Stavovský předpis ze dne 1.5.2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

1.5.2001 | Sbírka:  EK01/2001 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Pasivní derogace: EK02/2001
EK01/2001
Stavovský předpis
Exekutorské komory České republiky
ze dne 1. května 2001,
kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
Změna: EK02/2001
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 126 a 127 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"):
§ 1
Základní ustanovení
Exekutorská komora České republiky (dále jen "Komora") podle § 10 zákona vyhlašuje a organizuje výběrové řízení na obsazení exekutorského úřadu vždy, uvolní-li se exekutorský úřad nebo je-li zřízen nový exekutorský úřad ministrem spravedlnosti (dále jen "ministr").
Vyhlášení výběrového řízení
§ 2
(1) Prezídium Komory (dále jen "prezídium") vyhlásí výběrové řízení nejpozději do jednoho měsíce od uvolnění exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů, do jednoho měsíce poté, co ministr oznámí Komoře zřízení nového exekutorského úřadu. Rozhodnutí prezídia o vyhlášení výběrového řízení se považuje za uskutečnění výběrového řízení podle § 10 odst. 2 zákona.
(2) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:
a) datum a místo jednání výběrové komise (dále jen "komise") podle § 8,
b) označení exekutorského úřadu, který má být obsazen,
c) podmínky zařazení do výběrového řízení podle § 9 zákona,
d) místo, kde Komora přijímá přihlášky do výběrového řízení (dále jen "přihláška"),
e) lhůtu k podání přihlášky,
f) výši účastnického poplatku za podání přihlášky,
g) místo, kde lze nahlédnout do tohoto stavovského předpisu.
(3) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení se dvakrát zveřejní obvyklým způsobem nejméně ve dvou sdělovacích prostředcích s celostátní působností. Druhé zveřejnění následuje nejdříve pět a nejpozději sedm dní po prvním zveřejnění. Doba od druhého zveřejnění do jednání výběrové komise podle § 8 musí činit nejméně čtyři týdny.
(4) Lhůta k podání přihlášky činí nejméně 14 dní ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení. Jednání komise podle § 8 se koná nejdříve 6 týdnů a nejpozději 8 týdnů od vydání rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení.
(5) Mají-li se obsadit dva nebo více exekutorských úřadů, lze konat výběrová řízení ve stejném termínu před stejnou komisí, avšak samostatně pro každý exekutorský úřad.
(6) Náklady spojené s vyhlášením a organizací výběrového řízení hradí Komora.
(7) Prezídium o vyhlášení výběrového řízení uvědomí ministra.
§ 3
(1) Do výběrového řízení se může přihlásit ve lhůtě, která je určena Komorou k podání přihlášky, každý, kdo splňuje podmínky podle § 9 zákona.
(2) Uchazeč se stává účastníkem výběrového řízení (dále jen "účastník") podáním přihlášky.
§ 4
Přihláška do výběrového řízení
(1) Přihláška obsahuje:
a) jméno, příjmení a bydliště uchazeče,
b) datum narození uchazeče a jeho rodné číslo,
c) označení exekutorského úřadu, který se uvolnil nebo který byl nově zřízen (dále jen "neobsazený exekutorský úřad"), jehož se přihláška týká.
(2) Ke zjištění podmínek podle § 9 odst. 1 zákona musí uchazeč spolu s přihláškou předložit tyto přílohy:
a) originál nebo ověřenou kopii dokladu o získání úplného vysokoškolského vzdělání podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) doklad o délce dosavadní právní praxe, případně žádost o započtení jiné právní praxe podle § 9 odst. 2 zákona,
d) doklad o složení exekutorské zkoušky nebo doklad o složení jiné zkoušky dle § 9 odst. 3 zákona,
e) doklad o zaplacení účastnického poplatku.
(3) Je-li uchazečem exekutor, předkládá s přihláškou pouze přílohu uvedenou v odstavci 2 písm. e).
(4) Je-li uchazečem exekutorský kandidát (dále jen "kandidát"), předkládá s přihláškou pouze přílohy uvedené v odstavci 2 písm. c) a e) a doklad o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů Komory.
