Sdělení ze dne 11.6.2002 k vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

11.6.2002 | Sbírka:  181/57 432/2002 | Částka:  5/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: 181/17 015/2001
Pasivní derogace: 18/25 356/2006-181
181/57 432/2002
Sdělení
ze dne 11. června 2002 k vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Referent:
Ing. Eva Kostková,
tel. 5704 2574
Sdělení se týká vracení daně z přidané hodnoty podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"), a to zahraničním osobám, které mají sídlo nebo bydliště v zahraničí a nejsou oprávněny podnikat na území České republiky. Toto sdělení se nevztahuje na vracení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám podle § 45e zákona o DPH.
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2001 pod č.j. 181/17 015/2001 a sdělení č. 58 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9-10/2001 uveřejňuje úplné znění seznamu zemí, kterým bude ČR vracet daň z přidané hodnoty podle § 45d zákona o DPH.
Do seznamu jsou oproti původním seznamům zahrnuty další země (Polsko, Slovinsko, Lotyšsko a Slovensko), kterým na základě nových zjištění a předaných podkladů bude Česká republika při splnění podmínek § 45d zákona o DPH vracet daň. Jedná se o následující země:
Rakousko, Finsko, Belgie, Dánsko, Lucembursko, Velká Británie, Maďarsko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko, Francie, Holandsko, Polsko, Slovinsko, Lotyšsko a Slovensko.
Pokud bude v praxi zjištěno, že některý z výše uvedených států nebude vracet českým podnikatelům na jejich žádost daň za některou položku z vybraných druhů zboží či služeb podle § 45d odst. 2 zákona o DPH nebo přestane daň vracet vůbec, zastaví FÚ pro Prahu 1 vracení daně adekvátně k provedeným změnám cizího státu. Daň bude vracena pro žadatele pocházející z:
a) Polska za období od 1. července 2001,
b) Slovenska za období od 1. ledna 2002,
c) Lotyška za období od 1. ledna 2001,
d) Slovinska za období od 1. ledna 2001.
Mgr. Šárka Zeizingerová, v.r.,
pověřená řízením odboru 18