Opatření ze dne 29.5.2002, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")

10.6.2002 | Sbírka:  18/2002 (OP) | Částka:  89/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 20/1966 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
18/2002
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. května 2002,
kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")
Ministerstvo zdravotnictví na základě § 67c odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 260/2001 Sb., a po projednání se zástupci profesních organizací, odborných společností a zdravotnických zařízení vydává:
NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou všechna zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno.
Zdravotnická zařízení předávají data v písemné (tiskopis NZIS "Hlášení novotvaru", "Kontrolní hlášení novotvaru") nebo elektronické formě. Hlášení novotvaru zdravotnická zařízení předávají do 1 měsíce od stanovení diagnózy. Kontrolní hlášení novotvaru v intervalech 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 let a pak po pěti letech nebo při úmrtí pacienta pracovištím NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace pracoviště NOR
rodné číslo pacienta
příjmení,jméno,titul pacienta
trvalé bydliště pacienta(úplná adresa)
obec trvalého bydliště - v době incidence
sociální postavení
stav (sociální)
rodinná anamnéza
rodinná anamnéza - počet novotvarů
kouření
profese (hl.živ.zaměstnání) - slovně
obor (hl.živ.zaměstnání) - slovně
stát pro migraci
zjištěno při
datum 1. návštěvy
datum stanovení dg
dg stanovena na základě
diagnóza (slovně, kód)
lateralita
TNM
pTNM
klinické stádium
onemocnění (lokalizované-pokročilé)
histologie (slovně)
topografie
morfologie
cytologie (slovně)
topografie
morfologie
jméno a příjmení praktického lékaře
kód zdrav. oddělení praktického lékaře
kód zdrav.zařízení praktického lékaře
navržený léčebný postup (slovně)
zhoubný novotvar neléčen pro
datum hlášení
oddělení,které hlásí nádor
zdrav.zařízení, které hlásí nádor
jméno lékaře, který hlásí nádor
slovní vyjádření operace
operace - druh
datum provedení operace
oddělení,které provedlo operaci
zdrav.zařízení, které provedlo operaci
odstranění nádoru
endoskopická operace
radioterapie (slovně)
druh záření
typ léčby
forma záření
datum provedení radioterapie
oddělení, které provedlo radioterapii
zdrav.zařízení, které provedlo radioterapii
chemoterapie (slovně)
forma chemoterapie
typ chemoterapie
datum provedení chemoterapie
oddělení, které provedlo chemoterapii
zdrav.zařízení, které provedlo chemoterapii
hormonální léčba (slovně)
druh hormonální léčby
datum provedení hormonální léčby
oddělení, které provedlo hormonální léčbu
zdrav.zařízení, které provedlo hormonální léčbu
jiná léčba (slovně)
druh jiné léčby
datum provedení jiné léčby
oddělení, které provedlo jinou léčbu
zdrav.zařízení, které provedlo jinou léčbu
onemocnění se pokládá za pozdě rozpoznané
hodnocení postupu
závěr
podklady ke Kontrolnímu hlášení (KH)
dispenzární oddělení
dispenzární zařízení
datum posledního kontaktu - KH
léčba pro kontrolní hlášení po úmrtí
stav pro kontrolní hlášení po úmrtí
hlášení je provedeno po letech-KH
druh léčby KH
stav pacienta KH
datum úmrtí pacienta
úmrtní dg Ia (bezprostřední příčina smrti)
slovní popis úmrtní dg Ia
úmrtní dg Ic (základní)
slovní popis úmrtní dg Ic
úmrtní dg II
slovní popis úmrtní dg II
příznaky provedení pitvy
NÁRODNÍ REGISTR HOSPITALIZOVANÝCH
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou je každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (kromě lázeňských léčeben). Zdravotnické zařízení podává "Hlášení hospitalizace" (tiskopis NZIS) v písemné (do 5 dnů po ukončení sledovaného měsíce) nebo elektronické podobě (do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce) za každou ukončenou hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdravot.zařízení (IČO, PČZ)
oddělení
rodné číslo pacienta
PSČ trvalého bydliště
rodinný stav
klasifikace zaměstnání
přijetí doporučil
datum přijetí (den,měsíc,rok)
čas přijetí (hod.,min.)
důvod přijetí
druh přijetí
datum začátku příznaků (den,měsíc, rok)
čas začátku příznaků (hod.,min.)
základní diagnóza
hospitalizace poprvé
vnější příčina úrazu - dg
další diagnóza 2 - 5
skupina DRG
datum operace (den,měsíc,rok)
čas operace (hod.,min.)
operační diagnóza
nemocniční nákaza
druh operace
reoperace
pooperační komplikace
počet dnů na JIP
hlavní operační výkon
datum propuštění - úmrtí (den,měsíc,rok)
čas propuštění - úmrtí (hod.,min.)
příčina smrti - diagnóza Ic
příčina smrti - diagnóza Ia
ukončení hospitalizace
potřeba další péče
počet dnů přerušení hospitalizace (kategorie 0)
náhrady
zdravotní pojišťovna
datum výkonu
kód výkonu
počet výkonů
NÁRODNÍ REGISTR RODIČEK
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou je každé ženské oddělení lůžkových zdravotnických zařízení, které provedlo porod případně poporodní ošetření rodičky a novorozence (v termínu do posledního dne šestinedělí). V případě porodu mimo zdravotnické zařízení - porod doma, hlášení vyplňuje zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl poporodní ošetření rodičky.
