Podmínky ze dne 1.10.2002 Všeobecné podmínky veřejných telekomunikačních služeb společnosti eTel s.r.o.

18.11.2002 | Sbírka:  190/2002 (TV) | Částka:  11/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
190/2002
Všeobecné podmínky
veřejných telekomunikačních služeb společnosti eTel s.r.o.
1
Předmět Všeobecných podmínek
1.1 Všeobecné podmínky veřejných telekomunikačních služeb společnosti eTel s.r.o. upravují poskytování veřejných telekomunikačních služeb společností eTel s.r.o., která je oprávněna na území České republiky poskytovat tyto veřejné telekomunikační služby (dále jenom VTS):
a) veřejnou telefonní službu,
b) službu zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet,
c) veřejnou službu pronájmu telekomunikačních okruhů,
d) veřejnou službu přenosu dat,
e) přídavné a další telekomunikační služby založené na přenosu hlasu,
f) veřejné významné operátorské služby,
g) veřejné služby na účet volaného,
h) veřejné služby se zvláštním tarifem,
1.2 Tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování veřejných telekomunikačních služeb, uzavírané mezi poskytovatelem a účastníkem.
2
Definice pojmů
2.1 "Autorizovaný partner" je fyzická nebo právnická osoba, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení při prodeji nebo zprostředkování prodeje služeb uvedených v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek.
2.2 "Ceník služeb" je ceník příslušných služeb uvedených v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek. Tyto služby dodává poskytovatel na základě smlouvy.
2.3 "Kontaktní centrum" je specializované pracoviště poskytovatele, které přijímá objednávky služeb, poskytuje účastníkovi technickou podporu a přijímá jeho stížnosti na poskytování služeb.
2.4 "Kontaktní osoba" je osoba určená smluvní stranou. Tato osoba zajišťuje přenos informací, týkajících se plnění smlouvy, mezi oběma smluvními stranami a je oprávněna podepsat "Předávací protokol služby" a závazně jednat ve věcech kvality a rozsahu poskytování služby. Oprávněný zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleží, nebo pořadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktovány. Kontaktní osobou poskytovatele je vždy také jednající operátor kontaktního centra ve službě.
2.5 "Lokalita účastníka" je prostor účastníkem ve smlouvě určený pro instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místností v Technické specifikaci příslušné služby.
2.6 "Poskytovatel" je společnost eTel s.r.o.
2.7 "Přídavné služby" jsou veřejné telekomunikační služby, poskytované na základě osvědčení o registraci, uvedeného v bodě 1.2, písm. e).
2.8 "Služba" je příslušná veřejná telekomunikační služba, uvedená v bodě 1.2 těchto Všeobecných podmínek, a služby spojené s poskytováním takové služby, dodávané poskytovatelem na základě smlouvy. Parametry poskytované služby jsou uvedeny ve smlouvě, zejména v Popisu služby nebo v Technické specifikaci.
2.9 "Smlouva" je příslušná smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb, uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem včetně dodatků a příloh uvedených v bodě 15.2.
2.10 "Telekomunikační síť" znamená veřejnou telekomunikační síť dle definice zákona č. 151/2000 Sb., provozovanou držitelem příslušné licence. Prostřednictvím této sítě je poskytována služba.
2.11 "Účastník" je uživatel příslušné služby, který splnil podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami a který má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu.
2.12 "Uživatel" je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována příslušná služba.
2.13 "Veřejná telefonní služba" je služba definovaná v ustanovení § 2 odst. 7 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění.
2.14 "Veřejná telekomunikační služba" je služba, definovaná v ustanovení § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění.
2.15 "Všeobecné podmínky" jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb. a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění.
3
Platnost a účinnost smlouvy
3.1 Postup při uzavírání smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích v platném znění.
3.2 Smlouva, resp. Technická specifikace v její příloze, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce účastníka a účinnosti dnem doručení poskytovateli, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
4
Práva a povinnosti poskytovatele
4.1 Poskytovatel je oprávněn:
a) požadovat po účastníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavření smlouvy;
b) jednostranně měnit Všeobecné podmínky; Provozní podmínky telekomunikačních služeb, Technickou specifikaci služby a ceník služeb;
c) omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných důvodů uvedených dále;
d) změnit číslo účastnické stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn; technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla nebo číslovacího plánu v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb. nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu;
e) nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastníkem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se účastník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení smlouvy, zejména placení jednorázového poplatku v případě nedodržení minimální doby užívání služby.
