Úřední sdělení ze dne 16.6.2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

17.6.2003 | Sbírka:  10/2003 (CBO) | Částka:  8/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 16/2002 (CBO)
Pasivní derogace: 5/2004 (CBO)
10/2003
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 16.června 2003
o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu
I. Obecná ustanovení
1. Česká národní banka (dále jen "ČNB") na peněžním trhu přijímá vklady od bank, provádí repo operace, obchoduje s cennými papíry a vydává je1), a poskytuje finanční prostředky pro účely vypořádání v zúčtovacím centru ČNB.
2. Repo operace provádí ČNB zejména formou:
a) repo tendrů,
b) individuálních repo operací,
c) repo operací za lombardní sazbu.
3. Obchody s cennými papíry provádí ČNB zejména formou:
a) tendrů na prodej nebo nákup cenných papírů,
b) individuálních prodejů nebo nákupů cenných papírů,
c) operací typu "Sell and Buy Back".
4. Repo operace podle bodu 2 provádí ČNB pouze s bankami, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o zajištění peněžité pohledávky převodem dlužných cenných papírů (dále jen "reposmlouva"), a to pouze v rozsahu této smlouvy.
5. Obchody s cennými papíry podle bodu 3 provádí ČNB pouze s bankami, jejichž bankovní licence (povolení působit jako banka) umožňuje investování do cenných papírů na vlastní účet a s obchodníky s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním k nákupu a prodeji cenných papírů vlastním jménem a na vlastní účet.
6. Obchody s cennými papíry zaknihovanými ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") nebo repo operace zajištěné těmito cennými papíry provádí ČNB pouze s obchodními partnery, kteří mají s ČNB a SCP smluvně upraveno předávání pokynů o vypořádání obchodů do SCP.
II. Repo tendry
1. Repo tendry organizuje ČNB zpravidla formou americké aukce. Na přístup do repo tendru nemá banka nárok a ČNB jej může v odůvodněných případech bance odmítnout.
2. ČNB zveřejňuje oznámení o repo tendrech prostřednictvím informačních agentur a prostřednictvím Internetu. V případě technické závady je oznámení o repo tendru sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
3. Oznámení o repo tendru obsahuje zejména informace o:
a) směru tendru (dodávací nebo stahovací),
b) datech zahájení a ukončení repa,
c) maximálním počtu objednávek jedné banky (není-li uveden, jedná se o 2 objednávky),
d) minimálním objemu každé jednotlivé objednávky (není-li uvedena, jedná se o 300 miliónů Kč),
e) času uzávěrky pro příjem objednávek.
4. Oznámení o repo tendru může rovněž obsahovat i další informace, například o:
a) limitní akceptovatelné úrokové sazbě,
b) celkovém nabízeném objemu,
c) přijatelném nebo nabízeném kolaterálu2).
5. Oprávnění účastníci repo tendru podávají objednávky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do sekce bankovních obchodů ČNB, odboru korunových a devizových intervencí ČNB (dále jen "dealing"). V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
6. Při objednávce zadává účastník repo tendru objem a úrokovou sazbu. Není-li při oznámení repo tendru stanoveno jinak, musí být objem jednotlivé objednávky celočíselným násobkem 100 miliónů Kč a úroková sazba udána na dvě desetinná místa.
7. V případě operací vlastním jménem a na vlastní účet vyžaduje ČNB, aby rozdíl mezi tržní hodnotou kolaterálu a jistinou úvěru (tzv. haircut) činil minimálně 2 % z jistiny úvěru, pokud není stanoveno jinak. V případě stahovacího repo tendru je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu nižší než jistina úvěru, v případě dodávacího repo tendru je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu vyšší než jistina úvěru.