Zdravotnické zařízení předává data v písemné podobě (tiskopis NZIS "Zpráva o rodičce") za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce nebo v elektronické podobě data ve formě datového rozhraní NZIS jednou měsíčně za ukončený kalendářní měsíc, nejpozději do konce následujícího měsíce na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
číslo porodopisu
identifikace zdravot.zařízení (IČO, PČZ)
oddělení
příjmení a jméno matky
rodné číslo matky
bydliště matky (obec)
zdravotní pojišťovna
datum přijetí (rok,měsíc,den)
čas přijetí (hodina)
rodinný stav
vzdělání
porody celkem
předčasné
SC (císařským řezem)
mrtvě narození
ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost)
PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost)
samovolné potraty
UPT (umělá přerušení těhotenství)
mimoděložní těhotenství
začátek prenatální péče-týden, počet kontrol
počet hospitalizací-celkem týdnů
přírůstek hmotnosti
návykové látky
ultrazvukové vyšetření - první, poslední týden
zjištění vrozené vady (VV)-týden
zjištění vícečetného těhotenství-týden
diabetes
závažné komplikace těhotenství a porodu
dg 1, dg 2
předpokládané datum porodu (rok,měsíc,den)
odhadnuto podle
datum a hodina porodu (rok,měsíc,den,hod.)
datum odtoku plod.vody (rok,měs.,den,hod.)
četnost těhotenství
dg indukce-indikace 1, indikace 2
stav plodu A,B,C
příznaky rizika
CTG
dg indikace k SC 1, dg indikace k SC 2
anestézie
ukončení vaginálně A,B,C
ukončení per SC-z toho u KP
komplikace za porodu
léky za porodu
porod vedl
zhodnocení porodu
datum ukončení zprávy (rok,měsíc,den,hod.)
důvod ukončení zprávy
dg komplikace v šestinedělí 1-2
pohlaví dítěte A,B,C
vitalita A,B,C
porodní hmotnost A,B,C
apgar skóre A,B,C (po 1.,5.,10. minutě)
pH A,B,C
stav dítěte při propuštění matky A,B,C
NÁRODNÍ REGISTR NOVOROZENCŮ
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou všechny novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení a dále každé další lůžkové zdravotnické zařízení, kde byl novorozenec po porodu hospitalizován (bez přerušení maximálně do 3 měsíců života). V případě porodu mimo zdravotnické zařízení - porod doma, hlášení vyplňuje zdravotnický pracovník, který provedl první poporodní ošetření novorozence.
Zdravotnické zařízení předává data v písemné podobě (tiskopis NZIS "Zpráva o novorozenci") za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce nebo v elektronické podobě ve formě datového rozhraní NZIS jednou měsíčně za ukončený kalendářní měsíc, nejpozději do konce následujícího měsíce na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
zpráva číslo
číslo dítěte
identifikace zdravot.zařízení (IČO, PČZ)
oddělení
příjmení a jméno dítěte
četnost těhotenství
pořadí (X,A,B,C)
rodné číslo dítěte
příjmení a jméno matky
zdravotní pojišťovna
rodné číslo matky
rok narození otce
bydliště matky (obec)
porod (kde)
způsob porodu
použití kleští při porodu
poloha plodu
datum narození (rok,měsíc,den)
hodina narození, minuta narození
vitalita
pohlaví
hmotnost po porodu
délka po porodu
gestační stáří
léčba na sále
apgar skóre (po 1. min., 5. min., 10. min.)
datum a čas přijetí dítěte na oddělení
(rok,měsíc,den,hodina,minuta)
léčba na oddělení
operační dg
min.BE (znaménko,hodnota)
maximum O2 v %
minimum O2 v %
vybrané nemoci a komplikace
kalmetizace
provedený screening
vrozená vada
dg vrozené vady 1-5
datum a hodina ukončení zprávy (rok,měsíc,den,hodina,minuta)
hmotnost při propuštění
obvod hlavy při propuštění
výživa
důvod ukončení zprávy
zařízení a oddělení kam novorozenec přeložen
příčina úmrtí
dg 1-4 při propuštění, překladu, úmrtí
NÁRODNÍ REGISTR VROZENÝCH VAD
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou všechna odborná oddělení zdravotnických zařízeních, kde byla vrozená vada diagnostikována (genetická, ženská, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborná oddělení).
Zdravotnické zařízení předává data v písemné formě (tiskopis NZSI "Vrozená vada plodu nebo dítěte") do 10 dnů po ukončení sledovaného měsíce nebo elektronické formě do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdrav.zařízení (IČO, PČZ)
oddělení
těhotenství
dokončený týden těhotenství při zjištění VV
datum zjištění VV (rok,měsíc,den)
datum ukončení těhotenství (rok,měsíc,den)
zdravotní pojišťovna
rodné číslo dítěte
porodní hmotnost
porodní délka
datum zjištění VV (rok,měsíc,den)
datum úmrtí (rok,měsíc,den)
asistovaná reprodukce
důvod podrobného vyšetření
provedená prenatální diagnostika
metoda prenatální diagnostiky
vyšetření prenatální diagnostiky
důvod neprovedení prenatální diagnostiky
výsledek těhotenství
pohlaví
dg VV 1-4
rodné číslo matky
bydliště (obec)
rodinný stav
zaměstnání matky v 1.trimestru
resort zaměstnání matky v 1.trimestru
dokončený týden těhotenství
četnost těhotenství
VV v rodině - kdo 1
VV v rodině - dg 1
VV v rodině - kdo 2
VV v rodině - dg 2
diabetes mellitus v 1.trimestru - dg
infekční onemocnění v 1.trimestru - týden
infekční onemocnění v 1.trimestru - dg
jiné onemocnění v 1.trimestru - dg
léky 1-3
pořadí gravidity
pořadí parity
počet samovolných potratů
počet předcházejících UPT
rok narození otce
zaměstnání otce
resort zaměstnání otce
NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou zdravotnická zařízení pověřená poskytováním substituční léčby. Zdravotnické zařízení předává data prostřednictvím center substitučních látek v písemné (tiskopis NZIS "Hlášení substituční léčby závislosti na opiátech") nebo elektronické podobě neprodleně ÚZIS ČR. Povinností zpravodajské jednotky je předem na kontaktním místě ÚZIS ČR ověřit, zda pacientovi již není poskytována substituční látka v jiném zařízení. Informaci o ukončení léčby nebo o jejím převedení na jiné pracoviště předá zařízení na tiskopisu NZIS "Hlášení o ukončení a změně substituční léčby závislosti na opiátech".
