Podmínky ze dne 1.4.2003 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti SkyNet, a.s.

23.2.2004 | Sbírka:  43/2004 (TV) | Částka:  2/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 513/1991 Sb.
43/2004
Všeobecné podmínky
veřejných telekomunikačních služeb společnosti SkyNet, a. s.
Tyto všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb jsou všeobecné obchodní Podmínky ve smyslu § 273 obchodního zákoníku a tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi společností SkyNet, a. s., na straně jedné a účastníkem na straně druhé.
1.
Předmět Všeobecných podmínek
1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti SkyNet, a. s. (dále též "Všeobecné podmínky") upravují poskytování jejích veřejných telekomunikačních služeb. Společnost SkyNet, a. s., je oprávněna poskytovat na území České republiky tyto veřejné služby:
a) veřejná telefonní služba,
b) veřejná služba zprostředkování přístupu uživatelů ke službám Internet,
c) veřejná služba pronájmu telekomunikačních okruhů,
d) veřejná služba přenosu dat,
e) přídavné a další telekomunikační služby založené na přenosu hlasu.
1.2 Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování veřejných telekomunikačních služeb, uzavírané mezi společností SkyNet, a. s., a účastníkem.
2.
Definice pojmů
2.1 Ceník služeb je dokument určující výši poplatku za veřejné telekomunikační služby uvedené v bodu 1.1 těchto Všeobecných podmínek. Tyto služby dodává poskytovatel na základě Smlouvy.
2.2 Koncový bod služby je standardizované rozhraní na telekomunikačním zařízení poskytovatele, na které účastník připojuje svá koncová zařízení.
2.3 CallCentrum je specializované pracoviště poskytovatele, které přijímá objednávky služeb, poskytuje účastníkovi technickou podporu a přijímá jeho stížnosti na poskytování služeb.
2.4 Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění smlouvy, a je oprávněna závazně jednat ve věcech o poskytování služby podle Smlouvy. Oprávněný zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby a stanovit oblasti, které jim náleží, nebo pořadí, ve kterém musí být druhou stranou kontaktovány. Pokud je smluvní strana neurčí, druhá smluvní strana pokládá za kontaktní osoby osoby podle zákona (§ 15 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). Kontaktní osobou poskytovatele je vždy také jednající operátor CallCentra ve službě.
2.5 Lokalita účastníka je prostor účastníkem ve smlouvě určený pro instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místnosti, konkrétně v příloze Technická specifikace.
2.6 Oprávněný zástupce je osoba oprávněná za smluvní stranu jednat a podepisovat smlouvu včetně příloh. Pokud nejde o osobu, oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění), musí mít oprávněný zástupce smluvní strany k uvedeným činnostem platnou úředně ověřenou plnou moc. Oprávněný zástupce, který jedná za účastníka, se prokáže touto plnou mocí na žádost poskytovatele.
2.7 Poskytovatel je společnost SkyNet, a. s., která poskytuje nebo zajišťuje poskytování telekomunikačních služeb v souvislosti s platnými právními předpisy podle Smlouvy s účastníkem v rozsahu licencí vydaných poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem (dále též "ČTÚ") a generálních licencí, ke kterým ČTÚ poskytovatele zaregistroval.
2.8. Poskytovatel přístupu je provozovatel veřejných pevných telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu, který má povinnost podle § 76 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění, umožnit přístup ke službám vybraného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, případně jiný provozovatel poskytující takový přístup.
2.9 Služba je příslušná veřejná telekomunikační služba uvedená v bodě 1.1 těchto Všeobecných podmínek a služby spojené s poskytováním takové služby, dodávané poskytovatelem na základě Smlouvy. Parametry služby jsou uvedeny ve Smlouvě.
2.10 Služba s přímým přístupem je služba, která je poskytována, pokud je mezi účastníkem a poskytovatelem zřízen pevný telekomunikační okruh.
2.11 Služba s nepřímým přístupem je služba, která je poskytována, pokud není mezi účastníkem a poskytovatelem zřízen pevný telekomunikační okruh. Pro přístup k této službě používá účastník telekomunikační síť jiného provozovatele.
