Zákon ze dne 20.3.2002, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

17.4.2002 | Sbírka:  148/2002 Sb. | Částka:  61/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 357/1992 Sb., 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
148/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 2002,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 503/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl.II
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova "ve veřejné dražbě" vkládají slova "anebo o nabytí nemovitosti při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací".
2. V § 19 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč.".
3. V § 20 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) Českou republikou, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou republikou,".
4. V § 20 odst. 3 se slova "pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady" nahrazují slovy "pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, státní příspěvkové organizace nebo státní fondy".
5. V § 20 odst. 6 písmeno f) zní:
"f) převody a přechody majetku právnických osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně,".
6. V § 20 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) převody nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě Pozemkového fondu České republiky.".
7. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova "kterými příslušný státní orgán potvrzuje nebo osvědčuje" nahrazují slovy "kterými se potvrzují nebo osvědčují".
8. V § 21 odst. 1 poslední věta zní: "Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti; znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemku bez trvalých porostů a staveb nebo nemovitosti z vlastnictví obce, v případě vydražení nemovitosti anebo v případě zcela osvobozeného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, s výjimkou vkladu nemovitosti do obchodní společnosti nebo družstva, pokud správce daně nestanoví jinak.".
9. V § 21 odst. 2 věta druhá zní:
"Přiznání k dani dědické a dani darovací nepodléhá nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li poplatníkem Česká republika.".
10. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta:
"Obdobně se postupuje při převodech ostatních nemovitostí z vlastnictví České republiky, které před převodem byly ve správě Pozemkového fondu České republiky.".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.