Komise
§ 5
(1) Komise je pětičlenná a její členové jsou jmenováni prezídiem z řad exekutorů.
(2) Členové komise zvolí z řad členů komise předsedu a místopředsedu komise.
(3) Náhradníka za člena komise určí prezident Komory (dále jen "prezident"). Náhradník nastupuje na místo kteréhokoliv člena komise na dobu, po níž se člen nemůže účastnit jednání komise. Po dobu zastupování je náhradník členem komise. Předsedu komise zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda komise.
(4) Členové prezídia, zaměstnanci Komory a jmenovaní členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, kdo byl jmenován členem komise a o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s činností komise.
§ 6
(1) Komise přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální náležitosti a zda účastníci splňují podmínky podle § 9 zákona. O započtení jiné právní praxe do exekutorské praxe maximálně v rozsahu 2 let podle § 9 odst. 2 zákona rozhoduje prezídium po vyjádření Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") nejpozději do sedmi dnů přede dnem jednání komise.
(2) Účastníkům, kteří nesplnili zákonem stanovené podmínky, a těm, jejichž přihláška nesplnila předepsané obsahové a formální náležitosti, komise písemně oznámí, že byli vyřazeni z výběrového řízení, a uvede důvody, pro které se tak stalo, a současně jim vrátí zaplacený účastnický poplatek.
(3) Účastníkům, kteří splnili zákonem stanovené podmínky a jejichž přihláška splnila předepsané obsahové a formální náležitosti, komise nejpozději do pátého dne přede dnem jednání komise zašle písemnou pozvánku.
Řízení před komisí a jednání komise
§ 7
(1) Řízení před komisí je neveřejné.
(2) Jednání komise musí být přítomni všichni členové komise. Jednání komise řídí její předseda.
(3) V případě hlasování se žádný člen komise nesmí zdržet hlasování.
(4) Kromě členů komise a účastníka je jednání komise přítomen pouze zapisovatel. Zapisovatelem může být jen zaměstnanec Komory, pokud jeho funkci nevykonává některý z členů komise.
(5) Jednání před komisí se koná, i když byl do výběrového řízení zařazen jediný účastník.
§ 8
(1) Účastníci přistupují před komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.
(2) Účastník prokáže komisi občanským průkazem svou totožnost, vyjádří své důvody k podání přihlášky a svůj záměr, jak zajistí chod neobsazeného exekutorského úřadu, a stručně popíše svoji dosavadní právní praxi.
(3) Poté mohou členové komise účastníkovi klást doplňující otázky, jejichž cílem je prověřit míru způsobilosti účastníka ke jmenování exekutorem a k výkonu exekuční činnosti.
(4) Členové komise účastníkovi dále položí teoretické a praktické otázky spojené zejména:
a) s výkonem exekuční a další činnosti podle zákona, prováděcích předpisů a stavovských předpisů Komory, a
b) s právními obory, které s výkonem exekuční a další činnosti soudních exekutorů přímo souvisejí.
(5) Právními obory podle odstavce 4 písm. b) se rozumí ústavní právo, soukromé právo hmotné, právní úprava občanského soudního řízení, právní úprava nuceného výkonu rozhodnutí a právní úprava konkursu a vyrovnání.
§ 9
(1) Po skončení jednání komise přidělí každý člen komise podle svého vlastního hodnocení jednotlivým účastníkům bodové ohodnocení v rozmezí 0 až 10 bodů a toto ohodnocení předá v písemné formě předsedovi komise.
(2) Předseda komise sečte u každého účastníka počet bodů a písemná sdělení jednotlivých členů komise o počtu přidělených bodů připojí k protokolu o průběhu výběrového řízení (dále jen "protokol") jako jeho přílohu.
§ 10
(1) Bezprostředně po jednání komise podle § 8 sestaví komise podle součtu bodů listinu s pořadím účastníků, ve které na první místo zařadí účastníka, který obdržel nejvyšší počet bodů, a na další místa účastníky sestupně podle počtu dosažených bodů. Získají-li dva nebo více účastníků stejný počet bodů, určuje se pořadí účastníků podle odstavců 2 a 3.