2.12 Službou výběru provozovatele krátkou individuální volbou (služba CS) se rozumí možnost účastníka sítě poskytovatele přístupu vybrat jiného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb krátkou individuální volbou čísel pro každé jednotlivé volání podle svého vlastního výběru.
2.13 Službou výběru provozovatele nastavením předvolby čísel (služba CPS) se rozumí možnost pevného nastavení předvolby čísel v síti poskytovatele přístupu určeného k dosažení přístupu ke službám vybraného telekomunikačního provozovatele bez nutnosti jakýchkoli dodatečných zásahů volajícího pro každé volání.
2.14 Smlouva je příslušná smlouva o poskytování veřejné telekomunikační služby, uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem včetně dodatků a příloh uvedených v bodě 17.2 těchto Všeobecných podmínek. Poskytovatel a účastník, kteří spolu uzavřeli Smlouvu, se společně označují též jako smluvní strany.
2.15 Telekomunikační síť je veřejná telekomunikační síť definice zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění, provozovaná držitelem telekomunikační licence, tj. poskytovatelem. Prostřednictvím této sítě je poskytována služba.
2.16 Účastník je uživatel služby, který je s poskytovatelem ve smluvním vztahu.
2.17 Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, které je poskytována služba.
2.18 Veřejná telefonní služba je veřejná telekomunikační služba, spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mez koncovými body telekomunikační sítě, která umožňuje uživateli používat zařízení připojené k takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je připojené k jinému koncovému bodu a služby spojené s poskytováním veřejné telefonní služby dodávané poskytovatelem na základě Smlouvy.
2.19 Veřejná telekomunikační služba je služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám a z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
2.20 Všeobecné podmínky jsou Všeobecné podmínky, vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2.21 Žadatel je osoba požadující prostřednictvím vyplněného formuláře poskytovatele, případně i jiným způsobem, zřízení služby nebo technickou změnu služby.
3.
Platnost a účinnost Smlouvy
3.1 Postup při uzavírání Smlouvy a smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce účastníka, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
4.
Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Poskytovatel je oprávněn:
4.1.1 požadovat po účastníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavření Smlouvy;
4.1.2 jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb a Ceník služeb;
4.1.3 omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných technických, provozních nebo zákonných důvodů;
4.1.4 změnit účastnické číslo stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn. Technickým důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně čísla (číslovacího plánu) v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění, nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu;
4.1.5 nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastníkem, pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se účastník takovou změnou snaží obejít některé ustanovení Smlouvy, zejména placení jednorázového poplatku v případě nedodržení minimální doby užívání služby ze strany účastníka;
4.1.6 odmítnout aktivaci služby CPS po uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu, ale musí to účastníkovi oznámit písemně bez zbytečného odkladu.
4.2 Poskytovatel je povinen:
4.2.1 zřídit a poskytovat požadovanou službu v souladu se smluvními dokumenty každému, kdo o tuto službu požádá a souhlasí se všemi příslušnými podmínkami v těchto dokumentech;
4.2.2 umožnit účastníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných podmínek, s Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb a Ceníkem služeb;
4.2.3 oznámit změnu Provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb nebo Ceníku služeb předem účastníkovi, a to nejméně 21 (jedenadvacet) kalendářních dnů před účinností těchto změn;
4.2.4 oznámit změnu Všeobecných podmínek předem účastníkovi ve lhůtě, která nebude kratší než 3 měsíce před účinností těchto změn;
4.2.5 realizovat přijatou změnu Smlouvy, požadovanou účastníkem oboustranně potvrzenou na příslušném Dodatku smlouvy, ve sjednané lhůtě;
4.2.6 udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační infrastrukturu své sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby služba byla poskytována v nejvyšší možné kvalitě;
4.2.7 odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízení nebo své telekomunikační síti v souladu s článkem 6 těchto Všeobecných podmínek. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikační zařízení a svoji telekomunikační síť;
4.2.8 informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy;
4.2.9 informovat účastníka o změně účastnického čísla dle 4.1.4 těchto Všeobecných podmínek co nejdříve, nejpozději dva (2) měsíce před provedením této změny, pokud není v rozhodnutí příslušného správního orgánu stanoveno jinak, nebo pokud právní předpis nestanoví jinak;
4.2.10 v případě stavebních úprav objektu spojených se zřízením služby zajistit projektovou dokumentaci přípojného vedení, nebo jiný nutný podklad pro jednání účastníka s majitelem objektu účastníka;
4.2.11 předat poskytovateli přístupu objednávku k aktivaci Služby CPS. Součástí objednávky jsou identifikační údaje (osobní údaje podle zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, je-li účastník fyzická osoba) nutné pro identifikaci účastníka v síti Poskytovatele přístupu.
