Přirozená obnova a umělá obnova síjí  |        | | | |     |     |
|  |- meliorační a zpevňující dřeviny10)  |   Kč/ha   |A |a |1 | 15 000 | 15 000  |
|  |- ostatní dřeviny            |   Kč/ha   |A |a |2 | 10 000 | 10 000  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|2. |Umělá obnova sadbou - první       |        | | | |     |     |
|  |- meliorační a zpevňující dřeviny    | Kč/sazenici  |A |b |1 |   12 |   12  |
|  |                    | Kč/poloodrostek|A |b |2 |   30 |   30  |
|  |                    | Kč/odrostek  |A |b |3 |   40 |   40  |
|  |- ostatní dřeviny            | Kč/sazenici  |A |b |4 |    8 |   8  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|3. |Umělá obnova sadbou - opakovaná     |        | | | |     |     |
|  |- meliorační a zpevňující dřeviny    | Kč/sazenici  |A |c |1 |    9 |   9  |
|  |- ostatní dřeviny            | Kč/sazenici  |A |c |2 |    7 |   7  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|4. |Ochrana mladých lesních porostů     |        | | | |     |     |
|  |- ochrana kultur proti buřeni      |   Kč/ha   |A |d |1 |  4 500 | 4 000  |
|  |- ochrana kultur proti zvěři      |   Kč/ha   |A |d |2 |  3 500 | 2 500  |
|  |- ochrana kultur proti klikorohu    |   Kč/ha   |A |d |3 |  1 000 |  700  |
|  |- ochrana kultur proti myšovitým    |   Kč/ha   |A |d |4 |  2 500 | 2 000  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|5. |Zřizování nových oplocenek o výšce   |        | | | |     |     |
|  |minimálně 160 cm za účelem zajištění  |        | | | |     |     |
|  |lesních porostů nebo jejich částí se  |        | | | |     |     |
|  |zastoupením melioračních a zpevňujících |        | | | |     |     |
|  |dřevin 30 % a vyšším          |   Kč/km   |A |e |1 | 70 000 | 70 000  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
|6. |Hnojení a vápnění lesních porostů    |        | | | |     |     |
|  |- letecké                |   Kč/ha   |A |f |1 |  6 000 | 4 000  |
|  |- pozemní                |   Kč/ha   |A |f |2 |  2 000 | 2 000  |
|  |- k jednotlivým sazenicím při výsadbě  |   Kč/ha   |A |f |3 |  2 000 | 2 000  |
+----+----------------------------------------+----------------+--+--+--+----------+----------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,11)
- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,12)
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar13) a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 20 % obnovované plochy,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,
- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově14) s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- list o původu použitých semen,16) respektive sazenic,17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 29.6.2001,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9.2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,
- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.
B.
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě,19)
- výchova lesních porostů:
e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,
f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Kritéria příspěvku:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky "Zařazení souborů lesních typů do skupin",
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) (lesy zvláštního určení),
- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, (lesy vojenské),
- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1.1.1999 (lesy restituční),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).
