Vyhláška ze dne 22.12.2000 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

12.1.2001 | Sbírka:  16/2001 Sb. | Částka:  4/2001ASPI
16/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 22. prosince 2000
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků
Změna: 535/2002 Sb.
Změna: 544/2004 Sb.
Změna: 22/2007 Sb.
Změna: 377/2008 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada").
§ 2
Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí účetní výkazy, finanční výkazy a doplňující údaje.
§ 3
Účetní výkazy
(1) Účetními výkazy jsou
a) rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
(2) Účetní výkazy sestavují
a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí,
b) podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.
§ 4
Finanční výkazy
(1) Finančními výkazy jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, včetně komentáře,
c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.
(2) Finanční výkazy sestavují
a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,
b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí,
c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.
§ 5
Doplňující údaje
(1) Doplňujícími údaji jsou
a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu,
c) přehled rozpočtových opatření,
d) příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".
(2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol.
§ 6
Způsob a termíny předkládání údajů
(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.
(2) Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2.
(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí stanovuje příloha č. 3.
(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.
Rozsah a způsob sestavení údajů
§ 7
(1) Rozsah a způsob sestavení účetních výkazů stanovuje zvláštní právní předpis.1)
(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů
a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,
b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,
c) přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7,
d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.
(3) Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů stanovuje příloha č. 8.
§ 8
(1) Finanční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí předkládaných v závěru roku (období 12) se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí.
(2) Údaje všech výkazů uvedených v odstavci 1 jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi za období 12 jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.
§ 9
(1) Pro účely sledování hodnocení plnění státního rozpočtu se stanovuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí, tj. tak, aby poskytnutí i přijetí dotací a půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.
(2) K zajištění sledování finančních toků dotací a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok, a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předchozího. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.
§ 10
Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příloha 1
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi a státními fondy
1. Organizační složky státu předkládají zřizovateli
1.1 čtvrtletně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
b) přehled rozpočtových opatření;
1.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad;
1.3 ročně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu);
1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.
2. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli
2.1 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
3. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací; komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.
4.1 čtvrtletně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
b) přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,
c) přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance";
4.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad;
4.3 ročně
a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu),
b) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování;
4.4 měsíčně
výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.
5. Státní fondy předkládají Ministerstvu financí
5.1 čtvrtletně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů;
5.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
6. Způsob předložení údajů zřizovateli
a) organizační složky státu a příspěvkové organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví;
b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.
7. Pro zajištění předložení údajů Ministerstvu financí správce kapitoly zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem
a) výkazů za jednotlivé organizační složky státu,
b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.
8. Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí
a) předání sumáře za kapitolu celkem v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a ve dvou vyhotoveních opisu sumáře za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem; Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji správci kapitoly, který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předaných údajů a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí;
b) předání datového souboru údajů rozpočtových opatření podle přílohy č. 3 (podle § 25 odst. 10 a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
c) předání datových souborů s údaji výkazů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací včetně zrušených provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému k zařazení do centrální databáze podle přílohy č. 4, a to do dvou dnů po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem příslušným odborem Ministerstva financí;
d) předání datových souborů s údaji přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, případně jejich sumáře podle přílohy č. 3; správce kapitoly potvrdí opis zpracovaného sumáře za kapitolu a v jednom vyhotovení předá příslušnému odboru Ministerstva financí.
9. Správce kapitoly dále předává Ministerstvu financí v komentáři k finančnímu výkazu rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Předložením údajů Ministerstvu financí státním fondem se rozumí předložení výkazu v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a ve dvou vyhotoveních opisu schválených a podepsaných statutárním zástupcem fondu příslušným odborům Ministerstva financí.
11. Pro předání datového souboru státním fondem platí ustanovení přílohy č. 3 s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:
502 Státní fond životního prostředí ČR
504 Státní fond kultury ČR
505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
506 Státní fond dopravní infrastruktury
507 Státní fond rozvoje bydlení
511 Státní zemědělský intervenční fond
12. Státní fondy předkládají přehled rozpočtových opatření pouze v elektronické podobě, opis se nepředkládá.
13. Termíny předložení údajů:
a) sumáře za kapitolu celkem a výkazy státního fondu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;
b) výkazy jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací se předkládají do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí;
c) sumáře finančních výkazů za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 31. březnem, pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak; pro předložení finančních výkazů s rozpisem schváleného rozpočtu za jednotlivé organizační složky státu platí ustanovení odst. b);
d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;
e) pro předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku s tím, že datový soubor s údaji části IX. "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" sumáře finančního výkazu za kapitolu bude předložen Ministerstvu financí ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3 nejpozději do 20. ledna;
f) datový soubor údajů části IX. sumáře finančního výkazu za kapitolu za období leden až listopad bude předložen Ministerstvu financí nejpozději poslední pracovní den před 15. prosincem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3;
g) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.
14. Ministerstvo financí poskytuje
a) všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím vybrané banky v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí", a to po 10. dni následujícího měsíce;
b) všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v písmenu a) doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.
15. Ministerstvo financí neprodleně předává správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.
16. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.
17. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu zodpovídá za jejich správnost, to znamená, že zabezpečí, aby ve stanoveném termínu byly předkládány správné údaje po provedení všech kontrol a po případných opravách.
Příloha 2
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí
1. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli
čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
2. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejbližším stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací
a) účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
b) na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
3. Obce předkládají Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu
3.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
3.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
4. Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území má svazek sídlo
4.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
4.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
5. Kraje předkládají Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených
5.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
5.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
6. Způsob předložení údajů zřizovateli
a) příspěvkové organizace předkládají účetní výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví,
b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.
7. Pro zajištění předložení údajů obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu předloží
7.1 obce
a) výkazy za vlastní hospodaření, v případě statutárních měst se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek, i včetně městských částí; tento výkaz v sobě zahrnuje i údaje za hospodaření městských částí,
b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem;
7.2 dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli.
7.3 Předkladatelé kromě výše uvedených výkazů předají další potřebné údaje vztahující se k finančním a účetním výkazům krajskému úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad.
7.4 Předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě v termínech stanovených v bodě 10. této přílohy. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.
7.5 Krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů.
8. Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření
8.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
8.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztrát,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.
9. Předložením údajů Ministerstvu financí obcemi, kraji, regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí, včetně údajů za příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, se rozumí
a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, kde bude v územní datové bázi Automatizovaného rozpočtového informačního systému provedena sumarizace za dané území a pro sumární údaje finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (dále jen "sumáře") zajištěna kontrola dotačních vztahů;
b) kraj po kontrole sumářů dá souhlas k předání dat za kraj k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle kraj příslušným odborům Ministerstva financí;
c) regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;
d) provozovatel Automatizovaného rozpočtového informačního systému zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů do požadovaných úrovní sumarizace;
e) krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů při respektování vztahů mezi obcemi a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
10. Termíny předložení údajů:
a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;
b) výkazy předkládané čtvrtletně do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvtletí;
c) za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku, pro výkazy se čtvrtletní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 18. únorem následujícího roku;
d) za období leden se výkazy nepředkládají;
e) údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí budou uvedeny ve finančních výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku, pokud nebude uvedeno jinak.
Příloha 3
Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí
1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.1 Předmět předávání údajů
Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a doplňujících údajů za kapitoly státního rozpočtu (dále jen "sumáře") a výkazů státních fondů, kterými jsou aktualizovány databáze Automatizovaného rozpočtového informačního systému. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data. Správci kapitol a státní fondy předávají data v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení přílohy č. 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese správce kapitoly či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí správce kapitoly či státní fond příslušnému útvaru Ministerstva financí, který je příjemcem dat.
1.3 Příjemce dat
Příjemcem datových souborů předávaných správci kapitol a státními fondy Ministerstvu financí je příslušný útvar Ministerstva financí.
1.4 Způsob předání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Režim zpracování vstupních dat je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 4 bod 2.5.1).
Zpracování předaných dat ke zpracování na Ministerstvu financí probíhá pouze v režimu "nahrávání výkazových informací", to jest položka REŽIM obsahuje kód "0".
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovaných u provozovatele systému ARIS jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly zpracovány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.
V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědnému pracovníkovi správce kapitoly či státního fondu předána kontrolní sestava, podle které správce kapitoly či státní fond zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí správce kapitoly či státní fond ze svého rozpočtu.
2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Název datových souborů
Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.
2.2 Struktura datových souborů
Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 4 v bodech 2.3 až 2.5.
V položce ČÍSLO_VÝKAZU se pro sumáře výkazů uvádí:
420 - výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),
440 - výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
441 - přehled rozpočtových opatření,
409 - údaje části IX. výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
460 - rozvaha organizačních složek státu a státních fondů,
461 - výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu,
462 - příloha organizačních složek státu a státních fondů,
465 - rozvaha příspěvkových organizací,
467 - výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,
468 - příloha příspěvkových organizací,
469 - přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.
V položce OBDOBÍ se uvádí číslo měsíce vykazovaného období takto:
a) pro datový soubor 440 s rozpisem schváleného rozpočtu se uvádí hodnota "01",
b) pro datový soubor 469 se uvádí hodnota "01",
c) pro datový soubor 409 za období leden až listopad se uvádí hodnota "11",
d) v ostatních případech se uvádí období předkládání příslušného výkazu, tj. 03, 06, 09, 12, s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.
Správce kapitoly nebo státního fondu má možnost předávat datové soubory 409 i mimo stanovená období, tj. měsíčně, pokud má zájem o zpracování kontrolní sestavy "409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů".
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.
Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly. Způsob zaokrouhlení údajů je uveden v příloze č. 8.
3. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem. Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH-ROP v příloze č. 4 bod 2.5.2).
Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:
- číslo paragrafu a položky,
- datum realizace opatření,
- druh opatření.
V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.
Z důvodu snadnějšího popisu se pro hodnotu rozpočtového opatření zavádí označení (ROP)
§,pol,datum,druh
. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označena (ROP)
§,pol
. Správnost předaných údajů rozpočtových opatření je kontrolována s údaji sumáře finančního výkazu podle algoritmu (RZ = SR + ROP)
§,pol
, kde RZ je údaj rozpočtu po změnách, SR je údaj schváleného rozpočtu.
Příloha 4
Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému
1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.1 Předmět předávání údajů
Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému (dále jen "systém ARIS") jsou datové soubory obsahující výkazové informace. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data.
Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese krajský úřad, případně Magistrát hlavního města Prahy za územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí na území své působnosti; úřad regionální rady; správce kapitoly za organizační složky státu a příspěvkové organizace příslušné kapitoly.
Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno, telefonní spojení a elektronickou adresu odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí provozovateli příslušný odbor krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a správci kapitol.
Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelským pracovištěm, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávání dat za vykazované období.
1.3 Naplnění a aktualizace registru
Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, který se nazývá RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje orgán odpovědný za správnost a úplnost předávaných dat (správci kapitol, krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad). Předkladatel údajů je povinen poskytnout neprodleně správci registru RARIS potřebné údaje pro naplnění registru RARIS před prvním předáním dat a při jakékoliv změně.
Registr RARIS je přístupný na internetových stránkách Ministerstva financí a lze zde získat informace o aktuálním stavu obsahu jednotlivých atributů v záznamu organizace.
1.4 Periodicita a termíny předávání dat
Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z příloh č. 1 a č. 2.
Na základě termínů předávání dat rozpracuje provozovatel systému ARIS závazný harmonogram zpracování a organizuje proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
a) nahrávání výkazových informací,
b) opravy výkazových informací.
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota. Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz bod 2.5.1).
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení dat hradí správci kapitol a územní samosprávné celky ze svého rozpočtu. Zpracování předaných dat včetně předepsaných kontrol a případných oprav je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem financí a provozovatelem systému ARIS.
2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY
2.1 Způsob předávání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu1). Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.
2.2 Označení souborů
Označení souborů přenášených provozovateli systému ARIS elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.
2.3 Struktura souboru
Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13, 10).
Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA_45, VĚTA_46, VĚTA_47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA_47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY_46. Soubor může obsahovat data i více organizací.
Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:
-----------------------------------------------------------------
VĚTA_45 VĚTA_46 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_46 VĚTA_47 ...
-----------------------------------------------------------------
2.4 Struktura vět souboru
2.4.1 VĚTA_45
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH VĚTY           3     "45/"
VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE     8     num
KAPITOLA            3     num
ROK              4     num
OBDOBÍ             2     num
REŽIM             1     num
ZRUŠENÁ ORGANIZACE       1     num
rezerva            6     mezery
-----------------------------------------------
celkem            28
2.4.2 VĚTA_46
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH-VĚTY           3     "46/"
ČÍSLO-VÝKAZU          3     num
ČÁST-VÝKAZU          4     num
NACE              6     num
DRUH-ROP            1     num
ZOD              1     num
rezerva            10     mezery
-----------------------------------------------
celkem            28
2.4.3 VĚTA_47
název údaje         rozsah   obsah
-----------------------------------------------
DRUH-VĚTY           3     "47/"
INDIKACE-UKAZATELE      12     char
HODNOTA            12     num
ZNAMÉNKO-HODNOTY        1     "+" nebo "-"
                   (mezera je chápána jako "+")
-----------------------------------------------------------------
celkem            28
2.5 Popis údajů
2.5.1 Popis údajů VĚTA_45
VYKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE

- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl
 výkaz sestaven;
- u sumářů má hodnotu "00003000";
- v ostatních případech obsahuje nuly.

KAPITOLA

- obsahuje číslo kapitoly, pro organizace územních rozpočtů je
 vyplněna konstantou "700".

ROK

- označuje rok vykazovaného období.

OBDOBÍ

- označuje vykazované období (číslo měsíce); u výkazů s roční
 periodicitou je hodnota "01".
    
REŽIM

- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:

kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců
výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud
předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní
data příslušné dávky nahrána.

kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu,
u kterých  je prováděna  oprava. Ukazatele  součtových řádků
a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají
automatizovaně.

ZRUŠENÁ ORGANIZACE

- rozlišuje, zda předávaná data jsou data za aktivní organizaci,
 nebo za organizaci, která zanikla v průběhu běžného účetního
 období (dále jen zrušená organizace);

kód "0" - data výkazů aktivní organizace;
kód "1" - data výkazů zrušené organizace.

Pozn.: pro vstup sumářů za ústředně řízené organizace je význam
    údaje následující:
    kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizací;
    kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací.
2.5.2 Popis údajů VĚTA_46
ČÍSLO_VÝKAZU

- označuje číslo výkazu či sumáře podle následujících konvencí:

0xx ... výkaz za organizaci,
4xx ... sumář kapitoly,
x20 ... výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů
     organizačních složek státu (NAR 1-12 U),
040 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu územních
     samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků 
     obcí (Fin 2-12 M),
x40 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců
     kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu
     a státních fondů (Fin 2-04 U),
409 ... měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440 (Fin 2-04
     U),
441 ... přehled rozpočtových opatření,
x60 ... rozvaha  organizačních   složek  státu,  územních
     samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků 
     obcí,
x61 ... výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních
     samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků 
     obcí,
x62 ... příloha  organizačních   složek  státu,  územních
     samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků 
     obcí,
x65 ... rozvaha příspěvkových organizací,
x67 ... výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,
x68 ... příloha příspěvkových organizací,
x69 ... přehled  o  rozpočtu  nákladů  a  výnosů  státních
     příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

ČÁST_VÝKAZU
- kódové označení části výkazu mající strukturu:

XX YY, kde:
XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného
   římskou číslicí (např. Fin  2-12 M část VII. Vybrané
   záznamové položky - je XX = 07). Pro ostatní výkazy je XX
   = 00.
YY - číslo fondu organizační složky státu uváděné v části V.
   finančních výkazů, přičemž
YY = 01 pro rezervní fond,
YY = 02 pro ostatní vkladové bankovní účty,
YY = 09 pro rekapitulaci.
Pro jiné části výkazu je YY = 00.

NACE
- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností
 dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje
 se, atribut obsahuje nuly.

DRUH-ROP

- používá se pouze pro údaje rozpočtových opatření (ČÍSLO-VÝKAZU
 = 441), v ostatních případech má hodnotu "0"; vyjadřuje kódové
 rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena
 a může nabývat těchto hodnot:

1 - rozpočtová opatření provedená  v kompetenci organizačních
  složek státu (jedná se o opatření, kterými se nemění závazné
  ukazatele kapitoly celkem a  není k nim třeba souhlasu
  Ministerstva financí);
3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly
  schvalovaná Ministerstvem financí  (jedná se o opatření,
  kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem);
5 - rozpočtová opatření provedená  na základě usnesení vlády
  o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu České
  republiky (tento kód se použije dle dispozic Ministerstva
  financí).

