Opatření ze dne 18.12.2003, kterým se mění opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv

31.12.2003 | Sbírka:  5/2003 (CBN) | Částka:  20/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 21/1992 Sb.
Aktivní derogace: 9/2002 (CBN)
Pasivní derogace: 4/2007 (CBN)
5/2003
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 5 ZE DNE 18. PROSINCE 2003, kterým se mění OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 9 ZE DNE 6. LISTOPADU 2002, KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ POHLEDÁVEK Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ, TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV A PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ AKTIV
Česká národní banka podle § 14 a § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, se mění takto: § 12 včetně poznámek pod čarou číslo 14), 15),16), 17) a 18) zní:
"§ 12
Omezení pro nabývání některých druhů aktiv
(1) Banka nesmí nabývat podíl nebo podřízenou pohledávku na osobě, která má kvalifikovanou účast v bance samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou (dále jen "osoba mající kvalifikovanou účast v bance").
(2) Banka může nabýt účastnické cenné papíry vydané osobou mající kvalifikovanou účast v bance pouze při splnění všech následujících podmínek:
a) banka, která hodlá nabýt účastnické cenné papíry vydané osobou mající kvalifikovanou účast v bance (dále jen "nabývající banka"), je v pozici tvůrce trhu a toto své postavení České národní bance prokáže před prvním nabytím účastnického cenného papíru vydaného osobou mající kvalifikovanou účast v bance,
b) tyto účastnické cenné papíry nabývá za účelem tvorby trhu a zařazuje je do svého obchodního portfolia14),
c) hodnota15) všech účastnických cenných papírů jednoho emitenta, který je osobou mající kvalifikovanou účast v bance, nesmí přesáhnout 1 % kapitálu16 nabývající banky,
d) pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti na individuálním i konsolidovaném základě jsou tyto účastnické cenné papíry odečitatelnou položkou od části kapitálu tier 117.
(3) Banka nesmí nabývat podílové listy podílového fondu, který je obhospodařován18) investiční společností, která je osobou mající kvalifikovanou účast v bance.
14) § 9 odst. 2 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
15) § 10 odst. 1 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
16) § 12 odst. 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
17) § 12 odst. 1 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
18) § 2 odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
v z. Ing. Oldřich Dědek, CSc. v.r.
Sekce bankovní regulace Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Helena Kolmanová,
tel. 224 412 699