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdrav.zařízení (IČO,PČZ)
jména a příjmení pacienta
rodné číslo
trvalé bydliště (úplná adresa)
státní příslušnost
stát
číslo zdravotní pojišťovny
číslo pojištěnce
oddělení
odbornost hlásícího lékaře
datum prvního podání dávky (rok,měsíc,den)
výsledek vyšetření HIV
výsledek vyšetření VHB
výsledek vyšetření VHC
drogy,které pacient uvedl, že užíval
hlásící lékař předepsal
datum hlášení
důvod ukončení
na závěr léčby detoxi(fi)kace
trvání detoxi(fi)kace ve dnech
za použití látky
datum ukončení
identifikace zdrav.zařízení kam předána dokumentace (IČO,PČZ)
datum hlášení
INFORMAČNÍ SYSTÉM POTRATY
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou je každé ženské oddělení lůžkových zdravotnických zařízení. Zdravotnické zařízení, kde byl výkon proveden (žena ošetřena v souvislosti s potratem) zašle originál tiskopisu NZIS "Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství" do 5. dne každého následujícího měsíce za uplynulý měsíc nebo data v elektronické formě za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce pracovišti NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdrav.zařízení, kde byl výkon proveden (IČO,PČZ)
identifikace zdrav.zařízení, které výkon provedlo (IČO,PČZ)
rodné číslo ženy
bydliště (obec)
zaměstnání
rodinný stav
státní občanství
národnost
vzdělání
počet porodů
počet živě narozených dětí
počet dosavadních interrupcí
počet dosavadních samovolných potratů
druh potratu
UPT ze zdravotních důvodů
dg zdravotních důvodů UPT
datum provedení potratu (den,měsíc,rok)
stáří plodu v týdnech
hmotnost plodu nad 16 týdnů
délka plodu nad 16 týdnů
antikoncepce
poplatek za UPT
REGISTR LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, která mají s lékaři, zubními lékaři a farmaceuty uzavřený pracovní poměr nebo jsou-li lékaři, zubní lékaři a farmaceuti sami majiteli, spolumajiteli či nájemci zdravotnického zařízení (bez ohledu na to, zda zaměstnává či nezaměstnává další pracovníky).
Předávání dat probíhá na základě tiskopisu ÚZIS ČR "Zaváděcí list do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů" a "Aktualizační sestavy" ÚZIS ČR pro jednotlivá zdravotnická zařízení.
Zdravotnická zařízení data předávají pracovišti NZIS.
Rozsah požadovaných informací
rodné číslo
příjmení a jméno
skup.zaměstnanců a zaměstnavatelů
akademický titul
vědecká hodnost
pedagogický titul
studijní obor (fakulta)
rok promoce
specializační index
rok specializace
atestace (za všechny ukončené)
rok atestace (za všechny ukončené)
pracovní poměr
evidenční stav
datum nástupu (měsíc,rok)
datum ukončení (měsíc,rok)
důvod změny
identifikace zdrav.zařízení (IČO, PČZ)
oddělení, na kterém pracuje
hlavní obor činnosti
úvazek
VÝBĚROVÉ STATISTICKÉ ŠETŘENÍ O STAVU CHRUPU A OŠETŘENÍ - duben 2003
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou je každá ordinace praktického zubního lékaře, která předá data za všechna vyšetření pacientů ve věku 5 let, 12 let, 15 let, 18 let, 35-44 let, 65 a více let, kteří v období od 1.4. 2003 do 30.4. 2003 včetně navštíví ordinaci. Data předá v písemné formě (tiskopis NZIS "Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření") do 16. května 2003 na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdravotnického zařízení (IČO,PČZ)
údaje o pacientovi (okres bydliště, zaměstnání, pohlaví, věk)
stav chrupu horní a dolní čelisti
potřeba ošetření
stav parodontu (CPI)
potřeba bezprostřední péče
zubní náhrady
potřeba náhrad
NÁRODNÍ REGISTR CÉVNÍ CHIRURGIE
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, ve kterých byly cévní operace provedeny. Zdravotnické zařízení poskytuje data v písemné nebo elektronické formě do 1 měsíce od ukončení hospitalizace na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
kraj
identifikace zdrav.zařízení (IČO,PČZ)
rodné číslo pacienta
jméno a příjmení pacienta,titul
bydliště pacienta(úplná adresa)
datum operace
datum propuštění
zodpovědná osoba
anamnéza
důvod operace
typ operace
karotidy,oblouk aorty
aneurysma
břišní aorta
pánevní rekonstrukce
femorální rekonstrukce
poplit. a bérc. rekonstrukce
žilní operace
ostatní cévní výkony
typ cévní náhrady
komplikace výkonu vč. pooper.
čas. výsledek (při propuštění)
NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou všechna zdravotnická zařízení, kde proběhla implantace umělé kloubní náhrady kyčelního kloubu.
