Metodické opatření ze dne 18.12.2002 jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení - 4. upravená verze

18.12.2002 | Sbírka:  ZD01/2003 | Částka:  1/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 283/76 104/2000
ZD01/2003
JEDNOTNÉ POUŽITÍ ÚČTOVÉ OSNOVY PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - 4. UPRAVENÁ VERZE
Dne 18.12.2002
Zn.: FIN 112/15/02
Ref.: Zemanová 22497-2334
1.
Úvod
"Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení" respektuje platnou účtovou osnovu a postupy účtování pro příspěvkové organizace vydanou Ministerstvem financí pod čj. 283/76 104/2000, ve znění pozdějších opatření.
Vzhledem k tomu, že na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně názvů některých účtů, bylo nutno přistoupit i k úpravám "Jednotného použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení". Kromě toho bylo zavedeno podrobnější členění odpisů dlouhodobého hmotného majetku. 4. upravená verze Jednotného použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení platí od 1.1.2003.
Níže uváděné účty mohou být využívány jak pro hlavní činnost organizace, tak i dle potřeby pro jinou (hospodářskou činnost), pokud není výslovně uvedeno (v závorce), že se jedná pouze o účty pro jinou (hospodářskou) činnost jako např. "391 - Opravná položka k pohledávkám (pouze z jiné - hospodářské činnosti)". Naproti tomu účet "691 - Provozní dotace" se používá pouze v hlavní činnosti.
Organizace musí zabezpečit oddělené sledování nákladů a výnosů spojených s provozováním hlavní a hospodářské činnosti tak, aby ve Výkaze zisku a ztráty (Výsledovka) mohly být uvedeny v příslušných sloupcích. Předmět a rozsah jiné (hospodářské) činnosti musí být doplněn do zřizovací listiny před jejím započetím.
Kromě zpracování účetních výkazů v souladu s předpisy Ministerstva financí bude možnost využívat výstupů z takto zpracovávaného účetnictví pro další výkazy a přehledy o hospodaření zdravotnických zařízení, které budou vycházet z jednotné a srovnatelné údajové základny.
Všechny organizace musí i nadále přesně dodržovat veškerá ustanovení platné Účtové osnovy a postupů účtování pro příspěvkové organizace vydané Ministerstvem financí pod č.j. 283/76 104/2000, ve znění pozdějších opatření.
Stanovené jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení nebrání jednotlivým organizacím, aby některé položky sledovaly ještě podrobněji ve své analytické evidenci tak, jak to vyhovuje jejich potřebám.
Účtová osnova
Třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč (účetní jednotka může rozhodnout svým vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice)
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 Stavby
021 01 budovy a stavby se zdravotním využitím
02 budovy a stavby provozní
03 budovy a stavby sloužící jiné (hosp.činnosti)
04 budovy a stavby nevyužité
05 budovy a stavby ostatní
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení, přístroje pro ortopedické účely, jejich díly, instalace. 33.20.31 Přesné váhy 33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory 33.20.61 Mikroskopy jiné než optické 33.40.22 Optické mikroskopy
02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33 (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová vozidla a jejich motory
04 výpočetní technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a počítače
05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Základní stádo a tažná zvířata
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok (účetní jednotka může rozhodnout o snížení dolní stanovené hranice)
028 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení, přístroje pro ortopedické účely, jejich díly, instalace. 33.20.31 Přesné váhy 33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory 33.20.61 Mikroskopy jiné než optické 33.40.22 Optické mikroskopy
