Zákon ze dne 23.12.1932, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné

31.12.1932 | Sbírka:  209/1932 Sb. | Částka:  76/1932ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 209/1932 Sb., 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 209/1932 Sb.
209/1932 Sb.
Zákon
ze dne 23. prosince 1932,
kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta stanovená v § 28, č. 4, zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a prodloužená posledně zákonem ze dne 19. prosince 1931, č. 213 Sb. z. a n., do konce roku 1932, prodlužuje se opět, a to do konce roku 1933.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Dostálek v. r.