ZOD

- kód způsobu odměňování; používá se pouze pro údaje přehledu
 o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
 a dalších doplňujících údajů (ČÍSLO-VÝKAZU = x69), v ostatních
 případech má hodnotu "0"; u výkazů organizace je programově
 zajištěna kontrola ZOD na shodu s týmž atributem uvedeným
 v záznamu  organizace v  registru RARIS;  vyjadřuje kódové
 rozlišení  způsobu odměňování  v příspěvkových organizacích
 a nabývá těchto hodnot:

1 - organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., 
  ve znění pozdějších předpisů,

4 - organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
  ve znění pozdějších předpisů
2.5.3 Popis údajů VĚTA_47
INDIKACE_UKAZATELE
-  vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře

XXXXYYYYSSSS
Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje:

a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce,
pak
XXXX- číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito
odvětvového členění, obsahuje nuly),
YYYY- číslo položky rozpočtové skladby,
SSSS- číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak
XXXX- obsahuje nuly,
YYYY- číslo řádku výkazu s vedoucími nulami,
SSSS- číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

c) údaje rozpočtových opatření
XXXX- číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito
   odvětvového členění, obsahuje nuly),
YYYY- číslo položky rozpočtové skladby,
SSSS= MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo
   rozpočtové opatření provedeno;

d) údaje části VIII. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
FFFFFFPPPPSS, kde
FFFFFF - číselný kód programu (podle stanoveného kódu programu
     v systému ISPROFIN),
PPPP- číslo položky rozpočtové skladby,
SS - číslo sloupce části VIII. výkazu Fin 2-04 U;

e) údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. 
výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
UUUUUZZZPPPP, kde
UUUUU  - číselný kód účelového znaku (podle číselníku
účelových znaků),
ZZZ - číslo územního celku (podle číselníků územních jednotek);
  číselník vychází z klasifikace CZ-NUTS a číselníku okresů LAU 1 
  (původní NUTS 4) s tím, že se vynechávají úvodní znaky "CZ0", 
  tj. uvádí se poslední tři místa kódu LAU 1 (okresu) u transferů 
  a půjček obcí nebo dobrovolných svazků obcí; u transferů a 
  půjček poskytovaných (přijímanými) kraji se uvádí číslo kraje, 
  které má obdobnou konstrukci podle kódu NUTS 3 s tím, že 
  dvoumístné číslo je z kontrolních důvodů doplněno nulou; u 
  transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí 
  číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je 
  z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;
PPPP- číslo položky rozpočtové skladby;

f) údaje části X. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:
KKOOBBBBSSSS, kde
KK - 2 místný kód bankovního účtu podle přílohy č. 5,
OO - 2 místný kód druhu organizace podle přílohy č. 5,
BBBB- 4 místný kód banky používaný v platebním styku,
SSSS- číslo sloupce části X. výkazu Fin 2-04 U s vedoucí nulou.

HODNOTA
- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj
 včetně dvou  desetinných míst (max.  zobrazená hodnota je
 9999999999,99);
- v režimu nahrávání  výkazových informací se  uvádí hodnota
 ukazatele;
- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty
 ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+
 zvýšení, - snížení);
- vykazují se pouze nenulové hodnoty.

Příklad:
Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44
tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344"; hodnota údaje
schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu
zobrazena "000000156700"; hodnota předaného údaje schváleného
rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575
tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota
"000000000800".

ZNAMÉNKO-HODNOTY

- vyjadřuje znaménko hodnoty "+" nebo "-", mezera je chápána jako
 "+";
 
g) údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci 
ve struktuře: 
XXXXYYYYNNZS, kde 
XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové 
    členění, obsahuje nuly), 
YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, 
NN  - 2místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, 
Z  - 1místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, 
S  - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.
h) údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:
RRPPPPPPPPSS, 
kde RR  - číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;
PPPPPPPP - kód identifikace nástroje/programu/ účelu, obsahuje kód 
      atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu 
      (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře 
      stanoveného číselníku;
SS    - číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.
2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech (platnost od účetního roku 2005)
a) Rozvaha (bilance)
   Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1.      - kód "0001",
   údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3.,     - kód "0002",
              30.6., 30.9., 31.12.      
   údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1.      - kód "0003",
   údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3.,     - kód "0004".
              30.6., 30.9., 31.12.      

aa) Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního
  období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha
  organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:
  
   údaje finančního stavu položek
   aktiv k 1. 1.                     - kód „xx01“,
   údaje finančního stavu položek
   aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.        - kód „xx02“,
   údaje finančního stavu položek
   pasiv k 1. 1.                     - kód „xx03“,
   údaje finančního stavu položek
   pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.        - kód „xx04“,
   kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., 
   ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:
   xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;
   xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, 
       pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji
       státního     rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu
vykazuje všechny části rozvahy, pro označení
sloupců platí konvence:
xx = 00  podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10  podle § 5 odst. 3 a 4,
xx = 50  podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96  podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97  podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98  podle § 5 odst. 11 a 12.

Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře
460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy
za organizační složky státu příslušné kapitoly ve
struktuře uvedené v tomto písmenu.

b) Výkaz zisku a ztráty
   Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty 
   s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje položek za hlavní činnost            - kód "0001",
   údaje položek za hospodářskou činnost         - kód "0002".

