Zákon ze dne 11.5.1932 o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.

21.5.1932 | Sbírka:  66/1932 Sb. | Částka:  26/1932ASPI

Vztahy

Prováděcí: 71/1933 Sb., 158/1932 Sb.
Aktivní derogace: 53/1927 Sb., 51/1927 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb., 26/1937 Sb.
66/1932 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 11. května 1932
o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53/1927
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Část I
Ustanovení o délce presenční služby
§ 1
Zrušení zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 51 Sb. z. a n., o délce presenční služby vojenské
(1) Zák. č. 51/1927 Sb. z. a n. pozbývá platnosti pro osoby odvedené v roce 1933 a později. Presenční služba vojenská těchto osob, nejsou-li zařaděny nebo přeloženy do náhradní zálohy, trvá 14 měsíců (§ 17 branného zákona).
(2) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně též o osobách dříve odvedených, které pro odklad presenční služby nastoupí do této služby teprve s branci odvedenými v roce 1933 nebo později.
§ 2
Presenční služební povinnost osob, které zmeškaly odvod
Ustanovení předcházejícího paragrafu neplatí pro osoby, které vlastní vinou zmeškaly odvod v některých dřívějších letech; presenční služební povinnost těchto osob trvá právě tak dlouho jako u ostatních osob odvedených v roce, v němž odvod zmeškaly.
Část II
Změny zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n., o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona
§ 3
Roční kontingent branců se zákonitou presenční službou
(1) Roční kontingent branců, stanovený § 1, odst. 1, zák. č. 53/1927 Sb. z. a n., může býti ministrem národní obrany se souhlasem vlády podle potřeby zvýšen.
(2) Toto zvýšení nesmí však překročiti počet 5.000 branců.
§ 4
Žádosti o přeložení do náhradní zálohy po zařadění
(1) Jestliže okolnosti, jež by odůvodňovaly zařadění brance do náhradní zálohy, nastaly po zařadění brance do branné moci s povinností k zákonité presenční službě anebo nejdéle 14 dní předtím, může si branec podati žádost, aby byl přeložen do náhradní zálohy; takovou žádost třeba podati nejpozději do 15 dní poté, co uvedená okolnost nastala.
(2) O žádostech za přeložení do náhradní zálohy podle ustanovení předcházejícího odstavce, o nichž platí obdobně to, co stanoví zák. č. 53/1927 Sb. z. a n. o žádostech za zařadění do náhradní zálohy, rozhoduje s konečnou platností domovské doplňovací okresní velitelství v dohodě s domovským okresním úřadem.
(3) Podrobnosti k provedení tohoto paragrafu stanoví vládní nařízení.
Část III
Změny branného zákona
§ 5
Změna ustanovení o přezkoušení
§§ 1, odst. 2, branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., zní takto:
"Tato komise přezkouší i ty osoby, které byly v odvodním řízení uznány za neschopné, zjistí-li se, že neodvedení bylo přivoděno některým soudně trestným činem nebo že nebylo v odvodním řízení šetřeno platných předpisů anebo že rozhodnutí o neodvedení je z jiných důvodů nesprávné. Takové přezkoušení lze provést, bylo-li trestním rozsudkem prokázáno, že nedovedení bylo přivoděno soudně trestným činem, až do 31. prosince roku, v němž dotčená neodvedená osoba dosáhne 50. roku věku;v ostatních případech lze takové přezkoušení provésti jen do tří let poté, co bylo provedeno odvodní řízení, jež skončilo neodvedením."
§ 6
Změna ustanovení o neuposlechnutí povolávacího rozkazu k nastoupení cvičení ve zbrani (cvičení služebního a dvanáctinedělního vojenského výcviku)
§ 47 branného zákona č. 193/1920 Sb. z. a n., ve znění § 10, XXIII, zák. č. 53/1927 Sb. z. a n., zní takto:
"Pro přečin bude potrestán vězením do tří měsíců nebo trestem na penězích do 2.000 Kč, kdo neuposlechne povolávacího rozkazu k nastoupení dvanáctinedělního vojenského výcviku, cvičení ve zbrani (cvičení služebního) nebo zvláštního cvičení příslušníků zálohy a náhradní zálohy do 24 hodin po uplynutí stanovené lhůty.
Kratší zmeškání podléhá potrestání vojenskými úřady disciplinárními."
Část IV
Účinnost zákona a jeho provedení
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej se ukládá ministru národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Viškovský v. r.