Vyhláška ze dne 18.12.2002, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. ........

31.12.2002 | Sbírka:  565/2002 Sb. | Částka:  195/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb., 130/2000 Sb., 247/1995 Sb.
Aktivní derogace: 59/2002 Sb., 233/2000 Sb., 152/2000 Sb.
565/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2002,
kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 59 písm. b) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, podle § 92 odst. 1 písm. a) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., podle § 74 písm. b) a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů:
Čl.I
Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:
1. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zní:
"§ 5
Ověřování způsobilosti
Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje krajský úřad pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb.4)
4) § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.".
2. V § 6 se slova "okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu," zrušují.
3. V § 7 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
4. V § 7 se slova "odst. 2" zrušují a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".
5. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:
"§ 8
(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.
(2) Předsedu a členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedy zkušebních komisí jsou zaměstnanci krajů zařazení do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle zvláštního právního předpisu.5)
(3) Zkušební komise jsou tříčlenné.
(4) Krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.
5) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.".
6. V § 9 odst. 5 se slova "Ministerstva vnitra a okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".
7. V § 9 odst. 7 se slova "Ministerstvo vnitra nebo okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
8. V nadpisu části třetí se slova "okresních úřadů v sídle kraje" nahrazují slovy "krajských úřadů".
9. V § 10 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".
10. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".
11. V § 11 odst. 1 se bod 6 zrušuje.
12. V § 11 odst. 2 bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
"3. Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu9)
9) § 13 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.".
13. V § 12 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".
14. V § 13 odst. 1 se slova "okresním úřadům v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadům".
15. V § 13 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 15) a 16) zní:
"(2) Na vyžádání krajského úřadu poskytují
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o místě trvalého pobytu kandidáta15) a údaj o jeho rodném čísle,
b) ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.16)
15) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
16) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".
16. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".
17. V § 14 odst. 2 se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".
18. V § 14 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".
19. V § 14 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".
20. V § 16 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".
21. V § 16 odst. 3 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad".
22. V příloze č. 1 ve vzoru 1 bod 1 zní:
"1. Volby do zastupitelstva kraje ................... se uskuteční
dne ..................... od 14.00 hodin do 22.00
hodin a
dne..................... od 8.00 hodin do 14.00
hodin.".
23. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".
24. V příloze č. 1 v Příloze ke vzoru 3 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".
25. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slovo "dne" nahrazuje slovy "konané ve dnech" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "krajského úřadu".
26. V příloze č. 1 ve vzoru 5 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech" a slova "přednosta okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu" a slova "okresního úřadu v sídle kraje" se nahrazují slovy "kraje zařazený do krajského úřadu".
27. V příloze č. 1 se vzor 6 zrušuje.
28. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad", slova "razítkoxx)" se nahrazují slovy "razítko krajského úřadu" a slova "přednosty okresního úřadu, primátora města Brna, Ostravy, Plzněx)" se nahrazují slovy "ředitele krajského úřadu" a poznámky pod čarou x) a xx) se zrušují.
29. V příloze č. 1 ve vzoru 8 se slova "Ministerstvo vnitra (Okresní úřad v ... )x)" nahrazují slovy "Krajský úřad v ..... x)", slova "podle ust. § 9 odst. 2 písm. b) (ust. § 12 odst. 1 písm. d)x)" se nahrazují slovy "podle ust. § 11 odst. 1 písm. i)" a slova "Ministerstva vnitra (Okresního úřadu v..... )x)" se nahrazují slovy "Krajského úřadu v...... x)".
30. V příloze č. 1 ve vzoru 9 se v nadpisu slova "Ministerstva vnitra (Okresního úřadu v ..... )x)" nahrazují slovy "Krajského úřadu v ....... x)".
31. V příloze č. 1 ve vzoru 10 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech".
32. V příloze č. 2 ve vzoru tiskopisu 3 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu" a v rubrice týkající se podpisu se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovem "starosty" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu".
33. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 zní:
            "Vzor tiskopisu 6
   Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku
                                T/6
Ve volebním okrsku č. ....... v obci (městě, městské části,
městském obvodu) .................................................
okres .................. proběhlo ve dnech .......................
hlasování ve volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE .....................

                I.

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ....... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ....... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....... hodin.
Zahájení hlasování bylo odročeno o ........... hodin .............
minut z důvodux) .................................................

                II.

Hlasování nebylo přerušenox) bylo přerušeno na dobu od ...........
do .............. hodin z důvodux) ...............................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování bylyx) nebylyx)
okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. Jejich
stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou
uvedeny v příloze na ......... listech.
Ve volebním okrsku bylax) nebylax) použita přenosná volební
schránka.

               III.

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ....
listech přílohy č. 1 k tomuto zápisu.
Identifikace volebního okrsku     +-----------+-------+---+
                    |  Obec  |Okrsek |KČl|
                    +-----------+-------+---+
                    |      |    |  |
                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      +-------+
Počet odevzdaných úředních obálek            |    |
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem      +-+-+-+-+
Kontrolní číslo 2                    |    |
                             +-+-+-+-+
                             |    |
                             +-+-+-+-+
                             |    |
                            +-+-+-+-+-+
                            |     |
                            +-+-+-+-+-+

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty
politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž čísla jsou
zakroužkována:
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní
volební komisí!
99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

                IV.

Z celkového počtu ....... členů okrskové volební komise s právem
hlasovat je v době  vyhotovení zápisu přítomno ......, tj.
nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: ..............................................
 .................................................................

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové
volební komise s právem hlasovat a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.

Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému
statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti a k opravám
případných chyb v zápisu na místě ................................
                     jméno a příjmení

Podpisy členů komise s právem hlasovat: ..........................
 .................................................................
 .................................................................


      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu               .....................................
               jméno, příjmení a podpis zapisovatele


Zápis odmítl podepsat: ...........................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

x) nehodící se škrtněte".
Čl.II
Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb. a vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části první se slova: "OKRESNÍCH ÚŘADŮ" nahrazují slovy "POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ".
2. V § 2 odst. 1 se slova "okresním úřadům v sídle volebního kraje4) (dále jen "okresní úřad v sídle kraje")" nahrazují slovy "krajským úřadům4)" a slova "okresním úřadům v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu".
Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.
3. V § 2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 7) znějí:
"(2) Na vyžádání krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o místě trvalého pobytu kandidáta6) a údaj o rodném čísle.
(3) Na vyžádání pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu poskytují krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.7)
6) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
7) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".
4. V § 3 odst. 1 větě první se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
5. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova "Okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
6. V § 3 odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem v sídle kraje" nahrazují slovy "krajským úřadem" a slova "okresním úřadem v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu".
7. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".
8. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".
9. V § 3 odst. 4 se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
10. V § 4 odst. 2 se slova "okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
11. V § 5 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu".
12. V § 5 odst. 3 se slova "Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
13. V § 7 se slova "Okresní úřad v sídle kraje" nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresní úřad v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu".
14. V nadpisu části páté se slova "OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE KRAJE, OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU" nahrazují slovy "KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU".
15. V § 8 odst. 3 se slova "okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".
16. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".
17. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova "předseda nebo člen" vkládá slovo "zvláštní".
18. V příloze č. 1 ve vzoru 5 se slova "okresního úřadu v sídle kraje" nahrazují slovy "krajského úřadu".
19. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova "okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".
20. V příloze č. 1 ve vzoru 8 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle volebního kraje" nahrazují slovy "ředitel krajského úřadu" a slova "zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního kraje" se nahrazují slovy "zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu".
21. V příloze č. 1 ve vzoru 9 se slova "přednosta okresního úřadu v sídle volebního obvodu" nahrazují slovy "starosta obce s pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu" a slova "zaměstnanec okresního úřadu v sídle volebního obvodu" se nahrazují slovy "zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu".
Čl.III
Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
"(6) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst poskytují obecnímu úřadu pro účely upřesňování seznamů a dodatků seznamů8) každoročně
a) údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů,
b) jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let,
c) úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let,
d) údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům.
8) § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".
2. V § 4 věta druhá zní: "Aktualizaci provede obecní úřad porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky a cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností.".
3. V § 5 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 13) a 13a) zní:
"(4) Na vyžádání registračního úřadu poskytují
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o datu narození a o místě trvalého pobytu kandidáta,13)
b) krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst údaj o státním občanství kandidáta.13a)
13) Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
13a) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".
4. V § 9 bodě 9 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem".
5. V § 14 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".
6. V § 15 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".
7. V § 16 odstavec 3 zní:
"(3) Předsedu a další členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedou zkušební komise je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle § 17 odst. 5.".
8. V § 16 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
9. V § 17 odst. 6 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".
10. V § 17 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".
11. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova "do 20.00 hodin" nahrazují slovy "do 22.00 hodin".
12. V příloze č. 1 ve vzoru 6 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech (dne)".
13. V příloze č. 1 v Příloze ke vzoru 6 se slovo "dne" nahrazuje slovy "ve dnech (dne)".
14. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slovo "dne" nahrazuje slovy "konané ve dnech (dne)".
15. V příloze č. 1 ve vzoru 9 v nadpisu se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "pověřeným obecním úřadem", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy "Pověřený obecní úřad" a slova "za okresní úřad" se nahrazují slovy "za pověřený obecní úřad".
16. V příloze č. 1 ve vzoru 11 se slovo "primátorax)" nahrazuje slovy "primátora, (tajemníka)x)".
17. V příloze č. 1 ve vzoru 14 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad", slova "§ 11 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "§ 10 odst. 1 písm. f)" a slova "Okresního úřadu" se nahrazují slovy "Krajského úřadu".
18. V příloze č. 1 ve vzoru 15 v nadpisu se slova "Okresního úřadu" nahrazují slovy "Krajského úřadu".
Čl.IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.