 c) Příloha
   Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49,      - kód "0001", 
   52 až 54                       
   údaje stavu k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.       - kód "0002".
   pro všechny položky                  
Příloha 5
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.
5. Rozpočet po změnách se uvádí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).
7. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 písmene b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. uvedou správci kapitol v komentáři k finančnímu výkazu.
8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty finančních fondů
235 - Příjmový účet
9. Část I. - Rozpočtové příjmy
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.
10. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování
10.1 v této části výkazu se uvádějí:
a) rozpočtové výdaje v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového třídění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby;
b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.
Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:
------------------------------------------------------------------
Položka       Název        Znaménko
------------------------------------------------------------------
8111, 8211      Krátkodobé vydané    +
           dluhopisy
8112, 8212      Uhrazené splátky    -
           krátkodobých
           vydaných dluhopisů
8121, 8221      Dlouhodobé vydané    +
           dluhopisy
8122, 8222      Uhrazené splátky    -
           dlouhodobých
           vydaných dluhopisů
8113, 8213      Krátkodobé přijaté   +
           půjčené prostředky
8114, 8214      Uhrazené splátky    -
           krátkodobých
           přijatých půjčených
           prostředků
8123, 8223      Dlouhodobé přijaté   +
           půjčené prostředky
8124, 8224      Uhrazené splátky    -
           dlouhodobých
           přijatých půjčených
           prostředků
8117, 8217      Aktivní krátkodobé   +
           operace řízení
           likvidity - příjmy
8118, 8218      Aktivní krátkodobé   -
           operace řízení
           likvidity - výdaje
8127, 8227      Aktivní dlouhodobé   +
           operace řízení
           likvidity - příjmy
8128, 8228      Aktivní dlouhodobé   -
           operace řízení
           likvidity - výdaje
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka     Název       Znaménko    Podmínka
------------------------------------------------------------------
8115, 8215   Změna stavu      -    (stav ke konci
        krátkodobých          vykazovaného období) >
        prostředků na          (stav k 1.1.)
        bankovních účtech        (stav ke konci
                   +    vykazovaného období) <
                        (stav k 1.1.)
8125, 8225   Změna stavu      -    (stav ke konci
        dlouhodobých          vykazovaného období) >
        prostředků na          (stav k 1.1.)
        bankovních účtech        (stav ke konci
                   +    vykazovaného období) <
                        (stav k 1.1.)
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Řádek      Název        Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8901      Operace z peněžních   -     platba
        účtů organizace     +     inkaso
        nemající charakter
        příjmů a výdajů
        vládního sektoru
8902      Nerealizované kurzové  -     snížení
        rozdíly         +     zvýšení
------------------------------------------------------------------
10.2 v této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, t.j. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu - na řádku 5020 - Příjmy celkem a - na řádku 5040 - Výdaje celkem.
11. Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
a) v této části výkazu se uvádějí:
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd,
- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
- úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv);
b) vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:
součet příjmů v části I.   suma(třídy 1 až 4)
sl.1,2,3
= r. 3010
sl.31,32,33
součet výdajů v části II. suma(třídy 5 až 6)
sl.1,2,3
= r. 3060
sl.31,32,33
součet údajů financování v části II. suma(třída 8)
sl.1,2,3
= r. 3200
sl.31,32,33
c) vazby v části III. výkazu:
- obecně  platné
  r. 3010
sl.31,32,33
= r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)
sl.31,32,33
r. 3020
sl.31,32,33
= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)
sl.31,32,33
r. 3050
sl.31,32,33
= r. (3010 - 3020)
sl.31,32,33
r. 3060
sl.31,32,33
= r. (3061 + 3062)
sl.31,32,33
r. 3070
sl.31,32,33
= r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)
sl.31,32,33
r. 3090
sl.31,32,33
= r. (3060 - 3070)
sl.31,32,33
r. 3100
sl.31,32,33
= r. (3050 - 3090)
sl.31,32,33
r. 3300
sl.31,32,33
= r. (3010 - 3060)
sl.31,32,33
- s vyhrazenou platností platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem r. 3300
sl.31,32,33
= - r. 3200
sl.31,32,33
;
12. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech
a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů:
- rezervního fondu
- ostatních vkladových bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu
- příjmových účtů
- příslušný bankovní účet státního fondu státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 "Bankovní účty státního fondu celkem";
b) vazby v této části výkazu:
- r. 4010
sl.41,42,43
= r. (4001 + 4002)
sl.41,42,43
- pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040, 4050
sl.43
= sl.41 - sl.42 s respektováním znaménka
- pro řádek 4030
sl.43
= - sl.42
13. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu
a) v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle rozpočtové skladby) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu;
b) bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu): finanční fondy (účet 225 - Běžné účty finančních fondů - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let;
c) součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:
8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a
8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech; uvedené položky mají tato znaménka:
znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;
d) vazby mezi částí V. - rekapitulace (x = 9) a částí IV. tohoto výkazu:
r. 5010
sl.53
= r. 4010
sl.41
r. 5060
sl.53
= r. 4010
sl.42
e) vazby v této části výkazu:
r. 5070
sl.53
= r. (5040 - 5020)
sl.53
14. Část VI. Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů: záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
15. Část VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.
16. Část VIII. Výdaje na financování programů
a) v této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, které jsou stanoveny pro každou kapitolu státního rozpočtu v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 6místnému kódu programu používaného v systému ISPROFIN, v případě transferů se uvádí číslo programu jeho správce;
b) tuto část předkládají správci kapitol v sumáři za kapitolu; předkládání údajů této části za jednotlivé organizační složky státu je obligatorní.
17. Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) vazby mezi částí IX. a II. výkazu pro každou položku vykázanou v části IX. platí: suma údaj sl.93uz,územní celek = suma údaj sl.3§ dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;
c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;
d) údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté příslušným odborem (oddělením) Ministerstva financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 14, budou zpětně vykázány (doplněny) do finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím číslem územního celku, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 13;
e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající LAU 1, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni LAU 1 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;
f) pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům, kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.
18. Část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)
a) tuto část vyplňuje správce kapitoly, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7, 8 zákona č. 218/2000 Sb., jako sumář z podkladů získaných od jím řízených organizací;
b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);
c) sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:
------------------------------------------------------------------
Kód Název bankovního účtu
------------------------------------------------------------------
01 Běžné účty státních fondů
02 Rezervní fond
03 Fond reprodukce majetku
04 Fond kulturních a sociálních potřeb
05 Účet cizích prostředků (depozitní)
06 Běžný účet
07 Ostatní běžné účty
08 Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09 Fond odměn
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Kód Druh organizace
------------------------------------------------------------------
02 Organizační složky státu
03 Příspěvkové organizace
04 Státní fondy
05 Ostatní organizace
------------------------------------------------------------------
d) ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;
e) vazba v této části výkazu
sl. 103 = sl. 101 - sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.
19. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle níže uvedených číselníků:
--------------------------------------------------- ----------------------------
Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ
--------------------------------------------------- ----------------------------
Kód Název                      Zkratka    Fond
--------------------------------------------------- ----------------------------
               A. Předvstupní nástroje
--------------------------------------------------- ----------------------------
01 PHARE                      PHARE     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
02 ISPA                      ISPA      EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
03 SAPARD                     SAPARD     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
          B. Nástroje programů spolufinancovaných EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
            B1. Programovací období 2004 až 2006
--------------------------------------------------- ----------------------------
04 OP Rozvoj venkova a multifunkčního       OP RVMZ    EAGGF+FIFG
  zemědělství
--------------------------------------------------- ----------------------------
05 Horizontální plán rozvoje venkova        HRDP     EAGGF
--------------------------------------------------- ----------------------------
06 Společný regionální operační program      SROP     ERDF+ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
07 OP Průmysl a podnikání             OP PP     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
08 OP Infrastruktura                OP I     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
09 OP Rozvoj lidských zdrojů            OP RLZ    ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
10 Fond soudržnosti (Kohezní fond)         CF      CF
---------------------------------------------------     ----------------------------
11 Jednotný programový dokument pro cíl 2     JPD2     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
12 Jednotný programový dokument pro cíl 3     JPD3     ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
13 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA  INTREG IIIA  ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
14 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIB  INTREG IIIB  ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
15 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC  INTREG IIIC  ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
16 Program Iniciativy Společenství Espon      ESPON     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
17 Program Iniciativy Společenství Interact    INTERACT   ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
18 Iniciativa Společenství Equal          EQUAL     ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
19 Twinning Out                  TwOut1    EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
20 Fond solidarity                 FoS1     FoS
--------------------------------------------------- ----------------------------
21 Transition Facility               TF      EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
22 Jiné programy/projekty EU            Jiné1     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
23 Komunitární programy              KoP1     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
24 Přímé platby zemědělců             PP1      EAGGF
--------------------------------------------------- ----------------------------
            B2. Programovací období 2007 až 2013
--------------------------------------------------- ----------------------------
25 Přímé platby zemědělcům             PP      EAGF
--------------------------------------------------- ----------------------------
26 Společná organizace trhu            SOT      EAGF
--------------------------------------------------- ----------------------------
27 Program rozvoje venkova             PRV      EAFRD
--------------------------------------------------- ----------------------------
28 OP Rybářství                  OP R     EFF
--------------------------------------------------- ----------------------------
30 OP Podnikání a inovace             OP PI     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
31 OP Výzkum a vývoj pro inovace          OP VaVpI   ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
32 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost      OP VpK    ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
33 OP Lidské zdroje a zaměstnanost         OP LZaZ    ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
36 Integrovaný operační program          IOP      ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
37 OP Technická pomoc               OP TP     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
38 Regionální operační programy          ROP      ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
39 OP Praha Konkurenceschopnost          OP PK     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
40 OP Praha Adaptabilita              OP PA     ESF
--------------------------------------------------- ----------------------------
41 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS     OP PS     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
42 OP Meziregionální spolupráce          OP MS     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
43 OP Nadnárodní spolupráce            OP NS     ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
44 OP ESPON pro cíl EÚS              OP ESPON   ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
45 OP INTERACT pro cíl EÚS             OP INTERACT  ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
46 Jiné programy/projekty EU            Jiné     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
47 Komunitární programy              KoP      EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
48 Twinning Out                  TwOut     EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
49 Fond Solidarity                 FoS      FoS
--------------------------------------------------- ----------------------------
50 Transition Facility               TF      EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
51 OP Doprava - ERDF                OP Doprava SF ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
52 OP Doprava - CF                 OP Doprava CF CF
--------------------------------------------------- ----------------------------
53 OP Životní prostředí - ERDF           OP ŽP SF   ERDF
--------------------------------------------------- ----------------------------
54 OP Životní postředí - CF            OP ŽP CF   CF
--------------------------------------------------- ----------------------------
      C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
--------------------------------------------------- ----------------------------
60  Finanční mechanismy              FM      EHP
--------------------------------------------------- ----------------------------
70  Prostředky NATO                NATO     NATO
--------------------------------------------------- ----------------------------
                D. Pomocné nástroje
--------------------------------------------------- ----------------------------
87 Program rozvoje venkova - účetní operace    PRV_P     
--------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------- ----------------------------
Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ
--------------------------------------------------- ----------------------------
Kód  Zdroj financování                    Zkratka
--------------------------------------------------- ----------------------------
1   Prostředky CZ                      CZ
--------------------------------------------------- ----------------------------
5   Prostředky EU                      EU
--------------------------------------------------- ----------------------------
6   Prostředky z rozpočtu EU                EUB
--------------------------------------------------- ----------------------------
7   Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování       EUP
    z ústředních rozpočtů
--------------------------------------------------- ----------------------------
8   Prostředky NATO                     NATO
--------------------------------------------------- ----------------------------
9   Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy       FM
--------------------------------------------------- ----------------------------
Poznámky k číselníkům:
a) V případě transferu finančních prostředků EU a souvisejících transferů je nutné, aby kód atributu ZDROJ zůstal nezměněn po celý průběh tohoto transferu mezi jeho jednotlivými úrovněmi.
b) Prostředky EU kód 5 zahrnují financování z rozpočtu EU i jejich předfinancování z veřejných rozpočtů.
c) Kód 6 a 7 používají kapitoly státního rozpočtu a státní fondy, protože jsou schopny odlišit předfinancování. Součet údajů s kódy 6 a 7 bude zajištěn automatizovaně a bude označen kódem 5. Kód 5 používají územní samosprávné celky a regionální rady.
20. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 19.
21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;
b) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl. (151 + 152 - 153 - 154)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);
c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U
Část XV.        Část V.
ř. 1515
sl. 151
= ř. 5010
sl. 53
ř. 1515
sl. 152
= ř. 5020
sl. 53
ř. 1515
sl. 156
= ř. 5060
sl. 53
;
d) význam sloupců: sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu, sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů, sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje, sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.
22. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.
23. Příloha ke komentáři "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance" zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce. Příloha se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu sumáře.
Ministerstvo financí               Fin 2-04 U
schváleno č.j. 111/138 224/2002

               VZOR

   VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
      JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
             STÁTNÍCH FONDŮ

sestavený k ..........
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc  IČO
Název nadřízeného orgánu: ...................................

Název a sídlo účetní jednotky: ..............................