4.2 Poskytovatel se zavazuje:
a) zřídit účastníkovi službu za podmínek a v termínech stanovených smlouvou a nepřetržitě tuto službu poskytovat za podmínek a v cenách stanovených smlouvou, s výjimkou případů dále uvedených;
b) umožnit účastníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Technickou specifikací služby a Ceníkem služeb, byl-li pro příslušnou službu vydán;
c) informovat účastníka o změnách Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb, Ceníku veřejné telefonní služby nebo Cenících přídavných služeb, a to nejméně dvacet jedna (21) dnů před účinností těchto změn;
d) informovat účastníka o změně Všeobecných podmínek nejméně tři (3) měsíce před účinností této změny;
e) realizovat přijatou změnu smlouvy, požadovanou účastníkem, oboustranně potvrzenou na příslušném dodatku smlouvy nebo na Technické specifikaci ve sjednané lhůtě;
f) udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační infrastrukturu své sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby byla služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvě a v příslušných právních předpisech;
g) odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízení a své telekomunikační síti v souladu s článkem 7. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho telekomunikační zařízení a jeho telekomunikační síť;
h) informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy;
i) informovat účastníka o změně účastnického čísla dle 4.1. písm. d) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději dva (2) měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.
5
Práva a povinnosti účastníka
5.1 Účastník je oprávněn:
a) užívat službu v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy;
b) požádat o změnu smlouvy;
c) obracet se se svými připomínkami a žádostmi na kontaktní centrum nebo na autorizované partnery;
d) uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.
5.2 Účastník se zavazuje:
a) užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb. Technickou specifikací a písemnými návody a pokyny poskytovatele;
b) řádně a včas platit za poskytnuté služby dle smlouvy nebo platného ceníku služby v době poskytnutí služby a to na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem.
c) užívat službu pouze prostřednictvím koncových zařízení schválených pro provoz v České republice;
d) neužívat službu v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy a nezneužívat připojení k telekomunikační síti.
e) neprovádět žádné úpravy, v jejichž důsledku by nebylo možno zajistit bezpečnost provozu telekomunikační sítě;
f) užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany telekomunikační sítě, pokud je to ve prospěch účastníka nebo telekomunikační sítě;
g) neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy telekomunikační sítě a závady v poskytování služby;
h) oznamovat poskytovateli písemně po celou dobu účinnosti smlouvy změnu svých identifikačních údajů; účastník, je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem stanovené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích, jež jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli do (20) pracovních dnů ode dne uskutečnění takové změny;
i) nepřevádět práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;
j) neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není účastník oprávněn příslušnou telekomunikační licencí, generální licencí nebo oprávněním, jež byly vydány příslušným správním orgánem, a nemá písemný souhlas poskytovatele;
k) vrátit veškerá zařízení poskytnutá účastníkovi poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost poskytovatele, pokud tato zařízení jsou vlastnictvím poskytovatele;
l) uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit, protože účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby dle Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb;
m) zajistit a předložit poskytovateli písemné prohlášení subjektu přiřazené účastnické stanice, je-li potřebné pro zabezpečení poskytování příslušných služeb poskytovatele;
n) předložit poskytovateli na jeho žádost dokumenty, potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost;
o) užívat registrované ochranné známky poskytovatele pouze v souvislosti s užíváním služeb poskytovatele, způsobem nesnižujícím jejich hodnotu a v souladu se závaznými právními předpisy.
p) poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost ke splnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy.
6
Ceny a platební podmínky
6.1 Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny ve smlouvě zejména v Technické specifikaci služby nebo platném Ceníku služeb, byl-li pro danou službu vydán. Platný Ceník služeb je účastníkovi k dispozici v sídle poskytovatele nebo u autorizovaných partnerů. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby.
