Metodické opatření ze dne 4.1.2001 používání vzorů povinných hlášení v roce 2001

4.1.2001 | Sbírka:  ÚZIS/MK-172/283/2000 | Částka:  1/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ÚZIS/MK-172/283/2000
POUŽÍVÁNÍ VZORŮ POVINNÝCH HLÁŠENÍ V ROCE 2001
Ref.:
Mgr. L. Horová,
tel.: 24972717
Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou dále uvedená povinná hlášení (tiskopisy NZIS). Povinnost podávání těchto hlášení vyplývá z resortních předpisů a z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je sestaven na každý rok na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Proto Ministerstvo zdravotnictví každoročně vydává seznam platných povinných hlášení v metodickém návodu "Používání vzorů povinných hlášení".
Povinnost používat tato povinná hlášení mají bez výjimky všechna zdravotnická zařízení.
1.
Povinná hlášení, která jsou součástí Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví v roce 2001
(viz Sbírka zákonů ČR, Ročník 2000, částka 109 - Opatření ČSÚ, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001 - dále jen "P'2001. Pro zpravodajské jednotky, v "P'2001" uvedené, jsou statistická zjišťování povinná.
+------------------------+---------------------+-------------------+
|   Název hlášení   |   Číslo NZIS   |  Právní norma  |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|* Hlášení vzniku    |           |- Zákon č. 89/1995 |
|zdravotnického zařízení |(008 6, 009 6, 010 5)| Sb., § 10 - Z(MZ)|
|            |           | 1-99       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|* Statistické hlášení  |           |- Zákon č. 89/1995 |
| příčin a okolností  |           | Sb., § 10 - Z(MZ)|
| dokonané sebevraždy  |(014 0)       | 2-99       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|* Hlášení hospitalizace |(002 5)  1)     |- Zákon č. 89/1995 |
|            |           | Sb., § 10 - Z(MZ)|
|            |           | 3-12       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|* Statistické hlášení - |           |- Zákon č. 89/1995 |
| Zpráva o rodičce   |(020 2)  1)     | Sb., § 10 - Z(MZ)|
|            |           | 4-12       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|V Statistické hlášení - |           |- Zákon č. 89/1995 |
| Zpráva o novorozenci |(021 3)  1)     | Sb., § 10 - Z(MZ)|
|            |           | 5-12       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
|* Statistické hlášení - |           |- Zákon č. 89/1995 |
| Vrozená vada plodu  |           | Sb., § 10 - Z(MZ)|
| nebo dítěte      |(015 4)       | 6-12       |
+------------------------+---------------------+-------------------+
Formuláře statistických zjišťování jsou poskytovány podle § 15 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb. Náklady spojené s plněním zpravodajských povinností nese zpravodajská jednotka sama (viz § 15 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb.).
2.
Povinná hlášení vyplývající z resortních předpisů:
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|   Název hlášení    |   Číslo NZIS   |   Právní norma   |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Povinné hlášení     |           |- Instrukce MZ     |
| tuberkulózy a ostatních |           | ČSR, FMNO, FMV,    |
| mykobakterióz      |(011 3)       | MV ČSR a MS ČSR    |
|             |           | č. 1/1986 Věstníku  |
|             |           | vlády pro NV, o    |
|             |           | klasifikaci      |
|             |           | tuberkulózy a     |
|             |           | jiných mykobakterióz |
|             |           | a o poskytování    |
|             |           | dispenzární péče   |
|             |           | v oboru tuberkulózy  |
|             |           | a respiračních    |
|             |           | nemocí        |
|* Kontrolní hlášení    |           |            |
| tuberkulózy a      |           |            |
| ostatních        |           | Vyhláška MZ ČR    |
| mykobakterióz      |(012 3)       | č. 225/1996 Sb.    |
|* Hlášení o změně     |           | Vyhláška       |
| údajů u osob v RT    |(013 2)       | č. 440/2000 Sb.    |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení pohlavní    |           | Závazné opatření   |
| nemoci         |(017 2)       | MZ ČSR č. 30/1968   |
|             |           | Věstníku MZ (reg.   |
|             |           | v částce 51/1968 Sb. |
