Opatření ze dne 1.6.2001 k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG

20.6.2001 | Sbírka:  22/2001 (OP) | Částka:  76/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP03/97
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
22/2001
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 1. června 2001
k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje aktualizační úpravy a změny Klasifikace CZ-COFOG zavedené opatřením ČSÚ částka 2/1997 Sb. Aktualizační změny a úpravy byly vypracovány na podkladě aktualizované verze mezinárodního standardu COFOG - Classification of the Functions of Government, schválené v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů. Zároveň se upravuje název Klasifikace CZ-COFOG na Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG (v souladu s Číselníkem institucionálních sektorů a subsektorů - opatření ČSÚ částka 90/1997 Sb.). Vzhledem k rozsáhlým úpravám a změnám Klasifikace CZ-COFOG je v příloze tohoto opatření uvedena převodní tabulka mezi aktualizovaným vydáním a vydáním CZ-COFOG z roku 1997.
Český statistický úřad zároveň oznamuje vydání aktualizované klasifikace pod názvem "Druhé vydání Klasifikace funkcí vládních institucí", které se bude označovat CZ-COFOG(99), s účinností od 1. ledna 2002. Číslo 99 za CZ-COFOG znamená poslední dvojčíslí roku vydání aktualizovaného standardu COFOG, tj. verze 1999, podle které byla národní verze aktualizována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COFOG a následné aktualizace národní verze se bude měnit dvojčíslí za CZ-COFOG.
Druhé vydání Klasifikace CZ-COFOG(99), obsahující všechny aktualizační úpravy a změny včetně převodní tabulky (viz příloha tohoto opatření), vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., Zlín-Louky. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská č. n. 142, Praha 8 - sekci informačních služeb a prezentací - je k disposici i na disketě.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Příl.
Převodník systematické části
(Převodník oddílů, skupin a tříd klasifikace)
CZ-COFOG(99)                              CZ-COFOG1997
------------------------------------------------------------------------------- ----
Kód    Název                            Kód
------------------------------------------------------------------------------- ----
01     Všeobecné veřejné služby                  01
01.1    Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány,
      záležitosti finanční, rozpočtové, daňové, zahraniční
      kromě zahraniční pomoci                   01.1
01.1.1   Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány       01.11.01.14č
01.1.2   Finanční, rozpočtové a daňové záležitosti          01.12
01.1.3   Zahraniční záležitosti kromě zahraniční pomoci       01.13

01.2    Zahraniční ekonomická pomoc                 01.2
01.2.1   Ekonomická pomoc adresným příjemcům             01.21
01.2.2   Ekonomická pomoc směrovaná přes mezinárodní
      organizace                         01.22

01.3    Všeobecné služby                      01.3
01.3.1   Všeobecné personální služby                 01.31
01.3.2   Rámcové plánovací a statistické služby           01.32
01.3.3   Ostatní všeobecné služby                  01.33

01.4    Badatelský výzkum                      01.4č
01.4.0   Badatelský výzkum                      01.40č

01.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných
      veřejných služeb                      01.4č
01.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných
      veřejných služeb                      01.40č

01.6    Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené          01.5
01.6.0   Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené          01.50

01.7    Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu       14.0č
01.7.0   Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu       14.01, 14.03č

01.8    Transfery obecného charakteru mezi různými
      úrovněmi státní a veřejné správy              14.0č
01.8.0   Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi
      státní a veřejné správy                   14.02, 14.03č

02     Obrana                           02

02.1    Vojenská obrana                       02.1č
02.1.0   Vojenská obrana                       02.11, 02.13č

02.2    Civilní ochrana                       02.1č
02.2.0   Civilní ochrana                       02.12, 02.13č

02.3    Zahraniční vojenská pomoc                  02.2
02.3.0   Zahraniční vojenská pomoc                  02.20

02.4    Cílený výzkum a vývoj v oblasti obrany           02.3
02.4.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti ochrany           02.30

02.5    Obrana jinde neuvedená                   02.4
02.5.0   Obrana jinde neuvedená                   02.40

03     Veřejný pořádek a bezpečnost                03

03.1    Policejní ochrana                      03.1č
03.1.0   Policejní ochrana                      03.11, 03.13č

03.2    Požární ochrana                       03.1č
03.2.0   Požární ochrana                       03.12, 03.13č

03.3    Soudy a státní zastupitelství                03.2
03.3.0   Soudy a státní zastupitelství                03.20

03.4    Vězeňská správa a vězeňský provoz              03.3
03.4.0   Vězeňská správa a vězeňský provoz              03.30

03.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku
      a bezpečnosti                        03.4
03.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku
      a bezpečnosti                        03.40

03.6    Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená        03.5
03.6.0   Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená        03.50