I. Rozpočtové příjmy

----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------
0000
----------------------------------------------------------------

II. Rozpočtové výdaje a financování

----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------


III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
----------------------------------------------------------------
Název     Číslo    Schválený  Rozpočet po Výsledek od
        řádku    rozpočet   změnách   počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      r      31      32     33

Příjmy celkem 3010

Třída 1 -   3011
Daňové příjmy

Třída 2 -   3012
Nedaňové
příjmy

Třída 3 -   3013
Kapitálové
příjmy
Třída 4 -   3014
Přijaté transfery

Konsolidace  3020
příjmů

4133 - Převody 3021
z vlastních
rezervních
fondů (jiných
než OSS)

4134 - Převody 3022
z rozpočtových
účtů

4135 - Převody 3023
z rezervních 
fondů OSS

4136 - Převody 3024
z jiných fondů 
OSS

4139 - Ostatní 3025
převody 
z vlastních 
fondů
Příjmy celkem 3050
po konsolidaci

Výdaje celkem 3060

Třída 5 -   3061
Běžné výdaje

Třída 6 -   3062
Kapitálové
výdaje

Konsolidace  3070
výdajů
5345 - Převody 3072
vlastním
rozpočtovým
účtům

5346 - Převody 3073
do fondů OSS

5349 - Ostatní 3074
převody
vlastním
fondům

6363 -     3075
Investiční
převody do
rezervního
fondu

Výdaje celkem 3090
po konsolidaci

Saldo příjmů a 3100
výdajů po
konsolidaci
Saldo příjmů a 3300
výdajů před
konsolidací

Třída 8 -   3200
Financování
----------------------------------------------------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Počáteční  Stav ke   Změna stavu
bankovního        stav k 1.1. konci    bankovních
účtu                 vykazovaného účtů
                   období
----------------------------------------------------------------
text    r      41      42      43
----------------------------------------------------------------
Rezervní  4001                  (+/-)
fond

Ostatní   4002                  (+/-)
vkladové
bankovní
účty

Vkladové  4010                  (+/-)
účty celkem

Bankovní  4020     x      (-)     x
účty
k limitům
OSS

Příjmový  4030     x             (-)
účet

Bankovní  4040                  (+/-)
účty
státního
fondu
----------------------------------------------------------------
celkem
----------------------------------------------------------------

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

x  - název fondu

----------------------------------------------------------------
Ukazatel    Číslo paragrafu Číslo      Výsledek     od
                 řádku/položky  počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      a        b        53
----------------------------------------------------------------
Počáteční    0000       5010
zůstatek

Příjmy celkem  0000       5020

Příjmy podle  0000       pol
rozpočtové
skladby
        0000       pol

Výdaje celkem  0000       5040

Výdaje podle  §        pol
rozpočtové
skladby
        §        pol

Konečný     0000       5060
zůstatek

Financování   0000       5070
----------------------------------------------------------------

9 - Rekapitulace

----------------------------------------------------------------
Ukazatel    Číslo paragrafu Číslo      Výsledek od
                 řádku/položky  počátku roku
----------------------------------------------------------------
text      a        b        53
----------------------------------------------------------------
Počáteční    0000       5010
zůstatek

Příjmy celkem  0000       5020

Příjmy podle  0000       pol
rozpočtové
skladby
        0000       pol

Výdaje celkem  0000       5040

Výdaje podle  §        pol
rozpočtové
skladby
        §        pol

Konečný     0000       5060
zůstatek

Financování   0000       5070
----------------------------------------------------------------

VI. Vybrané záznamové jednotky

----------------------------------------------------------------
Název záznamové   Číslo ZP       Výsledek od počátku
jednotky                 roku
----------------------------------------------------------------
text         r          63
----------------------------------------------------------------
Převody uvnitř    023
peněžního fondu
----------------------------------------------------------------
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

------------------------------------------------------------------------------- --
Název   Číslo    Schválený  Rozpočet  Výsledek  z toho:
ukazatele řádku    rozpočet  po změnách od počátku ----------------------
                        roku    Mimorozpočtové  
                              prostředky    
                                       
                                      
------------------------------------------------------------------------------- --
text    r      71     72     73     74        
------------------------------------------------------------------------------- --
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
Specifické ukazatele výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
Další analytické údaje
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- ---

VIII.  Výdaje na financování programů

----------------------------------------------------------------
Číslo    Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
programu         rozpočet   změnách   počátku
                          roku
----------------------------------------------------------------
a      b      81      82      83
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
    
----------------------------------------------------------------

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

----------------------------------------------------------------
Účelový znak  Číslo územního  Položka     Výsledek od
        celku              počátku roku
----------------------------------------------------------------
a        b        c        93
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu,
státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně,
a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

-------------------------------------------------------------------------
Název   Kód    Kód druhu Kód  Počáteční  Stav ke   Změna
bankovního bankovního organizace banky stav k 1.1. konci    bankovních
účtu    účtu                  vykazovaného účtů
                          období
-------------------------------------------------------------------------
text    a     b     c   101    102     103
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------Odesláno dne:    Razítko:    Podpis vedoucího účetní jednotky

                  Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:


Došlo dne:
                  o skutečnosti:  tel.:

Příloha ke komentáři k výkazům
Fin 2-04 U
-----------------------------------------------------------------------
          Limity a zůstatky na účtech v ČNB
-----------------------------------------------------------------------
Kapitola ......  k xx. xx. 20xx
-----------------------------------------------------------------------
Předč. ř. UKAZATEL Limity Zůstatky  Nečerpaný Skutečnost Rozdíl
bank.        na   na účtech limit   z výkazů  sl. 3
účtu        účtech v ČNB   sl. 0   Fin 2-04 U minus
          v ČNB  přijato/  minus         sl. 1
              čerpáno  sl. 1
-----------------------------------------------------------------------
V 35-12       0    1     2    3     4
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------
V 34 - 12
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
 
 

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle
nástroje a zdroje financování

------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --
0000
------------------------------------------------------------------------------- --

  
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v
členění podle nástroje a zdroje financování

------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
  
XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního
  fondu OSS a jejich použití
  

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Členění peněžních     Číslo  Počáteční  Příjmy RF     Zapojeno     Použito      Převod      Zůstatek
prostředků RF podle    řádku  stav RF   v hodnoceném   do příjmů     v hodnoceném   nečerpaných    prostředků
zákona č. 218/2000 Sb.,      k 1.1.   roce       v hodnoceném   roce           prostředků    RF
ve znění pozdějších                       roce                do RF
předpisů                                               v hodnoceném
                                                   roce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
             r    151     152        153        154        155        156
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky poskytnuté   1501
ze zahraničí a peněžní
dary celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: prostředky    1502
poskytnuté na stanovený
účel celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
prostředky poskytnuté   1503
bez uvedení účelu
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Odvody neoprávněně    1504
použitých nebo zadržených
prostředků podle § 44
odst. 2 písm. a) a b)
a penále za prodlení
s nimi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1505
který pro ČR nabyla OSS
darem nebo děděním
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1506
se kterým bylo zmocněno
hospodařit Ministerstvo
obrany
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky převedené   1507         x
podle § 47 celkem
(do 31.12.2007)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: 1) prostředky   1508         x
určené na financování
programů (§ 13 odst. 3),
které jsou zároveň
spolufinancovány
z rozpočtu EU
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2) prostředky určené   1509         x
na financování programů
(§ 13 odst. 3) s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
3) prostředky určené   1510         x
na financování programů
nebo projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu EU s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4) sociální dávky     1511         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5) prostředky určené   1512         x
na úhrady škod
způsobených pojistnými
událostmi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
6) ostatní        1513         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky převedené   1514   x              x        x         x
podle § 50 odst. 2
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Celkem          1515
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
  
Příloha 6
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavují obce, kraje, regionální rady a dobrovolné svazky obcí.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, regionální rady a dobrovolného svazku obcí na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu,
231 - Základní běžný účet,
232 - Vkladový výdajový účet,
235 - Příjmový účet,
236 - Běžné účty peněžních fondů,
281 - Krátkodobé bankovní úvěry,
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
- podle druhového třídění podle příjmových a výdajových položek a
- podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
Tištěná podoba těchto částí výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.
7. Část III. - Financování
a) V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;
b) u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto: úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 951 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 951, od počátku roku.
------------------------------------------------------------------
Položka    Název                Znaménko
------------------------------------------------------------------
8111, 8211  Krátkodobé vydané dluhopisy       +
8112, 8212  Uhrazené splátky krátkodobých      -
       vydaných dluhopisů
8121, 8221      Dlouhodobé vydané dluhopisy       +
8122, 8222  Uhrazené splátky dlouhodobých      -
       vydaných dluhopisů
8113, 8213  Krátkodobé přijaté půjčené       +
       prostředky
8114, 8214  Uhrazené splátky krátkodobých      -
       přijatých půjčených prostředků
8123, 8223  Dlouhodobé přijaté půjčené       +
       prostředky
8124, 8224  Uhrazené splátky dlouhodobých      -
       přijatých půjčených prostředků
8117, 8217  Aktivní krátkodobé operace řízení    +
       likvidity - příjmy
8118, 8218  Aktivní krátkodobé operace řízení    -
       likvidity - výdaje
8127, 8227  Aktivní dlouhodobé operace řízení    +
       likvidity - příjmy
8128, 8228  Aktivní dlouhodobé operace řízení    -
       likvidity - výdaje
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka   Název           Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8115, 8215 Změna stavu krátkodobých    -    (stav ke konci
      prostředků na bankovních    +    vykazovaného
      účtech                 období) > (stav
                          k 1.1.)
                          (stav ke konci
                          vykazovaného
                          období) < (stav
                          k 1.1.)

