Opatření ze dne 9.12.2003, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

17.12.2003 | Sbírka:  3/2003 (CBN) | Částka:  17/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 10/2002 (CBN)
Pasivní derogace: 7/2004 (CBN)
3/2003
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 3 ZE DNE 9. PROSINCE 2003, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.
(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3).
(3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(4) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem konsolidačního celku5) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(5) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.
§ 2
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.
(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky prováděné organizačními složkami banky působícími na území České republiky nebo k těmto organizačním složkám,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí nebo k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky prováděné jejími organizačními složkami v České republice nebo k těmto organizačním složkám.
§ 3
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.
(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním zabezpečovacím kódem, který umožňuje ověřit identitu vykazující banky nebo pobočky zahraničních banky a zajišťuje datový soubor proti změnám (dále jen "zabezpečovací kód"). Banky a pobočky zahraničních bank opatří datový soubor zabezpečovacím kódem pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem. U výkazů řady Bil, BD a E se oprávněnými osobami rozumí dvě osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů je to vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení zabezpečovacího kódu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky6).
(4) Ve zprávě s předávacím datovým souborem podle odstavce 2 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky7) nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(5) Kontaktními údaji podle odstavce 4 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za:
a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu8).
(6) Komentáře k výrazným odchylkám dat od dosavadních trendů podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro údaje, kde se vykázaná hodnota liší od hodnoty vykázané ke konci předchozího období o více než 30 %, ale nejméně o 10 miliard Kč. V komentáři bude pro každý takovýto údaj, popřípadě skupinu souvisejících údajů v daném výkazu, uvedena jejich identifikace a důvod odchylky od trendu. U údajů, které mohou ve výkaze nabývat kladných nebo záporných hodnot (např. zisk/ztráta) není komentář povinný a banka nebo pobočka zahraniční banky ho může uvést podle vlastního uvážení.
(7) Komentáře k opravám podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 2 tohoto opatření, které jsou vyvolány nesplněním mezivýkazových kontrol nebo jsou zaslány České národní bance z rozhodnutí vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky, k údajům, kde se opravená hodnota se liší od původně zaslané o více než 10 %, ale nejméně o 5 miliard Kč. V komentáři se pro každý opravený údaj, popřípadě skupinu souvisejících opravených údajů v daném výkazu, uvádí identifikace opravených údajů, hodnota rozdílu v mil. Kč a důvod opravy.
(8) Identifikace údajů v komentářích podle odstavců 6 a 7 se provádí prostřednictvím nástrojů metainformačního systému použitých pro stanovení metodiky k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. V případě plošných vlivů lze v komentářích k odchylkám od trendů použít k identifikaci příslušné skupiny údajů slovní charakteristiku nebo název odpovídající kategorie ekonomických nástrojů. Obdobně lze postupovat při identifikaci promítnutí opravy nebo odchylky od trendu dílčího údaje do nadřazených součtových položek výkazu.
(9) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na vyžádání poskytnout České národní bance po zaslání dat výkazu komentář i k odchylkám nebo opravám, které neodpovídají podmínkám uvedeným v odstavci 6 nebo 7.
§ 4
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.
(2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování a k prodeji reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.
(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 a čtvrtletní přehled k výkazu Bil(ČNB)5-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu podle § 3 odst. 3 u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.
(4) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu9), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky příslušnému odboru České národní banky v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací je uvedena v příloze č. 5 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
§ 5
(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 2 formou běžné opravy s komentářem podle § 3 odst. 4 a 7, v němž uvedou, že se jedná o výkaz s výslednými údaji. Výkazy řady VUS o úrokových sazbách ze stavů obchodů ke 31. prosinci sestaví a předloží s výslednými údaji v případech, u nichž je potřeba předložení těchto výkazů vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol s výkazy řady VST předloženými s výslednými údaji.
(3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku; banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou ;stanovených mezivýkazových kontrol dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 4, sestavené též ke konci následujících měsíců a čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy.