Zařazení souborů lesních typů do skupin:

+---------+-------------------------------------------------------+
| Skupina |         Soubory lesních typů         |
+---------+-------------------------------------------------------+
|  1.  | 9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M,|
|     | 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y,|
|     | 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z,|
|     | 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W,|
|     | 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S,|
|     | 1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y,|
|     | 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C           |
+---------+-------------------------------------------------------+
|  2.  | 7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R,|
|     | 3I, 3A, 2O, 1T, 1O, 1G, 0O             |
+---------+-------------------------------------------------------+
|  3.  | 8G, 7V, 7P, 7O, 7G, 7D, 7B, 6V, 6S, 6R, 6P, 6O, 6I,|
|     | 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A, 5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5L,|
|     | 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A, 4W, 4V, 4S, 4R,|
|     | 4P, 4O, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A, 3W, 3V, 3U, 3S,|
|     | 3O, 3L, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 2V, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B,|
|     | 1V, 1U, 1L, 1D, 0T, 0G               |
+---------+-------------------------------------------------------+
Sazba příspěvku:

+----+-----------------------+---------------+--------+---------------+------------------------------------------------+
|Čís.|            |  Technické  |    |Skupina souborů|                        |
|řád.| Předmět příspěvku  |  jednotky  |Indikace| lesních typů |         Lesy             |
|  |            |        |    +-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|  |            |        |    |  1. | 2.  |ochranné|zvl. určení|vojenské|restituční|hospod.|
|  |            |        |    +-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|  |            |        |    |  1  | 2  |  O  |   U   |  Z  |  R   |  H  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|1. |Přirozená obnova a   |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |umělá obnova síjí   |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |- meliorační a zpevňu- |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  | jící dřeviny     |   Kč/ha  |B |a |1 |12 000 | 12 000| 12 000 |  12 000 | 12 000 |  -   |12 000 |
|  |- hlavní dřeviny    |   Kč/ha  |B |a |2 |10 000 | 10 000| 10 000 |  10 000 | 10 000 |  -   |  -  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|2. |Umělá obnova sadbou - |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |první         |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |- meliorační a     |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  | zpevňující dřeviny  | Kč/sazenici  |B |b |1 |   9 |   9|   9 |    9 |   9 |  -   |   9 |
|  |            |Kč/poloodrostek|B |b |2 |  30 |   30|   30 |    30 |   30 |  -   |  30 |
|  |            | Kč/odrostek  |B |b |3 |  40 |   40|   40 |    40 |   40 |  -   |  40 |
|  |- hlavní dřeviny    | Kč/sazenici  |B |b |4 |   6 |   5|   6 |    4 |   6 |  -   |  - |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|3. |Umělá obnova sadbou - |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |opakovaná       |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |- meliorační a     |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  | zpevňující dřeviny  | Kč/sazenici  |B |c |1 |   - |   -|   - |    - |   - |  9   |  - |
|  |- hlavní dřeviny    | Kč/sazenici  |B |c |2 |   - |   -|   - |    - |   - |  7   |  - |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|4. |Zajištění lesních   |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |porostů        |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |- meliorační a     |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  | zpevňující dřeviny  |  Kč/ha    |B |d |1 |34 000 | 26 500| 34 000 |  14 000 | 34 000 |  -   |10 500 |
|  |- hlavní dřeviny    |  Kč/ha    |B |d |2 |20 000 | 16 000| 20 000 |  8 000 | 20 000 |  -   |  - |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|5. |Odstraňování lesních  |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |porostů v rámci    |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |rekonstrukce      |  Kč/ha    |B |e |1 |   - |   -| 10 000 |  10 000 | 10 000 |  -   |10 000 |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
|6. |Výchova lesních    |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |porostů do 40 let   |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |skutečného věku    |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  |- prořezávky      |  Kč/ha    |B |f |1 |   - |   -| 4 000 |  4 000 | 4 000 |  -   | 4 000 |
|  |- předmýtní úmyslná  |        | | | |    |    |    |      |    |     |    |
|  | těžba        |  Kč/ha    |B |f |2 |   - |   -| 3 200 |  3 200 | 3 200 |  -   | 3 200 |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+-------+-------+--------+-----------+--------+----------+-------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,
- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 20 % obnovované plochy,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,
- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
- příspěvek na zajištění lesních porostů se poskytuje i na porosty, na jejichž založení žadatel čerpal dotaci ve smyslu zásad23), za předpokladu, že neobdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,24) - při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 29.6.2001,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9.2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,
- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.
C.
Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
Předmět příspěvku:
a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,
c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů
.
Kritéria příspěvku:
- velikost celkového sdruženého majetku k 1.1.2001,
- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2001 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.
Sazba příspěvku:

+----+-----------------------+---------------+--------+------------------------------------------------+
|Čís.| Velikost sdruženého |  Technické  |    |                        |
|řád.| majetku v hektarech |  jednotky  |Indikace| Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků |
|  |            |        |    +---------+-----------+-------------+------------+
|  |            |        |    |do 5 ha | do 50 ha | do 150 ha | do 300 ha |
|  |            |        |    +---------+-----------+-------------+------------+
|  |            |        |    |  A   |   B   |   C    |   D   |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+------------+
|1. | od 150 do 500     |  Kč/ha   |C |a |1 | 300  |  150  |  100   |   -   |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+------------+
|2. | nad 500 a do 1000   |  Kč/ha   |C |b |1 | 350  |  200  |  150   |   50   |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+------------+
|3. | nad 1000       |  Kč/ha   |C |c |1 | 400  |  250  |  200   |  100   |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+------------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2001, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.