|             |           |- Vyhláška MZ ČR    |
|             |           | č. 225/1996 Sb.    |
|             |           |- Zákon         |
|             |           | č. 258/2000 Sb.    |
|             |           |- Vyhláška       |
|             |           | č. 440/2000 Sb.    |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Žádost o umělé     |           |- Zákon ČNR       |
| přerušení        |           | č. 66/1986 Sb.    |
| těhotenství (UPT),   |           |- Vyhláška MZ ČSR    |
| hlášení potratu a    |           | č. 75/1986 Sb.    |
| mimoděložního      |           |- Vyhláška MZ ČSR    |
| těhotenství       |(018 1)  1)     | 11/1988 Sb.      |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení o úmrtí     |           |- Vyhláška MZ ČSR    |
| ženy v těhotenství   |(019 0)       | č. 11/988 Sb.,    |
|             |           |- Metodický návod    |
|             |           | č. 7/1997 Věst.    |
|             |           | MZ, o postupu     |
|             |           | zdravot. zařízení   |
|             |           | při podávání     |
|             |           | povinných hlášení   |
|             |           | případů mateřských  |
|             |           | úmrtí         |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení novotvaru    |(022 3)  1)     |- Výnos MZ ČSR     |
|* Kontrolní hlášení    |(027 0)  1)     | č. 3/1989 Věst. MZSV |
| novotvaru        |           | ČSR, o dispenzární  |
|             |           | péči o nemocné s   |
|             |           | přednádorovými    |
|             |           | stavy a novotvary   |
|             |           | a o povinném     |
|             |           | hlášení novotvarů   |
|             |           | (reg. v částce    |
|             |           | 19/1988 Sb.)     |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení infekční    |           |- Vyhláška MZ ČSR    |
| nemoci         |(023 0)  1)     | č. 91/1984 Sb., ve  |
|             |           | znění vyhlášky    |
|             |           | MZSV ČSR       |
|             |           | č. 204/1988     Sb.    |
|             |           |- Vyhláška MZ ČR    |
|             |           | č. 225/1996 Sb.    |
|             |           |- Zákon         |
|             |           | č. 248/2000 Sb.    |
|             |           |- Vyhláška       |
|             |           | č. 440/2000 Sb.    |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení         | (024 1)       |- Nařízení vlády    |
|- nemoci z povolání    |           | č. 290/1995 Sb.,   |
|- ohrožení nemocí z    |           | kterým se stanoví   |
| povolání        |           | seznam nemocí z    |
|             |           | povolání       |
|             |           |- Zákon         |
|             |           | č. 48/1997 Sb.    |
|             |           |- Zákon         |
|             |           | č. 258/2000 Sb.    |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|* Hlášení         |(026 0)       |- Zákon         |
| pozitivního       |           | č. 258/2000 Sb.    |
| výsledku        |           |- Vyhláška       |
| mykobakteriologického  |           | č. 440/2000 Sb.    |
| vyšetření        |           |            |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|+ Hlášení         |(028 0)       |- Usnesení vlády    |
| metadonové       |           | č. 111/1998 ke    |
| substituční léčby    |           | Koncepci a programu  |
| a detoxikační      |           | protidrogové     |
| léčby          |           | politiky vlády    |
|+ Hlášení o ukončení   |(029 0)       |- Metodické       |
| a změně metadonové   |           | opatření č. 5     |
| léčby          |           | "Standard substituční |
|             |           | léčby" (Věstník MZ,  |
|             |           | Částka 6, Ročník   |
|             |           | 2000)         |
+--------------------------+---------------------+------------------------+
|+ Formulář pro      |(050 0)       |- Zákon         |
| registraci       |           | č. 123/2000 Sb.,   |
| právnických a      |           | o zdravotnických   |
| fyzických osob     |           | prostředcích a o   |
|             |           | změně některých    |
|             |           | souvisejících     |
|             |           | zákonů        |
|+ Formulář pro      |(051 0)       |            |