8125, 8225 Změna stavu dlouhodobých    -    (stav ke konci
      prostředků na bankovních    +    vykazovaného
      účtech                 období) > (stav
                          k 1.1.)
                          (stav ke konci
                          vykazovaného
                          období) < (stav
                          k 1.1.)
------------------------------------------------------------------

                xxx

------------------------------------------------------------------
Položka  Název             Znaménko  Podmínka
------------------------------------------------------------------
8901    Operace z peněžních účtů     -     platba
      organizace nemající charakter  +     inkaso
      příjmů a výdajů vládního
      sektoru
8902    Nerealizované kurzové rozdíly  -     snížení
                      +     zvýšení
------------------------------------------------------------------
8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
a) v této části výkazu se uvádějí:
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd,
- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,
- úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
- úhrn třídy 8 - Financování;
b) konsolidace peněžních operací se provádí:
- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,
- na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;
c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
konsolidace příjmů                  konsolidace na úrovni
                           ----------------------------------------------
                           vykazující okresu   kraje    republiky
                           jednotky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi krajem a obcemi             ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi obcemi                  ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
    mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO  ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních
    rad                      ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků
    od veřejných rozpočtů územní úrovně      ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí    ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů    ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4123 - Neinvestiční přijaté transfery
    od regionálních rad              ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery
    od rozpočtů územní úrovně           ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
    (jiných než OSS)               ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4134 - Převody z rozpočtových účtů          ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů       ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4223 - Investiční přijaté transfery
    od regionálních rad              ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery
    od rozpočtů územní úrovně           ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu   ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých
     z území jiného okresu            ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného     kraje   ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých
     z území jiného kraje            ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------

                                     xxx

------------------------------------------------------------------------------- --------------------
konsolidace příjmů                  konsolidace na úrovni
                           ----------------------------------------------
                           vykazující okresu   kraje    republiky
                           jednotky
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5321 - Neinvestiční transfery obcím         ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5323 - Neinvestiční transfery krajům         ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám   ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným
    rozpočtům územní úrovně            ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních
    rozpočtů                   ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům      ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5349 - Ostatní převody vlastním fondům        ano     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi krajem a obcemi             ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi obcemi                  ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
    mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO  ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5461 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím     ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům    ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
    radám                     ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
    veřejným rozpočtům územní úrovně       ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6341 - Investiční transfery obcím          ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6342 - Investiční transfery krajům          ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6345 - Investiční transfery regionálním radám    ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným
    rozpočtům územní úrovně            ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím      ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům     ne     ne     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním
    radám                     ne     ne     ne     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky
    veřejným rozpočtům místní úrovně       ne     ano     ano     ano
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území
     jiného okresu                ne     ano     ne     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území
     jiného kraje                ne     ano     ano     ne
------------------------------------------------------------------------------- --------------------

                                     xxx

  
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;
d) vazby v této části výkazu:
d) vazby v této části výkazu:

obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41, 42, 43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41, 42, 43
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4250 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4200 sl. 41, 42, 43 = r. (4050 - 4060) sl. 41, 42, 43
r. 4240 sl. 41, 42, 43 = r. (4210 + 4220) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4240 - 4250) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 + 4470) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 - 4430) sl. 41, 42, 43
r. 4450 sl. 41, 42, 43 = r. 8000 sl. 1, 2, 3
r. 4470 sl. 41, 42, 43 = r. (4450 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = r. 4470 sl. 41, 42, 43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41, 42, 43
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 41, 42, 43
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 +
             4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,
             42, 43 - ř. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)
             sl. 41, 42, 43 + r. (7291 + 7310 + 7340 +
             7380) sl. 71, 72, 73

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 +
             4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 +
             4400 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4421 +
             4422 + 4423 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r.
             (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) sl.
             71, 72, 73

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,
             42, 43 - r. (4070 + 4090) sl. 41, 42, 43
             + r. (4192 + 4194) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4422 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r. (7490 +
             7520) sl. 71, 72, 73 - r. 7380 sl. 71,
             72, 73

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 +
             4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 +
             4170 + 4180 + 4190) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4193 + 4194) sl. 41, 42, 43

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 +
             4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 +
             4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 +
             4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4423 + 4424)
             sl. 41, 42, 43

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 +
             4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4070 + 4080 +
             4090) sl. 41, 42, 43 + r. 4194 sl. 41,
             42, 43 - ř. 4424 sl. 41, 42, 43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni republiky:

r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +
             4081 + 4090 + 4100 + 4110 + 4111 + 4120 +
             4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 +
             4190) sl. 41, 42, 43

r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 +
             4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 +
             4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 +
             4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420)
             sl. 41, 42, 43

r. 4460 sl. 41, 42, 43 = ř. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 +
             4410 + 4411 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r.
             (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41, 42,
             43
  
e) vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:
r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73
r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73
r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73
r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73
r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73
r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73
r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73
r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73
9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje
10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech
a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů
- limity výdajů,
- základních běžných účtů,
- vkladových výdajových účtů,
- běžných účtů peněžních fondů,
- bankovní účty k limitům OSS,
- příjmových účtů;
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko: minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1., plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;
b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
r. (6040 + 6060)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3
11. Část VII. Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, příp. krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.
12. Část VIII. - Doplňující ukazatele
Obsahová náplň této části výkazu bude stanovena v případě potřeby samostatnými opatřeními.
13. Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady (tj. subjekty uvedené v příloze č. 2. v bodech 3., 4., 5. a 8.) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I., resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;
c) obce a dobrovolné svazky obcí uvádí číslo územního celku v rozsahu NUTS 4; kraje uvádí číslo územního celku podle NUTS 3 a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.
14. Část X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 53239, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) vazby mezi částí X. a II. výkazu
pro každou položku vykázanou v části X. platí:
suma údaj sl. 103 UZ, územní celek = suma údaj sl. 3 § dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;
c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;
d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku NUTS 2.
15. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 5.
16. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
V Části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 5.
17. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin2- 12M) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky. Komentář se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu.

Ministerstvo financí                Fin 2-12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002
               VZOR

        VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH
   SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k ..........
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc  IČO

Název nadřízeného orgánu: ...................................

Název a sídlo účetní jednotky: ..............................

I. Rozpočtové příjmy

-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------


II. Rozpočtové výdaje a financování

-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka   Schválený  Rozpočet po Výsledek od
             rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a      b      1      2      3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------


III.Financování - třída 8

-----------------------------------------------------------------
Název     Číslo    Schválený  Rozpočet po Výsledek od
       položky /  rozpočet   změnách   počátku
       řádku                 roku
-----------------------------------------------------------------
text     r      1      2      3
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé financování z tuzemska
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé  8111
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8112
splátky
krátkodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Krátkodobé  8113
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8114
splátky
krátkodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8115
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8117
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8118
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé financování z tuzemska
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé  8121
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8122
splátky
dlouhodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Dlouhodobé  8123
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8124
splátky
dlouhodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8125
dlouhodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8127
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8128
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé financování ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------
Krátkodobé  8211
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8212
splátky
krátkodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Krátkodobé  8213
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8214
splátky
krátkodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8215
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8217
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8218
krátkodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Dlouhodobé financování ze zahraničí
-----------------------------------------------------------------
    Dlouhodobé  8221
vydané
dluhopisy (+)

Uhrazené   8222
splátky
dlouhodobých
vydaných
dluhopisů (-)

Dlouhodobé  8223
přijaté
půjčené
prostředky
(+)

Uhrazené   8224
splátky
dlouhodobých
přijatých
půjčených
prostředků (-)

Změna stavu  8225
dlouhodobých
prostředků na
bankovních
účtech (+/-)

Aktivní    8227
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
příjmy (+)

Aktivní    8228
dlouhodobé
operace
řízení
likvidity -
výdaje (-)
-----------------------------------------------------------------
Opravné položky k peněžním operacím
-----------------------------------------------------------------
Operace    8901
z peněžních
účtů
organizace
nemající
charakter
příjmů a
výdajů
vládního
sektoru (+/-)

Nerealizované 8902
kurzové
rozdíly (+/-)

Financování  8000
(součet za
třídu 8)
-----------------------------------------------------------------

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

-----------------------------------------------------------------
Název          Číslo  Schválený Rozpočet Výsledek
             řádku  rozpočet po    od
                      změnách  počátku roku
-----------------------------------------------------------------
text           r    41    42    43
-----------------------------------------------------------------
Třída 1 - Daňové příjmy 4010

Třída 2 - Nedaňové    4020
příjmy

Třída 3 - Kapitálové   4030
příjmy
Třída 4 - Přijaté    4040
     transfery
Příjmy celkem      4050