02 DDHM provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33 (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
04 výpočetní technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a počítače
05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
06 ostatní
O29 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 Pozemky
032 Umělecká díla a předměty
04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení, přístroje pro ortopedické účely, jejich díly, instalace. 33.20.31 Přesné váhy 33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory 33.20.61 Mikroskopy jiné než optické 33.40.22 Optické mikroskopy
02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33 (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová vozidla a jejich motory
04 výpočetní technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a počítače
05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
07 stavební investice
  Členění:
  00 počáteční stav
  1x způsob pořízení x = 1 koupě nového DHM tuzemského původu
              2 koupě nového DHM zahraničního původu
              3 bezúplatné nabytí
              4 vlastní činností
              5 ostatní
  2x změna stavu   x = 1 převod do DHM
              2 zvýšené ocenění
              3 snížené ocenění
              4 likvidované investice
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052 01 poskytnuté zálohy na zdravotnickou techniku
02 poskytnuté zálohy na hospodářskou techniku
03 poskytnuté zálohy na výpočetní techniku
04 poskytnuté zálohy na stavební investice
05 poskytnuté zálohy - ostatní
06 Dlouhodobý finanční majetek
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 Oprávky k softwaru
074 Oprávky k ocenitelným právům
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 Oprávky ke stavbám
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Třída 1 - Zásoby
11 Materiál
111 Pořízení materiálu
112 Materiál na skladě
112 01 krev plná a krevní výrobky
02 speciální zdravotnický materiál
03 potraviny
04 pohonné hmoty a mazadla
05 prádlo
06 všeobecný materiál
07 materiál pro údržbu
09 materiál odeslaný ke zpracování
12 palivo
13 drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč
14 ostatní
119 Materiál na cestě
12 Zásoby vlastní výroby
121 Nedokončená výroba
122 Polotovary vlastní výroby
123 Výrobky
124 Zvířata
13 Zboží
131 Pořízení zboží
132 Zboží na skladě
132
01 léky
02 krev a krevní výrobky
03 SZM
04 potraviny
05 vratné obaly
06 ostatní
  1x inventarizační rozdíly zboží na skladě (v průběhu roku)
     x = 1 léky
     x = 2 krev a krevní výrobky
     x = 3 SZM
     x = 4 potraviny
     x = 5 vratné obaly
     x = 6 ostatní
139 Zboží na cestě
Třída 2 - Vztahy k rozpočtu a ostatní finanční účty
24 Ostatní bankovní účty
241 Běžný účet
241 01 běžný účet
02 termínované vklady
243 Běžný účet FKSP
245 Ostatní běžné účty (finanční fondy a jiné účty dle potřeby organizace)
01 fond odměn
02 fond rezervní
03 fond reprodukce majetku
04 běžný účet cizích prostředků
25 Krátkodobý finanční majetek
26 Peníze
261 Pokladna
261 01 pokladna-hotovost        - 01 česká měna
                     02 - 99 cizí měny
  02 pokladna-depozita        - 01 česká měna
                     02 - 99 cizí měny
262 Peníze na cestě
262 01 převody mezi bankovními účty
02 převody mezi bankovními účty a pokladnou
263 Ceniny
27 Návratné finanční výpomoci
28 Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky
281 Krátkodobé bankovní úvěry
281 01 krátkodobé bankovní úvěry
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
289 Ostatní krátkodobé závazky ( finanční výpomoci)
Třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 Pohledávky
311 Odběratelé
311 01 pohledávky za jednotlivými zdrav. pojišťovnami - za zdrav. péči + doprava
01 VZP