(2) V případě rovnosti počtu bodů dvou nebo více účastníků na některém z míst rozhodne komise tajným hlasováním o tom, kterému z účastníků s rovným počtem bodů bude ponecháno místo v pořadí účastníků a kteří budou zařazeni na místo následující. Místo v pořadí je ponecháno účastníku, který získal většinu hlasů. Pokud žádný z účastníků nezískal většinu hlasů, koná se druhé kolo hlasování, do něhož postupují dva účastníci, kteří získali největší počet hlasů. Po hlasování v druhém kole je místo v pořadí ponecháno účastníkovi, který získal většinu hlasů. Pokud v prvním kole nezíská žádný účastníků většinu hlasů a nelze určit dva účastníky, kteří mají největší počet hlasů, rozhoduje se o tom, komu má být ponecháno místo v pořadí, losem. Ostatní účastníci se stejným počtem hlasů jsou zařazeni na následující místo. Tento postup se opakuje, dokud není pořadí účastníků se stejným počtem hlasů určeno.
(3) Místa účastníků s nižším počtem dosažených bodů se příslušným způsobem přečíslují.
§ 11
(1) O průběhu výběrového zřízení pořizuje komise protokol. Protokol podepisují všichni členové komise a zapisovatel.
(2) V protokolu se zejména uvedou:
a) jména členů komise,
b) jméno zapisovatele,
c) abecední seznam účastníků a pořadí, v jakém předstoupili před komisi,
d) počty bodů přidělené každému účastníku,
e) jméno účastníka, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě, popřípadě skutečnost, že dva nebo více účastníků dosáhli shodně nejvyššího počtu bodů.
(3) Dojde-li ke hlasování podle § 10 odst. 2, uvedou se v protokolu výsledky postupu podle tohoto ustanovení a k protokolu se připojí hlasovací lístky v uzavřené obálce jako jeho příloha.
(4) Předseda komise do tří pracovních dnů od jednání komise podle § 8 a sestavení listiny s pořadím účastníků předá tuto listinu s protokolem, jeho přílohami a další dokumentaci o výběrovém řízení prezídiu.
(5) Prezídium vydá do tří pracovních dnů od předání listiny rozhodnutí o tom, který účastník se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě a kteří uchazeči uspěli tak,ž e splňují předpoklady na jejich jmenování, s uvedením jejich pořadí. Prezídium se nemůže odchýlit od pořadí účastníků uvedeného v listině podle § 10.
(6) Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezídia podle odstavce 5.
Návrh na jmenování exekutora do neobsazeného exekutorského úřadu
§ 12
(1) Do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení prezídium podle § 10 odst. 1 zákona písemně navrhne ministrovi, aby jmenoval exekutorem do neobsazeného exekutorského úřadu účastníka, o kterém prezídium rozhodlo, že se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě. K návrhu připojí rozhodnutí vydaná podle § 11 odst. 5.
(2) Návrh na jmenování musí obsahovat:
a) označení neobsazeného exekutorského úřadu, jehož se výběrové řízení týkalo,
b) údaj o tom, že návrh je předkládán na základě výběrového řízení,
c) údaj o tom, kdy bylo konáno výběrové řízení,
d) jméno, příjmení, případně titul a dále datum narození, rodné číslo a bydliště navrhovaného účastníka.
(3) K návrhu musí být připojen úředně ověřený opis protokolu a přílohy uvedené v § 4 odst. 2 písm. b), c) a d), není-li navrhovaný účastník exekutorem nebo kandidátem. Je-li navrhovaný účastník kandidátem, musí být připojen úředně ověřený opis protokolu, přílohy uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a výpis ze seznamu exekutorských kandidátů Komory.
(4) Prezídium sdělí účastníkům výběrového řízení výsledky výběrového řízení písemně do 15 dnů od rozhodnutí podle § 11 odst.5.
§ 13
Evidence výběrových řízení
(1) Komora o výběrovém řízení vede spis označený spisovou značkou, která sestává z písmen VŘ a pořadového čísla výběrového řízení v daném kalendářním roce lomeného posledními dvěma číslicemi letopočtu.
