Vyhláška ze dne 6.11.2002, kterou se provádějí některá ustanovená zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

5.12.2002 | Sbírka:  507/2002 Sb. | Částka:  174/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 437/2003 Sb.
507/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2 a § 15 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v soustavě jednoduchého účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 15 odst. 5 zákona pro účetní jednotky uvedené v § 2.
§ 2
Působnost vyhlášky
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona, které mohou podle § 9 odst. 2 a 3 zákona účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví.
§ 3
Peněžní deník
(1) Peněžní deník obsahuje nejméně informace o příjmech a výdajích peněžních prostředků v hotovosti a jejich zůstatcích, příjmech a výdajích peněžních prostředků na účtech u finančních institucí a jejich zůstatcích. Informace se uvádějí v členění příjmů a výdajů, které je potřebné pro zjištění základu daně z příjmů, popřípadě v dalším členění, jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ní vyplývají ze zvláštních právních předpisů,1) nebo je nezbytné pro její potřeby.
(2) Peněžní deník dále obsahuje informace o průběžných položkách účtovaných na základě účetních dokladů o převodech peněžních prostředků v hotovosti na účet a z účtu a mezi účty u finančních institucí.
(3) Peněžní deník obsahuje informace o úhrnech příjmů a výdajů podle odstavce 1 a jejich rozdílech od počátku účetního období nejméně ke konci každého kalendářního měsíce a při uzavírání peněžního deníku.
(4) Peněžní deník dále obsahuje při otevření zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na účtech u finančních institucí a průběžných položek, při uzavření informaci o kursových rozdílech zjištěných přepočtem zůstatků peněžních prostředků v hotovosti a na účtech u finančních institucí vedených v cizích měnách.
(5) Informace o zůstatcích peněžních prostředků v hotovosti a peněžních prostředků na účtech u finančních institucí se uvádí v přehledu o majetku a závazcích. Informace o konečných úhrnech příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti a peněžních prostředků na účtech u finančních institucí a o rozdílu mezi konečným úhrnem příjmů a výdajů v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů se uvádí v přehledu o příjmech a výdajích.
§ 4
Kniha pohledávek a závazků
(1) Kniha pohledávek a závazků obsahuje informace o
a) pohledávkách z obchodních závazkových vztahů, s výjimkou pohledávek z poskytnutých záloh,
b) pohledávkách z poskytnutých záloh,
c) pohledávkách z poskytnutých půjček,
d) závazcích z obchodních závazkových vztahů, s výjimkou závazků z přijatých záloh,
e) závazcích z přijatých záloh,
f) závazcích z přijatých půjček a úvěrů,
g) pohledávkách a závazcích, které vyplývají z plnění povinností účetní jednotky podle zvláštních právních předpisů,2)
h) ostatních pohledávkách a závazcích, které nejsou obsahem pomocné knihy podle § 5 nebo § 6,
i) šecích vystavených účetní jednotkou a šecích předaných k inkasu,3)
a to nejméně v členění podle písmen a) až i).
(2) Kniha pohledávek a závazků obsahuje podle stavu zjištěného při uzavírání této knihy: a) kursové rozdíly, u jednotlivých neuhrazených pohledávek a závazků uvedených v odstavci 1, které jsou vyjádřeny v cizích měnách, b) úhrny neuhrazených pohledávek a závazků uvedených v odstavci 1 písm. a) až h).
(3) Informace uvedené v odstavci 2 písm. b) se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.
§ 5
Pomocná kniha o ostatních složkách majetku
(1) Pomocná kniha o ostatních složkách majetku obsahuje informace o
a) dlouhodobém nehmotném majetku,
b) dlouhodobém hmotném majetku,
c) finančním majetku,
d) zásobách,
e) oceňovacích rozdílech k nabytému majetku,
f) dalších složkách majetku, neuváděných v účetních knihách podle § 3 a 4.
(2) Pomocná kniha o ostatních složkách majetku obsahuje podle stavu zjištěného při uzavírání této knihy úhrny ocenění majetku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f). Tyto informace se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.
(3) Pro obsahové vymezení složek majetku v účetních knihách použijí účetní jednotky přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
§ 6
Pomocná kniha o závazcích z pracovněprávních vztahů
Pomocná kniha o závazcích z pracovněprávních vztahů obsahuje informace nezbytné pro plnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z pracovněprávních vztahů na základě zvláštních právních předpisů.4)
§ 7
Záznamy v účetních knihách
(1) Pro záznamy v účetních knihách použijí účetní jednotky při oceňování majetku a závazků přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
(2) Přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích se sestavují v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé informace se uvádějí v Kč.
§ 8
Přechodné ustanovení
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účtování v soustavě jednoduchého účetnictví v účetním období, které je hospodářským rokem a započatém před účinností této vyhlášky.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
1) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
4) Například zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.