8. Není-li při oznámení dodávacího nebo stahovacího repo tendru stanoveno jinak, ČNB při těchto operacích přijímá i používá jako kolaterál státní pokladniční poukázky (dále jen "SPP"), poukázky ČNB (dále jen "P ČNB") a dluhopisy emitované Českou konsolidační agenturou, popř. jejím právním předchůdcem Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. (dále jen "D ČKA").
9. Objednávky jsou uspokojovány podle nabízené úrokové sazby až do výše objemu repo tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší úrokové sazby, jsou tyto objednávky uspokojovány poměrně.
10. Výsledek repo tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o repo tendru. Oznámení o výsledku obsahuje zejména:
a) minimální, průměrnou a maximální akceptovanou úrokovou sazbu,
b) procento uspokojení objednávek při poměrném krácení.
III. Individuální repo operace
1. Individuální repo operace se provádějí z podnětu ČNB.
2. Není-li při sjednávání individuální repo operace stanoveno jinak, ČNB při těchto operacích přijímá i používá jako kolaterál SPP, P ČNB a D ČKA.
3. V případě operací vlastním jménem a na vlastní účet vyžaduje ČNB, aby rozdíl mezi tržní hodnotou kolaterálu a jistinou úvěru (tzv. haircut) činil minimálně 2 % z jistiny úvěru, pokud není stanoveno jinak. V případě stahovací individuální repo operace je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu nižší než jistina úvěru, v případě dodávací individuální repo operace je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu vyšší než jistina úvěru.
IV. Repo operace za lombardní sazbu
1. Repo operace za lombardní sazbu (dále jen "lombardní repo") slouží výhradně k dodávání likvidity bankám. Úroková sazba je rovna lombardní sazbě platné v den uzavření obchodu a platí po celou dobu trvání lombardního repa.
2. Lombardní repo začíná standardně v den žádosti a je splatné v následující pracovní den (tj. O/N splatnost). ČNB může v případě potřeby stanovit jinou dobu začátku i splatnosti.
3. Minimální akceptovatelný objem lombardního repa je 10 miliónů Kč, pokud není stanoveno jinak.
4. Není-li stanoveno jinak, přijatelným kolaterálem jsou státní dluhopisy emitované Ministerstvem financí ČR (včetně SPP), P ČNB a D ČKA.
5. ČNB vyžaduje, aby tržní hodnota přijímaného kolaterálu byla minimálně o 2 % vyšší než jistina úvěru, pokud není stanoveno jinak.
6. O změnách podle bodu 2 a 3 a požadavku podle bodu 4 tohoto článku informuje ČNB prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách. V případě technické závady je oznámení o změnách sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
7. Žádost o provedení lombardního repa podávají banky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
8. Podmínkou pro provedení lombardního repa je:
a) žádost banky o provedení lombardního repa podaná nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne v zúčtovacím centru ČNB v případě, že kolaterálem je krátkodobý dluhopis zaknihovaný v Systému krátkodobých dluhopisů ČNB (dále jen " systém SKD"),
b) žádost banky o provedení lombardního repa podaná nejpozději 2 hodiny před uzávěrkou účetního dne v zúčtovacím centru ČNB v případě, že kolaterálem je cenný papír zaknihovaný v SCP,
c) v případě uvedeném pod písm. b) skutečnost, že banka předá ČNB příkaz k převodu kolaterálu v SCP nejpozději 90 minut před uzávěrkou účetního dne v zúčtovacím centru ČNB.
9. ČNB lombardní repo s bankou neprovede, pokud nebudou splněny podmínky uvedené v bodě 7 nebo v případě, že:
a) ČNB z měnových důvodů rozhodne o dočasném zrušení nebo omezení této refinanční tranše,
b) z důvodu vyšší moci nelze uskutečnit platbu nebo převod cenných papírů (např. z důvodu technických problémů na straně zúčtovacího centra, systému SKD, SCP nebo komunikace).