§ 6
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2 a 3, dnem, kdy jí zanikne bankovní licence10) (dále jen "rozhodný den").
(2) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen "bývalá banka"), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen "bývalá pobočka zahraniční banky") sestavuje a předkládá po rozhodném dni v souladu se zvláštním zákonem11) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky předkládá tyto výkazy v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovního dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením.
(3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem11) výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VUS a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.
(4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku12).
§ 7
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasiva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, nebo u které byl podán návrh na konkurs nebo prohlášen konkurs13) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku bankovní licence postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle § 6.
§ 8
V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona14). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky15).
§ 9
Výkaz E(ČNB)8-01 banky sestaví poprvé s údaji k 1. lednu 2004 a předloží ho do 31. ledna 2004
§ 10
Zrušuje se opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 11
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce měnová a statistiky odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
tel.: 224 414 446
Příl.1
Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Označení Kód datového Název výkazu - datového souboru
výkazu  souboru

Bil(ČNB)1-12 RISIFE11  Měsíční bilance aktiv a pasiv
Bil(ČNB)2-12 VISIFE10  Měsíční výkaz zisku a ztráty banky
Bil(ČNB)3-01 VISIFE30  Roční výkaz rozdělení zisku
Bil(ČNB)4-04 KISIFE12  Čtvrtletní    rozvaha   regulovaného
            konsolidačního celku
Bil(ČNB)5-12 RISIFE15  Měsíční rozvaha banky
Bil(ČNB)6-04 KISIFE10  Čtvrtletní  výkaz  zisku  a  ztráty
            regulovaného konsolidačního celku
V(ČNB)13-04 VISIFE20  Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech
            a výnosech
V(ČNB)20-12 JISIFE10  Měsíční výkaz o cenných papírech klientů
V(ČNB)25-04 RISIFE51  Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv
            podle zemí
V(ČNB)28-04 RISIFE28  Čtvrtletní výkaz o teritoriálním členění
            zahraničních cenných papírů v držení banky
VST(ČNB)1-12 RISIFE31  Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za
            klienty
VST(ČNB)3-12 RISIFE63  Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech
            a vkladech
VST(ČNB)11-12 RISIFE61 Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od
            klientů
VST(ČNB)21-12 RISIFE21 Měsíční  výkaz  o  cenných  papírech
            a účastech v držení banky
VST(ČNB)22-12 RISIFE22 Měsíční  výkaz  o  cenných  papírech
            emitovaných bankou
VT(ČNB)1-12 TISIFE11  Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných
            pohledávek
VT(ČNB)2-12 TISIFE12  Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných
            papírů v držení banky
VUS(ČNB)1-12 SISIFE01  Měsíční  výkaz  o  úrokových  sazbách
            přijatých úvěrů a vkladů
VUS(ČNB)2-12 SISIFE02  Měsíční  výkaz  o  úrokových  sazbách
            poskytnutých úvěrů
VUS(ČNB)3-12 SISIFE03  Měsíční  výkaz  o  úrokových  sazbách
            neobchodovatelných  dluhových  cenných
            papírů
VUS(ČNB)11-12 SISIFE11 Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově
            přijatých úvěrů a vkladů
VUS(ČNB)12-12 SISIFE12 Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově
            poskytnutých úvěrů
VUS(ČNB)13-12 SISIFE13 Měsíční  výkaz  o  úrokových  sazbách
            neobchodovatelných  dluhových  cenných
            papírů v nových obchodech
Dev(ČNB)12-12 PESIFE10 Měsíční výkaz o devizových a korunových
            inkasech a platbách
Dev(ČNB)14-12 PESIFE20 Měsíční výkaz o devizových a korunových
            inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB)16-12 PESIFE30 Měsíční  výkaz  o  devizových inkasech
            a platbách v členění podle nadlimitních
            transakcí
Dev(ČNB)19-12 PESIFE40 Měsíční  výkaz  o  devizových inkasech
            a platbách v členění podle měn
P(ČNB)3-02 JIPIFE10   Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech
            nerezidentů z tuzemských cenných papírů
P(ČNB)4-02 PIPIFE10   Pololetní výkaz  o budoucích splátkách
            úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)1-12 DISIFE10  Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv
            a pasiv
BD(ČNB)2-12 DISIFE20  Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky
BD(ČNB)3-12 DISIFE30  Hlášení  o  angažovanosti, nadlimitních
            vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12 DISIFE40  Hlášení  o  pohledávkách  podle jejich
            klasifikace
BD(ČNB)7-04 DISIFE70  Hlášení o struktuře  závazků z vkladů
            a úvěrů podle velikosti
BD(ČNB)8-04 DISIFE80  Hlášení o změně stavu úvěrů
BD(ČNB)11-04 DISIFE11  Přehled odhadované  zbytkové splatnosti
            aktiv a pasiv
BD(ČNB)12-04 KISIFE20  Hlášení  o  kapitálové  přiměřenosti
            regulovaného konsolidačního celku
BD(ČNB)13-04 KISIFE30  Hlášení  o  angažovanosti  regulovaného
            konsolidačního celku
BD(ČNB)16-12 DISIFE16  Hlášení  o  angažovanosti  banky  vůči
            jednotlivým zemím
E(ČNB)5-04 DISIFE60   Hlášení   o   organizační  struktuře
            a kvalifikovaných účastech banky
E(ČNB)7-04 DISIFE65   Hlášení  o  elektronickém  bankovnictví
            a bankovních účtech
E(ČNB)8-01 KISIFE80   Hlášení o struktuře konsolidačního celku