Podmínky přiznání příspěvku:
- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém majetku,
- minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,
- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v regionu, který je stanoven smlouvou o sdružení,
- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.
Žadatel:
- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,
- sdružení s právní subjektivitou.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
- smlouva o sdružení vlastníků lesa.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 30.3.2001.
D.
Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,
d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v lesním porostu.
Kritéria příspěvku:
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).
Sazba příspěvku:

+----+-----------------------+---------------+--------+-----------------------------------+
|Čís.| Předmět příspěvku  |  Technické  |    |                  |
|řád.|            |  jednotky  |Indikace|        Lesy        |
|  |            |        |    +---------+-----------+-------------+
|  |            |        |    |ochranné |zvl. určení|hospodářské |
|  |            |        |    +---------+-----------+-------------+
|  |            |        |    |  O   |   U   |   H    |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+
|1. | Vyklizování nebo   |        | | | |     |      |       |
|  | přibližování dříví  |        | | | |     |      |       |
|  | lanovkou [viz písm.  |        | | | |     |      |       |
|  | a)]          |  Kč/m3   |D |a |1 |   80 |    80 |    50  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+
|2. | Vyklizování nebo   |        | | | |     |      |       |
|  | přibližování dříví  |        | | | |     |      |       |
|  | koněm [viz písm. b)] |  Kč/m3   |D |b |1 |   30 |    30 |    20  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+
|3. | Vyklizování nebo   |        | | | |     |      |       |
|  | přibližování strojem |        | | | |     |      |       |
|  | [viz písm. c)]    |  Kč/m3   |D |c |1 |   30 |    30 |    20  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+
|4. | Likvidace klestu   |        | | | |     |      |       |
|  | štěpkováním nebo   |        | | | |     |      |       |
|  | drcením [viz písm. d)]|  Kč/ha   |D |d |1 | 12 000 |  12 000 |  12 000  |
+----+-----------------------+---------------+--+--+--+---------+-----------+-------------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).
Podmínky přiznání příspěvku:
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9.2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,
- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.
E.
Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa
Předmět příspěvku:
a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,
b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,25)
c) výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů při normální hladině, které jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a souvisí s úpravou vodního režimu v lesích,
d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,
e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.
Kritéria příspěvku:
- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,
- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,
- ostatní akce.
Výše příspěvku:
- 100 % přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen "HSV") a pomocnou stavební výrobu (dále jen "PSV") v souladu se schváleným rozpočtem,
- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Podmínky přiznání příspěvku:
- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,
- hospodárné využití prostředků,
- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,
- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy26) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,
- položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,
- formulář ISPROFIN,
- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 28.2.2001
- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,
- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
- do 31.5.2001 - ostatní akce.
Přechodná ustanovení:
- žádosti z roku 2000 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2.2001 platnost požadavku pro rok 2001 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2001 a aktualizovaných příloh s omezenou dobou platnosti (ISPROFIN, stavební povolení apod.), případně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2001, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 16.11.2001, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2002, a to za podmínky, že žadatel
a) sdělí písemně do 16.11.2001 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2001,
b) předloží do 31.1.2002 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 16.11.2001.
F.
Příspěvek na hrazení bystřin
Předmět příspěvku:
- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.
Kritéria příspěvku:
- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,
- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
- ostatní akce.
Výše příspěvku:
- 100 % přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným rozpočtem,
- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků,
- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.
Žadatel:
- správce vodního toku,27) který - vykonává právo hospodaření ve státních lesích,
- hospodaří v obecních lesích.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,
- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PSV s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,
- formulář ISPROFIN,
- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 28.2.2001
- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,
- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,
- do 31.5.2001 - ostatní akce.
Přechodná ustanovení:
- žádosti z roku 2000 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2.20001 platnost požadavku pro rok 2001 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2001 a aktualizovaných příloh s omezenou dobou platnosti (ISPROFIN, stavební povolení apod.), případně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,
- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2001, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 16.11.2001, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2002, a to za podmínky, že žadatel
a) sdělí písemně do 16.11.2001 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2001,
b) předloží do 31.1.2002 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené práce.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 16.11.2001.
G.
Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře
Předmět příspěvku:
a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo chov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,
b) oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.
Sazba příspěvku:

+----+---------------------------+---------------+--------+-------+
|Čís.| Předmět příspěvku    |  Technické  |    |    |
|řád.|              |  jednotky  |Indikace|Sazba |
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
|1. |Vypuštění nakoupených nebo |        | | | |    |
|  |odchovaných jedinců    |        | | | |    |
|  |ohrožených druhů zvěře [viz|        | | | |    |
|  |písm. a)]         |        | | | |    |
|  |- tetřev hlušec      |   Kč/kus  |G |a |1 | 14 000|
|  |- tetřívek obecný     |   Kč/kus  |G |a |2 | 11 000|
|  |- koroptev polní      |   Kč/kus  |G |a |3 |  200|
|  |- drop velký        |   Kč/kus  |G |a |4 | 20 000|
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
|2. |Oborní chov        |        | | | |    |
|  |- kozy bezoárové      |   Kč/kus  |G |b |1 | 1 500|
|  |- bílého jelena      |   Kč/kus  |G |b |2 | 2 500|
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31.3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu, určeného okresním úřadem28) u příspěvku podle písm. b).
Podmínky přiznání příspěvku:
podle písm. a)
- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,
- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1.11.2001 za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
podle písm. b)
- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu29) na rok 2001 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,
- vedení evidence chovných jedinců.
Žadatel:
- uživatel honitby.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- formulář ISPROFIN,
- rozhodnutí o výjimce30) [u příspěvku podle písm. a)],
- koncepce podpory ohroženého druhu [u příspěvků podle písm. a)],
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písm. a)],
- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písm. b)].
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 29.6.2001.
Termín předložení dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):
- do 16.11.2001.
H.
Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě
Předmět příspěvku:
- zpracování plánu v digitální formě.
Kritéria příspěvku:
- rozsah zpracování plánu v digitální formě.
Sazba příspěvku:

+----+---------------------------+---------------+--------+-------+
|Čís.| Předmět příspěvku    |  Technické  |    |    |
|řád.|              |  jednotky  |Indikace|Sazba |
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
|1. |numerická data plánu v   |        | | | |    |
|  |digitální formě      |  Kč/ha   |H |1 |1 | 150 |
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
|2. |numerická a grafická data |        | | | |    |
|  |plánu v digitální formě  |  Kč/ha   |H |2 |1 | 350 |
+----+---------------------------+---------------+--+--+--+-------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k LHP.
Podmínky přiznání příspěvku:
- platnost stávajícího plánu končí v roce 2000, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2000 alespoň jednoho z nich,
- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,
- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,
- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH") v platném znění, v rozsahu povinných položek IS LH,
- příspěvek nemůže být poskytnut na plán, na který byl poskytnut příspěvek v roce 2000.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- Průvodní list k LHP podle vzoru v části 3.,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- formulář ISPROFIN.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 28.9.2001.
I.
Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích
Předmět příspěvku:
a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,
b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),
c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).
Výše příspěvku:
- 100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,
- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,
- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,
- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,
- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby,
- formulář ISPROFIN,
- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 31.5.2001,
- na kalamity do 1.11.2001.
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:
- do 30.11.2001.
J.
Příspěvek na programy spolufinancované s fondy EU
Předmět příspěvku:
- programy EU související s lesním hospodářstvím.
Výše příspěvku:
- do 100 % přímých nákladů snížených o příspěvek z fondu EU.
Podmínky přiznání příspěvku:
- hospodárné využití prostředků.
Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:
- předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se smlouvou do 3 měsíců po ukončení akce,
- pokud žadatel poskytnutý příspěvek nevyčerpá, vrátí příslušnou část a případné penále se nevyměřuje.
Žadatel:
- předkladatel programu.
Obsah žádosti:
- žádost podle vzoru v části 3.,
- formulář ISPROFIN,
- smlouva s pověřenou agenturou,
- schválený projekt.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- do 29.6.2001.
3.
Vzory žádostí
1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) § 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).
1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
5) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
6) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
7) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
8) Finanční zpravodaj č. 3/2000, "Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou".
9) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
10) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
11) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
12) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
13) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
14) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.
15) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
16) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
17) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
18) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
19) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu Ministerstvem zemědělství (pro roky 1994 - 1997 včetně).
24) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
25) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky. Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
26) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29) § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.