Stavovský předpis ze dne 5.8.2003, kterým se zřizuje Dohledová a stížnostní komise jako poradní orgán prezidia EK ČR

24.5.2004 | Sbírka:  EK01/2004 | Částka:  1/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
EK01/2004
Stavovský předpis
prezidia Exekutorské komory České republiky
ze dne 5. srpna 2003,
kterým se zřizuje Dohledová a stížnostní komise jako poradní orgán prezidia EK ČR
Prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo podle § 109 odst. 5 a § 111 odst. 6 písm. b), p), r) zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon") takto:
Čl.1
(1) Zřizuje se Dohledová a stížnostní komise (dále jen komise), která je poradním orgánem prezidia Komory .
(2) Počet členů a náhradníků komise stanoví prezidium tak, aby v ní byli zastoupeni soudní exekutoři ze všech obvodů jednotlivých krajských soudů.
(3) Členy komise jmenuje prezidium Komory po jejich předchozím souhlasu .
(4) Členem komise je rovněž předseda revizní komise Komory.
Čl.2
(1) Komise ze svých členů volí a odvolává předsednictvo, složené z předsedy a dvou místopředsedů.
(2) Komisi přísluší připravovat a zpracovávat podklady, jakož i činit šetření a navrhovat opatření týkající se vyřizování stížností na soudní exekutory a provádět kontroly a doporučovat opatření při provádění dohledu nad činností exekutora a nad vedením exekutorských úřadů.
(3) Členům komise, kteří se prokáží písemným pověřením předsedy nebo místopředsedy této komise, musí být při vyřizování agendy dle odst. 2 umožněn přístup ke všem dokumentům, jakož i jiným písemnostem Komory, soudních exekutorů a jejich úřadů.
(4) Členové komise jsou na základě písemného pověření předsedy nebo místopředsedy této komise oprávněni provádět kontrolu činnosti exekutorských úřadů. O každé kontrole činnosti exekutorských úřadů je komise povinná vypracovat zprávu o kontrole, která musí obsahovat zejména údaje o tom, co bylo předmětem kontroly, zjištěné nedostatky a doporučení k jejich odstranění. Zprávu o kontrole podepisují členové komise a subjekt, který byl kontrole podroben.
(5) Oprávnění dle odst. 3 a 4 mohou členové komise vykonávat i v součinnosti s revizní komisí.
(6) Veškeré poznatky ze své činnosti (stížnostní a dohledové) předkládá komise písemně svému předsednictvu, které na základě jejich posouzení rozhoduje o dalším opatření v konkrétní projednávané věci. Rozhodnutí předsednictva musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat závěr, k jakým zjištěním dospělo, posouzení právní stránky věci, řádně odůvodněno a zasláno vždy na vědomí subjektu, který byl kontrole podroben. V případě, že předsednictvo komise po posouzení jednotlivé stížnosti shledá v jednání soudního exekutora nebo exekutorského kandidáta znaky kárného provinění, musí rozhodnutí předsednictva obsahovat i náležitosti kárné žaloby a podnět kárnému žalobci k podání kárné žaloby.
Čl.3
(1) Oprávnění revizní komise podle ustanovení § 113 odst. 3 zákona nejsou zřízením tohoto poradního orgánu dotčena.
(2) Funkční období členů Dohledové a stížnostní komise je jeden rok.
Čl.4
Účinnost
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem jeho schválení prezidiem Exekutorské komory ČR.
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. v.r.
prezident Exekutorské komory ČR