02 ostatní pojišťovny (rozepsat)
02 léky na recepty
01 VZP
02 ostatní pojišťovny (rozepsat)
03 pohledávky za zdravotní péčí - 01 tuzemci 02 cizinci
04 pohledávky za ostatní zdravotnické služby a dodávky
05 pohledávky za nezdravotní služby a dodávky
06 ostatní pohledávky za odběrateli
312 Směnky k inkasu
314 Poskytnuté provozní zálohy
314 01 energie
02 léky
03 SZM
04 opravy
05 ostatní
316 Ostatní pohledávky
32 Závazky
321 Dodavatelé
321 01 neinvestiční
02 investiční
322 Směnky k úhradě
324 Přijaté zálohy
324 01 přijaté zálohy od ZP - XX jednotlivé ZP
02 samoplátci
03 ostatní
325 Ostatní závazky
33 Zúčtování za zaměstnanci a institucemi
331 Zaměstnanci
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 Pohledávky za zaměstnanci
335 01 zálohy na cestovné
02 zálohy na drobná vydání
04 ubytování
05 stravování
06 půjčky (z FKSP)
07 manka a škody, penále
08 ostatní pohledávky za zaměstnanci
336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336 01 sociální pojištění
02 zdravotní pojištění
03 nároky na výplatu sociálních dávek
34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 Daň z příjmu
342 Ostatní přímé daně
342 01 daň z příjmu zaměstnanců
343 DPH
343 01 DPH - základní sazba (22 %)
02 DPH - snížená sazba (5 %)
03 roční přeúčtování daně do nákladů
345 Ostatní daně a poplatky
345 01 daň silniční
02 daň z nemovitostí
03 ostatní nepřímé daně a poplatky
346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR
346 01 provozní dotace
02 individuální investiční dotace - AÚ na jednotlivé akce
03 systémové investiční dotace
04 ostatní zúčtování ze státním rozpočtem
347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR
348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
348 01 provozní dotace
02 individuální investiční dotace - AÚ jednotlivé akce
03 systémové investiční dotace
04 ostatní zúčtování s rozpočtem
349 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
35 Pohledávky ke sdružení
358 Pohledávky k účastníkům sdružení
36 Závazky za účastníky sdružení a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368 Závazky za účastníky sdružení
37 Jiné pohledávky a závazky
378 Jiné pohledávky
379 Jiné závazky
38 Přechodné účty aktiv a pasiv
381 Náklady příštích období
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
385 Příjmy příštích období
386 Kursové rozdíly aktivní
387 Kursové rozdíly pasivní
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasivní
39 Opravné položky k zúčtovacím vztahům,vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
391 Opravná položka k pohledávkám (pouze z jiné-hospodářské činnosti)
395 Vnitřní zúčtování
396 Spojovací účet při sdružení
TŘÍDA 5 - Náklady příspěvkových organizací
50 Spotřebované nákupy - na účtech této skupiny se účtují spotřebovaný materiál a zboží dodávané vlastním zařízením a cizími subjekty
501 Spotřeba materiálu
501 01 Spotřeba biologického materiálu
501 02 Spotřeba léčivých přípravků
501 02 01 krevní deriváty hromadně vyráběné
501 02 02 radiofarmaka
501 02 03 ostatní léčivé přípravky
501 02 04 spotřeba medicinálních plynů používaných k anestezii a resuscitaci
501 03 Spotřeba krve a krevních výrobků - transfuzní přípravky skupina 12 číselníku IVLP číselníku VZP
501 04 SZM (spec. zdravotnický materiál)
501 04 01 RTG materiál, filmy a chemikálie používané k jejich zpracování
501 04 02 laboratorní materiál
501 04 03 implantované umělé tělní náhrady (např. endoprotézy, chlopně, cévní protézy, kardiostimulátory, kardiovertry a osteosyntetický materiál)
501 04 04 obvazový materiál
501 04 05 katetry (náplň v souladu se skupinou 67 číselníku PZT VZP)
501 04 10 ostatní SZM (dále členit dle potřeb organizace)
501 05 Spotřeba pohonných hmot
501 06 Potraviny
501 06 01 potraviny pro pacienty (nesmí zahrnovat léčivé přípravky definované zák. č. 79/1997 Sb.)
501 06 03 potraviny pro závodní stravování
501 07 Všeobecný materiál a náhradní díly
501 07 01 kancelářský materiál
501 07 02 čistící prostředky
501 07 03 technické plyny
501 07 04 materiál pro údržbu, stavební materiál
501 07 05 materiál pro výpočetní techniku, náhr. díly
501 07 06 všeobecný materiál - ostatní materiál
501 07 07 náhradní díly kromě náhradních dílů pro výpočetní techniku
501 07 08 fotomateriál
501 08 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,-- Kč
501 08 01 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje
501 08 02 hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
501 08 03 kuchyňské zařízení a nádobí
501 08 04 nábytek a ostatní zařízení
501 08 05 výpočetní technika
501 08 06 ostatní DDHM
501 09 Prádlo a OOPP
501 09 01 prádlo pro pacienty
501 09 02 OOPP a pracovní pomůcky pro zaměstnance
501 10 Knihy, učebnice, pomůcky pro výuku, hračky
501 11 Palivo
502 Spotřeba energie
502 01 Elektrická energie
502 02 Voda a stočné
502 03 Pára a teplo
502 04 Plyn - nepatří sem plyny dodávané v bombách, které nejsou topivem, nepatří sem krystal na svařování ani medicinální plyny
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných látek
504 Prodané zboží
504 01 01 Prodané zboží - léky
504 01 02 Prodané zboží - SZM
504 02 00 Jiné prodané zboží
51 Služby - na účtech této účtové skupiny se účtují provozní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných subjektů
511 Opravy a udržování
511 01 Stavební údržba
511 02 Údržba přístrojů a zařízení a vozidel
512 Cestovné
512 01 Cestovné zaměstnanců - tuzemské
512 02 Cestovné zaměstnanců - zahraniční
512 03 Cestovné pacientů
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
518 01 Služby spojů
518 01 01 telefonní poplatky
518 01 02 poštovné
518 01 03 výkony spojů - ostatní (zřízení, zrušení stanice)
518 02 Dopravné - přeprava osob i materiálu prováděná dodavatelsky (mimo cestovních náhrad)
518 03 Nájemné
518 03 01 nájemné - software
518 03 02 nájemné - nemovitosti
518 03 03 nájemné - movité věci (operativní leasing)
518 03 04 nájemné - movité věci (finanční leasing) - pouze dobíhající leasingy, podle zák. č. 219/2000 Sb. § 12 odst.8 již nelze majetek takto nabývat
518 04 Projektové práce a inženýrská činnost
518 04 01 průzkumné a projektové práce
518 04 02 inženýrská činnost
518 05 Úklid - dodavatelsky
518 06 Praní prádla - dodavatelsky
518 07 Stravování - dodavatelské
518 08 Svoz a likvidace odpadu
518 09 Nehmotný majetek do 60 000,-- Kč
518 09 01 nákup nehmotného majetku (software) do 60 000,-- Kč
518 09 02 údržba software
518 10 Ostatní služby
52 Osobní náklady - na účtech této účtové skupiny se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislých činností. Zde se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách
521 Mzdové náklady
521 01 Mzdové náklady včetně odměn
521 02 Ostatní osobní náklady
- odměny podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- odměny za objevy, vynálezy a zlepšovací návrhy
- autorské honoráře zúčtované k výplatě fyzických osobám
- odstupné
521 03 Civilní služba - služné, rizikový příplatek
524 Zákonné sociální pojištění
524 01 Zákonné sociální pojištění placené organizací
524 02 Zákonné zdravotní pojištění placené organizací
525 Ostatní sociální pojištění
525 00 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
527 01 Povinný příděl do FKSP
528 Ostatní sociální náklady
528 01 Civilní služba - ošatné, strava, ubytování
528 02 Ostatní sociální náklady - stipendia a studijní příspěvky
53 Daně a poplatky - zde se účtují daně, odvody a platby charakteru nákladů v případech, že je účetní jednotka daňovým poplatníkem (ne daň z příjmu)
531 Daň silniční
531 00 Daň silniční
532 Daň z nemovitosti
532 00 Daň z nemovitosti
538 Ostatní daně a poplatky
538 01 Ostatní daně, kolky
538 02 Poplatky, clo