6.2 Poskytovatel vystaví účastníkovi po skončení zúčtovacího období, které činí jeden (1) kalendářní měsíc, základní vyúčtování, ve smyslu opatření Českého telekomunikačního úřadu OÚ-4/S/2000, k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období. Takové vyúčtování bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu.
6.3 Poskytovatel doručí vyúčtování na fakturační adresu účastníka, naposledy oznámenou poskytovateli poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem, do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Splatnost vyúčtování je čtrnáct (14) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a účastník nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele.
6.4 Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než účastníkem. V případě neoprávněného užívání služby jinými uživateli je účastník povinen uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí tohoto oznámení.
6.5 Neuhradí-li účastník vyúčtované ceny do data splatnosti příslušného vyúčtování (faktury), je tento účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle smlouvy. Je-li účastník v prodlení s placením peněžních závazků dle smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši (0,05%) z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je účastník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování, obsahujícího takové úroky z prodlení.
6.6 Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení účastníka s platbou dlužných částek není zaplacením úroků z prodlení dotčeno.
6.7 Poskytovatel provádí vyúčtování tímto způsobem:
a) jednorázové ceny jsou účtovány po převzetí příslušného plnění účastníkem v prvním následném vyúčtování;
b) pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;
c) ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz, jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období;
d) pravidelné ceny nebo minimální ceny za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako (1/30) měsíčního poplatku násobená délkou neúplného období.
6.8 Pravidelné ceny za poskytování veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb, se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby.
6.9 Pravidelné ceny za poskytování ostatních veřejných telekomunikačních služeb se začínají účtovat dnem bezprostředně následujícím po dni zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné ceny, ceny za provoz, resp. minimální ceny za provoz přestávají účtovat počínaje dnem ukončení poskytování příslušné služby.
7
Reklamace
7.1 Účastník je oprávněn reklamovat rozsah služby, kvalitu služby a výši účtované ceny. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána neodkladně, jedná-li se o reklamaci rozsahu a kvality poskytované služby. Jedná-li se o reklamaci nesprávně vyúčtované ceny, musí být tato reklamace písemně podána na kontaktním centru nejpozději do dvou (2) měsíců od data doručení reklamovaného vyúčtování, jinak právo zanikne. Reklamaci lze podat též faxem nebo v elektronické podobě podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění.
7.2 Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.
7.3 Reklamace musí minimálně obsahovat tyto údaje:
a) - identifikaci účastníka, číslo smlouvy a technické specifikace příslušné služby, ke které je uplatněna reklamace;
b) - předmět reklamace, přesný popis;
c) - podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce.
7.4 Poskytovatel je v případě reklamace výše účtované částky povinen vyrozumět účastníka o uznání nebo neuznání reklamace formou dle odst. 7.1. a to nejpozději do (30) dnů ode dne doručení reklamace.
7.5 V případě, že je uznána reklamace výše vyúčtované částky nebo způsobu vyúčtování, poskytovatel zašle bezodkladně účastníkovi opravené vyúčtování.
7.6 Účastník uplatňuje reklamaci kvality a rozsahu poskytované služby formou stanovenou v odst. 7.1., a to bez zbytečného odkladu (zpravidla do tří (3) týdnů od zjištění vady služby).
7.7 Poskytovatel je v případě reklamace kvality a rozsahu poskytované služby povinen vyrozumět účastníka o uznání nebo neuznání reklamace písemnou formou, a to:
a) u jednoduchých reklamací, nevyžadujících technické šetření do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné reklamace poskytovateli;
b) u reklamací vyžadujících technické šetření nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli;
c) u reklamací, které je nutno projednat a řešit ve spolupráci se zahraničními provozovateli telekomunikačních sítí nebo poskytovateli telekomunikačních služeb - do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli.
7.8 V případě, že je uznána reklamace kvality a rozsahu poskytované služby, poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře snížení kvality částku účtovanou účastníkovi za nekvalitně poskytovanou službu za období ode dne doručení příslušného písemného sdělení až do okamžiku odstranění snížení kvality.