Zdravotnické zařízení poskytuje data v písemné nebo elektronické formě do 1 měsíce od provedení operace na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdravotnického zařízení (IČO,PČZ)
název pracoviště
identifikační číslo pacienta (pojištěnce)
zdravotní pojišťovna
jméno a příjmení vyplňujícího lékaře
datum operace
typ operace
lokalizace operace
datum primoimplantace
pracoviště provádějící primoimplantaci
způsob fixace endoprotézy
diagnóza pro primární implantaci
typ ev. předešlé operace sledovaného kyčelního kloubu
příčina(y) revizní operace
typ(y) revizního výkonu
charakteristika operačního přístupu k operovanému kloubu
lokalizace případné kostní transplantace
charakteristika použitých kostních štěpů
typ acetabulární augmentace
informace o vlastní acetabulární komponentě
informace o ev. použití cementu v kombinaci s ATB u acetabulární
komponenty
informace o vlastní femorální komponentě
informace o ev. použití cementu v kombinaci s ATB u femorální
komponenty
přítomnost hydroxyapatitového povrchu na některé z komponent
datum vypracování záznamu
REGISTR INTENZIVNÍ PÉČE
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou fakultní a krajské nemocnice poskytující předmětnou péči (resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče s vyšší hladinou léčebné intervence).
Tato zdravotnická zařízení poskytují data v elektronické podobě na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdrav.zařízení (IČO,PČZ)
oddělení
identifikace pracoviště
rodné číslo pacienta
datum přijetí
datum ukončení
bydliště
cizinec
povaha příjmu
APACHE II
širší dg skupiny
hlavní dg
vedlejší dg
další klasifikace
TISS
SOFA
kritický výkon
komplikace
umělá ventilace
ZUM
ZULP
způsob ukončení
NÁRODNÍ REGISTR NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ
Způsob poskytovávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, kde je poskytována zdravotní péče.
Zdravotnické zařízení poskytuje data v elektronické podobě na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdravot. zařízení (IČO, PČZ)
název zařízení
kód pro anonymní přístup k NRNI
charakteristika a vnitřní struktura zařízení (velikost, zastoupení oborů)
příjmení a jméno pacienta
rodné číslo
kód pacienta pro anonymní přístup k NRNI
diagnóza nozokomiální infekce podle standardní definice
klasifikace nozokomiální infekce (skupina, příp. podskupina podle
standardní definice)
stupeň validity stanovené diagnosy
datum vzniku
místo vzniku (oddělení, odbornost, typ péče)
původ infekce
původci (včetně citlivosti k antibiotikům)
antibiotická léčba registrované nozokomiální infekce (antibiotikum, délka podávání ve dnech)
invazivní intervence bezprostředně související s případem (operace a jiné invazivní výkony)
úmrtí v důsledku nozokomiální infekce
rizikové faktory vzniku nozokomiální infekce
odbornost ambulantní ošetření (diagnóza)
datum ošetření
invazivní intervence ve vztahu k nozokomiální infekci
datum přijetí k hospitalizaci
odkud pacient přijat
kam pacient přijat (oddělení, odbornost, typ péče)
důvod pro přijetí k hospitalizaci (pracovní diagnóza)
diagnosy při přijetí k hospitalizaci
diagnosy při ukončení hospitalizace
průběh hospitalizace (struktura hospitalizace, podíl intenzivní péče, invazivní intervence)
operace a jiné invazivní výkony (výkon, datum provedení)
datum ukončení hospitalizace
způsob ukončení hospitalizace
NÁRODNÍ KARDIOCHIRURGICKÝ REGISTR
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, ve kterých byly kardiochirurgické výkony provedeny.
Zdravotnické zařízení předává data v písemné nebo elektronické podobě do 1 měsíce po ukončení hospitalizace na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
identifikace zdravot. zařízení
rodné číslo pacienta
bydliště (úplná adresa) pacienta
datum operace
výška pacienta
hmotnost pacienta
angina pectoris
dyspnoe-
infarkt myokardu v anamnéze
rozsah posledního IM
poslední infarkt myokardu před
přidružená onemocnění
diabetes mellitus-terapie
stenoza aorta carotis nad 80%
abusus tabáku
počet kardiochirurgických operací
kardiovaskulární intervence
odhad funkce levé komory
EF (%)
sérový kreatinin (umol/l)
střední tlak v plicnici (mmHg)
systolický tlak v plicnici (mmHg)
kardiovaskulární onemocnění
stenóza koronárních arterií
stenóza postižených arterií-postižené větve
důvod současné operace
stav před operací
hemodynamický stav před operací
hemodynamická podpora před operací
operatér
použité operační přístroje
počet aortokoronárních bypassů
místo provedení bypassu
použitý štěp
endarterektomie-provedena
vyhlídky na úspěch operace
počet provedených náhrad chlopní
aortální chlopeň-etiologie poškození
aortální chlopeň-typ výkonu
aortální chlopeň implantace-typ
aortální chlopeň implantace-výrobce
aortální chlopeň implantace-velikost
mitrální chlopeň-etiologie poškození
mitrální chlopeň-typ výkonu
mitrální chlopeň implantace-typ
mitrální chlopeň implantace-výrobce
mitrální chlopeň implantace-velikost
tricuspidální chlopeň-etiologie poškození
tricuspidální chlopeň-typ výkonu
tricuspidální chlopeň implantace-typ
tricuspidální chlopeň implantace-výrobce
tricuspidální chlopeň implantace-velikost
pulmonální chlopeň-etiologie poškození
pulmonální chlopeň-typ výkonu
pulmonální chlopeň implantace-typ
pulmonální chlopeň implantace-výrobce
pulmonální chlopeň implantace-velikost
jiné nebo přidružené provedené intervence
komplikace během operace
mimotělní oběh
oxygenátor typ
doba trvání MO
doba trvání svorky č.1
doba trvání svorky č.2
doba trvání svorky č.3
doba trvání první zástavy
doba trvání druhé zástavy
nejnižší centrální teplota
ochrana myokardu
místo podání kardioplegie
metoda kardioplegie
podaný objem kardioplegie
transfúze-plná krev
transfúze-erymasa
autotransfuze
mražená plazma
odpojení MO
pooperační komplikace
doba intubace
počet intubací
celkové krevní ztráty
délka pobytu na JIP
datum propuštění/exitu
doba hospitalizace od operace do prop.
propuštěn kam
příčina smrti
status pacienta
REGISTR NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Způsob poskytování informací
Zpravodajskou jednotkou jsou všechna pověřená střediska nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání.