(2) Spis obsahuje zejména:
a) zprávu o uvolnění nebo zřízení exekutorského úřadu,
b) rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení,
c) přihlášky s přílohami podle § 4 odst. 2 a u účastníka navrženého ke jmenování úředně ověřené opisy příloh, které byly s návrhem postoupeny ministrovi,
d) usnesení prezídia o jmenování členů komise,
e) určení náhradníka za člena komise prezidentem,
f) usnesení komise o zvolení předsedy a místopředsedy komise,
g) jméno zapisovatele,
h) abecední seznam účastníků a pořadí, v jakém předstoupili před komisi,
i) protokol,
j) listinu s pořadím účastníků,
k) rozhodnutí prezídia podle § 11 odst. 5,
l) návrh na jmenování exekutora.
Přechodná ustanovení
§ 14
Na postup podle § 132 zákona se vztahují ustanovení tohoto předpisu týkající se započtení jiné právní praxe podle § 9 odst. 2 zákona.
§ 15
Zvláštní ustanovení pro postup Ministerstva spravedlnosti
(1) Na výběrové řízení vyhlášené a organizované ministerstvem do zahájení činnosti Komory se použije tento stavovský předpis, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Předsedu, místopředsedu, členy komise a jejich náhradníka jmenuje ministr.
(3) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení se dvakrát zveřejní nejméně ve třech sdělovacích prostředcích s celostátní působností. Druhé zveřejnění následuje nejdříve deset a nejpozději čtrnáct dní po prvním zveřejnění.
(4) Jednání komise s účastníky o obsazení neobsazeného exekutorského úřadu se koná nejdříve 8 týdnů od vydání rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení.
(5) Mají-li se obsadit dva nebo více exekutorských úřadů v obvodu jednoho okresního soudu, koná se výběrové řízení
a) způsobem podle § 2 odst. 5 nebo
b) společně pro všechny exekutorské úřady v obvodu téhož okresního soudu, jež mají být v tomto výběrovém řízení obsazeny.
(6) Postupuje-li ministerstvo podle odstavce 5 písm. b),
a) obsahuje přihláška namísto údaje podle § 5 odst. 1 písm. c) označení sídla okresního soudu, v jehož obvodu bude mít sídlo exekutorský úřad, jejž se přihláška týká,
b) obsahuje návrh na jmenování exekutora doporučení ministrovi, aby v obvodu okresního soudu, pro nějž se konalo výběrové řízení, jmenoval do exekutorských úřadů ty účastníky, kteří ve výběrovém řízení uspěli tak, že splňují předpoklady na své jmenování, a umístili se na prvním a následujících místech podle počtu obsazovaných exekutorských úřadů.
(7) O způsobu konání výběrového řízení podle odstavce 5 rozhoduje ministr.
(8) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:
a) datum zahájení výběrového řízení a místo jednání komise,
b) označení exekutorského úřadu, který má být obsazen, nebo uvedení obvodu okresního soudu, pokud se výběrové řízení koná společně pro všechny exekutorské úřady v obvodu téhož okresního soudu,
c) podmínky zařazení do výběrového řízení podle § 9 zákona,
d) místo, kde ministerstvo přijímá přihlášky do výběrového řízení,
e) lhůtu pro podání přihlášky,
f) místo, kde lze nahlédnout do tohoto stavovského předpisu.
(9) Podal-li účastník přihlášku k obsazení několika exekutorských úřadů se sídlem v obvodech okresních soudů v působnosti téhož krajského soudu, podrobí se výběrovému řízení před komisí pouze jednou. Výsledek řízení je platný pro výběrová řízení k obsazení všech dalších exekutorských úřadů v obvodu tohoto krajského soudu, k jejichž obsazení podal účastník přihlášku, konaných po výběrovém řízení, k němuž se účastník dostavil.
(10) Účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k výběrovému řízení před komisí, nemá nárok na konání výběrového řízení v náhradním termínu.
(11) Ustanovení tohoto stavovského předpisu o účastnickém poplatku se nepoužijí.
§ 16
Závěrečné ustanovení
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem 1. května 2001.
ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bureš, v. r.