Příl.2
Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
------------------------------------------------------------------
               Termíny
------------------------------------------------------------------
Označení výkazu   Periodicita   Termín předkládání podle
                   § 2 odst. 1
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)2-12    měsíčně     do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)3-01    ročně      do 31. července následujícího
                   roku
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-04    čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                   následujícího   čtvrtletí,
                   výkaz za 4. čtvrtletí do 25.
                   března  následujícího  roku
          nepravidelně   během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)5-12    měsíčně     do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-04    čtvrtletně    do  35.  kalendářního  dne
                   následujícího   čtvrtletí,
                   výkaz za 4. čtvrtletí do 25.
                   března  následujícího  roku
          nepravidelně   během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------
V(ČNB)13-04     čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí,  výkaz  za  4.
                   čtvrtletí  do  20.  února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-12     měsíčně     do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04     čtvrtletně    do  25.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí, výkaz za prosinec
                   do 31. ledna následujícího
                   roku
------------------------------------------------------------------
V(ČNB)28-04     čtvrtletně    do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí,  výkaz  za  4.
                   čtvrtletí  do  31.  ledna
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)1-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce,     výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)21-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22-12    měsíčně     do  15.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 15. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  31.  ledna
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12    měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 20. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  10.  února
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)2-12    měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 20. ledna
                   následujícího roku (předběžné
                   údaje)  a  do  10.  února
                   následujícího roku (výsledné
                   údaje)
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)1-12    měsíčně      do  17.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)2-12    měsíčně      do  17.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)3-12    měsíčně      do  17.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)11-12   měsíčně      do  1.  kalendářního  dne
                   druhého následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)12-12   měsíčně      do  1.  kalendářního  dne
                   druhého následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)13-12   měsíčně      do  1.  kalendářního  dne
                   druhého následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)12-12   měsíčně      do  18.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 31. ledna
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)14-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 31. ledna
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)16-12   měsíčně      do  20.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za  prosinec do  5. února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)19-12   měsíčně      do  18.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za  prosinec do  5. února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
P(ČNB)3-02     pololetně     do  20.  kalendářního  dne
                   prvního   měsíce  běžného
                   pololetí
------------------------------------------------------------------
P(ČNB)4-02     pololetně     do  25.  kalendářního  dne
                   prvního   měsíce  běžného
                   pololetí
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12    měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12    měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
          nepravidelně   během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12    měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
          nepravidelně   během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12    měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
          nepravidelně   během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)7-04    čtvrtletně    do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí, výkaz za prosinec
                   do 10. února následujícího
                   roku
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)8-04    čtvrtletně    do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí, výkaz za prosinec
                   do 10. února následujícího
                   roku  nepravidelně  během
                   měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)11-04    čtvrtletně    do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí, výkaz za prosinec
                   do 10. února následujícího
                   roku
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-04   čtvrtletně     do  35.  kalendářního  dne
                   následujícího   čtvrtletí,
                   výkaz za 4. čtvrtletí do 25.
                   března  následujícího  roku
         nepravidelně    během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-04   čtvrtletně     do  35.  kalendářního  dne
                   následujícího   čtvrtletí,
                   výkaz za 4. čtvrtletí do 25.
                   března následujícího roku
         nepravidelně    během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-12   měsíčně      do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce, výkaz
                   za prosinec  do 10. února
                   následujícího roku
         nepravidelně    během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------
E(ČNB)5-04    čtvrtletně     do  12.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí
------------------------------------------------------------------
E(ČNB)7-04    čtvrtletně     do  23.  kalendářního  dne
                   následujícího měsíce po konci
                   čtvrtletí
------------------------------------------------------------------
    E(ČNB)8-01    ročně       do 31. ledna následujícího
                   roku
         nepravidelně    během roku při změně / vzniku
                   vykazovaných skutečností
------------------------------------------------------------------
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance
      (předkládané varianty jsou označeny "x"):

+----------------+------------------------------------------------------------------+
|        |  Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2         |
|        |                                 |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Označení výkazu |a) údaje za banku v ČR |b) údaje za banku | c) údaje za pobočku  |
|        |            |v ČR a v zahraničí| zahranič. banky v ČR |
|        |            |         |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)1-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)2-12  |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)3-01  |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)4-04  |            |     x1)   |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)5-12  |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Bil(ČNB)6-04  |            |     x1)   |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|V(ČNB)13-04   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|V(ČNB)20-12   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|V(ČNB)25-04   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|V(ČNB)28-04   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VST(ČNB)1-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VST(ČNB)3-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VST(ČNB)11-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VST(ČNB)21-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VST(ČNB)22-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VT(ČNB)1-12   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VT(ČNB)2-12   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)1-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)2-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)3-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)11-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)12-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|VUS(ČNB)13-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Dev(ČNB)12-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Dev(ČNB)14-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Dev(ČNB)16-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|Dev(ČNB)19-12  |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|P(ČNB)3-02   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|P(ČNB)4-02   |     x      |         |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)1-12   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)2-12   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)3-12   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)4-12   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)7-04   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)8-04   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)11-04  |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)12-04  |            |     x1)   |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)13-04  |            |     x1)   |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|BD(ČNB)16-12  |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|E(ČNB)5-04   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|E(ČNB)7-04   |            |     x    |     x       |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
|E(ČNB)8-01   |            |     x2)   |            |
+----------------+-----------------------+------------------+-----------------------+
Příl.4
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
-----------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: Příloha nebyla do ASPI zařazena.
Příl.5
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 4 odst. 4 následující doplňkové informace textové a grafické povahy:
1. pro ovládající osobu:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu;
2. pro ovládané osoby:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,
e) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším členům konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost),
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, která je bankou nebo finanční holdingovou společností, ovládané osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost);
3. pro přidružené společnosti (společně řízené podniky):
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti,
e) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností dalším členům konsolidačního celku, (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost)
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, pokud je bankou nebo finanční holdingovou společností přidružené společnosti (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost);
4. grafické znázornění konsolidačního celku;
5. grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost).
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v konsolidačním celku.
3) § 1 písm. l) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 2 a 3 a §74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
5) § 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
6) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, přičemž zabezpečovacím kódem se rozumí digitální podpis podle opatření České národní banky č. 10/1997.
7) Opatření České národní banky č. 10/1997.
8) § 2 opatření České národní banky č. 10/1997.
9) § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
10) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.