Střediska nemocí z povolání předávají data v papírové podobě (tiskopis NZIS "Hlášení nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání") jedenkrát měsíčně vždy do 10. dne následujícího měsíce, ve kterém hlášení nabylo právní moci pracovišti NZIS.
Rozsah požadovaných informací
číslo hlášení
identifikace hlásícího střediska (IČO,PČZ)
příjmení, jméno a titul
rodné číslo
zdravotní pojišťovna
bydliště (úplná adresa)
název zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo
identifikace zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo (IČO)
sídlo zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo
klasifikace zaměstnání
název profese (povolání), při jejímž výkonu nemoc vznikla
odvětvová klasifikace zaměstnání
délka expozice (vystavení) nepříznivým vlivům (dny,měsíce,roky)
kategorie pracoviště
diagnóza 1 slovně
diagnóza 1 MKN
diagnóza 2 slovně
diagnóza 2 MKN
diagnóza 3 slovně
diagnóza 3 MKN
kapitola seznamu nemocí z povolání
položka seznamu nemocí z povolání
ohrožení nemocí z povolání
datum zjištění nemocí z povolání
datum vyhotovení
NÁRODNÍ REGISTR KARDIOVASKULÁRNÍCH INTERVENCÍ
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou kardiologická pracoviště. Zdravotnické zařízení předává data do jednoho měsíce po provedené kardiovaskulární intervenci na pracoviště NZIS.
Rozsah požadovaných informací
Příjmení a jméno pacienta
Rodné číslo pacienta
Datum výkonu
Kód centra
Číslo PTCA
Katetrizující
Indikace
ACS-NSTEMI-klinika
ACS-NSTEMI-EKG
ACS-NSTEMI-biochemie
ACS-STEMI-lokalizace
ACS-STEMI-Killip třída
ACS-STEMI-výkon
Začátek bolesti
Příchod - KJ
Příchod - sál
Reperfuse
Amnestické údaje
Postižená povodí
EF LK
Charakter výkonu
Přístupová cesta
Kontrastní látka
# lézí
Segment koronární arterie
Typ lese
Kalibr
Délka léze
Difusní postižení
Trombus
Kalcifikace
Stenoza před (%)
TIMI flow před
Stenoza po (%)
TIMI flow po
Typ stentu
Délka stentu
Indikace stentu
Jiný výkon
Stav léze po výkonu
Přidružené výkony
Inhibitory IIb/IIIa
Status po PCI
NÁRODNÍ REGISTR TRANSPLANTAČNÍCH INTERVENCÍ
část 1
- REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI LEDVIN A SLINIVKY BŘIŠNÍ
Způsob poskytování informací
Zpravodajskými jednotkami jsou všechna hemodialyzační střediska ČR, jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.
Rozsah požadovaných informací
Evidenční číslo čekatele
Kód dialyzačního centra
Kód transplantačního centra
Jméno čekatele
Příjmení čekatele
Titul čekatele
Rodné číslo čekatele
Datum narození čekatele
Pohlaví
Název ulice
Číslo popisné a orientační
Poštovní směrovací číslo
Místo bydliště čekatele
Telefon 1 čekatele
Telefon 2 čekatele
Kód země
Krevní skupina čekatele
Rh faktor
Kód diagnózy
Kód pojišťovny
Datum platnosti statusu
Status čekatele
Lékař určující status
Výsledek testu CMV
Výsledek testu EBV
Výsledek testu VHC
Výsledek testu HIV
Výsledek testu HBsAG
Výsledek testu BWR
Datum posledního měření hladiny protilátek
Procento posledních protilátek
Datum měření maximální hladiny protilátek
Procento maximálních protilátek
Hodnota prvního antigenu lokusu A
Hodnota druhého antigenu lokusu A
Hodnota prvního antigenu lokusu B
Hodnota druhého antigenu lokusu B
Hodnota prvního antigenu lokusu C
Hodnota druhého antigenu lokusu C
Hodnota prvního antigenu lokusu DR
Hodnota druhého antigenu lokusu DR
Hodnota prvního antigenu lokusu DQ
Hodnota druhého antigenu lokusu DQ
Počet transplantací
Důvod pro zařazení do zvláštního pořadí
Inkompatibilní antigen
Kód transplantačního centra
Datum transplantace
Datum zařazení do dialyzačního programu
část 2
- REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI SRDCE
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.