7.9 Poskytovatel nepřijme reklamaci zejména pokud:
a) byla podána po lhůtě stanovené v bodě 7.4 a 7.7;
b) poskytovatel již dříve tuto reklamaci odmítl, nebo tato
c) reklamace byla poskytovatelem již dříve vyřízení v souladu s těmito podmínkami
7.10 Veškeré písemné reklamace uplatní účastník na adrese: ETEL, s.r.o., Burzovní Palác Rybná 14, 110 00 Praha 1, TEL: +420 227 273 803, FAX: +420 227 273 800
7.11 Případný přeplatek účastníka vzniklý v důsledku uznané reklamace dle 7.4 je poskytovatel povinen vrátit do (30) kalendářních dnů po rozhodnutí o uznání reklamace na bankovní účet účastníka. Má-li však poskytovatel za účastníkem splatnou pohledávku, je oprávněn použít tento přeplatek nejprve k jejímu vyrovnání. Pokud takové pohledávky neexistují nebo k vyrovnání přeplatku nepostačí, poskytovatel vrátí účastníkovi přeplatek (případně snížený o výši pohledávek) formou dobropisu v následujícím nejbližším vyúčtování po kladném vyřízení reklamace, nebo jiným způsobem dohodnutým s účastníkem.
7.12 V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení reklamace může účastník podat námitku u odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného pro danou oblast.
7.13 Smluvní strany jsou povinny si vzájemně oznámit závady služby neprodleně po jejím zjištění. Závadou služby je zejména zjištění hodnot parametrů služby mimo povolené meze, nepravidelnosti nebo přerušení provozu služby.
7.14 Je-li závada na straně poskytovatele, odstraní poskytovatel závadu zpravidla do (24) hodin od nahlášení takovéto závady.
7.15 Jestliže účastník neumožní poskytovateli bezodkladně provést servisní zásah na telekomunikačním zařízení umístěném v lokalitě účastníka, začne běžet lhůta uvedené v bodě 7.15 teprve okamžikem zpřístupněním lokality účastníka.
7.16 V případě sporu o existenci nebo místo výskytu závady je poskytovatel povinen na žádost účastníka vyslat servisního technika a provést kontrolní měření.
7.17 Jestli výsledek šetření potvrdí závadu na straně účastníka, poskytovatel má právo výjezd zpoplatnit dle ceníku servisních úkonů Poskytovatele.
8
Ochrana osobních dat o účastnících a důvěrnost informací
8.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o účastníkovi, nutné pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a § 84 a § 86 zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění.
8.2 Poskytovatel smí zpracovávat údaje o účastníkovi pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem účastníka, s tou výjimkou, že poskytovatel je oprávněn uvést účastníka ve svém referenčním listu, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
8.3 Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (dle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí další tři (3) roky po zániku smlouvy.
8.4 Za obchodní tajemství ve smyslu předchozího bodu se nepovažuje údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:
a) údaj je před sdělením již veřejně známým nebo veřejně dostupným;
b) údaj je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu.
9
Změna smlouvy
9.1 Smlouvu lze měnit pouze těmito způsoby:
a) přidáním další přílohy Technické specifikace, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
b) nahrazením Technické specifikace novou Technickou specifikací (změnová Technická specifikace), podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
c) písemnými číslovanými doklady, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
d) nabytím účinnosti nových Všeobecných podmínek, Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb, Technickou specifikací služby, příslušného Ceníku veřejné telefonní služby nebo příslušných Ceníků přídavných služeb.
10
Trvání a zánik smlouvy
10.1 Smlouva se uzavírá na dobu NEURČITOU, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Minimální doba užívání poskytovaných veřejných telekomunikačních služeb je uvedena v příslušné Technické specifikaci služby. Takto stanovené minimální doby užívání veřejných telekomunikačních služeb se počítají ode dne zřízení služby, popř. ode dne zřízení služby, popř. ode dne provedení změny služby dle změnové Technické specifikace. Změna počátku účinnosti smlouvy je možná na základě dohody smluvních stran obsažené v článku III Smlouvy. Během minimální doby užívání služby může účastník ukončit smlouvu pouze za podmínek uvedených v bodě 10.2.3, věta druhá.
10.2 Účastník může písemně vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu:
10.2.1 Do jednoho měsíce od doručení informace o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku veřejné telefonní služby nebo příslušných Ceníků přídavných služeb, jestliže poskytovatel změnil práva a povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách v neprospěch účastníka, nebo jsou ceny, uvedené ve změněném Ceníku veřejné telefonní služby nebo změněných Cenících přídavných služeb, zvýšeny v neprospěch účastníka; výpovědní lhůta v takovém případě činí čtrnáct (14) kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli; toto právo nenáleží účastníkovi v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu;
10.2.2 S okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi poskytovateli, při podstatném porušení smluvních závazků poskytovatelem.
10.2.3 Z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Podá-li účastník výpověď dle tohoto bodu tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená nebo dohodnutá minimální doba užívání služby dle 10.1, má poskytovatel právo vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázový poplatek ve výši (100%) průměrné fakturované ceny služeb za období tří (3) měsíců předcházející výpovědi smlouvy vynásobené počtem měsíců, které uplynou od kalendářního měsíce následujícího po skončení výpovědní doby do konce kalendářního měsíce, v němž uplyne minimální doba užívání služby.
10.3 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi v případě:
a) opakovaného a/nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka;
b) existence důvodného podezření, že účastník zneužívá telekomunikační síť nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy.
10.4 V případě výpovědí dle 10.2.3. má poskytovatel právo účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v 10.2.3., pokud k ukončení smlouvy došlo před uplynutím minimální doby užívání veřejné telekomunikační nebo telefonní služby.
10.5 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou v délce tří (3) měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.
10.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo jednotlivé služby s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení účastníkovi v případě:
a) že při průzkumu realizovatelnosti zřízení (provedení změny) služby nebo při samotném zřízení (provedení změny) služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů;
b) že při zřízení služby, provádění změny služby nebo při odstraňování poruch účastník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou; v případě odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé služby má poskytovatel právo účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v 10.2.3., pokud k ukončení smlouvy došlo před uplynutím minimální doby užívání veřejné telekomunikační nebo telefonní služby.
10.7 Smlouvy bude ukončena okamžikem ukončení poskytování poslední jednotlivé služby.
10.8 Smlouva bude rovněž ukončena okamžikem pozbytí platnosti příslušné telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci podle generální licence dle zákona 151/2000 Sb. v platném znění.
10.9 Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí, podanou účastníkem před zřízením služby nebo provedením změny služby, je účastník povinen nahradit poskytovateli vynaložené výdaje, připadající na již provedené práce a jejich přípravu. Uvedené v předchozí větě platí i v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle 10.3 nebo odstoupení poskytovatele dle 10.6
10.10 Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného prodlení vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů po jejím ukončení.
11
Odpovědnost za škodu a náhradu škody
11.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku účastníka, vzniklou prokazatelně zaviněním poskytovatele, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši tři sta tisíc korun českých (300.000 Kč), kterou smluvní strany shodně považují za předvídatelnou škodu ve smyslu ustanovení § 379 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.
11.2 Příslušnou částku dle předchozího bodu použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za účastníkem. Pokud takové pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání určené náhrady za škodu uvedená částka nepostačuje, poskytne poskytovatel účastníkovi bezplatně službu ve výši příslušné částky (eventuálně sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po ukončení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.
11.3 V případě neposkytnutí služby podle smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a přiměřeně snížit cenu, resp. vrátit neoprávněně účtované a inkasované částky (rozdíl ceny). Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat účastníkům, resp. uživatelům služby, náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.
11.4 Účastník odpovídá pouze za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, vzniklou prokazatelně zaviněním účastníka, nebo za skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, způsobenou třetí osobou, které účastník umožnil tuto škodu způsobit, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost podle zákona. Tuto škodu je účastník povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši tři sta tisíc korun českých (300.000 Kč). Pokud by však ke škodě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním účastníka, je účastník povinen uhradit takovou škodu v prokázané skutečné výši.
11.5 Účastník odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatele pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
11.6 Účastník je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby, pokud uživatel přes předchozí upozornění účastníka poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
11.7 Jakmile účastník uzná nebo poskytovatel prokáže škodu dle 11.4, 11.5 nebo 11.6, zaplatí účastník náhradu škody v plné výši do třiceti (30) kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.