Konsolidace příjmů    4060
v tom položky:      4061

2223 - Příjmy
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

2226 - Příjmy      4062
z finančního 
vypořádání minulých 
let mezi obcemi

2227 - Příjmy      4063
z finančního vypořádání 
minulých let mezi 
regionální radou 
a kraji, obcemi a DSO

2441 - Splátky půjčených 4070
prostředků od obcí

2442 - Splátky půjčených 4080
prostředků od krajů

2443 - Splátky půjčených 4081
prostředků od 
regionálních rad

2449 - Ostatní splátky  4090
půjčených prostředků
od veřejných rozpočtů
územní úrovně

4121 - Neinvestiční   4100
přijaté transfery 
od obcí

4122 - Neinvestiční   4110
přijaté transfery 
od krajů

4123 - Neinvestiční   4111 
přijaté transfery 
od regionálních rad

4129 - Ostatní      4120
neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

4133 - Převody      4130
z vlastních rezervních
fondů (jiných než OSS)

4134 - Převody      4140
z rozpočtových účtů

4139 - Ostatní převody  4150
z vlastních fondů

4221 - Investiční    4170
přijaté transfery 
od obcí

4222 - Investiční    4180
přijaté transfery 
od krajů

4223 - Investiční    4181 
přijaté transfery 
od regionálních rad

4229 - Ostatní      4190
investiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 024 - Transfery    4191
přijaté z území 
jiného okresu

ZJ 025 - Splátky     4192
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
okresu

ZJ 028 - Transfery    4193
přijaté z území 
jiného kraje

ZJ 029 - Splátky     4194
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
kraje
-----------------------------------------------------------------
Příjmy celkem po     4200
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------

Třída 5 - Běžné výdaje  4210

Třída 6 - Kapitálové   4220
výdaje

Výdaje celkem      4240

Konsolidace výdajů    4250
v tom položky:      4260

5321 - Neinvestiční
transfery obcím

5323 - Neinvestiční   4270
transfery krajů

5325 - Neinvestiční   4271
transfery regionálním 
radám

5329 - Ostatní      4280
neinvestiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5342 - Převody FKSP a  4281
sociálnímu fondu obcí a
krajů
5344 - Převody vlastním 4290 
rezervním fondům územních 
rozpočtů
5345 - Převody vlastním 4300
rozpočtovým fondům

5349 - Ostatní převody  4310
vlastním fondům

5366 - Výdaje      4321
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi
5367 - Výdaje      4322
z finančního vypřádání 
minulých let mezi 
obcemi 

5368 - Výdaje      4323
z finančního vypořádání 
minulých let mezi 
regionální radou a kraji, 
obcemi a DSO
5641 - Neinvestiční   4330
půjčené prostředky obcím

5642 - Neinvestiční   4340
půjčené prostředky
krajům

5643 - Neinvestiční   4341
půjčené prostředky 
regionálním radám

5649 - Ostatní      4350
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
6341 - Investiční    4360
transfery obcím

6342 - Investiční    4370
transfery krajům

6345 - Investiční    4371
transfery regionálním 
radám

6349 - Ostatní      4380
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně
6441 - Investiční    4400
půjčené prostředky obcím

6442 - Investiční    4410
půjčené prostředky
krajům

6443 - Investiční    4411 
půjčené prostředky 
regionálním radám

6449 - Ostatní      4420
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům místní úrovně
ZJ 026 - Transfery    4421
poskytnuté na území
jiného okresu

ZJ 027 - Půjčené     4422
prostředky poskytnuté na
území jiného okresu

ZJ 035 - Transfery    4423
poskytnuté na území
jiného kraje
ZJ 036 - Půjčené     4424
prostředky poskytnuté na
území jiného kraje
-----------------------------------------------------------------
Výdaje celkem po     4430
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------
Saldo příjmů a výdajů po 4440
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------
Třída 8 - Financování  4450

Konsolidace financování 4460
-----------------------------------------------------------------
Financování celkem po  4470
konsolidaci
-----------------------------------------------------------------

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

-----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Počáteční  Stav ke   Změna stavu
bankovního        stav k 1.  konci    bankovních
účtu           1.      vykazovaného účtů
                   období
-----------------------------------------------------------------
    text    r      61      62      63

Základní  6010                  (+/-)
běžný účet

Vkladový  6020     x             (-)
výdajový
účet

Běžné účty 6030                  (+/-)
peněžních
fondů

Běžné účty 6040                  (+/-)
celkem

Bankovní  6050     x      (-)     x
účty
k limitům
OSS

Příjmový  6060     x             (-)
účet
-----------------------------------------------------------------

VII. Vybrané záznamové jednotky

-----------------------------------------------------------------
Název          Číslo  Schválený Rozpočet Výsledek
             řádku  rozpočet po    od
                      změnách  počátku
                           roku
-----------------------------------------------------------------
text           r    71    72    73
-----------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery    7090
přijaté z území jiného 
okresu

v tom položky:      7091

2223 - Příjmy
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

2226 - Příjmy      7092 
z finančního vypořádání 
minulých let mezi 
obcemi

4121 - Neinvestiční   7100
přijaté transfery 
od obcí

4129 - Ostatní      7110
neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

4221 - Investiční    7120
přijaté transfery 
od obcí

4229 - Ostatní      7130
neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 025 - Splátky     7140
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
okresu

v tom položky:      7150

2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí

2449 - Ostatní splátky  7160
půjčených prostředků od
veřejných rozpočtů
územní úrovně

ZJ 026 - Transfery    7170
poskytnuté na území
jiného okresu
v tom položky:      

5321 - Neinvestiční   7180
transfery obcím

5329 - Ostatní      7190
neinvestiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5336 - Výdaje      7191
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

5367 - Výdaje      7192
z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi
6341 - Investiční    7200
transfery obcím

6349 - Ostatní      7210
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně
ZJ 027 - Půjčené     7220
prostředky poskytnuté na
území jiného okresu
v tom položky:      7230

5641 - Neinvestiční
půjčené prostředky obcím

5649 - Ostatní      7240
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční    7250
půjčené prostředky obcím

6449 - Ostatní      7260
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
ZJ 028 - Transfery    7290
přijaté z území jiného 
kraje
v tom položky:      

2223 - Příjmy      7291
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

2226 - Příjmy      7292
z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi

4121 - Neinvestiční   7300
přijaté transfery 
od obcí

4122 - Neinvestiční   7310
přijaté transfery 
od krajů

4129 - Ostatní      7320
neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

4221 - Investiční    7330
přijaté transfery 
od obcí

4222 - Investiční    7340
přijaté transfery 
od krajů

4229 - Ostatní      7350
investiční přijaté
transfery od rozpočtů
územní úrovně

ZJ 029 - Splátky     7360
půjčených prostředků
přijatých z území jiného
kraje

v tom položky:      7370

2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí

2442 - Splátky půjčených 7380
prostředků od krajů

2449 - Ostatní splátky  7390
půjčených prostředků od
veřejných rozpočtů
územní úrovně

ZJ 035 - Transfery    7400
poskytnuté na území
jiného kraje
v tom položky:      

5321 - Neinvestiční   7410
transfery obcím

5323 - Neinvestiční   7420
transfery krajům

5329 - Ostatní      7430
neinvestiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně

5366 - Výdaje      7431
z finančního vypořádání
minulých let mezi krajem
a obcemi

5367 - Výdaje      7432
z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi
6341 - Investiční    7440
transfery obcím

6342 - Investiční    7450
transfery krajům

6349 - Ostatní      7460
investiční transfery
veřejným rozpočtům
územní úrovně
ZJ 036 - Půjčky     7470
poskytnuté na území
jiného kraje
v tom položky:      7480

5641 - Neinvestiční
půjčené prostředky obcím

5642 - Neinvestiční   7490
půjčené prostředky
krajům

5649 - Ostatní      7500
neinvestiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční    7510
půjčené prostředky obcím

6442 - Investiční    7520
půjčené prostředky
krajům

6449 - Ostatní      7530
investiční půjčené
prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
-----------------------------------------------------------------

VIII. Doplňující ukazatele

-----------------------------------------------------------------
Název    Číslo řádku Schválený  Rozpočet po Výsledek od
ukazatele        rozpočet   změnách   počátku roku
-----------------------------------------------------------------
text    r      81      82      83

      8010

      8020

      8030

      8040

      8050
-----------------------------------------------------------------
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů 
  a regionálních rad
  
-----------------------------------------------------------------
Účelový znak  Číslo územního  Položka     Výsledek od
        celku               počátku roku
-----------------------------------------------------------------
a        b        c        93
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
Odesláno dne:   Razítko:       Podpis vedoucího účetní jednotky:

                    Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:
                    o skutečnosti:     tel.:

X.     Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným
  celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
  

------------------------------------------------------------------------------- --
Účelový znak   Číslo územního celku  Položka      Výsledek od počátku
                              roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a        b            c         103
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

  
  
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje 
  a zdroje financování
  
------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
  
    
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje
   v členění podle nástroje a zdroje financování
   