04     Ekonomické záležitosti                   09, 10, 11, 12, 13

04.1    Všeobecné ekonomické, komerční a pracovní
      záležitosti                         13.4, 13.5
04.1.1   Všeobecné ekonomické a komerční záležitosti         13.40
04.1.2   Všeobecné pracovní záležitosti               13.50

04.2    Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost        10
04.2.1   Zemědělství                         10.1 (10.11 až 10.17)
04.2.2   Lesnictví                          10.2 (10.20)
04.2.3   Rybářství a myslivost                    10.3 (10.30)

04.3    Paliva a energetika                     09.1
04.3.1   Uhlí a ostatní tuhá paliva                 09.11
04.3.2   Ropa a zemní plyn                      09.12
04.3.3   Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením      09.13
04.3.4   Ostatní paliva                       09.14, 09.15
04.3.5   Elektrická energie                     09.21
04.3.6   Energie jiná než elektrická                 09.22, 09.23

04.4    Těžba a zpracovatelský průmysl               11
04.4.1   Těžba nerostných surovin kromě paliv            11.1 (11.10)
04.4.2   Průmyslová výroba                      11.2 (11.20)
04.4.3   Stavebnictví                        11.3 (11.30)

04.5    Doprava                           12č
04.5.1   Silniční doprava                      12.1 (12.11,12)
04.5.2   Vodní doprava                        12.2 (12.21,22)
04.5.3   Drážní doprava                       12.3 (12.31,32)
04.5.4   Letecká doprava                       12.4 (12.41,42)
04.5.5   Potrubní a ostatní doprava                 12.5 (12.51,52)

04.6    Pošty a telekomunikace                   12.7
04.6.0   Pošty a telekomunikace                   12.70

04.7    Ekonomická oblast ostatní                  13
04.7.1   Velkoobchod a maloobchod včetně skladování         13.1č (13.11)
04.7.2   Ubytování a stravování                   13.1č (13.12)
04.7.3   Turistický ruch                       13.2 (13.20)
04.7.4   Víceúčelové projekty rozvoje                13.3 (13.30)

04.8    Cílený výzkum a vývoj v ekonomické oblasti         09.3, 10.4, 11.4,
                                        12.8, 13.6
04.8.1   Cílený výzkum a vývoj v oblasti všeobecných
      ekonomických, komerčních a pracovních záležitosti      13.60č
04.8.2   Cílený výzkum a vývoj v oblasti zemědělství, lesnictví
      rybářství a myslivosti                   10.40
04.8.3   Cílený výzkum a vývoj v oblasti paliv a energetiky     09.30
04.8.4   Cílený výzkum a vývoj v oblasti těžby, průmyslové
      výroby a stavebnictví                    11.40
04.8.5   Cílený výzkum a vývoj v oblasti dopravy           12.80č
04.8.6   Cílený výzkum a vývoj v oblasti pošt a telekomunikací    12.80
04.8.7   Cílený výzkum a vývoj v oblasti obchodu, turistického
      ruchu, víceúčelových projektů                13.60č

04.9    Ekonomické záležitosti jinde neuvedené           09.4, 10.5, 11.5,
                                    12.6, 12.9, 13.13,
                                    13.7
04.9.0   Ekonomické záležitosti jinde neuvedené           09.40, 10.50, 11.50
                                    12.60, 12.90, 13.13,
                                    13.70

05     Ochrana životního prostředí                 15

05.1    Odstraňování odpadů kromě odpadních vod           15.1č
05.1.0   Odstraňování odpadů kromě odpadních vod           15.11č, 15.12č

05.2    Odstraňování odpadních vod                 15.1č
05.2.0   Odstraňování odpadních vod                 15.11č, 15.12č

05.3    Kontrola a snižování znečištění               15.2č
05.3.0   Kontrola a snižování znečištění               15.20č

05.4    Ochrana přírody                       15.2č
05.4.0   Ochrana přírody                       15.20č

05.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního
      prostředí                          15.3
05.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního
      prostředí                          15.30

05.6    Ochrana životního prostředí jinde neuvedená         15.4
05.6.0   Ochrana životního prostředí jinde neuvedená         15.40

06     Bydlení a společenská infrastruktura            07

06.1    Rozvoj bydlení                       07.1č
06.1.0   Rozvoj bydlení                       07.11, 07.12

06.2    Územní rozvoj obecně                    07.1č
06.2.0   Územní rozvoj obecně                    07.13, 07.14

06.3    Zásobování vodou                      07.2
06.3.0   Zásobování vodou                      07.20

06.4    Pouliční osvětlení                     07.3
06.4.0   Pouliční osvětlení                     07.30

06.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení
      a společenské infrastruktury                07.4
06.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení
      a společenské infrastruktury                07.40

06.6    Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury
      jinde neuvedený                       07.5
06.6.0   Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury
      jinde neuvedený                       07.50

07     Zdraví                           05

07.1    Léčiva a zdravotnické prostředky              05.4
07.1.1   Léčiva                           05.40č
07.1.2   Ostatní zdravotnické výrobky                05.40č
07.1.3   Léčebné a protetické prostředky               05.40č

07.2    Ambulantní zdravotní péče                  05.2
07.2.1   Ambulantní lékařská péče všeobecná             05.21
07.2.2   Ambulantní lékařská péče specializovaná
      (kromě stomatologické péče)                 05.22
07.2.3   Ambulantní stomatologická péče               05.23
07.2.4   Ambulantní zdravotní péče ostatní              05.24, 05.25

07.3    Ústavní zdravotní péče                   05.1
07.3.1   Ústavní zdravotní péče všeobecná              05.11
07.3.2   Ústavní zdravotní péče specializovaná            05.12
07.3.3   Služby zdravotnických středisek a středisek péče
      v mateřství                         05.15
07.3.4   Služby sanatorií, kojeneckých ústavů, zotavoven
      a léčeben pro dlouhodobě nemocné apod.           05.14

07.4    Veřejné zdravotnické služby                 05.3
07.4.0   Veřejné zdravotnické služby                 05.30

07.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví        05.5
07.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví        05.50

07.6    Zdravotnické služby jinde neuvedené             05.6
07.6.0   Zdravotnické služby jinde neuvedené             05.60

08     Rekreace, kultura a náboženství               08

08.1    Rekreační a sportovní služby                08.1č
08.1.0   Rekreační a sportovní služby                08.11

08.2    Kulturní služby                       08.1č
08.2.0   Kulturní služby                       08.12

08.3    Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby    08.1č
08.3.0   Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby    08.13

08.4    Náboženské a ostatní společenské služby           08.1č
08.4.0   Náboženské a ostatní společenské služby           08.14

08.5    Cílený výzkum a vývoj v oblasti rekreace, sportu,
      kultury a náboženství                    08.2
08.5.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti rekreace, sportu,
      kultury a náboženství                    08.20

08.6    Rekreační, sportovní, kulturní a náboženské služby
      jinde neuvedené                       08.3
08.6.0   Rekreační, sportovní, kulturní a náboženské služby
      jinde neuvedené                       08.30

09     Vzdělávání                         04

09.1    Preprimární a primární vzdělávání              04.1
09.1.1   Preprimární vzdělávání                   04.10č
09.1.2   Primární vzdělávání                     04.10č

09.2    Sekundární vzdělávání                    04.2č
09.2.1   Nižší sekundární vzdělávání                 04.22č
09.2.2   Vyšší sekundární vzdělávání                 04.21, 04.22č

09.3    Postsekundární vzdělávání nižší než terciární        04.2č
09.3.0   Postsekundární vzdělávání nižší než terciární        04.22č

09.4    Terciární vzdělávání                    04.3
09.4.1   První stupeň terciárního vzdělávání             04.31č
09.4.2   Druhý stupeň terciárního vzdělávání             04.31č

09.5    Vzdělávání nedefinované podle úrovně            04.2č, 04.3č. 04.4
09.5.0   Vzdělávání nedefinované podle úrovně            04.23, 04.32, 04.33,
                                    04.40

09.6    Vedlejší služby ve vzdělávání                04.5
09.6.0   Vedlejší služby ve vzdělávání                04.50

09.7    Cílený výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání         04.6
09.7.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání         04.60

09.8    Vzdělávání jinde neuvedené                 04.7
09.8.0   Vzdělávání jinde neuvedené                 04.70

10     Sociální věci                        06.1č, 06.2č

10.1    Nemoc a invalidita                     06.1č, 06.2č
10.1.1   Nemoc                            06.11č, 06.21č
10.1.2   Invalidita                         06.1č, 06.23

10.2    Stáří                            06.1č, 06.2č
10.2.0   Stáří                            06.13č, 06.22

10.3    Pozůstalí                          06.1č
10.3.0   Pozůstalí                          06.13č

10.4    Rodina a děti                        06.1č, 06.2č
10.4.0   Rodina a děti                        06.13č, 06.15č,
                                    06.21č, 06.24č

10.5    Nezaměstnanost                       06.1č
10.5.0   Nezaměstnanost                       06.14č

10.6    Bydlení                           06.1č
10.6.0   Bydlení                           06.15č, 06.16č

10.7    Sociální pomoc jinde neuvedená               06.1č, 06.2č
10.7.0   Sociální pomoc jinde neuvedená               06.14č, 06.15č,
                                    06.16č, 06.17,
                                    06.2č

10.8    Cílený výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí       06.3
10.8.0   Cílený výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí       06.30

10.9    Sociální věci jinde neuvedené                    06.4
10.9.0   Sociální věci jinde neuvedené                06.40