Opatření ze dne 30.8.2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

30.8.2002 | Sbírka:  7/2002 (CBN) | Částka:  13/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 55/2001 (OP)
Pasivní derogace: 10/2002 (CBN)
7/2002
Opatření
České národní banky č. 7 ze dne 30. srpna 2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se za slova "u výkazu E(ČNB)5-04" vkládá text "a E(ČNB)6-01".
2. V § 5 odst. 2 se za slova "Výkazy Bil(ČNB)4-01," vkládá text "Bil(ČNB)6-01,".
3. V § 5 odst. 3 první větě se vypouští kódy výkazů V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12, V(ČNB)52-12 a za kód výkazu VST(ČNB)1-12 vkládá text "VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, Bil(ČNB)6-01, E(ČNB)6-01".
4. V § 5 odst. 3 druhé větě se za slova "u výkazů Bil(ČNB)4-01," vkládá text "Bil(ČNB)6-01, E(ČNB)6-01,".
5. V příloze č. 1 se ruší výkazy V(ČNB)7-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12 a V(ČNB)52-12.
6. V příloze č. 1 se doplňují výkazy:
Označení    Kód datového  Název výkazu - datového souboru
výkazu     souboru
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-01  KISIFE10    Roční  výkaz  zisku  a  ztráty
                regulovaného konsolidačního celku

VT(ČNB)1-12  TISIFE11    Měsíční výkaz  o odpisech úvěrů
                a jiných pohledávek

E(ČNB)6-01   KISIFE60    Hlášení o kvalifikovaných účastech
                regulovaného konsolidačního celku
7. V příloze č. 1 se názvy některých výkazů mění takto:
Označení    Kód datového  Název výkazu - datového souboru
výkazu     souboru
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-01  KISIFE12    Roční   rozvaha   regulovaného
                konsolidačního celku
BD(ČNB)12-01  KISIFE20    Hlášení o kapitálové přiměřenosti
                regulovaného konsolidačního celku
BD(ČNB)13-01  KISIFE30    Hlášení    o    angažovanosti
                regulovaného konsolidačního celku
8. V příloze č. 2 se ruší výkazy V(ČNB)7-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12 a V(ČNB)52-12.
9. V příloze č. 2 se doplňují termíny předkládání pro výkazy:
               Termíny

Označení výkazu  Periodicita  Termín předkládání podle § 2 odst. 1
---------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-01    ročně     do 25. března následujícího roku
                 nepravidelně  během  roku  na
                 vyžádání
VT(ČNB)1-12    měsíčně    do 1. kalendářního dne druhého
                 následujícího měsíce
E(ČNB)6-01     ročně     do 25. března následujícího roku
                 nepravidelně  během  roku  na
                 vyžádání
10. V příloze č. 2 se mění termíny předkládání uvedených výkazů takto:
               Termíny

Označení výkazu  Periodicita  Termín předkládání podle § 2 odst. 1
--------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12    měsíčně    do 15.  kalendářního dne následujícího
                 měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna
                 následujícího roku

VST(ČNB)11-12   měsíčně    do 15.  kalendářního dne následujícího
                 měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna
                 následujícího roku

VST(ČNB)14-12   měsíčně    do 17.  kalendářního dne následujícího
                 měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna
                 následujícího roku

VST(ČNB)21-12   měsíčně    do 15.  kalendářního dne následujícího
                 měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna
                 následujícího roku

VST(ČNB)22-12   měsíčně    do 15.  kalendářního dne následujícího
                 měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna
                 následujícího roku
11. V příloze č. 3 se ruší výkazy V(ČNB)7-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12 a V(ČNB)52-12.
12. V příloze č. 3 se doplňují varianty rozsahu vykazování pro výkazy:
+------------+---------------------------------------------------------------+
|      |   Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2       |
|      +-----------------+---------------------+-----------------------+
|Označení  |a) údaje za banku|b) údaje za banku  |c) údaje za pobočku  |
|výkazu   |  v ČR     |  v ČR a v zahraničí|  zahranič. banky v ČR|
+------------+-----------------+---------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)6-01|         |    x2)     |            |
+------------+-----------------+---------------------+-----------------------+
|VT(ČNB)1-12 |   x     |           |    x       |
+------------+-----------------+---------------------+-----------------------+
|E(ČNB)6-01 |         |    x2)     |            |
+------------+-----------------+---------------------+-----------------------+
13. V příloze č. 3 se v poznámce č. 2 za slova "zařazené v" doplňuje slovo "regulovaném".
14. V příloze č. 4 se ruší výkazy V(ČNB)7-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12 a V(ČNB)52-12.
15. V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, doplňuje pro výkazy Bil(ČNB)6-01, VT(ČNB)1-12 a E(ČNB)6-01 podle přílohy tohoto opatření.
16. V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, nahrazuje pro výkazy Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-01, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12 VST(ČNB)21-12, BD(ČNB)4-12, BD(ČNB)12-01 a BD(ČNB)13-01 zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. září 2002.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 2441 4446
Příl.
Základní charakteristika a obsahová náplň doplněných a změněných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
-----------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Příloha nebyla do ASPI zařazena.