------------------------------------------------------------------------------- --
Paragraf  Položka   Nástroj   Zdroj    Schválený  Rozpočet  Výsledek
                        rozpočet  po změnách od počátku
                                    roku
------------------------------------------------------------------------------- --
a     b      c      d      1      2      3
------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------- --
  
Příloha 7
VZOR
Ministerstvo financí
                                               strana 1
                        V Z O R
         Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
                a další doplňující údaje - hlavní činnost
                       na rok 20..
 Kapitola : 3xx                                           
 IČO a název organizace:                                
 ZOD : x                                          v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
              Název položky               Účet   Číslo   Schválený
                                        položky  rozpočet
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
                 a                   b     r      1
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
  Spotřeba materiálu                         (501)    1   
  Spotřeba energie                          (502)    2   
  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek            (503)    3   
  Prodané zboží                            (504)    4   
  Opravy a udržování                         (511)    5   
  Cestovné                              (512)    6   
  Náklady na reprezentaci                       (513)    7   
  Ostatní služby                           (518)    8   
  Mzdové náklady                           (521)    9   
  Zákonné sociální pojištění                     (524)   10   
  Ostatní sociální pojištění                     (525)   11   
  Zákonné sociální náklady                      (527)   12   
  Ostatní sociální náklady                      (528)   13   
  Daň silniční                            (531)   14   
  Daň z nemovitostí                          (532)   15   
  Ostatní daně a poplatky                       (538)   16   
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                  (541)   17   
  Ostatní pokuty a penále                       (542)   18   
  Odpis pohledávky                          (543)   19   
  Úroky                                (544)   20   
  Kursové ztráty                           (545)   21   
  Dary                                (546)   22   
  Manka a škody                            (548)   23   
  Jiné ostatní náklady                        (549)   24   
  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku          (551)   25   
  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   (552)   26   
  Prodané cenné papíry a podíly                    (553)   27   
  Prodaný materiál                          (554)   28   
  Tvorba zákonných rezerv                       (556)   29   
  Tvorba zákonných opravných položek                 (559)   30   
  Náklady celkem                                 31   
  (účtová třída 5 celkem - součet položek 1 až 30)
  Tržby za vlastní výrobky                      (601)   32   
  Tržby z prodeje služeb                       (602)   33   
  Tržby za prodané zboží                       (604)   34   
  Změna stavu zásob nedokončené výroby                (611)   35   
  Změna stavu zásob polotovarů                    (612)   36   
  Změna stavu zásob výrobků                      (613)   37   
  Změna stavu zvířat                         (614)   38   
  Aktivace materiálu a zboží                     (621)   39   
  Aktivace vnitroorganizačních služeb                 (622)   40   
  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku              (623)   41   
  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku               (624)   42   
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                  (641)   43   
  Ostatní pokuty a penále                       (642)   44   
  Platby za odepsané pohledávky                    (643)   45   
  Úroky                                (644)   46   
  Kursové zisky                            (645)   47   
  Zúčtování fondů                           (648)   48   
  Jiné ostatní výnosy                         (649)   49   
  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     (651)   50   
  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku              (652)   51   
  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů               (653)   52   
  Tržby z prodeje materiálu                      (654)   53   
  Výnosy z krátkodobého finančního majetku              (655)   54   
  Zúčtování zákonných rezerv                     (656)   55   
  Zúčtování zákonných opravných položek                (659)   56   
  Příspěvky a dotace na provoz                    (691)   57   
  Výnosy celkem                                 58   
  (účtová třída 6 celkem - součet položek 32 až 57)
  Výsledek hospodaření před zdaněním                       59   
  (položka 58 - 31)
  Daň z příjmů                            (591)   60   
  Dodatečné odvody daně z příjmů                   (595)   61   
  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                     62   
  (položka 59 - 60 - 61)
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------


        Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
                a další doplňující údaje - hlavní činnost
                       na rok 20..

Kapitola : 3xx                                            
IČO a název organizace:                                   
ZOD : x                                           v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
            Doplňující údaje                       Číslo Schválený
                                           řádku  rozpočet
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
                a                           r    1
---------------------------------------------------------------------     -----------------------------------
 Platy zaměstnanců                         (z AE k účtu 521)  70  
 Ostatní osobní náklady                      (z AE k účtu 521)  71  
 Příspěvek na provoz od zřizovatele                (z AE k účtu 691)  72  
 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí1) (z AE k účtu 691)  73  
 od zřizovatele
 Dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od      (z AE k účtu 691)  74  
 zřizovatele
 Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z    (z AE k účtu 691)  75  
 rozpočtu
 Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
 financování těchto výdajů
 Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv,   (z AE k účtu 691)  76  
 na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní
 prostředky
 z finančních mechanismů
 Ostatní příspěvky a dotace 2)                   (z AE k účtu 691)  77  
 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem3)                        78  
 v tom: odvod z provozu a z odpisů 4)                         79  
      odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5)           80  
      ostatní odvody 5)                             81  
 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem6)          82  

 v tom: institucionální                                83  
      účelové                                  84  
 Použití prostředků rezervního fondu 7)                        85  
 Přepočtený počet zaměstnanců                             86  
 Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč                           87  
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------                                              
                                              
 ----------------------------------                                              
 Sestavil:                                         
 Datum a podpis:                                      
 ----------------------------------  
 Kontroloval:                              
 Datum a podpis:                             
 ----------------------------------                                       
                                      
                                      
                                      
 Poznámky a vazby:                             
                                      
 Součet údajů na řádcích 70 a 71 musí odpovídat položce 9 - Mzdové     
 náklady
 Součet údajů na řádcích 72 až 77 musí odpovídat položce č. 57 - Příspěvky a
 dotace na provoz

 1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí
  neinvestičních potřeb programů poskytované
  ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č.
  218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.
 2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a  
  od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje

 Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:           
 3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212     
  finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního  
  výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 5) souhrn údajů na řádcích 80 a 81 musí odpovídat údaji na položce 2123 
  finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 6) neinvestiční i investiční od zřizovatele                
 7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v
  návaznosti na povinnost stanovenou
  podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.               
                                      
 ZOD - kód způsobu odměňování                       
 1 - podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.              
 4 - podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.              
                                      


Příloha 8
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů
1. Způsob zaokrouhlování údajů ve výkazech, které jsou vykazovány v tisících Kč na dvě desetinná místa, je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle této vyhlášky.
2. Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obec, krajský úřad, dobrovolný svazek obcí) je stanoven následující postup.
2.1 Běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč.
Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:
a) údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka,
b) údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9 - Rekapitulace v části V.,
c) údaje záznamových jednotek s výjimkou ZJ 024 až ZJ 029 a ZJ 035 až ZJ 036,
d) údaje běžných řádků výkazu.
2.2 Součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů. Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, nebo je agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.
3. Pro sumáře výkazů kapitol státního rozpočtu platí ustanovení bodu 2.2. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám odsouhlasených Ministerstvem financí.
4. Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována. V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu. Přípustná míra tolerance +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách je stanovena pro sumáře výkazů za územní celky na úrovni NUTS 4 (okresu) a pro sumáře výkazů za vlastní krajský úřad a jím zřizovaných příspěvkových organizací na úrovni NUTS 3.
Příloha 9
Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)
1. Údaje v tomto výkaze v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají Ministerstvu financí správci kapitol za organizační složky státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.
2. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.
3. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. Výkazu Fin 2.04 U.
4. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu - část I.:
ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9 + 10 +11);
ř. 2 = ř. (3 + 4);
ř. 5 = ř. (6 + 7);
ř. 13 = ř. (1 + 12);
sl. 5 = sl. (3 - 4);
sl. 7 = sl. (5 + 6);
sl. 11 = sl. (8 + 9 + 10);
sl. 12 = sl. (7 - 11).
6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek - část II.:
sl. 25 = sl. (23 - 24);
sl. 27 = sl. (25 + 26);
sl. 31 = sl. (28 + 29 + 30);
sl. 32 = sl. (27 - 31).
7. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:
ř. 3 části I. = součtu údajů za „a = 3“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;
ř. 4 části I. = součtu údajů za „a = 4“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 5, resp. 6 a 7;
ř. 6 části I. = součtu údajů za „a = 6“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;
ř. 7 části I. = součtu údajů za „a = 7“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 9;
ř. 9 části I. = součet údajů za „a = 9“ v části II. dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.;
ř. 11 části I. = součtu údajů za „a = 11“ části II., tj. výdajů účelově určených podle § 21 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, členěných podle kódu účelu.
8. Číselník účelů podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mít podobu osmimístného kódu s tím, že bude mít povinnou strukturu:
rr kkk ccc
rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk - číslo kapitoly;
ccc - pořadové číslo účelu v daném roce;
Číselník bude zveřejňován a průběžně aktualizován ve Finančním zpravodaji.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 544/2004 Sb.
Přechodné ustanovení
Výkazy za období leden až prosinec roku 2004 (roční výkazy) se v roce 2005 předkládají v termínech podle této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 22/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.
1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů.