Vládní nařízení ze dne 28.4.1933 o odkladu presenční služby

3.5.1933 | Sbírka:  71/1933 Sb. | Částka:  26/1933ASPI

Vztahy

Nadřazené: 66/1932 Sb., 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 141/1927 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
71/1933 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 28. dubna 1933
o odkladu presenční služby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n., o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, a zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n., o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.:
§ 1.
Stanoví-li ministerstvo národní obrany pro jednotlivé zbraně (služby) nebo kategorie branců všeobecně jiné termíny pro nastoupení do presenční služby než den 1. října (§§ 14 a 15 branného zákona a § 99, odst. 4 a § 108, odst. 1 branných předpisů, vydaných vládním nařízením ze dne 15. září 1927, č. 141 Sb. z. a n.), lze odklad presenční služby podle §§ 116 až 125 branných předpisů povolovati napříště na jeden nebo více roků, počínajíc dnem nástupního termínu, který platí pro tu kategorii branců nebo zbraň (službu), k níž dotčený žadatel patří.
§ 2.
Za prodloužení odkladu presenční služby třeba požádati nejpozději dva měsíce přede dnem, kterého by měl branec, jemuž byl tento odklad povolen, nastoupiti do presenční služby.
§ 3.
(1) Odklad presenční služby, který byl povolen předtím, než ministerstvo národní obrany stanovilo nové nástupní termíny, končí dnem nového nástupního termínu, který platí pro tu kategorii branců nebo zbraň (službu), k níž dotčený žadatel patří.
(2) O změně, která nastane v povoleném odkladu podle ustanovení předcházejícího odstavce, uvědomí brance domovské doplňovací okresní velitelství písemně, při čemž jej zároveň poučí, kdy končí lhůta k podání žádosti za prodloužení odkladu presenční služby.
§ 4.
Tímto nařízením se mění a částečně doplňují příslušná ustanovení branných předpisů.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.