54 Ostatní náklady - účtují se sem smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu přísl.ustanovení Obchodního zákoníku - poplatky z prodlení podle Občanského zákoníku - penále, příp.jiné sankce ze smluvních vztahů, odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541 01 Smluvní pokuty a penále (např. penále za porušení hospodářských smluv)
541 02 Sankce za regulace léčiv a PZT předepisovaných na recepty a poukazy
542 Ostatní pokuty a penále
542 00 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis pohledávky
543 00 Odpis pohledávky
544 Úroky
544 00 Úroky
545 Kursové ztráty
545 00 Kurzové ztráty
546 Dary
548 Manka a škody
548 01 Manka a škody inventurní
548 02 Manka a škody ostatní
549 Jiné ostatní náklady
549 01 Pojistné, bankovní a jiné poplatky
549 01 01 pojistné
549 01 02 bankovní poplatky - poplatky za vedení účtů, za jiné služby a ostatní poplatky za bezhotovostní platební styk
549 01 03 jiné ostatní náklady
549 02 Odměny a odškodnění
549 02 01 Odměny dárcům biologických materiálů - odměny osobám za vyzkoušení účinku nových léčiv
549 02 02 Odškodnění chorob z povolání
- náhrady za bolestné a odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
- náhrady škod způsobených pracovním úrazem nemocí z povolání a úhrada za ztrátu výdělku
549 03 Školení a sjezdové poplatky
549 04 Technické zhodnocení k DHM nepřesahující 40 000,-- Kč za rok
55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné položky - patří sem odpisy DNM a DHM podle odpis. plánu a zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
551 01 Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
551 02 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
551 02 01 odpisy staveb
551 02 02 odpisy zdravotnické techniky
551 02 03 odpisy ostatních samostatných movitých věcí
552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 01 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
552 02 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
553 Prodané cenné papíry a podíly
554 Prodaný materiál
556 Tvorba zákonných rezerv (pouze u jiné - hospodářské činnosti)
559 Tvorba zákonných opravných položek (pouze u jiné - hospodářské činnosti) - opravná položka k pohledávkám
59 Daň z příjmu - zde se účtuje výše spl.daní při uzávěrce účetního období a výše doměření daně za minulé období
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy z činnosti organizace
60 Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 Tržby za vlastní výrobky - příplatky za zpracování krve, výroby setů a ostatních zdravotnických provozů
601 00 tržby za vlastní výrobky fakturované či z přímého prodeje za hotové
602 Tržby z prodeje služeb - používá se pro zúčtování zdravotní péče pro všechny druhy plátců
602 01 tržby za zdravotní péči od VZP
602 02 tržby od ost. zdrav.pojišťoven (rozepsat dle pojišťoven)
602 03 tržby za zdrav. péči mimo ZP - tuzemští plátci
602 04 tržby za zdravotní péči mimo ZP - zahraniční plátci
602 05 tržby za ostatní nezdravotnické služby
604 Tržby za prodané zboží
604 01 tržby za prodané zboží lékárny
604 02 tržby za prodané zboží v kantýnách
604 03 tržby za prodané zboží ostatní
62 Aktivace
621 Aktivace materiálu a zboží
621 00 aktivace materiálu a zboží
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb
622 00 aktivace vnitroorganizačních služeb
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623 00 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624 00 aktivace dlouhodobého hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii
64 Ostatní výnosy
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641 00 smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Ostatní pokuty a penále
642 00 ostatní pokuty a penále
643 Platby na odepsané pohledávky
643 00 platby na odepsané pohledávky - úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů
644 Úroky
644 01 úroky z běžných účtů
644 02 úroky z termínovaných vkladů
645 Kursové zisky
645 00 kurzové zisky
648 Zúčtování fondů
648 01 použití fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku (dle § 58 odst. 2b zákona č. 218/2000Sb.)
648 02 použití rezervního fondu k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku
648 03 použití rezervního fondu k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (v průběhu roku)
648 04 převody finančních darů z rezervního fondu (pokud byly již nákupy promítnuty v nákladech)
648 05 použití rezervního fondu k úhradě potřeb nezajištěných výnosy PO nebo příspěvkem zřizovatele na provoz (pokud bylo použití rezervního fondu rozpočtováno)
648 06 použití fondu odměn na úhradu překročení prostředků na platy
648 07 jiné použití
649 Jiné ostatní výnosy
649 01 nárok na náhradu za manka a škody
649 02 jiné ostatní výnosy (dále členit dle potřeb organizace)
65 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
651 01 movitý majetek (hmotný)
651 02 nemovitý majetek
651 03 nehmotný majetek
652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
652 01 úroky z termínovaných vkladů
652 02 dividendy, podíly na zisku
653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654 Tržby z prodeje materiálu členit podle potřeb organizace
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 Zúčtování zákonných rezerv (pouze u jiné - hospodářské činnosti)
659 Zúčtování zákonných opravných položek (pouze u jiné - hospodářské činnosti)
69 Příspěvky a dotace na provoz
691 Příspěvky a dotace na provoz
01 od zřizovatele
02 od jiných subjektů
Třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
90 Majetkové fondy
901 Fond dlouhodobého majetku
902 Fond oběžných aktiv
902 01 tvorba
02 čerpání
91 Finanční fondy
911 Fond odměn
911 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
02 převod ze zlepšeného hospodářského výsledku
03 ostatní převody
02 čerpání:
02 úhrada překročení prostředků na platy podle zákona č. 218/2000 Sb. § 59 odst. 2
03 ostatní
912 FKSP (AÚ podle vyhl. č. 310/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
914 Fond rezervní
914 01 tvorba:
01 převod zůstatku z minulého roku
02 převod ze zlepšeného hospodářského výsledku
03 z darů
04 ostatní převody
02 čerpání:
01 úhrada zhoršeného hospodářského výsledku
02 úhrada potřeb nezajištěných výnosy PO nebo příspěvkem zřizovatele na provoz (pokud bylo použití rezervního fondu rozpočtováno)
03 použití prostředků z darů (převodem na účet 649 ve výši uskutečněných neinvestičních nákupů)
04 použití k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (v průběhu roku)
05 úhrada sankcí
06 k doplnění fondu oběžných aktiv v případě potřeby zvýšení stavu oběžných aktiv v důsledku provozování jiné - hospodářské činnosti
07 k doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele
08 ostatní
916 Fond reprodukce majetku
916 01 tvorba:
01 převod zůstatku z minulého roku
02 z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
03 ze zlepšeného hospodářského výsledku
05 z výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
06 z darů a z výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a tech. zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
07 výnosy z prodeje nemovitého majetku, který PO nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním
08 prostředky poskytnutými za zahraničí určenými účelově na pořízení a tech. zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
09 ostatní
02 čerpání:
1x - stavební investice x = 1 vlastní zdroje
                    x = 3 státní fondy
                    x = 4 z darů
2x ostatní hmotné investice
                    x = 1 vlastní zdroje
                    x = 3 státní fondy
                    x = 4 z darů
 3x projekty       x = 1 vlastní zdroje
                    x = 3 státní fondy
                    x = 4 z darů
40 splátky úvěrů a půjček
50 doplňkový zdroj financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného i nehmotného krátkodobého majetku (podle zák. 218/2000 Sb. § 58)
6x nehmotný dlouhodobý majetek vč. tech. zhodnocení
7x ostatní
918 Ostatní finanční fondy
93 Hospodářský výsledek příspěvkových organizací
931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
94 Rezervy spojené s jinou - hospodářskou činností příspěvkových organizací
941 Rezervy zákonné
95 Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky
951 Dlouhodobé bankovní úvěry
01 konsolidační banka
02 ostatní banky (rozepsat)
954 Závazky z pronájmu
955 Dlouhodobé přijaté zálohy
958 Dlouhodobé směnky k úhradě
959 Ostatní dlouhodobé závazky
96 Závěrkové účty
961 Počáteční účet rozvažný
962 Konečný účet rozvažný
963 Účet hospodářského výsledku
97-99 Podrozvahové účty