Úřední sdělení ze dne 22.5.2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv

22.5.2001 | Sbírka:  6/2001 (CBO) | Částka:  7/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/2001 (CBO)
Pasivní derogace: 18/2001 (CBO)
6/2001
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 22. 5. 2001
o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle § 25 a § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů stanoví pro tvorbu povinných minimálních rezerv (dále jen "PMR") tyto podmínky:
1. PMR udržují banky a pobočky zahraničních bank včetně stavebních spořitelen (dále jen "banka") ve formě průměrného čtrnáctidenního stavu ve stanoveném procentním rozsahu z dále specifikovaných primárních závazků vůči nebankovním klientům. Banka je povinna vést tyto prostředky na svém účtě platebního styku u ČNB.
2. PMR činí 2 % z primárních závazků, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky vůči všem osobám s výjimkou bank1). Tento stav se stává požadovanou průměrnou výší PMR v rozhodném období. Rozhodným obdobím je čtrnáctidenní cyklus začínající čtvrtkem 12. 7. 2001 a dále pak každým druhým čtvrtkem po tomto datu.
3. Stanovená výše PMR vychází z průměru tří stavů primárních závazků dle tří posledních po sobě jdoucích dekádních přehledů o stavu aktiv a pasív, uvedených v příloze.
4. Primární závazky se zjistí z dekádního přehledu o aktivech a pasívech V(ČNB)6-36, části 2(Pasiva), datová oblast RIS50-40 (doplňkové údaje) podle vzorce:

       ř.1 + ř.8 + ř.13 + ř.21 + ř.25 - ř.28

  ř.1 - vklady orgánů státu a obdobných orgánů celkem se
      splatností do 2 let včetně
  ř.8 - přijaté úvěry od orgánů státu a obdobných orgánů se
      splatností do 2 let včetně
  ř.13 - vklady klientů celkem se splatností do 2 let včetně při
      použití výkazů uvádějících stavy do 20. 6. včetně ř.11
  ř.21 - přijaté úvěry od klientů se splatností do 2 let včetně
      při použití výkazů uvádějících stavy do 20. 6. včetně
      ř.19
  ř.25 - emitované cenné papíry se splatností do 2 let včetně
      při použití výkazů uvádějících stavy do 20. 6. včetně
      ř.23
  ř.28 - emitované cenné papíry registrované v držení bank se
      splatností  do 2  let včetně  při použití výkazů
      uvádějících stavy do 20. 6. včetně ř.26
5. Povinnosti tvorby PMR nepodléhají emitované dluhopisy s dobou splatnosti nad 2 roky od data vydání s výjimkou následujících případů:
a) emitent si vyhradí podle § 12 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, možnost předčasného splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě, nebo v hodnotě vyšší - v prospektu uvedené, které bude uskutečněno do dvou let včetně od data vydání dluhopisu,
b) emitent se zaváže vůči majiteli dluhopisu podle § 12 odst. 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k předčasnému splacení dluhopisu v jeho nominální hodnotě do dvou let včetně od data vydání dluhopisu, které není vázáno na žádné jiné podmínky, než projevení vůle majitele dluhopisu žádat jeho předčasné splacení.
Pokud by se emitent zavázal pouze k předčasnému splacení dluhopisu na žádost majitele, který může toto předčasné splacení požadovat jen v případě, že nastanou podmínky pro předčasné splacení v emisních podmínkách specifikované, tato emise dluhopisů povinnosti tvorby PMR nepodléhá.
6. Banka je povinna si stanovenou výši PMR sama vypočítat a odsouhlasit telefonicky s ČNB, a to nejpozději den před zahájením nového cyklu. PMR se zaokrouhlují na celé koruny.
7. Při nepředložení jednoho dekádního přehledu, potřebného ke stanovení základny pro výpočet stanovené výše PMR, se základ vypočítá aritmetickým průměrem pouze ze dvou stavů, ale hodnota průměru se zvýší o 20 %. Při nepředložení dvou dekádních přehledů se vychází z jediného údaje, který se zvýší o 40 %. Na opožděné předložení dekádního přehledu či opravy po termínu stanoveném pro předložení tohoto výkazu není ČNB povinna brát pro příslušný cyklus zřetel.
8. Způsob výpočtu skutečně dosažené průměrné výši PMR se řídí:
a) časovým základem, který je vždy 14 dní,
b) skutečnými kreditními zůstatky účtu banky v Zúčtovacím centru ČNB.
9. PMR jsou úročeny sazbou pro repo operace ČNB, vyhlašovanou ve Věstníku ČNB. Úrok se vypočítá denně na základě konečného zůstatku účtu platebního styku, maximálně však do výše stanovené PMR (tj. nepoužívá se průměrování). V měsíci se úročí skutečný počet dní a pro výpočet úroků se počítá délka roku 365 dní. Úrok zúčtuje ČNB měsíčně na vrub účtu 132699001/0710 ve prospěch vnitřního účtu banky, a to první pracovní den následujícího měsíce po úročeném období. Vnitřní účet banky pro zúčtování úroku z PMR je banka povinna sdělit Zúčtovacímu centru ČNB v souladu se smlouvou o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku, uzavřenou mezi bankou a ČNB.
10. V případě nedodržení stanovené průměrné výše PMR zaplatí banka ve výši dvojnásobku platné diskontní sazby2), za dodatečný refinanční úvěr, zpětně kryjící chybějící průměrnou výši PMR v rozhodném čtrnáctidenním období. Úrok se stanoví z rozdílu mezi stanovenou výší a skutečně dosaženou výší PMR, sazby úroku za nedodržení PMR (dále jen "sazby úroku"), počtu dní rozhodného období, v němž došlo k nedodržení (tj. vždy 14 dní) a počtu dní v roce (365). Úrok zúčtuje ČNB inkasní formou k tíži vnitřního účtu bank pro zúčtování úroků. Inkaso provede ČNB vždy ve čtvrtek následujícího kalendářního týdne po skončení rozhodného období, t.j. uprostřed následujícího cyklu PMR. Pokud na tento den připadne státní svátek, bude úrok zúčtován poslední pracovní den před tímto svátkem.
V případě změny sazby úroku za nedodržení PMR v průběhu rozhodného období se úrok za nedodržení průměrné výše PMR stanoví podle bodu 9 těchto podmínek, jako součet částek, při použití:
a) staré sazby úroku za kalendářní dny od prvního dne rozhodného období do dne předcházejícího den splatnosti nové sazby úroku,
b) nové sazby úroku za kalendářní dny ode dne platnosti nové sazby do konce rozhodného období.
11. Povinnost banky udržovat PMR končí počátkem rozhodného období povinných minimálních rezerv podle bodu 2 těchto podmínek, ve kterém zaniká povolení působit jako banka3).
12. Ruší se Úřední sdělení České národní banky o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv zveřejněné ve Věstníku ČNB, částce 2/2001 ze dne 7. února 2001.
13. Podmínky vstupují v platnost 12. 7. 2001.
Viceguvernér
v z. Ing. Kvapil, v.r.
ředitel sekce
Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec
Ing. Hiršalová,
tel. 02/2441 4472
Příl.1
Přehled termínů pro propočet PMR v roce 2001
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|                    |Dekádní přehled       |     |
|PMR - udržovací období         |aktiv a pasiv        |Počet  |
|od       do           |ke dni            |dní cyklu|
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|28.12.2000 - 10.01.2001 včetně     |20/11, 30/11, 10/12     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|11.01.2001 - 24.01.2001 včetně     |30/11, 10/12, 20/12     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|25.01.2001 - 07.02.2001 včetně     |20/12, 31/12, 10/1*     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|08.02.2001 - 21.02.2001 včetně         |31/12, 10/1*, 20/1*     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|22.02.2001 - 07.03.2001 včetně     |20/1*, 31/1, 10/2      |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|08.03.2001 - 21.03.2001 včetně     |31/1, 10/2, 20/2       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|22.03.2001 - 04.04.2001 včetně     |20/2, 28/2, 10/3       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|05.04.2001 - 18.04.2001 včetně     |28/2, 10/3, 20/3       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|19.04.2001 - 02.05.2001 včetně     |10/3, 20/3, 31/3       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|03.05.2001 - 16.05.2001 včetně     |31/3, 10/4, 20/4       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|17.05.2001 - 30.05.2001 včetně     |10/4, 20/4, 30/4       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|31.05.2001 - 13.06.2001 včetně     |30/4, 10/5, 20/5       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|14.06.2001 - 27.06.2001 včetně     |10/5, 20/5, 31/5       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|28.06.2001 - 11.07.2001 včetně     |20/5, 31/5, 10/6       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|12.07.2001 - 25.07.2001 včetně     |31/5, 10/6, 20/6       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|26.07.2001 - 08.08.2001 včetně     |20/6, 30/6, 10/7       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|09.08.2001 - 22.08.2001 včetně     |30/6, 10/7, 20/7       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|23.08.2001 - 05.09.2001 včetně     |20/7, 31/7, 10/8       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|06.09.2001 - 19.09.2001 včetně     |31/7, 10/8, 20/8       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|20.09.2001 - 03.10.2001 včetně     |10/8, 20/8, 31/8       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|04.10.2001 - 17.10.2001 včetně     |31/8, 10/9, 20/9       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|18.10.2001 - 31.10.2001 včetně     |10/9, 20/9, 30/9       |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|01.11.2001 - 14.11.2001 včetně     |30/9, 10/10, 20/10      |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|15.11.2001 - 28.11.2001 včetně     |10/10, 20/10, 31/10     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|29.11.2001 - 12.12.2001 včetně     |20/10, 31/11, 10/11     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|13.12.2001 - 26.12.2001 včetně     |10/11, 20/11, 30/11     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|27.12.2001 - 09.01.2002 včetně     |20/11, 30/11, 10/12     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
|10.01.2002 - 23.01.2002 včetně     |30/11, 10/12, 20/12     |  14  |
+---------------------------------------+-----------------------------+---------+
1) Opatření ČNB ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků, zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 63/2001.
2) § 26 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
3) § 7a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
*) Údaje k 10.1. a 20.1.2001 z výkazu V(ČNB)21-09 "Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív.