Opatření ze dne 29.1.2002, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002

13.3.2002 | Sbírka:  11/2002 (OP) | Částka:  39/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
11/2002
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. ledna 2002,
kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002
Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
Příl.
Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny v roce 2002
Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ř.
číslo              Název ukazatele             Měr.jedn.     ***)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    ODDÍL A
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    I. Pojištěnci
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období     osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    z toho: státem hrazeni                       osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Průměrný počet pojištěnců za sledované období            osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    z toho: státem hrazeni                       osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
        v tom: do 60 let                      osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
           nad 60 let                      osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    II. Ostatní ukazatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  3  Investiční majetek včetně poskyt. záloh pořízený k posl. dni    tis. Kč
    sledov. období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  4  Investiční majetek, včetně poskyt. záloh pořízený za sled.     tis. Kč
    období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    v tom: a) investice na vlastní činnost               tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       b) ostatní investice                     tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5  Finanční investice k posl. dni sled. období             tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6  Finanční investice za sledované období               tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  7  Přijaté bankovní úvěry celkem (strana Dal přísl.účtů, bez      tis. Kč
    řádků 10,13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    v tom: a) dlouhodobé
       b) krátkodobé
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  8  Splátky bankov. úvěrů krátkod. i dlouhod. celkem (strana MD     tis. Kč
    přísl. účtů)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  9  Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k posled. dni sled. období   tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 10  Přijaté bezúročné půjčky od KoB ve sled. období           tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 11  Splácení bezúroč. půjčky od KoB ve sled. období           tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 12  Nesplacený zůstatek bezúročné půjčky od KoB k posl. dni       tis. Kč
    sled. období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 13  Přijaté návratné finanční výpomoci ze stát. rozpočtu ve sled.    tis. Kč
    období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 14  Splácení návratné finanční výpomoci ze stát. rozpočtu ve sled.   tis. Kč
    období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 15  Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze st. rozpočtu   tis. Kč
    k posl. dni sled. období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 16  Přijaté finanční dary a nenávratné dotace              tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 17  Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného      osob
    období*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 18  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců*)               osob
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 19  Výpočet limitu nákladů na činnost dle platné vyhlášky MF**)      %
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 20  Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu     tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 21  Maximální limit nákladů na činnost z dosažené rozvrhové základny  tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 22  Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    III. Závazky a pohledávky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 23  Závazky celkem k posl. dni sledovaného období            tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    v tom: a) závazky vůči zdrav. zařízením ve lhůtě splatnosti     tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       b) závazky vůči zdrav. zařízením po lhůtě splatnosti     tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       c) ostatní závazky ve lhůtě splatnosti            tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       d) ostatní závazky po lhůtě splatnosti            tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 24  Pohledávky celkem k posl. dni sledovaného období          tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    v tom: a) pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti    tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       b) pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti    tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       c) pohledávky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě     tis. Kč
         splatnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       d) pohledávky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě     tis. Kč
         splatnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
       e) ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti          tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
           f) ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti          tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 25  Objem finančních investic ve FIM                  tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------

  *) ZP uvedou na celá čísla bez desetin. míst
 **) Ř. 19 limit zaokrouhlit na 2 desetinná místa
 ***) ZP vyplní sledované období

Poznámka:
1. Na ř. 5 bude uveden celkový objem finančních investic dané
  ZP-tj. součet ř. 2 z doplňujících tabulek jednotlivých fondů,
  ostat.  zdaňovací činnosti,  smluvního pojištění  případně
  doplněný o hodnotu finančních investic vedených ve fondu
  investičního majetku na ř. 25 tabulky Zuk.

2. Do závazků na ř. 23 se nezahrnují závazky na ř. 9, 12 a 15

3. Na ř. 1 - stavy pojištěnců k poslednímu dni sledovaného období
  ZP uvedou údaje z přerozdělování, resp. opravného hlášení za
  jednotlivé měsíce

4. Na ř. 2 pro výpočet průměrného počtu pojištěnců ZP použijí
  údaje o stavu pojištěnců z přerozdělování, resp. z opravných
  hlášení za jednotlivé měsíce/děleno 3,6,9,12

5. Na ř. 6 bude uveden celkový součet rozdílu ř. 2-1 z doplňující
  tabulky o stavu CP u všech fondů, zdaň. činnosti a smluvního
  pojištění

6. Postup účtování cenných papírů a finanční umístění (platí pro
  všechny typy činnosti zdravotních pojišťoven) je s účinností od
  1.1. 2002 prováděn v souladu s Článkem XIII a XIII a) postupů
  účtování pro pojišťovny-Opatření Č.j. 282/105 880/2001. Veškeré
  dopady  z přecenění  budou vždy  promítnuty na formuláři
  příslušného fondu (případně jiné činnosti) ke kterému se úprava
  váže a podrobně komentovány.

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
A.  ZFZP - tvorba a čerpání ve sledovaném období ....................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Pojistné z veřejného zdr. pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Zúčtování se zvláštním účtem zdr. pojištění +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Penále, pokuty a přirážky k pojistnému
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Náhrady škod
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Úroky získané hospodařením se ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Ostatní výnosy dle vyhlášky MF 227/98 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Převody z jiných fondů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Předpis úhrady od zahraniční pojišťovny (za zálohově uhrazenou zdravotní péči
   za cizince)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Věcné dávky zdr. péče vč. korekcí a revizi a úhrad jiným ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Ostatní čerpání (bankovní poplatky a poštovné související se ZFZP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Úroky z úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Příděly do jiných fondů (4a+4b+4c+4d)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4a  - do rezervního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4b  - do provozního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4c  - do fondu prevence
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4d  Mimořádný převod do PF u VoZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Předpis odvodu do Zajišťovacího fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Odpis dlužného pojistného, penále, přirážek a pokut
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Předpis vyúčtování zdravotní péče fakturované ZP tuzemským ZZ za
   cizince, včetně výsledků revize
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
B.  ZFZP - příjmy a výdaje ve sledovaném období ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Pojistné z veřejného zdr. pojištění (pojistné přijaté od 1/1 do
   31/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Zúčtování se zvláštním účtem zdr. pojištění (provedené od 1/1 do
   31/12) +/-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Příjmy finančních prostředků z penále, pokut a přirážek
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Příjmy finančních prostředků z náhrad škod
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Příjmy z úroků z hospodaření se ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Ostatní příjmy dle vyhlášky MF 227/98 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Převody finančních prostředků z jiných fondů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Převod zůstatku fin. prostředků ZFZP v případě sloučení nebo
   splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Přijaté bankovní úvěry
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10  Přijaté návratné finanční výpomoci
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11  Příjem úhrady za zdravotní péči uhrazenou za cizince od
   zahraniční pojišťovny
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
B.  ZFZP - příjmy a výdaje ve sledovaném období ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výdaje na věcné dávky zdr. péče vč. korekcí, revizí a úhrad jiným ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Ostatní (bankovní poplatky a poštovné související se ZFZP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Úroky z úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     4  Převod fin. prostředků na bankovní účty jiných fondů
   (4a+4b+4c+4d)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4a  - na bankovní účet rezervního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4b  - na bankovní účet provozního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4c  - na bankovní účet fondu prevence
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4d  Mimořádný příděl do PF u VoZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Odvod fin. prostředků do Zajišťovacího fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Splátky úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Splátky půjček KoB
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Výdaje za zdravotní péči za cizince proplacené ZZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
C.  Doplňující ukazatele k oddílu B II/1 (=součet ř.C/1 až C/4)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Příjmy z pojistného od OSVČ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Příjmy z pojistného od ostatních plátců
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Neidentifikovatelné platby
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
1. U konečného zůstatku k posled. dni sledovaného období v oddíle
  B - jedná se o součet zůstatku na bankovním účtu, zůstatku v
  pokladně (pokud se vztahuje k ZFZP) a zůstatek fin. prostředků
  v penězích na cestě a uložených v termín. vkladech (pokud jsou
  vedeny na jiném bankovním účtu)

2. Pokud ZP účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky prvotně na
  ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do Fprev, bude k tomuto
  účelu využívat jak ř.A/III 4c), tak i ř.B III 4c)

3. Propočet limitu přídělu do PF je vázán na oddíl B II ZFZP

4. ZP vyplní součty na ř.II., III. a IV. v odd. A i B
  Do součtů v oddílech A III a B III se zahrnují jen sumární
  řádky č. 4

5. V případě  mimořádných  účetních  případů  mají  zdravotní
  pojišťovny možnost doplnit do příslušného oddílu obou částí
  tabulky daného fondu další řádky, nad rámec závazné osnovy,
  která vychází z platného znění vyhlášky č. 227/1998 Sb., ve
  znění pozdějších předpisů,
  a zákona č. 69/2000 Sb. V  daném případě jsou ZP povinny v
  komentáři pod tabulkou (nebo na zvláštní příloze) uvést důvod
  tohoto postupu. Hodnoty na vložených řádcích jsou ZP povinny
  zahrnout do mezisoučtů v příslušných oddílech a promítnout je i
  do konečného zůstatku oddílu A nebo B. Totéž platí i pro
  ostatní tabulky fondů (PF,FRIM,RF,SF,FP,ZdČ,SmlPoj)

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002
a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
A.  Provozní fond - tvorba a čerpání ve sledovaném období .............
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod ze ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Převod z FRIM ve výši schválené SR
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Výnos z prodeje majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Mimořádný převod VoZP ČR ze základního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Čerpání PF na vyrovnání účtu 658 s účtem 558
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Převod do FRIM ve výši schválené SR
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Převod do SF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod do ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Čerpání finančních prostředků na úhradu ZP z rozhodnutí likvidátora
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou - převod do FRIM
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
B.  Provozní fond - příjmy a výdaje ve sledovaném období ...............
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod fin. prostředků z bankovního účtu ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Převod fin. prostředků z bankovního účtu FRIM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Ostatní příjmy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod zůstatku fin. prostředků PF v přípradě sloučení nebo splynutí
   ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Přijaté bankovní úvěry
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Příjem záloh a konečného zúčtování na úhradu podílu výdajů na
   smluvní pojištění a připojištění a ostatní zdaňovanou činnost
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7a  Příjem zálohy na vedení specifických fondů (VoZP ČR)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Mimořádný příděl VoZP ČR ze základního fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Příjmy z prodeje majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10  Prodej cenných papírů v účetní hodnotě
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11  Zisk z prodeje cenných papírů a zisk z finančního umístění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Provozní výdaje na veřejné zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Převod fin. prostř. na bank. účet FRIM ve výši odpisů veškerého IM.
   vč. fin. hodnoty zůst. ceny vyřaz. majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Převod fin. prostř. na bank. účet FRIM ve výši schválené SR
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod fin. prostředků na bankovní účet SF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod fin. prostředků na bankovní účet ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Čerpání fin. prostředků na úhradu ZP z rozhodnutí likvidátora
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Zúčtování souhrnu záloh na úhradu podílu výdajů smluvního pojištění
   a připojištění a ostatní zdaňovanou činnost
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7a  Zúčtování zálohy za vedení specific. fondů (VoZP ČR)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Splátky úvěrů souvisejících s PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Nákup cenných papírů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10  Příděl do FRIM - kladný rozdíl mezi prodej. a zůstat. cenou
   prodaného majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11  Ztráta z prodeje cenných papírů a ztráta z finančního umístění
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------
C.  Provozní fond - doplňující údaje                       tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Doplňující údaje k oddílu A III. bodu 1 - údaje z účtu 658:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Úroky vztahující se k účtu PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Ostatní výnosy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Doplňující údaje k oddílu A III. bodu 1-údaje z účtu 5..:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Čerpání PF celkem (součet ř.a-ř.i)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) odměny SR a DR a rozhodčímu orgánu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         e) odpisy, vč. zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         g) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         h) finanční náklady spojené s prodejem cenných papírů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         i) ostatní provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 D.  Provozní fond - doplňující údaje                       tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Specifikace výdajů B III/1:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Provozní výdaje na veřejné zdravotní pojištění celkem (součet ř.a-ř.i)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) odměny SR a DR a rozhodčímu orgánu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         g) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         h) finanční výdaje spojené s prodejem cenných papírů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         i) ostatní provozní výdaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 E.  Doplňující informace k oddílu B
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Stav cenných papírů k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
1. ZP vyplní součty na ř. II., III. a IV. v odd. A i B a dále i
  součty v oddílech II C a II D

2. Zůstatek B IV. musí finančně odpovídat stavu bankovního účtu
  včetně termínovaných vkladů, peněz  na cestě, zůstatku v
  pokladně.

3. Podíl společných výdajů za zdaňovanou činnost, prvotně uhrazený
  z provozního fondu je uveden na ř. B III/7 s výjimkou odpisů.

4. Rozdíl sumářů CII - CI musí odpovídat údaji v bodě 1 oddílu A
  III.

5. V rámci ročního zúčtování by mělo odpovídat saldo B II/7 saldu
  B III/7.

6. Pokud ZP používá při účtování provozních nákladů a výnosů i
  jiné č. analytických účtů, zahrne je do ostatních výnosů nebo
  ostatních provozních nákladů.

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  FRIM - tvorba a čerpání ve sledovaném období ..................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Tvorba fondu ve výši odpisů (vykázaných na účtu 558)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Převod z PF ve výši schválené SR
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Dary
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod stan. části hospodář. výsledku po zdanění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Převod zůstatku FRIM v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Účelové dotace
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Převod z PF-kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného
   majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
    III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Pořízení IM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Bankovní a poštovní poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod fin. prostředků na bankovní účet PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  FRIM - příjmy a výdaje ve sledovaném období .................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Příjmy fin. prostředků ve výši odpisů IM z bankovního účtu PF, vč.
   zůstat. ceny vyřazeného majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Příjmy fin. prostředků ve výši schválené SR z bankovního účtu PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Dary
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Příjmy fin. prostředků z převodu části HV po zdanění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Převod zůstatku fin. prostředku FRIM v případě sloučení nebo
   splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Příjmy z účelové dotace
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Přijaté bankovní úvěry
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 9  Příděl z PF ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou
   cenou prodaného majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výdaje na investice vč. záloh
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky z úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Bankovní a poštovní poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod fin. prostředků na bankovní účet PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Splátky bankovních úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

ZP vyplní součty na ř.II., III. a IV. v odd. A i B

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Sociální fond - tvorba a čerpání ve sledovaném období .................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod z PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ostatní výnosy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod části HV
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod zůstatku SF v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Splátky z půjček zaměstnanců
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Čerpání dle vnitropodnikové směrnice (1a + 1b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  v tom: půjčky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b      ostatní čerpání
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Bankovní (poštovní) poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Sociální fond - příjmy a výdaje ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod fin. prostředků z bankovního účtu PF
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ostatní příjmy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Převod části HV
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod zůstatku fin. prostředků SF v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Splátky z půjček zaměstnancům
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výdaje dle vnitropodnikové směrnice (1a + 1b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  v tom: půjčky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b      ostatní výdaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Bankovní (poštovní) poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 C.  Doplňující informace k oddílu B
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Stav půjček zaměstnancům k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

ZP vyplní součty na ř.II., III. a IV. v odd. A i B

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Rezervní fond - tvorba a čerpání ve sledovaném období ................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod ze ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Dary
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Zisk z finančního umístění a zisk z prodeje CP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Kauce žadatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod do ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Bankovní a poštovní poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ztráta z finančního umístění a ztráta z prodeje CP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Rezervní fond - příjmy a výdaje ve sledovaném období .................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod fin. prostředků z bankovního účtu ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky přijaté
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Dar přijatý
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Zisk z finančního umístění a zisk z prodeje CP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Převod zůstatku fin. prostředků RF v případě sloučení nebo splynutí ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Prodej cenných papírů v účetní hodnotě
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Kauce žadatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod fin. prostředků na bankovní účet ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Bankovní a poštovní poplatky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ztráta z finančního umístění a ztráta z prodeje CP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Nákup cenných papírů
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 C.  Doplňující informace k oddílu B                        tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Stav cenných papírů k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
1. Údaj B.I. vyjadřuje pouze stav finančních prostředků bez
  finančních investic, které jsou součástí rezervního fondu v
  souladu s § 7 odst. 1b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.

2. ZP vyplní součty na ř. II., III. a IV. v odd. A i B

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny v
roce 2002
Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Fond prevence - tvorba a čerpání                       tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Tvorba na základě zákona č. 551/1991 Sb. a 280/1992 Sb., ve znění
   pozd. předpisů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  V tom: převod z HV
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b      podíl dle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1c      podíl dle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky vytvořené na bankov. účtu FP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3      Ostatní (dary)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Předpis příspěvků od pojištěnců
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Preventivní programy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky z úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ostatní (bankovní poplatky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Zúčtování s pojištěnci
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Fond prevence - příjmy a výdaje ve sledovaném období ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Příjmy fin. prostř. na zákl. zák. č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992
   Sb., ve znění pozd. předpisů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  V tom: převod z HV
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b      podíl dle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1c      podíl dle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky vytvořené na bankov. účtu FP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ostatní (dary)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Příjem úvěru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Příjem doplatků od pojištěnců
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výdaje na preventivní programy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky z úvěrů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Ostatní (bankovní poplatky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Splátky úvěru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Vrácení plateb od pojištěnců
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
1. ZP vyplní součty na ř. II., III. a IV. v odd. A i B

2. Konečný zůstatek B IV. odpovídá součtu zůstatku na bankovním
  účtu, zůstatku finančních prostředků na termínovaných vkladech
  (pokud jsou sledovány na jiném BÚ) a stavu pokladny FP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          sl.1   sl.2   sl.3=1+2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč  převod   celkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Struktura přídělu do FP za tu část přídělu, která není prováděna
   převodem ze ZFZP                                    ze ZFZP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   K odd. A/II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  výnosy z pokut a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  výnosy z přirážek k pojistnému
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  výnosy z pokut ZZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  výnosy z úroků ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   K odd. B/II                                            celkem
                                                    sl.3=1+2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  příjmy z pokut a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  příjmy z přirážek k pojistnému
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  příjmy z pokut ZZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  příjmy z úroků ZFZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud ZP provádí příděl na ř. A II 1b) a B II 1b) oběma možnými
způsoby (tj. převodem ze ZFZP a současně i přímo na FP vyplní v
tabulce sl. 1 a sl. 2. Hodnota součtu sl. 1 a 2 má odpovídat údaji
na A II 1b) případně B II 1b).

Předkládá pouze VoZP ČR

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Fond pro úhradu preventivní péče - tvorba a čerpání ve sled.období...*/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod ze st. rozpočtu - kapitoly MO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Čerpání fin. prostředků na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec
   preventivní péče hrazené z veřejného pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Podíl režijních nákladů z PF hrazený v průběhu roku zálohově
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Podíl nákladů z FRIMu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
    IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Předkládá pouze VoZP ČR

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Fond pro úhradu preventivní péče-příjmy a výdaje ve sled.období ....*/    tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Příjem záloh MO vč. mimořádných
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Úhrada preventiv. péče poskytnutá nad rámec prevent. péče hrazené
   z veř. zdr. pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující
   se k FÚPP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Provozní výdaje související s odd. vedením a správou FÚPP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Záloha vůči provoznímu fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Vyúčtování zálohy po převodu podílu výdajů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Podíl výdajů z FRIMu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Překládá pouze VoZP ČR

---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Fond pro úhradu preventivní péče-tvorba a čerpání ve sled.období.....*/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 C.  Doplňující údaje k A/III/3                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Provozní náklady celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) odpisy (pouze evidenčně)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         e) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         g) ostatní provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 D.  Doplňující údaje k B/III/3                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Provozní výdaje celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         e) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) ostatní provozní výdaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ ZP vyplní sledované období

Poznámka:
Pokud budou vůči fondu účtovány další přímé náklady režijního
charakteru, doplní VoZP ČR formuláře o další potřebné řádky v odd.
A i B.

Tabulky fondu musí zobrazovat veškeré přímé náklady (výdaje) a
současně i společné náklady (výdaje) jejichž podíl je nejpozději v
roční účetní závěrce přeúčtován z provozního fondu na tento fond.

Schválil:

Datum:

Překládá pouze VoZP ČR

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče-tvorba a čerpání ve sled.období....*/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Tvorba celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Převod ze st. rozpočtu - kapitoly MO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Zúčtování záloh
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Čerpání celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Čerpání fin. prostředků na úhradu rozdílu podle § 11 odst. 3 zák.
   48/97 Sb., ve znění zák. č. 225/99 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Poplatky za vedení účtu a poštovní služby
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Podíl režijních nákladů z PF hrazený v průběhu roku zálohově
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Podíl nákladů z FRIMu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče-příjmy a výdaje ve sled.období....*/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Příjmy celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  Příjem záloh MO vč. mimořádných
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Doplatek záloh vůči MO
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výdaje celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Úhrada zdr. péče poskytnutá nad rámec veř. zdr. pojištění (§ 11
   odst. 3 zák. č. 48/97 Sb., ve znění zák. 225/99.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující
   se k FZÚP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Provozní výdaje související s odd. vedením a správou FZÚP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Záloha vůči provoznímu fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Vyúčtování zálohy po převodu podílu výdajů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Podíl výdajů z FRIMu
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I+II-III
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče-tvorba a čerpání ve sled.období...*/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 C.  Doplňující údaje k A/III/3                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Provozní náklady celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) odpisy (pouze evidenčně)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         e) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         g) ostatní provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 D.  Doplňující údaje k B/III/3                          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   Provozní výdaje celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho na: a) mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         b) pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         c) pojistné za zaměstnance na sociální pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         d) úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         e) pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
         f) ostatní provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Pokud budou vůči fondu účtovány další přímé náklady režijního
charakteru, doplní VoZP ČR formuláře o další potřebné řádky v odd.
A i B.

Tabulky fondu musí zobrazovat veškeré přímé náklady (výdaje) a
současně i společné náklady (výdaje) jejichž podíl je nejpozději v
roční účetní závěrce přeúčtován z provozního fondu na tento fond.

*/ ZP vyplní sledované období

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  "Ostatní zdaňovaná činnost" ve sledovaném období......            tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Výnosy celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výnosy ze zdaňované činnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Výnosy z prodeje finančních investic
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Náklady celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Náklady na zdaňovanou činnost činnost pojišťovny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  -mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b  -pojistné na zdr. pojištění zaměstnanců ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1c  -pojistné na soc. pojištění zaměstnanců ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1d  -odpisy IM - viz poznámka
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1e  -úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1f  -pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1g  -finanční náklady spojené s prodejem finančních investic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1h  -ostatní provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Hospodářský výsledek = I-II
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Doplňující informace
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Stav cenných papírů k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
ZP vyplní součty na ř. I a II.

1. Tabulka zahrnuje veškerou zdaňovanou činnost provozovanou v
  souladu se Statutem pojišťovny, s výjimkou smluvního pojištění
  a připojištění

2. Náklady na zdaňovanou činnost vyjadřují celkové náklady na tuto
  činnost, včetně podílu nákladů hrazených prvotně z bankovního
  účtu provozního fondu, na základě poskytnutých záloh.

3. Odpisy zde budou uvedeny evidenčně i když jsou zahrnuty v
  sumární hodnotě provozního fondu.

4. Cenné papíry - pouze vztahující se k této činnosti.

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Ukazatele vyplňované čtvrtletně narůstajícím způsobem zdravotními
pojišťovnami ve sledovaném období k 31. 3. 2002, k 30. 6. 2002,
k 30. 9. 2002 a k 31. 12. 2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 A.  Smluvní pojištění a připojištění ve sledovaném období.....          tis.Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.  Výnosy celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Výnosy z předpisu hrubého pojistného smluvního pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  Výnosy z hrubého pojistného na připojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Výnosy z pokut a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Výnosy z finančního umístění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Použití technických rezerv
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Podíl zajišťovatelů na výnosech
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7  Úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 8  Ostatní
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
II.  Náklady celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Provozní náklady na sml. pojištění a připojištění celkem:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a  Z toho: mzdy vč. OON
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1b      pojistné na zdr. pojištění zaměstnanců ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1c      pojistné na soc. pojištění zaměstnanců ZP
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1d      odpisy - viz poznámka
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1e      úroky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1f      pokuty a penále
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1g      finanční náklady spojené s prodejem cenných papírů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1h      zbývající provozní náklady
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Náklady na pojistná plnění smluvního pojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Náklady na pojistná plnění připojištění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Tvorba finančních rezerv
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5  Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6  Ostatní
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Hospodářský výsledek = I-II
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.  Doplňující informace
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Stav cenných papírů k 1.1. ve sledovaném období
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
1. ZP vyplní součty na ř. I., II. a III.

2. Provozní náklady na smluvní pojištění a připojištění vyjadřují
  veškeré provozní náklady, včetně podílu provozních nákladů
  hrazených prvotně z bankovního účtu provozního fondu (ze záloh
  poskytovaných z prostředků smluvního pojištění).

3. Odpisy zde budou uvedeny evidenčně, i když jsou zahrnuty v
  sumární hodnotě provozního fondu.

Schválil:

Datum:

Název zdravotní pojišťovny:

Náklady zdravotní pojišťovny na zdravotní péči za sledované
období:

Údaje vyplňované ZP vždy jen za jednotlivá čtvrtletí roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ř           Název ukazatele             m.j.  skuteč.  skuteč.  skuteč.  skuteč.  Rok
                                    1.Q.2002 2.Q.2002 3.Q.2002 4.Q.2002  2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I. Náklady na zdravotní péči hrazenou z oddílu A ZFZP    tis.Kč
   celkem (součet ř.1-10):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. na ambulantní péči celkem
   (ZZ nevykazující žádný kód OD, zahrnují se náklady
   na ZULP, ZUM, nezahrnují se náklady na léky na
   recepty a zdravot. prostředky na poukazy)        tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) na stomatologickou péči (odb.014-015,019)       tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) na péči praktických lékařů (odb.001,002)       tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   c) na gynekologickou péči (odb.603,604)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   d) na rehabilitační péči (odbornost 902 a 918)      tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   e) na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222,
    801-805,807,809,812-823)               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   f) na domácí zdravotní péči (HOME-CARE,odb.925)     tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   g) na specializovanou ambulantní péči (odb.
    neuvedené a)-f) neuvedené v ř. 2)           tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. na ústavní péči celkem (ZZ vykazující kód OD,
   zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, paušál na
   léky i příp. nasmlouvanou péči ambulantní,
   stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci
   lůžkového ZZ s výjimkou nákladů na léky na
   recepty a zdrav. prostředky na poukazy)         tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) nemocnice                       tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) odborné léčebné ústavy (OLÚ s výjimkou ZZ
    uvedených v ř. 2c) a 2d)               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   c) LDN (samostat. ZZ vykazující kód OD 00024)      tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   d) ošetřovatelská lůžka (samostat. ZZ vykazující
    kód OD 00005)                     tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Náklady na lázeňskou péči                tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Náklady na péči v ozdravovnách              tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní
   službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje
   se doprava z ř. 2 a z ř. 1)               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (odb.
   709, ZZ nevykazující žádný kód OD)            tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Náklady na léky vydané na recepty celkem:        tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) předepsané v ambulantních ZZ (samostatně
    ambulantní ZZ)                    tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho: u praktických lékařů               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           na spec. ambul. péči               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) předepsané v lůžkových ZZ               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Náklady na zdravotnické prostředky vydané na
   poukazy celkem                      tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) předepsané v ambulantních ZZ (samostatně
    ambulantní ZZ)                    tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) předepsané v lůžkových ZZ               tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Náklady na léčení v zahraničí (nutná a neodkladná
   péče)                          tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho: na základě uzavřených mezinárodních smluv    tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Ostatní náklady na zdravotní péči (které nelze
   zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek
   uvést, co zahrnují)                   tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané
   z jiných fondů                      tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet
   ř.I.+ř.II.)                       tis.Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ř.I: údaj vychází z odd. AIII/1 ZFZP
Ř.II: údaj vychází z odd. AIII/1 Fondu prevence

Poznámka: Při vykazování nákladů na zdravotní péči ve sledovaném
období roku 2002, je třeba vždy uvádět - upřesňovat i očekávanou
skutečnost následujících období roku  2002 (k dispozici pro
dohodovací řízení)

Schválil:

Datum:

Náklady zdravotní pojišťovny na zdravotní péči za sledované období
na jednoho pojištěnce:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ř           Název ukazatele             m.j.  skuteč.  skuteč.  skuteč.  skuteč.  Rok
                                    1.Q.2002 2.Q.2002 3.Q.2002 4.Q.2002  2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I. Náklady na zdravotní péči hrazenou z oddílu A ZFZP
   celkem (součet ř. 1-10):                  Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. na ambulantní péči celkem
   (ZZ nevykazující žádný kód OD, zahrnují se náklady na
   ZULP, ZUM, nezahrnují se náklady na léky na recepty
   a zdravot. prostředky na poukazy)             Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) na stomatologickou péči (odb.014-015,019)        Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) na péči praktických lékařů (odb.001,002)        Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   c) na gynekologickou péči (odb.603,604)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   d) na rehabilitační péči (odbornost 902 a 918)       Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   e) na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222,
    801-805,807,809,812-823)                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   f) na domácí zdravotní péči (HOME-CARE,odb.925)      Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   g) na specializovanou ambulantní péči (odb.
    neuvedené a)-f) neuvedené v ř. 2)            Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. na ústavní péči celkem (ZZ vykazující kód OD,
   zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, paušál na
   léky i příp. nasmlouvanou péči ambulantní,
   stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci
   lůžkového ZZ s výjimkou nákladů na léky na
   recepty a zdrav. prostředky na poukazy)          Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) nemocnice                        Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) odborné léčebné ústavy (OLÚ s výjimkou ZZ
    zvedených v ř. 2c) a 2d)                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   c) LDN (samostat. ZZ vykazující kód OD 00024)       Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   d) ošetřovatelská lůžka (samostat. ZZ vykazující
    kód OD 00005)                      Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Náklady na lázeňskou péči                 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Náklady na péči v ozdravovnách               Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní
   službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje
   se doprava z ř. 2 a z ř. 1)                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (odb.
   709, ZZ nevykazující žádný kód OD)             Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Náklady na léky vydané na recepty celkem:         Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) předepsané v ambulantních ZZ (samostatně
    ambulantní ZZ)                     Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho: u praktických lékařů                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       na spec. ambul. péči                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) předepsané v lůžkových ZZ                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Náklady na zdravotnické prostředky vydané na
   poukazy celkem                       Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   v tom:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a) předepsané v ambulantních ZZ (samostatně
    ambulantní ZZ)                     Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   b) předepsané v lůžkových ZZ                Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Náklady na léčení v zahraničí (nutná a neodkladná
   péče)                           Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   z toho: na základě uzavřených mezinárodních smluv     Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Ostatní náklady na zdravotní péči (které nelze
   zařadit do předchozích bodů     - do vysvětlivek
   uvést, co zahrnují)                    Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané
   z jiných fondů                       Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Náklady na zdravotní péči celkem (součet
   ř.I.+ř.II.)                        Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vazba na tab. ZdraUK-2 s použitím průměrného počtu pojištěnců
tab. Zuk-1-ř.2

Schválil:

Datum:

Název ZP:

    Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny

---------------------------------------------------------------------
Věková         Průměrný počet pojištěnců
     ------------------------------------------------------------
                Rok 2002
     ------------------------------------------------------------
skupina   1. Q    2. Q    3. Q    4. Q    Rok
---------------------------------------------------------------------
 0-4
---------------------------------------------------------------------
 5-9
---------------------------------------------------------------------
 10-14
---------------------------------------------------------------------
 15-19
---------------------------------------------------------------------
 20-24
---------------------------------------------------------------------
 25-29
---------------------------------------------------------------------
 30-34
---------------------------------------------------------------------
 35-39
---------------------------------------------------------------------
 40-44
---------------------------------------------------------------------
 45-49
---------------------------------------------------------------------
 50-54
---------------------------------------------------------------------
 55-59
---------------------------------------------------------------------
 60-64
---------------------------------------------------------------------
 65-69
---------------------------------------------------------------------
 70-74
---------------------------------------------------------------------
 75-79
---------------------------------------------------------------------
 80-84
---------------------------------------------------------------------
 85+
---------------------------------------------------------------------
celkem
---------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Pro zařazení pojištěnců do věkových skupin zvolit jako rozhodující
údaj-rok narození. Údaje o počtech pojištěnců celkem rok 2002 -
vazba na tab. Zuk, ř.2

Vypracoval:

Datum:

Název ZP:

Celkové náklady na zdravotní péči dle věkové struktury pojištěnce

---------------------------------------------------------------------
Věková   Celkové náklady na zdravotní péči v tis. Kč    Rok
     -------------------------------------------------  2002
                Rok 2002
     -------------------------------------------------
skupina   1. Q    2. Q    3. Q    4. Q
---------------------------------------------------------------------
 0-4
---------------------------------------------------------------------
 5-9
---------------------------------------------------------------------
 10-14
---------------------------------------------------------------------
 15-19
---------------------------------------------------------------------
 20-24
---------------------------------------------------------------------
 25-29
---------------------------------------------------------------------
 30-34
---------------------------------------------------------------------
 35-39
---------------------------------------------------------------------
 40-44
---------------------------------------------------------------------
 45-49
---------------------------------------------------------------------
 50-54
---------------------------------------------------------------------
 55-59
---------------------------------------------------------------------
 60-64
---------------------------------------------------------------------
 65-69
---------------------------------------------------------------------
 70-74
---------------------------------------------------------------------
 75-79
---------------------------------------------------------------------
 80-84
---------------------------------------------------------------------
 85+
---------------------------------------------------------------------
celkem
---------------------------------------------------------------------

Vychází z údajů ZFZP odd. A/III/1 s použitím průměr. počtu
pojištěnců - tab. ZUk - ř.2

Vypracoval/tel.:

Datum:

Název ZP:

Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle
věkové struktury

---------------------------------------------------------------------
Věková  Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce v Kč
     ------------------------------------------------------------
                Rok 2002
     ------------------------------------------------------------
skupina   1. Q    2. Q    3. Q    4. Q    Rok 2002
---------------------------------------------------------------------
 0-4
---------------------------------------------------------------------
 5-9
---------------------------------------------------------------------
 10-14
---------------------------------------------------------------------
 15-19
---------------------------------------------------------------------
 20-24
---------------------------------------------------------------------
 25-29
---------------------------------------------------------------------
 30-34
---------------------------------------------------------------------
 35-39
---------------------------------------------------------------------
 40-44
---------------------------------------------------------------------
 45-49
---------------------------------------------------------------------
 50-54
---------------------------------------------------------------------
 55-59
---------------------------------------------------------------------
 60-64
---------------------------------------------------------------------
 65-69
---------------------------------------------------------------------
 70-74
---------------------------------------------------------------------
 75-79
---------------------------------------------------------------------
 80-84
---------------------------------------------------------------------
 85+
---------------------------------------------------------------------
Celkem*
---------------------------------------------------------------------

Poznámka: v řádku celkem uvede vážený průměr
Vazba na ZFZP, odd. A/III/1 a tab. ZdraUk-2c
* Celkové náklady dělené celkovými přepočtenými průměrnými počty -
 tab. Zuk-ř.2

Vypracoval/tel.:

Datum:

    Datové rozhraní pro zdravotní pojišťovny - rok 2002

  - zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění
            čtvrtletní sběr dat

   Všechny sledované údaje se vztahují k veškeré zdravotní péči
poskytnuté zdravotnickým zařízením od 1.1. (příp. od 1.7.) k
poslednímu dni sledovaného období (k 31.3., 30.6. příp. k 30.9.,
31.12.) za celý právní subjekt a hrazené z veřejného zdravotního
pojištění, tedy i položky, hrazené nad rámec paušální sazby

   Nevykazují se úhrady, uskutečněné za sledované období, avšak
za výkony provedené v předchozím roce (pololetí).

   Vysvětlivky k jednotlivým položkám datového rozhraní jsou
přiloženy k tomuto materiálu. Obsahují podrobný popis obsahu
jednotlivých položek, definice používaných pojmů, vzorce pro
výpočty ukazatelů, číselníky kódů i význam používaných zkratek.

Předávaný soubor:

Ezzzrrmm.txt - zdravotní péče, hrazená z veřejného zdravotního
pojištění  a poskytovaná  lůžkovými zdravotnickými zařízeními
(nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě
nemocné (LDN), nemocnice následné péče a hospice).

zzz = kód zdravotní pojišťovny podle platného číselníku

rr = poslední dvojčíslí sledovaného roku (01, 02, 03.......)

mm = číslo posledního měsíce sledovaného období (03,06,09,12)

Soubor bude v ASCII kódu, bez oddělovačů s příponou ".txt".
Každá zdravotní pojišťovna zapíše do souboru tolik vět, kolik má
smluvních lůžkových zařízení. Data se vykazují kumulovaně za
právní subjekt = IČO a to od začátku roku k 31.3. nebo k 30.6.,
příp. od 1.7. k 30.9. nebo k 31.12.

Předávání dat pro MZ:

   Sběr a zpracování tohoto datového rozhraní zajistí Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR. Výše uvedený soubor se
zkomprimuje programem WinZip do souboru se jménem "Ezzzrmm.zip" a
heslem "e612dpoj" (používat malá písmena!). Tento soubor lze
předat elektronickou poštou (pokud není k dispozici tak na
disketě) na adresu ÚZIS ČR (viz kontaktní osoba). Nedílnou
součástí obou forem předání je průvodní dopis, ve kterém musí být
uveden kód a název zdravotní pojišťovny, vykazující období a počet
vět v souboru.

   Jinou formu předání datového rozhraní je nutno konzultovat s
kontaktní osobou za ÚZIS ČR.

Termín předání souboru:

   vždy do 25 pracovních dnů po skončení sledovaného období

Datové rozhraní pro zdravotní pojišťovny (čtvrtletně sběr dat) -
rok  2002 (zdravotní  péče hrazená  z veřejného zdravotního
pojištění)

Jméno souboru: Ezzzrrmm

Soubory budou  v ASCII kódu,  v předepsané struktuře,  bez
oddělovačů, s příponou ".txt".

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pole   Název        Typ        Délka   Popis pole           Řádek
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    DRVYK        Character      4    konstanta     = E612

 2    PRILOHA       Character      1    konstanta = 4

 3    DAZPR        Character      4    sledovaný rok

 4    CISOBD       Character      2    číslo období (čtvrtletí)
                             - 03,06,09,12

 5    ICO         Character      8    identifikační číslo
                             zdravotnického zařízení

 6    KODZP        Character      3    Kód zdravotní pojišťovny

     Hospitalizace - nemocnice

 7    UOP_HN       Numeric       7    Počet UOP            11

 8    BODY_VY_HN     Numeric       7    Počet bodů-vykázaných
                             (v tis.)-zůstává prázdné    12

 9    BODY_UZ_HN     Numeric      10    Počet bodů-uznaných       13

10    UZUCTY_HN      Numeric       7    Počet uzavřených
                             hospitalizačních účtů      14

11    FAKTZP_HN      Numeric       7    Fakturovaná zdravotní péče
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   15

12    FAKTZPZ_HN     Numeric       7    Uznané ZUM+ZULP (v tis.Kč)   16

13    UHRZP_HN      Numeric       7    Uhrazená zdravotní péče
                             (v tis.Kč)           17

14    UHRZPZ_HN      Numeric       7    z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)  18

15    SML_VZT_HN     Numeric       3    Druh smluvního vztahu      19

     Hospitalizace - OLÚ, LDN, nemocnice následné péče, hospice

16    UOP_HO       Numeric       7    Počet UOP            20

17    BODY_VY_HO     Numeric       7    Počet bodů-vykázaných
                             (v tis.)-zůstává prázdné    21

18    BODY_UZ_HO     Numeric      10    Počet bodů-uznaných       22

19    UZUCTY_HO      Numeric       7    Počet uzavřených
                             hospitalizačních účtů      23

20    FAKTZP_HO      Numeric       7    Fakturovaná zdravotní péče
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   24

21    FAKTZPZ_HO     Numeric       7    Uznané ZUM+ZULP (v tis.Kč)   25

22    UHRZP_HO      Numeric       7    Uhrazená zdravotní péče
                             (v tis.Kč)           26

23    UHRZPZ_HO      Numeric       7    z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)  27

24    SML_VZT_HO     Numeric       3    Druh smluvního vztahu      28

     Ambulance

25    UOP_A        Numeric       7    Počet UOP            29

26    BODY_VY_A      Numeric       7    Počet bodů-vykázaných
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   30

27    BODY_UZ_A      Numeric      10    Počet bodů - uznaných      31

28    UZUCTY_A      Numeric       7    Počet uzavřených
                             ambulantních účtů        32

29    FAKTZP_A      Numeric       7    Fakturovaná zdravotní péče
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   33

30    FAKTZPZ_A      Numeric       7    Uznané ZUM+ZULP(v tis.Kč)    34

31    UHRZP_A       Numeric       7    Uhrazená zdravotní péče
                             (v tis.Kč)           35

32    UHRZPZ_A      Numeric       7    z toho za ZUM+ZULP(v tis.Kč)  36

33    SML_VZT_A      Numeric       3    Druh smluvního vztahu      37

     Zdravotní doprava

34    UOP_D        Numeric       7    Počet UOP            38

35    BODY_VY_D      Numeric       7    Počet bodů-vykázaných
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   39

36    BODY_UZ_D      Numeric      10    Počet bodů-uznaných       40

37    OSOBY_D       Numeric       7    Počet přepravených osob     41

38    FAKTZP_D      Numeric       7    Fakturovaná zdravotní péče
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   42

39    FAKTZPZ_D      Numeric       7    Uznané ZUM+ZULP(v tis.Kč)    43

40    UHRZP_D       Numeric       7    Uhrazená zdravotní péče
                             (v tis.Kč)           44

41    UHRZPZ_D      Numeric       7    z toho za ZUM+ZULP(v tis.Kč)  45

42    SML_VZT_D      Numeric       3    Druh smluvního vztahu      46

     Jiná zdravotní péče

43    UOP_J        Numeric       7    Počet UOP            47

44    BODY_VY_J      Numeric       7    Počet bodů-vykázaných
                             (v tis.)-zůstává prázdné    48

45    BODY_UZ_J      Numeric      10    Počet bodů-uznaných       49

46    FAKTZP_J      Numeric       7    Fakturovaná zdravotní péče
                             (v tis.Kč)-zůstává prázdné   50

47    FAKTZPZ_J      Numeric       7    Uznané ZUM+ZULP(v tis.Kč)    51

48    UHRZP_J       Numeric       7    Uhrazená zdravotní péče
                             (v tis.Kč)           52

49    UHRZPZ_J      Numeric       7    z toho za ZUM+ZULP(v tis.Kč)  53

50    SML_VZT_J      Numeric       3    Druh smluvního vztahu      54

51    ZALOHY       Numeric       7    Vyplacená záloha od ZP
                             (v tis.Kč)           55

52    DATUM_SML      Date        8    Datum uzavření posl. verze
                             smlouvy se ZZ(př.200210125)   56

Číselník zdravotních pojišťoven
-----------------------------------------------------------------
Kód     Název zdravotní pojišťovny (ZP)
-----------------------------------------------------------------
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
-----------------------------------------------------------------
201 Vojenská zdravotní pojišťovna + CRYSTAL(218) + ZP PRIMA(220)
-----------------------------------------------------------------
205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna+ZP ATLAS(208)
-----------------------------------------------------------------
207 Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven
   + ZP STAZPO(212)
-----------------------------------------------------------------
209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
-----------------------------------------------------------------
211 Zdravotní pojišťovna MV ČR + GRÁL(203) + REZAPO(214)
   + SALVUS(216)
-----------------------------------------------------------------
213 Revírní bratrská pokladna(213) + Moravská zdravotní
   pojišťovna(206)
-----------------------------------------------------------------
217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
-----------------------------------------------------------------
222 Česká národní zdravotní pojišťovna
-----------------------------------------------------------------

   Rozdělení zdravotní péče pro účely tohoto zjišťování

Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění se
zařazuje dle druhů péče podle metodiky VZP verze 6.0.

Lůžková zdravotní péče

vykazuje se dle druhu zařízení, které péči poskytuje:
- samostatně nemocnice
- samostatně OLÚ, LDN, nemocnice následné péče a hospice

- péče poskytnutá pacientům při hospitalizaci na lůžkách fondu vč.
 komplementárních vyšetření těchto pacientů
- náklady na potraviny pro pacienty
- medicinální plyny z centrálních rozvodů

Ambulantní zdravotní péče

- péče, poskytnutá pacientům v ambulantní (= nelůžkové) části
 zdravotnických zařízení vč. komplementárních vyšetření těchto
 pacientů
- péče poskytnutá v samostatných ambulantních zařízeních

Zdravotní doprava

- dopravní zdravotní služba - zdravotnické transporty (pacientů,
 příp. doprovodu; zdravotnických pracovníků v nezbytném případě;
 orgánů, nezbytných materiálů, léčiv a transfúzních přípravků)
- zdravotnická záchranná služba
- LSPP

Jiná zdravotní péče

- vyžádaná  komplementární  vyšetření  pro  pacienty  jiných
 zdravotnických zařízení
- péče poskytovaná pacientům:
 - ve zvláštních zařízeních (dětské domovy, kojenecké ústavy,
  dětská centra, stacionáře pro děti a dospělé),
  záchytné stanice, domácí zdravotní péče)
 - v zařízeních lékárenské péče
 - v hygienické službě, např. očkování, vyšetřování na HIV/AIDS
 - jiné výkony, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

              Vysvětlivky
   k jednotlivým položkám datového rozhraní pro zdravotní
    pojišťovny čtvrtletní sběr dat - rok 2002 zdravotní
     péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění

   Všechny sledované údaje se vztahují k veškeré zdravotní péči
poskytnuté zdravotnickým zařízením od 1.1. (příp. od 1.7.) k
poslednímu dni sledovaného období (k 31.3., 30.6. příp. k 30.9.,
31.12.) za celý právní subjekt a hrazené z veřejného zdravotního
pojištění, tedy i položky, hrazené nad rámec paušální sazby

   Nevykazují se úhrady, uskutečněné za sledované období, avšak
za výkony provedené v předchozím roce (pololetí).

   Unikátní ošetřený  pojištěnec (UOP) -  rozumí se jeden
pojištěnec  (fyzická  osoba),  bez  ohledu  na to, kolikrát
zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce     ve stanoveném
časovém období zdravotní péči.

   Citované doklady jednotlivých účtů jsou uvedeny v metodice
VZP verze  6.0. Seznam použitých dokladů  viz konec těchto
Vysvětlivek.

Hospitalizace - nemocnice:

UOP_HN    počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), kteří
       byli v nemocnici hospitalizování

BODY_VY_HN  prázdná položka

BODY_UZ_HN  počet bodů, uznaných  zdravotní pojišťovnou, za
       zdravotní péči poskytnutou  za sledované období
       hospitalizovaným  pacientům,  včetně  příslušných
       výkonů komplementu (uvádí se v jednotkách), tj.
       skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté
       za sledované období, i za předpokladu, že údaje
       budou časově posunuty

UZUCTY_HN   počet uzavřených hospitalizačních účtů v nemocnici
       za  sledované období  Zahrnuje počet uzavřených
       dokladů 02 a 02s.

FAKTZP_HN   prázdná položka

FAKTZPZ_HN  částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za
       zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované
       léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v
       tisících Kč)

UHRZP_HN   částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní
       péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)
       Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment.
       Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji
       rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet podle
       vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) /
       celkové body  za sledované období)  x body za
       hospitalizaci za sledované období + ZUM a ZULP za
       hospitalizaci).
       Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen
       dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.
       Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha,
       řádek se nevyplňuje.

UHRZPZ_HN   z položky UHRZP-HN -  částka uhrazená zdravotní
       pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a
       zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté
       za sledované období (v tisících Kč)

SML_VZT_HN  uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro
       převažující  objem poskytnuté  zdravotní péče v
       příslušném segmentu:
       0 - nesmluvní zdravotnické zařízení
       1 - platba paušálem
       2 - platba výkonová (čistý  výkonový systém bez
         regulací)
       3 - platba za diagnózu (DRG)
       4 - platba kombinovaná (ošetřovací den + paušál)
       5 - platba jiným dohodnutým způsobem
       9 - není dohodnut žádný způsob úhrady na příslušné
         pololetí

Hospitalizace - OLÚ,LDN, nemocnice následné péče, hospice:

UOP_HO    počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), kteří
       byli hospitalizováni v OLÚ, v LDN, v nemocnici
       následné péče nebo v hospicu

BODY_VY_HO  prázdná položka

BODY_UZ_HO  počet bodů, uznaných  zdravotní pojišťovnou, za
       zdravotní péči poskytnutou  za sledované období
       hospitalizovaným  pacientům,  včetně  příslušných
       výkonů komplementu (uvádí se v jednotkách), tj.
       skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté
       za sledované období, i za předpokladu, že údaje
       budou časově posunuty

UZUCTY_HO   počet uzavřených hospitalizačních účtů v OLÚ, v LDN,
       v nemocnici  následné péče  nebo v  hospicu za
       sledované období
       Zahrnuje počet uzavřených dokladů 02 a 02s.