12
Poskytování veřejné telefonní služby
12.1 Ustanovení části 12, 13 a 14 Všeobecných podmínek veřejné telekomunikační služby doplňuje jejich znění v případech, kdy předmětem smlouvy mezi Poskytovatelem a Účastníkem je poskytování veřejné telefonní služby.
12.2 Poskytovatel se zavazuje zřídit účastnickou stanici na základě doručené písemné žádosti Účastníka, a to v dohodnutém termínu v Technické specifikaci.
12.3 Poskytovatel se zavazuje přeložit, přemístit nebo přeměnit účastnickou stanici na základě doručené písemné žádosti Účastníka, a to v dohodnutém termínu v Technické specifikaci.
12.4 Poskytovatel se zavazuje do dvou (2) dnů od doručení písemné žádosti pro účastnickou stanici zablokovat volání na tato čísla nebo číselné řady:
a) mezistátní,
b) meziměstské,
c) číselné řady 900,
d) číselné řady provozovatelů mobilní telekomunikační sítě v ČR,
e) další čísla nebo řady, pokud jejich zablokování není v rozporu se zákonem.
12.5 Odblokování lze provést pouze na základě písemné žádosti Účastníka o odblokování.
12.6 Poskytovatel se zavazuje na základě doručené písemné žádosti Účastníka zajistit přenositelnost účastnického telefonního čísla v případě:
a) změny poskytovatele veřejné telefonní služby,
b) změny typu služby,
c) změny místa připojení.
12.7 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat nastavení předvolby poskytovatele veřejné telefonní služby pomocí pevně nastavené předvolby nebo individuální volbu čísel.
13
Seznam účastníků, informace o účastnických čísel
13.1 Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje všech účastníků jím poskytovaných služeb pro zajištění informační služby o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českých telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas.
13.2 Údaje zpracované podle bodu může poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků služby, případně i pro vydávání telefonního seznamu účastníků služby.
13.3 Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak poskytovatel je oprávněn upravit jej tak, aby neodporoval právním předpisům a aby bylo vyhledávání účastníků co nejvíce usnadněno. S takto upraveným textem je poskytovatel povinen účastníka seznámit. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje ani reklama. Jsou zakázána označení klamavá, nepravdivá a příčící se právním předpisům.
13.4 Poskytovatel zajistí na žádost účastníka opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů dle (8.1) v jednotném telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě.
14
Účastnická stanice, telefonní číslo
14.1 U veřejné telefonní služby a přídavných služeb podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty, a povinnosti vyplývající z užívání telefonního čísla určuje příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, nebo poskytovatel v závislosti na technických a provozních podmínkách ve vlastní telekomunikační síti a v propojených telekomunikačních sítích.
14.2 Účastník má právo na uveřejnění v telefonním seznamu, vydávaném dle zákona č. 151/2000 Sb. Závazky spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí plní příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno. Na základě písemné žádosti účastníka kontaktnímu centru zablokuje poskytovatel odchozí hovory na telefonní čísla určená účastníkem. Tato služba je zpoplatňována dle platného Ceníku veřejné telefonní služby.
15
Společná a závěrečná ustanovení
15.1 Případné spory mezi smluvními stranami, vyplývající ze smlouvy nevyřešené smírnou cestou, jejichž rozhodování není v kompetenci příslušného správního orgánu v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., se budou rozhodovat v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místo rozhodčího řízení je Praha. Vydaný rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobách rozhodců do třiceti (30) dnů, předloží spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
15.2 V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy a níže uvedených dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí:
a) Číslované dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu;
b) Technické specifikace poskytovaných služeb
c) Provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb
d) Ceník služeb, byl-li pro danou službu vydán;
e) Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb
15.3 Neplatnost některého z ustanovení smlouvy, daná změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněného orgánu, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy.
15.4 Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného odkladu.
15.5 Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v bodě 15.2 seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené.
15.6 Český text Všeobecných podmínek je závazný.
15.7 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.10.2002. Pro účastníky, kteří uzavřeli s poskytovatelem smlouvu před 01.10.2002, vstupují tyto Všeobecné podmínky v účinnost dnem 01.01.2003.