10. Jestliže není při lombardním repu možno vázat převod cenných papírů na provedení platby (princip dodávka proti placení), poskytne ČNB finanční prostředky plynoucí z dohodnutého lombardního repa teprve poté, co budou na její majetkový účet převedeny cenné papíry dlužníka.
11. Není-li při splácení lombardního repa použit princip dodávka proti placení, převede ČNB cenné papíry na účet dlužníka teprve poté, co v zúčtovacím centru ČNB dojde k převodu jistiny a úroku z úvěru na účet ČNB. Splacení jistiny a úroku je provedeno z podnětu dlužníka.
12. V případě, že nedojde ke splnění podmínek dohodnutého lombardního repa jedním z obchodních partnerů, bude v otázkách sankcí postupováno v souladu s uzavřenou repo smlouvou.
V. Tendry na prodej nebo nákup cenných papírů
1. Tendry na prodej nebo nákup cenných papírů (dále jen "tendry") organizuje ČNB pro oprávněné účastníky (bod 5 tohoto článku) zpravidla formou americké aukce.
2. ČNB zveřejňuje oznámení o tendrech prostřednictvím informačních agentur a prostřednictvím Internetu. V případě technické závady je oznámení o tendru sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
3. Oznámení o tendru obsahuje zejména informace o:
a) směru tendru (nákup nebo prodej),
b) datu vypořádání,
c) cenných papírech (identifikaci),
d) maximálním počtu objednávek jednoho oprávněného účastníka (není-li uveden, jedná se o 2 objednávky),
e) minimálním objemu každé jednotlivé objednávky (není-li uvedena, jedná se o 100 miliónů Kč v nominální hodnotě cenných papírů),
f) času uzávěrky pro příjem objednávek.
4. Oznámení o tendru může rovněž obsahovat i další informace, jako např. o:
a) limitním akceptovatelném výnosu,
b) celkovém nabízeném objemu,
c) oprávněných účastnících tendru, kteří mají přístup do tendru.
5. Není-li v oznámení o tendru uvedeno jinak, oprávněnými účastníky tendru jsou banky a nebanky - přímí účastníci aukcí pro daný cenný papír.
6. Oprávnění účastníci tendru podávají objednávky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
7. Při objednávce zadává oprávněný účastník tendru objem a výnos. Není-li při oznámení tendru stanoveno jinak, objem každé jednotlivé objednávky musí být celým násobkem 50 miliónů Kč v nominální hodnotě cenných papírů a výnos se udává na dvě desetinná místa.
8. Objednávky jsou v tendru uspokojovány podle nabízeného výnosu až do výše objemu tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší výnosu, jsou tyto uspokojovány poměrně.
9. Výsledek tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o tendru. Oznámení o výsledku obsahuje zejména:
a) minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos,
b) procento uspokojení objednávek při poměrném krácení.
10. Není-li možno obchod vypořádat na bázi dodávka proti placení, plnění ČNB následuje po potvrzení, že svůj závazek splnil obchodní partner.
VI. Individuální prodeje nebo nákupy cenných papírů
1. Individuální prodeje nebo nákupy cenných papírů se provádí z podnětu ČNB.
2. Obchodními partnery ČNB při těchto obchodech jsou přednostně přímí účastníci aukcí SPP.
VII. Operace typu "Sell and Buy Back"
1. Operací typu "Sell and Buy Back" se pro účely tohoto úředního sdělení rozumí prodej a zpětný nákup nebo nákup a zpětný prodej cenného papíru uzavřený s jedním obchodním partnerem v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
2. Operace typu "Sell and Buy Back" se provádí z podnětu ČNB.
3. V případě operací vlastním jménem a na vlastní účet vyžaduje ČNB, aby cena nákupu cenných papírů v případě nákupu a zpětného prodeje byla o 2 % nižší než jejich tržní cena, pokud není stanoveno jinak. V případě operací vlastním jménem a na vlastní účet ČNB požaduje, aby cena prodeje cenných papírů v případě prodeje a zpětného nákupu byla o 2 % vyšší než jejich tržní cena, pokud není stanoveno jinak.
4. Obchodními partnery ČNB při těchto obchodech jsou přednostně přímí účastníci aukcí SPP.
VIII. Přijímání vkladů od bank
1. Každá banka může uložit vklad u ČNB.
2. Vklad začíná standardně v den žádosti a je splatný v následující pracovní den (tj. O/N splatnost). ČNB může v případě potřeby stanovit jinou dobu začátku i splatnosti. ČNB může také z měnových důvodů rozhodnout o dočasném zrušení nebo omezení přijímání vkladů od bank.
3. Žádost o uložení vkladu podávají banky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
4. Podmínkou pro uložení vkladu do ČNB je žádost banky podaná nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne v clearingovém centru ČNB.
5. ČNB zveřejňuje podmínky pro přijímání vkladů prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách. V případě technické závady jsou podmínky sdělovány jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
6. Podmínky obsahují zejména informace o:
a) minimálním akceptovatelném objemu vkladu (není-li stanoven, jedná se o 10 miliónů Kč),
b) úrokové sazbě, kterou se přijímané vklady úročí (není-li stanovena, jedná se o diskontní sazbu vyhlašovanou ČNB),
c) konvenci, která je použita pro výpočet úroku z vkladu (není-li stanovena, jedná se o act/360).
IX. Poskytnutí finančních prostředků pro účely vypořádání v zúčtovacím centru ČNB
1. Finanční prostředky pro účely vypořádání v zúčtovacím centru ČNB se poskytují pouze právnickým osobám, které mají veden účet mezibankovního platebního styku v zúčtovacím centru ČNB.
2. Výši poskytnutých finančních prostředků určí ČNB na základě hodnoty cenných papírů poskytnutých jako kolaterál v systému SKD. ČNB poskytuje finanční prostředky ve výši 98 % hodnoty poskytnutých cenných papírů. ČNB může tento koeficient jednostranně změnit. Není-li stanoveno jinak, jsou přijatelnými cennými papíry SPP, P ČNB a D ČKA.
3. Finanční prostředky získá banka vytvořením instrukce v systému SKD a poskytnutím cenných papírů jako kolaterálu. Při vypořádání instrukce převede ČNB finanční prostředky na peněžní účet přiřazený k příslušnému majetkovému účtu v systému SKD.
4. V případě, že jsou poskytnuté finanční prostředky vráceny ČNB ve stejný den, kdy byly poskytnuty, nejsou tyto prostředky úročeny.
5. V případě, že poskytnuté finanční prostředky nejsou splaceny (popř. jsou splaceny jen částečně) do konce účetního dne v zúčtovacím centru ČNB, provede systém SKD automaticky převod nesplacené částky peněžních prostředků z účtu platebního styku dlužníka na účet platebního styku ČNB a uvolní cenné papíry zastavené jako kolaterál.
6. V případě, že disponibilní prostředky na účtu platebního styku dlužníka nepostačují na vyplacení všech cenných papírů dle bodu 5, provede systém SKD toto vyplacení pouze částečně až do výše disponibilního zůstatku na účtu platebního styku dlužníka. Nevyplacené cenné papíry ČNB nuceně převede na majetkový účet ČNB. ČNB následně uzavře s dlužníkem obchod s O/N splatností. Nesplacená část je úročena lombardní sazbou ČNB, pokud není stanoveno jinak.
X. Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. ČNB může v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, provádět i jiné operace, než uvedené v tomto úředním sdělení.
2. Zrušuje se úřední sdělení České národní banky č. 16/2002 ze dne 2.12.2002 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 19/2002.
3. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. v.r.
vrchní ředitelka
Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Jaromír Mochán, tel. 224 415 003
1) § 27, § 28, § 32 a § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
2) Kolaterálem se rozumí cenné papíry sloužící k zajištění úvěru v rámci repo operace.