FAKTZP_HO   prázdná položka

FAKTZPZ_HO  částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za
       zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované
       léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v
       tisících Kč)

UHRZP_HO   částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní
       péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)
       Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment.
       Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji
       rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet podle
       vzorce:
       částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové
       body za sledované období) x body za hospitalizaci za
       sledované období + ZUM a ZULP za hospitalizaci).
       Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen
       dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.
       Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha,
       řádek se nevyplňuje.

UHRZPZ_HO   z položky UHRZO_HO -  částka uhrazená zdravotní
       pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) -
       zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté
       za sledované období (v tisících Kč)

SML_VZT_HO  uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro
       převažující  objem poskytnuté  zdravotní péče v
       příslušném segmentu  - viz číselník  u položky
       SML-VZT-HN

Ambulance:

UOP_A     počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP) (nikoli
       hospitalizovaných),  jimž byla  ve zdravotnickém
       zařízení poskytnuta ambulantní zdravotní péče

BODY_VY_A   prázdná položka

BODY_UZ_A   počet bodů, uznaných  zdravotní pojišťovnou, za
       zdravotní péči poskytnutou  za sledované období
       ambulantním pacientům, včetně příslušných výkonů
       komplementu (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně
       uznané dávky,  týkající se péče  poskytnuté za
       sledované období, i za předpokladu, že údaje budou
       časově posunuty

UZUCTY_A   počet uzavřených ambulantních účtů ve zdravotnickém
       zařízení  za  sledované  období  Zahrnuje počet
       uzavřených dokladů 01, 01s a část dokladů 06,
       poskytovaná  ambulantním pracovištěm  (netýká se
       dokladů, poskytnutých odbornostmi komplementu, tj.
       222, 801-807, 809, 812-823)

FAKTZP_A   prázdná položka

FAKTZPZ_A   částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za
       zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované
       léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v
       tisících Kč)

UHRZP_A    částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní
       péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)
       Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment.
       Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji
       rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet podle
       vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) /
       celkové body  za sledované období)  x body za
       ambulantní péči za sledované období + ZUM a ZULP za
       ambulantní péči).
       Do úhrady se započítává i případný dopad regulace
       preskripce.
       Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen
       dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.
       Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha,
       řádek se nevyplňuje.

UHRZPZ_A   z položky  UHRZP_A -  částka uhrazená zdravotní
       pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a
       zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté
       za sledované období (v tisících Kč)

SML_VZT_A   uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro
       převažující  objem poskytnuté  zdravotní péče v
       příslušném segmentu -  viz číselník u položky
       SML-VZT-HN

Zdravotní doprava:

UOP_D     počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), jimž
       byla zdravotnickým zařízením poskytnuta zdravotní
       doprava

BODY_VY_D   prázdná položka

BODY_UZ_D   počet bodů, uznaných  zdravotní pojišťovnou, za
       zdravotní dopravu poskytnutou za sledované období
       (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky,
       týkající se péče poskytnuté za sledované období
       dávky, i za předpokladu, že údaje budou časově
       posunuty

OSOBY_D    počet přepravených osob = pojištěnců
       Zahrnuje všechny doklady 34.

FAKTZP_D   prázdná položka

FAKTZPZ_D   částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za
       zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované
       léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v
       tisících Kč)

UHRZP_D    částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní
       péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)
       Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment.
       Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji
       rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet podle
       vzorce:
       částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové
       body za sledované období) x body za zdravotní
       dopravu za sledované období  + ZUM a ZULP za
       zdravotní dopravu).
       Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen
       dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.
       Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha,
       řádek se nevyplňuje.

UHRZPZ_D   z položky  UHRZP_D -  částka uhrazená zdravotní
       pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a
       zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté
       za sledované období (v tisících Kč)

SML_VZT_D   uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro
       převažující  objem poskytnuté  zdravotní péče v
       příslušném segmentu  - viz číselník  u položky
       SML-VZT-HN

Jiná zdravotní péče:
    
UOP_J     počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), jimž
       byla  zdravotnickým  zařízením  poskytnuta  jiná
       zdravotní péče

BODY_VY_J   prázdná položka

BODY_UZ_J   počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za jinou
       zdravotní péči poskytnutou  za sledované období
       (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky,
       týkající se péče poskytnuté za sledované období
       dávky, i za předpokladu, že údaje budou časově
       posunuty

FAKTZP_J   prázdná položka

FAKTZPZ_J   částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za
       zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované
       léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v
       tisících Kč)

UHRZP_J    částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní
       péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)
       Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment.
       Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji
       rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet podle
       vzorce:
       částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové
       body za sledované období) x body za jinou zdravotní
       péči za sledované období + ZUM a ZULP za jinou
       zdravotní péči).
       Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen
       dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.
       Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha,
       řádek se nevyplňuje.

UHRZPZ_J   z položky  UHRZP-J -  částka uhrazená zdravotní
       pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a
       zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté
       za sledované období (v tisících Kč)

SML_VZT_J   uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro
       převažující  objem poskytnuté  zdravotní péče v
       příslušném segmentu  - viz číselník  u položky
       SML-VZT-HN
Další údaje:

ZALOHY    uvede se výše uhrazené zálohy (dohodnuté v dodatku
       smlouvy),  která  byla  vyplacena zdravotnickému
       zařízení  příslušnou  zdravotní  pojišťovnou  na
       zdravotní péči poskytnutou za sledované období (v
       tisících Kč)
       Pokud nebude do termínu zpracování tohoto datového
       rozhraní uzavřena smlouva o způsobu a výši úhrady a
       nebude současně uhrazena ani záloha, nebude řádek
       vyplněn.

DATUM_SML   uvede se datum  uzavření poslední platné verze
       smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě, o způsobu a výši
       úhrady za zdravotní péči na pololetí, kam spadá
       sledované  období,  s  příslušným  zdravotnickým
       zařízením
       Pokud nebude smlouva uzavřena na příslušné pololetí,
       údaj se nevyplňuje.

Seznam použitých dokladů VZP:
- VZP-01/1999 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
- VZP-01s/1999 - Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické
         péči
- VZP-02/1999 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči
- VZP-02s/1999 - Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
- VZP-03/1999 - Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
- VZP-06/1999 - Poukaz  na  vyšetření/ošetření  poskytovaná
         ambulantním pracovištěm
- VZP-34/1999 - Příkaz ke zdravotnímu transportu
- VZP-36/1999 - Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdravotnického
         pracovníka v návštěvní službě
- VZP-37/1999 - Vyúčtování výkonů záchranné služby
- VZP-39/1999 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým
         vozidlem

Použité zkratky

UOP  - unikátní ošetřený pojištěnec (rozumí se jeden pojištěnec
    (fyzická osoba), bez ohledu na to, kolikrát zařízení
    vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období
    zdravotní péči)
ZUM  - zvlášť účtovaný materiál
ZULP - zvlášť účtované léčivé přípravky
ZP  - zdravotní pojišťovna
ZZ... - zdravotnické zařízení

*) viz metodika VZP verze 6.0, kapitola 2.2.2. - Smluvní odbornost
  pracoviště ústavní péče