Rozsah předávaných informací
Příjmení kontaktní osoby
Jméno kontaktní osoby
Titul kontaktní osoby
Vztah kontaktní osoby k čekateli
Ulice kontaktní osoby
Číslo popisné i orientační
PSČ kontaktní osoby
Místo bydliště kontaktní osoby
Telefonní číslo na kontaktní osobu
Evidenční číslo čekatele
Rodné číslo čekatele
Kód transplantačního centra
Příjmení čekatele
Jméno čekatele
Titul čekatele
Datum narození čekatele
Pohlaví
Název ulice
Číslo popisné a orientační
Poštovní směrovací číslo
Místo bydliště čekatele
Telefon 1 čekatele
Kód země
Hmotnost čekatele [kg]
Výška čekatele [cm]
Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]
Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]
Krevní skupina čekatele
Rh faktor
Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)
Kód pojišťovny
Datum platnosti statusu
Status čekatele
Lékař určující status
Datum posledního měření hladiny protilátek
Procento protilátek
Hodnota prvního antigenu lokusu A
Hodnota druhého antigenu lokusu A
Hodnota prvního antigenu lokusu B
Hodnota druhého antigenu lokusu B
Hodnota prvního antigenu lokusu C
Hodnota druhého antigenu lokusu C
Hodnota prvního antigenu lokusu DR
Hodnota druhého antigenu lokusu DR
Hodnota prvního antigenu lokusu DQ
Hodnota druhého antigenu lokusu DQ
Výsledek testu CMV
Výsledek testu EBV
Výsledek testu VHC
Výsledek testu HIV
Výsledek testu HBsAG
Výsledek testu BWR
Datum transplantace
část 3
- REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI JATER
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.
Rozsah předávaných informací
Příjmení kontaktní osoby
Jméno kontaktní osoby
Titul kontaktní osoby
Vztah kontaktní osoby k čekateli
Ulice kontaktní osoby
Číslo popisné i orientační
PSČ kontaktní osoby
Místo bydliště kontaktní osoby
Telefonní číslo na kontaktní osobu
Evidenční číslo čekatele
Rodné číslo čekatele
Kód transplantačního centra
Příjmení čekatele
Jméno čekatele
Titul čekatele
Datum narození čekatele
Pohlaví
Název ulice
Číslo popisné a orientační
Poštovní směrovací číslo
Místo bydliště čekatele
Telefon 1 čekatele
Kód země
Hmotnost čekatele [kg]
Výška čekatele [cm]
Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]
Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]
Krevní skupina čekatele
Rh faktor
Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)
Kód pojišťovny
Datum platnosti statusu
Status čekatele
Lékař určující status
Datum posledního měření hladiny protilátek
Procento protilátek
Hodnota prvního antigenu lokusu A
Hodnota druhého antigenu lokusu A
Hodnota prvního antigenu lokusu B
Hodnota druhého antigenu lokusu B
Hodnota prvního antigenu lokusu C
Hodnota druhého antigenu lokusu C
Hodnota prvního antigenu lokusu DR
Hodnota druhého antigenu lokusu DR
Hodnota prvního antigenu lokusu DQ
Hodnota druhého antigenu lokusu DQ
Výsledek testu CMV
Výsledek testu EBV
Výsledek testu VHC
Výsledek testu HIV
Výsledek testu HBsAG
Výsledek testu BWR
Datum transplantace
část 4
- REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI PLIC
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.
Rozsah předávaných informací
Příjmení kontaktní osoby
Jméno kontaktní osoby
Titul kontaktní osoby
Vztah kontaktní osoby k čekateli
Ulice kontaktní osoby
Číslo popisné i orientační
PSČ kontaktní osoby
Místo bydliště kontaktní osoby
Telefonní číslo na kontaktní osobu
Evidenční číslo čekatele
Rodné číslo čekatele
Kód transplantačního centra
Příjmení čekatele
Jméno čekatele
Titul čekatele
Datum narození čekatele
Pohlaví
Název ulice
Číslo popisné a orientační
Poštovní směrovací číslo
Místo bydliště čekatele
Telefon 1 čekatele
Kód země
Hmotnost čekatele [kg]
Výška čekatele [cm]
Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]
Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]
Krevní skupina čekatele
Rh faktor
Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)
Kód pojišťovny
Datum platnosti statusu
Status čekatele
Lékař určující status
Datum posledního měření hladiny protilátek
Procento protilátek
Hodnota prvního antigenu lokusu A
Hodnota druhého antigenu lokusu A
Hodnota prvního antigenu lokusu B
Hodnota druhého antigenu lokusu B
Hodnota prvního antigenu lokusu C
Hodnota druhého antigenu lokusu C
Hodnota prvního antigenu lokusu DR
Hodnota druhého antigenu lokusu DR
Hodnota prvního antigenu lokusu DQ
Hodnota druhého antigenu lokusu DQ
Výsledek testu CMV
Výsledek testu EBV
Výsledek testu VHC
Výsledek testu HIV
Výsledek testu HBsAG
Výsledek testu BWR
Datum transplantace
část 5
- REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI PLIC
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registr pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).
Rozsah předávaných informací
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Jméno ošetřujícího lékaře
Datum transplantace
Transplantcentrum
Krevní skupina příjemce
Dg. selhání plic
Datum zařazení do WL
Délka registrace (dny)
Výška (cm)
Hmotnost (kg)
BMI
Typ tx
Celková doba ischemie (min)
Jméno dárce
RČ dárce
Typ dárcovství
Věk dárce
Pohlaví dárce
Krevní skupina dárce
Příčina smrti mozku dárce
Status (příjemce)
Příčina úmrtí příjemce
Stav štěpu
Status
část 6 - REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).
Rozsah předávaných informací
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Jméno ošetřujícího lékaře
Datum transplantace
Transplantcentrum
Datum zařazení do WL
Doba registrace (dny)
Diagnosa
Datum exitu
Počet dnů do exitu
Pořadí tx
Věk
Krevní skupina
Studená ischemie (min.)
Výška (cm)
Hmotnost (kg)
BMI
Jméno dárce
RČ dárce
Věk dárce
Pohlaví dárce
Příčina smrti mozku dárce
Status (příjemce)
Příčina úmrtí příjemce
Stav štěpu
Status
část 7
- REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).
Rozsah předávaných informací
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Jméno ošetřujícího lékaře
Datum transplantace
Věk v době transplantace
Transplantační centrum
Krevní skupina
Výška (cm)
Těl.hmotnost (kg)
Body mass index
Základní diagnoza
Child-Pugh
Délka anestezie
Studená ischemie
Teplá ischemie
Celková ischemie
Délka řízené ventilace
Spotřeba mražené plasmy (ml)
Spotřeba MP 0.den (ml)
Spotřeba EM-sál (ml)
Spotřeba EM 0.den (ml)
Datum zařazení do WL
Délka registrace (dny)
Pořadí tx
Urgentní transplantace
Jméno dárce
Rodné číslo dárce
Zemřelý/živý dárce
Druh živého dárcovství
Mismatch A+B+DR
Věk dárce
Pohlaví dárce
Příčina smrti mozku dárce
Status (příjemce)
Příčina úmrtí příjemce
Stav štěpu
Status
část 8
- REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVIN A SLINIVKY BŘIŠNÍ
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).
Rozsah předávaných informací
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Jméno ošetřujícího lékaře
Datum transplantace
Pořadí transplantace
Transplantcentrum
Dialyzační středisko
Dialyzován od (datum)
Celkové trvání dialyzační léčby
Věk nemocného v době transplantace
Výška v době transplantace
Suchá váha v době transplantace
BMI
Příčina CHRS
Status ve WL
Důvod jiného statusu ve WL
Transpl. čeho?
Krevní skupina
Maxim.(peak) PRA(%)
Poslední (currant) PRA%
Cross-match s čerstvým sérem
HLA A příjemce
HLA A-lokus
HLA B-lokus
HLA B-lokus
HLA DR-lokus
HLA DR-lokus
Mismatch v A
Mismatch v B
Mismatch v DR
Počet krevních převodů před tpl (x300 ml EM)
Datum zařazení (znovu zařazení) do WL
Doba od zařazení do WL do tpl (dny)
Kreatininémie před transplantací (umol/l)
Reziduální diuréza (ml/den)
Hemoglobin před tpl (g/l)
Hematokrit
Systolický TK před tpl (mmHg)
Diastolický TK před tpl (mmHg)
Antihypertenzní léčba
Trvání HD po selhání posledního štěpu
Urea před transplantací (mmol/l)
Anamneza jaterního onemocnění.
Markery hepatitid
Očkování proti hepatitidě B
Bilirubinémie před transplantací (mmol/l)
ALT před transplantací (ukat/l)
Protrombinový čas (Quick,%)
Vředová choroba v anamnéze
Vředová choroba-popis
Ischemická choroba srdce
Jméno operátora
Uložení štěpu
Neocystoureteroanastomoza.
Popis jiné ureterocystostomie
Popis jiné arteriální anastomozy
Žilní anastomoza
Popis jiné žilní anastomozy
Studená ischemie (hod.,min.)
Teplá ischemie (min.)
Cévní/močové/ledvinné anomálie
Anastomoza tepny
Jméno dárce
Rodné číslo dárce
Zemřelý/živý dárce
Druh živého dárcovství
Mismatch A+B+DR
Věk dárce
Pohlaví dárce
Příčina smrti mozku dárce
Follow-up
Těl. hmotnost (kg)
Výška (cm)
BMI
Místo sledování
Systolický TK (mmHg)
Diastolický TK (mmHg)
Kreatininémie (umol/l)
Clearance kreatininu (ml/s)
Proteinurie (g/24 hod.)
Leukocyturie (sediment)
Bakteriurie (více 100 000/ml)
Hemoglobin (g/l)
Hematokrit (l/l)
Leukocyty (10 9/l)
Lymfocyty (%)
Trombocyty (10 3/ml)
Bilirubin
Alk. fosfatáza
ASAT
ALAT
Kalcémie (mmol/l)
Fosfatémie (mmol/l)
Magnezium
Kyselina močová
Kalémie (mmol/l)
Natrémie (mmol/l)
Komplikace
Popis komplikace
Rejekční epizoda
Zvýšení S-kreatininu
Pořadí biopsie
Výsledek biopsie (Rossmann)
Antirejekční léčba
Popis jiné antirejekční léčby
Počet dní od transplantace
Pořadí rejekce
Biopsie provedena
Dávka CyA (mg/den)
Dávka CyA mg/kg/den
Hladina CyA (ng/ml)
Side effects of CYA
Dávka azathioprinu (mg/den)
Dávka prednisonu (mg/den)
Ostatní medikace
Indukční léčba
Druh indukční léčby
Ledvina-nástup funkce štěpu
Počet dní s dialýzou
Počet dialýz
Počet dní dosažení nejnižší kreatininémie
Kreatininémie při propuštění z 1.hosp.
Náklady na první hospitalizaci (body)
Ledvina-stav štěpu
Ledvina-příčina ztráty funkce štěpu
Vynětí štěpu
Nemocný předán do dialyzačního střediska
Příčina úmrtí příjemce
Jiné příčiny úmrtí
Rehabilitovanost
Zaměstnanost/rehab.
Pankreas-nástup funkce štěpu
Pankreas-stav štěpu
Pankreas-příčina ztráty funkce štěpu
Status
část 9
- REGISTR ZEMŘELÝCH DÁRCŮ ORGÁNŮ
Způsob předávání informací
Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.
Rozsah předávaných informací
Příjmení dárce
Jméno dárce
Rodné číslo dárce
Věk
Kód indikujícího centra
Kód indikujícího ARA
Kód pojišťovny
Datum první informace o dárci
Kód odběrového centra
Datum přerušení oběhu
Výsledek testu CMV
Výsledek testu EBV
Výsledek testu HIV
Výsledek testu HBsAG
Výsledek testu VHC
Výsledek testu BWR
Krevní skupina
Rh faktor
Pohlaví dárce
Hmotnost dárce [kg]
Výška dárce [cm]
Hodnota prvního antigenu lokus A
Hodnota druhého antigenu lokus A
Hodnota prvního antigenu lokus B
Hodnota druhého antigenu lokus B
Hodnota prvního antigenu lokus C
Hodnota druhého antigenu lokus C
Hodnota prvního antigenu lokus DR
Hodnota druhého antigenu lokus DR
Hodnota prvního antigenu lokus DQ
Hodnota druhého antigenu lokus DQ
ICHS
Etylismus
CHOCHBP
Jiná anamnéza
Délka pobytu na ARO [den]
Diagnóza smrti mozku
Poznámka k diagnóze smrti mozku
Důvod kontraindikace
1.Příčina neideálnosti dárce
2.Příčina neideálnosti dárce
3.Příčina neideálnosti dárce
Hodnotil
Biopsie ledviny
Multiorgánový odběr
Kód perfuzního roztoku
Množství perfuzního roztoku [ml]
Doba perfuze [min]
Anamnéza
Hypertense
Kompenzace
Změny Ekg
Změny Rtg
Oční pozadí
Proteinurie
Poznámka
Diabetes mellitus
Typ diabetes mellitus
Trvání diabetes mellitus
Kompenzace
Oční pozadí
Proteinurie
Resuscitace
Hypotenze
Další katecholamin
Bakteriologické vyšetření
EKG
RTG srdce + plíce
Kontraindikace
Dárce ledvin ideální
Datum a hodina angiografie
Smrt mozku, angiografie potvrzena
Poznámka
Dávka noradrenalinu
Doba podávání noradrenalinu [min]
Dávka adrenalinu
Doba podávání adrenalinu [min]
Doba podávání dobutaminu [min]
Dávka podávání dobutaminu
Dávka podávání
Doba podávání jiného [min]
Délka trvání resuscitace [min]
Délka trvání hypotenze (pokles pod 80 mmHg více než 10 min) [min]
Dopamin v dávce
Centrální venózní tlak [mm/Hg]
Koncentrace kyslíku [mm/Hg]
Diuréza [ml]
Délka trvání dirurézy [hod]
Diruréza za poslední hodinu [ml]
Tělesná teplota [Celsius]
Výsledek testu Natrium [mmol/l]
Výsledek testu Kalium [mmol/l]
Výsledek testu Chloridy [mmol/l]
Astrup
Výsledek testu pH
Výsledek testu pCO2 [kPa]
Výsledek testu pO2 [kPa]
Výsledek testu BE
Výsledek testu laktát [mmol/l]
Výsledek testu hemoglobin [g/l]
Výsledek testu hematokrit
Výsledek testu leukocyty [v tis.]
Výsledek testu thrombocyty [v tis.]
Výsledek testu s-kreatinin [umol]
Výsledek testu urea [mmol]
Výsledek testu glomerulární filtrace [ml/s]
Výsledek testu glykemie [mmol/l]
Výsledek testu s-amyláza [ukat/l]
Výsledek testu s-osmolarita [mosmol/l]
Výsledek testu bilirubin [umol/l]
Výsledek testu AST [ukat/l]
Výsledek testu ALT [ukat/l]
Výsledek testu ALP [ukat/l]
Výsledek testu GMT [ukat/l]
Výsledek testu celková bílkovina [g/l]
Výsledek albumin [g/l]
Výsledek testu INR
Výsledek testu aPTT [s]
Výsledek testu fibrinogen [g/l]
Kreatinkináza [ukat/l]
MB frakce-kreatinkinázy [ukat/l]
Výsledek testu bílkovina
Výsledek testu ery
Výsledek testu leuko
Výsledek testu válce
Sputum
Moč
Hemokultura
Ekg-fyziologická křivka
Ekg-patologická křivka
Rtg srdce, plíce-normální nález
Rtg srdce, plíce-patologický nález
Odběr jater
Makroskopický vzhled
Anatomie
Kontraindikace jater
Anatomický nález
Makroskopický vzhled
Traumatické poškození
Chirurgické poškození
Jiná kontraindikace
Odběrové centrum
Datum odběru jater
Transplantace
Transplantační centrum
Příjmení příjemce jater
Jméno příjemce jater
Rodné číslo příjemce jater
Důvod neprovedení transplantace
Kód důvodu neodebrání jater
Poznámka k důvodu neodebrání jater
Jiný důvod neodebrání jater
Odběr srdce
Kód odběrového centra
Datum odběru srdce
Transplantace
Kód transplantačního centra
Příjmení příjemce srdce
Jméno příjemce srdce
Rodné číslo příjemce srdce
Důvod neprovedení transplantace
Kód důvodu pro neodebrání srdce
Poznámka k důvodu neodebrání srdce
Odběr pankreatu
Kód odběrového centra
Datum odběru pankreatu
Transplantace
Kód transplantačního centra
Příjmení příjemce pankreatu
Jméno příjemce pankreatu
Rodné číslo příjemce pankreatu
Důvod neprovedení transplantace
Důvod neodebrání pankreatu
Kód odběrového centra
Datum odběru plic
Transplantace
Kód transplantačního centra
Důvod neprovedení transplantace
Poznámka
Odběr srdce plíce en block
Jiné orgány
Jiné tkáně
Odběr chlopní
Odběrové centrum
Datum odběru chlopní
Kód důvodu neodebrání chlopní
Poznámka k důvodu neodebrání chlopní
Ledvina
Artérie
Véna
Močovod
Poznámka
Kontraindikace
Transplantace
Transplantcentrum
Datum odběru
Rodné číslo příjemce ledviny
Anatomický nález
Traumatické poškození
Chirurgické poškození
Jiný nález
Důvod neprovedení transplantace
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 29. června 2002.
Ministr:
v z. MUDr. Pohanka v. r.
1. náměstek ministra