| registraci       |           |            |
| zdravotnických     |           |            |
| prostředků       |           |            |
|+ Formulář I       |(052 0)       |- Vyhláška č. 501/   |
| pro první hlášení    |           | 2000 Sb., kterou   |
| nežádoucí příhody    |           | se stanoví formy,   |
|+ Formulář II       |(053 0)       | způsoby ohlašování  |
| pro závěrečné      |           | nežádoucích příhod  |
| hlášení nežádoucí    |           | zdravotnických    |
| příhody navažující   |           | prostředků, jejich  |
| na formulář pro     |           | evidování, šetření  |
| první hlášení      |           | a vyhodnocování,   |
|             |           | dokumentace a její  |
|             |           | uchovávání a     |
|             |           | následné sledování  |
|             |           | s cílem předcházení  |
|             |           | vzniku nežádoucích  |
|             |           | příhod,        |
|             |           | zejména jejich    |
|             |           | opakování       |
|+ Formulář hlášení    |(054 0)       |- Vyhláška č.      |
| o klinických      |           | 316/2000 Sb., kterou |
| zkouškách        |           | se stanoví náležitosti|
|             |           | závěrečné zprávy o  |
|             |           | o klin. hodnocení   |
|             |           | zdravotnických    |
|             |           | prostředků      |
|+ Formulář pro      |(055 0)       |- Nařízení vlády    |
| registraci informací  |           | č. 180/1998 Sb.,   |
| vztahujících se     |           | kterým se stanoví   |
| k certifikaci      |           | technické požadavky  |
| zdravotnických     |           | na prostředky     |
| prostředků       |           | zdravotnické techniky,|
|             |           | ve znění pozdějších  |
|             |           | předpisů       |
|+ Formulář pro      |(056 0)       |- § 114 bod 15     |
| registraci       |           | zákon č. 258/2000 Sb. |
| diagnostických     |           |            |
| zdravotnických     |           |            |
| prostředků in      |           |            |
| vitro          |           |            |
+--------------------------+---------------------+------------------------+

Poznámka k označení povinných hlášení:
* bez změny proti roku 2000
+ nově zavedené povinné hlášení v roce 2001
V změna proti roku 2000
3.
Objednání tiskopisů:
Povinná hlášení označená1) si objednává a hradí zdravotnické zařízení.
Takto označené tiskopisy lze objednat u tiskáren:
+---------------+--------------------------+-------------------+
|   Firma   |      Adresa     |   Spojení   |
+---------------+--------------------------+-------------------+
|SEVT, a. s.  |Odbytové středisko,    |Tel: 02/8551711,  |
|        |Pekařova 4, 181 06 Praha 8|fax: 02/8553422  |
+---------------+--------------------------+-------------------+
|DITIS, s. r. o.|Oldřichovice 24, PS 31,  |Tel./fax:     |
|        |562 06 Ústí nad Orlicí  |0465/524027, 524091|
+---------------+--------------------------+-------------------+
|ČIHÁK - tisk  |Štěrboholská 21, 102 00  |Tel./fax: 727054451|
|        |Praha 10         |          |
+---------------+--------------------------+-------------------+
Tiskopisy NZIS 028 0 a 029 0 jsou k dispozici na určených zdravotnických zařízeních.
Tiskopisy NZIS 050 0, 051 0, 052 0, 053 0, 054 0, 055 0 a 056 0 jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz (Útvary/Odbor farmacie a regulace léčiv; oddělení farmacie a zdravotnických prostředků).
Ostatní tiskopisy obdrží příslušná zdravotnická zařízení zdarma od zpracovatelů dat.
Údaje z povinných hlášení pro NZIS, v předepsaném datovém rozhraní, mohou zdravotnická zařízení předávat i v elektronické podobě na magnetickém médiu.
4.
Národní zdravotnický informační systém
Za program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví a za realizaci NZIS je zodpovědný Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).
Po převzetí hlášení ze zdravotnického zařízení zpracovatelé dat, tj.: MZ? ÚZIS ČR, Státní zdravotní ústav, Krajské hygienické stanice a Státní ústav pro kontrolu léčiv, zodpovídají za ochranu dat ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Platné vzory tiskopisů NZIS jsou na každém pracovišti ÚZIS ČR.
V Praze dne 4. 1. 2001
MUDr. Antonín Malina, v. r.
náměstek ministra zdravotnictví