4.3 Účastník je oprávněn:
4.3.1 užívat službu v souladu se Smlouvou;
4.3.2 požádat o změnu Smlouvy;
4.3.3 obracet se svými připomínkami a žádostmi na CallCentrum;
4.3.4 uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.
4.4 Účastník je povinen:
4.4.1 užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, příslušnou Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Technickou specifikací služeb, písemnými návody a pokyny poskytovatele;
4.4.2 řádně a včas hradit ceny za poskytnuté služby dle Smlouvy ve výši ceny platné v době podpisu Smlouvy;
4.4.3 nezneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména využíváním k jiným než dohodnutým účelům a neprovádět bez osobní účasti nebo bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a změny prostorového uspořádání zařízení poskytovatele mezi koncovými body služby proti stavu při zřízení;
4.4.4 zajistit, aby telekomunikační zařízení, které připojuje účastník do telekomunikační sítě poskytovatele, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých telekomunikačních zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele včetně nastavení parametrů, pokud nebude stanoveno jinak;
4.4.5 zajistit písemný Souhlas. Pokud je účastník zároveň majitelem objektu, je podepsaná Technická specifikace i Souhlasem. Pokud je přípojné vedení pronajato poskytovatelem od třetí strany, je Souhlas použit pro potřeby jednání poskytovatele s třetí stranou. Pokud je přístupový okruh realizován pomocí bezdrátové technologie, účastník je povinen zajistit případně také souhlas jiných subjektů (jestliže je podle zákona vyžadován) s umístěním anténního systému v nebo na objektu a s případnými nezbytnými stavebními úpravami, které s montáží bezdrátové technologie souvisí. Hromosvodná soustava objektu musí odpovídat požadavkům ČSN, což musí být doloženo kopií platné zprávy o výchozí nebo periodické revizi hromosvodu. Pokud majitel objektu účastníka požaduje za umístění telekomunikačního zařízení jakoukoli formu finanční úhrady je tato úhrada povinností účastníka;
4.4.6 užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany telekomunikační sítě, pokud je to ve prospěch účastníka nebo telekomunikační sítě poskytovatele;
4.4.7 písemně informovat poskytovatele (CallCentrum) po celou dobu účinnosti Smlouvy o změně svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnými součástmi Smlouvy. Je-li účastník právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích, jež jsou předmětem zápisu do Obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence. Je-li účastník fyzickou osobou, je povinen oznámit poskytovateli změnu jména a adresy trvalého bydliště (pobytu). Dále je účastník povinen oznámit poskytovateli změnu fakturační adresy. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala;
4.4.8 neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy telekomunikační sítě a závady v poskytování služby;
4.4.9 zajistit a předložit poskytovateli písemné prohlášení subjektu přiřazené účastnické stanice, je-li potřebné pro zabezpečení poskytování příslušných služeb poskytovatele;
4.4.10 zajistit v lokalitě účastníka všechny předpoklady, jež jsou potřebné pro řádné poskytování služby, zejména:
- dát bezplatně k dispozici prostory ve svých budovách, v nichž mají být za účelem splnění Smlouvy instalována a provozována telekomunikační zařízení poskytovatele, a to na dobu trvání Smlouvy včetně všech vedlejších plnění, zejména dostatečného příkonu, osvětlení a klimatizace, případně potřebné vyrovnávače napětí. Účastník tato zařízení umístí pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely,
- umožnit poskytovateli, případně poskytovatelem pověřeným osobám, přístup k telekomunikačnímu zařízení poskytovatele umístěnému v prostorách účastníka za účelem oprav či údržby,
- předávat pověřeným pracovníkům poskytovatele informace a podklady nezbytné pro jejich činnost,
- zajistit součinnost s poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo deinstalaci technického zařízení poskytovatele souvisejícího s poskytovanou službou,
- zajistit, aby po celou dobu poskytování služby telekomunikační zařízení poskytovatele umístěné u účastníka bylo napájeno výrobcem předepsaným zdrojem energie. Veškeré výdaje s tím spojené bude hradit účastník,
- učinit opatření k tomu, aby v místě servisního zásahu byl zajištěn vstup do objektu pro servisní skupinu a případně i kvalifikovanou obsluhu pověřenou účastníkem k zajištění nutné součinnosti,
- učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci s telekomunikačním zařízením poskytovatele;
4.4.11 vrátit veškerá telekomunikační zařízení poskytovatele poskytnutá účastníkovi poskytovatelem při ukončení smlouvy, popř. jednotlivé služby nebo na písemnou žádost poskytovatele;
4.4.12 uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené s telekomunikačním zařízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit, protože účastník nesplnil podmínky stanovené pro tato zařízení či služby dle provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb;
4.4.13 předložit poskytovateli na jeho žádost doklady, potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost;
4.4.14 neumožnit využívání poskytnutých služeb třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak;
4.4.15 zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se smlouvou seznámí, ledaže jsou to skutečnosti obecně známé nebo získá předem písemný souhlas poskytovatele s jejich zveřejněním, a to i po dobu 3 (tří) let po ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem.
5.
Cena služeb a platební podmínky
5.1 Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtování a placení, jsou uvedeny v příslušné Smlouvě nebo Ceníku služeb platném ke dni podpisu Smlouvy. Je-li cena uvedena ve Smlouvě, jedná se o cenu pevnou, která se nemění se změnou Ceníku služeb. Platný Ceník služeb je účastníkovi k dispozici v sídle poskytovatele. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytovanou službu.
5.2 V případě poskytování veřejné telefonní služby se sjednává minimální částka za měsíční provoz služby (dále smluvní hovorné) ve výši stanovené v Smlouvě nebo v Ceníku služby. Pokud bude poplatek za provoz nižší než je sjednané smluvní hovorné, je poskytovatel oprávněn účastníkovi účtovat toto smluvní hovorné bez ohledu na skutečný objem provozu účastníka v příslušném zúčtovacím období.
5.3 Poskytovatel vystaví účastníkovi po skončení zúčtovacího období, které činí jeden kalendářní měsíc (pokud se smluvní strany nedohodly jinak) základní vyúčtování formou daňového dokladu/faktury k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období takto:
5.3.1 jednorázové poplatky jsou účtovány poskytovatelem po dodání příslušného plnění účastníkovi v prvním následném vyúčtování;
5.3.2 pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně. Zúčtovací období u pravidelných z poplatků je zpravidla období jednoho kalendářního měsíce;
5.3.3 poplatky za provoz, resp. smluvní hovorné za provoz jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně;
5.3.4 pravidelné poplatky nebo smluvní hovorné za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako poplatek za jeden den zúčtovacího období násobený délkou neúplného zúčtovacího období. Poplatek za jeden den zúčtovacího období se vypočte jako 1/30 příslušné výše dohodnutého pravidelného poplatku, popř. smluvního hovorného za provoz;
5.3.5 pravidelné poplatky za poskytování veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby;
5.3.6 poplatky za provoz, resp. smluvní hovorné za provoz veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb se začínají účtovat bezprostředně po zřízení nebo provedení změny příslušné služby;
5.3.7 pravidelné poplatky za poskytování ostatních veřejných telekomunikačních služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné poplatky, poplatky za provoz, resp. smluvní hovorné za provoz přestávají účtovat počínaje dnem ukončení poskytování příslušné služby.
5.4 Na jednom daňovém dokladu/faktuře má poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované služby a za služby poskytovanými třetími stranami, pro které poskytovatel provádí fakturaci.
5.5 Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytováním služby (např. mezinárodní konektivita, ceny přístupových okruhů atd.), má poskytovatel právo odpovídajícím způsobem zvýšit cenu služby.
5.6 Žádost o podrobné vyúčtování volání musí být účastníkem podána poskytovateli písemně. Cena podrobného vyúčtování se řídí platným Ceníkem služeb. Podrobné vyúčtování lze vystavit i zpětně, nejvíce však za dvě zúčtovací období nazpět.
5.7 Poskytovatel doručí vyúčtování na adresu účastníka, naposledy oznámenou poskytovateli, poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem, a to do patnácti kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Splatnost vyúčtování je 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a účastník nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele. Neuhradí-li účastník vyúčtované částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby.
5.8 Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než účastníkem. V případě neoprávněného užívání služby jinými uživateli je účastník povinen uhradit vyúčtované částky až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání služby co nejdříve, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doby doručení tohoto oznámení poskytovateli.
5.9 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je účastník povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů.
5.10 Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby a udržování této zálohy ve stanovené minimální výši dle ceníku služeb, maximálně však ve výši úhrnu tři měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použít tuto zálohu k uhrazení závazků účastníka vůči poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy v případě, že tyto závazky nebudou ve stanovených lhůtách vyrovnány. Zaplacená záloha nebo její část bude po odečtení veškerých závazků účastníka vůči poskytovateli vrácena účastníkovi.
5.11 Ocitne-li se účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo je-li v prodlení s placením ostatních peněžních závazků dle Smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat mu ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování obsahujícího smluvní pokutu.
5.12 Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení účastníka s platbou dlužných částek není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
6.
Hlášení poruch nebo závad a termíny jejich odstranění
6.1 Zjistí-li účastník poruchu telekomunikační sítě nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost na příslušné CallCentrum. Kontakt bude specifikován ve Smlouvě.
6.2 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně co nejdříve, zpravidla do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady účastníkem. Nachází-li se ohlášená porucha nebo závada na straně poskytovatele, předá poskytovatel informaci o této poruše či závadě provozovateli telekomunikační sítě, který zajišťuje připojení účastníka k telekomunikační síti.
6.3 Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby účastník nebo se oznámení účastníka ukáže jako nepravdivé, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady, jež mu v souvislosti s odstraněním takové poruchy nebo vady vznikly.
6.4 Účastník se zavazuje neprodleně oznámit poskytovateli zjištěné poruchy, vady nebo poškození účastnické linky.
7.
Reklamace a kompenzace
7.1 Účastník je oprávněn reklamovat rozsah, kvalitu služby a výši účtované ceny. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána neodkladně (zpravidla do tří týdnů od zjištění vady služby), jedná-li se o reklamaci rozsahu a kvality poskytované služby. Jedná-li se o reklamaci nesprávně vyúčtované ceny musí být reklamace písemně podána na CallCentrum nejpozději do dvou měsíců od doručení vadného vyúčtování, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamaci lze podat i faxem a elektronickou poštou nepřetržitě po dobu dvaceti čtyř hodin denně.
7.2 Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.
7.3 Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
7.3.1 identifikaci účastníka, číslo Smlouvy příslušné služby, ke které je uplatněna reklamace,
7.3.2 předmět reklamace, přesný popis,
7.3.3 podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce.
7.4 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci proti výši vyúčtované ceny stanoveným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace proti výši vyúčtované ceny projednání se zahraničním provozovatelem telekomunikační sítě nebo poskytovatelem telekomunikačních služeb, vyřídí poskytovatel tuto reklamaci nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne doručení této reklamace.
7.5 Účastník má nárok na vrácení přeplatku na základě kladně vyřízené reklamace proti výši vyúčtované ceny a poskytovatel se zavazuje takto vzniklý přeplatek vrátit účastníkovi do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení reklamace. Poskytovatel je oprávněn použít tento přeplatek přednostně k vyrovnání splatných pohledávek poskytovatele za účastníka. Pokud takové pohledávky neexistují nebo k vyrovnání přeplatku nepostačí, poskytovatel vrátí účastníkovi přeplatek (event. snížený o výši pohledávek) formou dobropisu v nejbližším vyúčtování, následujícím po kladném vyřízení reklamace, nebo jiným způsobem, dohodnutým s účastníkem.
7.6 Poskytovatel je v případě reklamace rozsahu a kvality poskytované služby povinen vyrozumět účastníka o uznání nebo neuznání reklamace písemnou formou, a to:
7.6.1 u jednoduchých reklamací, nevyžadujících technické šetření do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné reklamace poskytovateli,
7.6.2 u reklamací vyžadující technické šetření nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli,
7.6.3 u reklamací, které je nutno projednat a řešit ve spolupráci se zahraničními provozovateli telekomunikačních sítí nebo poskytovateli telekomunikačních služeb - do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli.
7.7 V případě, že je uznána reklamace rozsahu a kvality poskytované služby, poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře snížení kvality částku účtovanou účastníkovi za nekvalitně poskytovanou službu za období ode dne doručení příslušného písemného sdělení až do okamžiku odstranění snížení kvality.
7.8 Poskytovatel nepřijme reklamaci zejména, pokud:
7.8.1 byla podána po lhůtě stanovené v bodě 7.1 těchto Všeobecných podmínek,
7.8.2 poskytovatel již dříve tuto reklamaci odmítl, nebo tato reklamace byla poskytovatelem již dříve vyřízena v souladu s těmito podmínkami.
7.9 V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení reklamace může účastník podat námitku v odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného pro danou oblast.
8.
Omezení poskytování služby
8.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z důvodů:
8.1.1 provádění údržby nebo opravy telekomunikační sítě,
8.1.2 krizových situací (zejména § 87 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění),
8.1.3 ostatních závažných technických nebo provozních,
8.1.4 písemného oznámení účastníka o zneužití služby dle 5.7 těchto Všeobecných podmínek.
8.2 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud je účastník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby a/nebo neplní další smluvní podmínky a nesjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění. Jestliže účastník neplní smluvní podmínky opakovaně, má poskytovatel právo smlouvu vypovědět.
9.
Účastnická stanice, telefonní číslo, volba operátora, přenositelnost čísla
9.1 U služby s nepřímým přístupem podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty a povinnosti vyplývající z užívání telefonního čísla určuje příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno.
9.2 Účastník má právo na uveřejnění v telefonním seznamu, vydávaném dle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění. Závazky, spojené s uveřejňováním v telefonním seznamu a s jeho distribucí, plní příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno.
9.3 Přenositelnost telefonního čísla (§ 76 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.) a výběr poskytovatele služeb (§ 76 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění) zajišťuje příslušný provozovatel telekomunikační sítě, ke které je koncové zařízení účastníka připojeno, v souladu s platnými právními předpisy.
9.4 U služby s přímým přístupem zajišťuje povinnosti dle 9.1, 9.2 a 9.3 těchto Všeobecných podmínek poskytovatel v závislosti na technických a provozních podmínkách ve vlastní telekomunikační síti a v propojených telekomunikačních sítích.
10.
Druhy telefonních hovorů a blokování čísel nebo číselné řady na základě žádosti účastníka
10.1 Druhy telefonních hovorů nabízených poskytovatelem jsou uvedeny v platném Ceníku služeb.
10.2 Na základě písemné žádosti účastníka CallCentru zablokuje poskytovatel odchozí hovory na telefonní čísla určená účastníkem. Tato služba je zpoplatňována dle platného Ceníku služeb.
10.3 Odblokování lze provést pouze na základě písemně žádosti účastníka o odblokování.
11.
Seznam účastníků veřejné telefonní služby; informace o účastnických číslech
11.1 Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby, popřípadě jinému poskytovateli veřejné telefonní služby identifikační údaje všech účastníků služby dle bodu 11.2 těchto Všeobecných podmínek, a to na základě jeho žádosti, pro informační službu o telefonních číslech účastníků a k vydání jednotného telefonního seznamu ve formě schválené Českým telekomunikačním úřadem. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým účastník vyslovil souhlas.
11.2 Údaje zpracované podle bodu 11.1 těchto Všeobecných podmínek může poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků služby, případně i pro vydávání telefonního seznamu účastníků služby.
11.3 Každá hlavní účastnická stanice se uvádí v telefonním seznamu se všemi svými vedlejšími stanicemi jednou v abecedním pořádku podle příjmení a jména (obchodního jména) účastníka s jeho adresou a účastnickým číslem stanice. Více hlavních telefonních stanic zapojených do série se uvádí v telefonním seznamu jedním přípojným číslem stanice, nebo všemi přímými čísly (provolbami), které si účastník přeje uvést.
11.4 Text označení účastnické stanice navrhne účastník, avšak poskytovatel je oprávněn ho upravit tak, aby neodporoval právním předpisům a aby bylo vyhledávání účastníků co nejvíce usnadněno. S takto upraveným textem je poskytovatel povinen účastníka seznámit. V textu telefonního seznamu se neuveřejňují inzertní údaje ani reklama.
11.5 Na žádost účastníka mohou být v telefonním seznamu uvedeny s účastnickým číslem jeho účastnické stanice i osoby nebo organizace, kterým dovolil svou stanici užívat.
11.6 Poskytovatel zajistí na žádost účastníka opravu, vymazání nebo nezveřejnění údajů dle bodu 11.1 těchto Všeobecných podmínek v jednotném telefonním seznamu při jeho nejbližší redakci. Pokud poskytovatel obdrží žádost po uzávěrce přípravných prací na vydání jednotného telefonního seznamu, budou opravy nebo vymazání údajů z jednotného telefonního seznamu zajištěny při následné nejbližší redakční úpravě. Tento odstavec platí i pro údaje poskytované pro účely vydávání telefonního seznamu účastníků služby a pro účely informační služby o telefonních číslech účastníků.
11.7 Za provedené služby dle bodů 11.5 a 11.6 těchto Všeobecných podmínek může poskytovatel účtovat cenu dle platného Ceníku služeb.
12.
Vznik, změna, převod a ukončení Smlouvy
12.1 Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání, je uzavřena na dobu neurčitou. Minimální doba užívání služby je uvedena v Ceníku služeb. Minimální doby užívání telekomunikačních služeb se počítají ode dne zřízení služby, popř. ode dne provedení změny služby dle Dodatku smlouvy. Případné prodloužení minimální doby užívání služby dohodou smluvních stran je uvedeno ve Smlouvě.
12.2 Účastník je oprávněn podat žádost o změnu smlouvy, přičemž žádost o změnu musí obsahovat identifikační údaje účastníka, které jsou nezbytnou součástí návrhu Smlouvy, číslo Smlouvy, popis změny, kterou účastník požaduje, datum a podpis účastníka.
12.3 Žádost o změnu Smlouvy se podává písemně v CallCentru nebo kontaktní osobě poskytovatele.
12.4 O přijetí nebo odmítnutí žádosti o změnu Smlouvy informuje poskytovatel účastníka dohodnutým způsobem nebo poštou. Při odmítnutí žádosti o změnu Smlouvy sdělí poskytovatel účastníkovi důvody odmítnutí, případně se pokusí spolu s účastníkem najít alternativní řešení.
12.5 Žádost o změnu Smlouvy se okamžikem sdělení účastníkovi o přijetí jeho žádosti stává změnou Smlouvy, která se písemně potvrdí Dodatkem k příslušné Smlouvě. Provedení požadované změny se považuje za přijetí změny Smlouvy.
12.6 Převod práv a závazků účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen se písemným souhlasem poskytovatele.
12.7 Účastník může písemně vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu:
12.7.1 do jednoho měsíce od doručení informace o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku služeb, jestliže poskytovatel změnil práva a povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách v neprospěch účastníka nebo jsou ceny, uvedeny ve změněném Ceníku služby, zvýšeny v neprospěch účastníka; výpovědní lhůta činí třicet kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovatele. Toto právo nenáleží účastníkovi v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě obecně závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu,
12.7.2 z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Podá-li účastník výpověď dle tohoto bodu tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby dle 12.1 těchto Všeobecných podmínek, má poskytovatel právo vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázový poplatek ve výši 50 % součtu pravidelných měsíčních poplatků a smluvního hovorného za provoz u služby s přímým přístupem, nebo poplatek ve výši 50 % smluvního hovorného za provoz u služby s nepřímým přístupem.
12.8 Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky ani oboustranná odpovědnost za případnou škodu.
12.9 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi:
12.9.1 v případě existence důvodného podezření, že účastník zneužívá telekomunikační síť nebo užívá službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
12.9.2 v případě opakovaného a/nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka,
12.9.3 v případě, že při zřízení služby, provádění změny služby nebo odstraňování poruch účastník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou,
12.9.4 v případě, že při průzkumu realizovatelnosti zřízení (provedení změny) služby nebo při samotném zřízení (provedení změny) služby zjistí, že příslušnou službu nelze zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů.
12.10 V případě výpovědi dle bodů 12.9.1, 12.9.2 nebo 12.9.3 těchto Všeobecných podmínek má poskytovatel právo účtovat účastníkovi poplatek, jehož režim a výše jsou upraveny v bodě 12.7.2 těchto Všeobecných podmínek.
12.11 Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.
12.12 V případě zajištění přenesení telefonního čísla účastníka od poskytovatele (přenositelnost čísla) budou příslušné jednotlivé služby, které nemohou být bez takového telefonního čísla poskytovány v telekomunikační síti poskytovatele, ukončeny dnem, kdy je poskytovateli doručeno od přijímajícího poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb oznámení o aktivaci přenesení příslušného telefonního čísla u takového poskytovatele. Ukončení jednotlivé služby dle předchozí věty se považuje pro účely smlouvy za ukončení takové služby formou výpovědi ze strany účastníka dle bodu 12.7.2 těchto Všeobecných podmínek. Poskytovatel je tedy oprávněn účtovat účastníkovi poplatek dle bodu 12.7.2 těchto Všeobecných podmínek a případě další sjednané smluvní sankce stanovené pro případ ukončené jednotlivé služby výpovědi ze strany účastníka a s tím spojené nedodržení minimální doby užívání služby.
12.13 Smlouva nebo jednotlivá služba může být ukončena také dohodou smluvních stran.
12.14 Smlouva bude ukončena okamžikem ukončení poskytování poslední jednotlivé služby.
12.15. Smlouva bude rovněž ukončena okamžikem pozbytí platnosti telekomunikační licence dle § 28 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění.
12.16 Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí podanou účastníkem před zřízením služby nebo provedením změny služby je účastník povinen nahradit poskytovateli vynaložené výdaje, připadající na již provedené práce a jejich přípravu; to platí i v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle bodu 12.9 těchto Všeobecných podmínek.
12.17 Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit bez zbytečného prodlení poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dnů po jejím ukončení.
13.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody
13.1 Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu na hmotném majetku účastníka způsobenou v důsledku porušení právních povinností neuvedených ve Všeobecných podmínkách pouze, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců poskytovatele.
13.2 Poskytovatel neodpovídá za:
13.2.1 škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby telekomunikační sítě či její části,
13.2.2 škodu, která vznikne zaviněním uživatele,
13.2.3 škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle zákona,
13.2.4 ušlý zisk.
13.3 V případě neposkytnutí služby podle Smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat účastníkům, resp. uživatelům služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.
13.4 Škodu dle bodu 13.1 těchto Všeobecných podmínek nahradí poskytovatel ve výši skutečné škody, nejvýše však v částce 200 000,- Kč.
Částku vyčíslující škodu použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek vůči účastníkovi. Pokud takové pohledávky neexistují nebo k pokrytí částky určené jako náhrada za škodu nepostačí, poskytne poskytovatel účastníkovi bezplatně službu ve výši příslušné částky (event. sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po skončení platnosti smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v penězích.
13.5 Účastník odpovídá za takovou škodu na hmotném majetku poskytovatele, která vznikne prokazatelně jeho zaviněním nebo zaviněním uživatele, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil tuto škodu způsobit, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost dle zákona. Tuto škodu je účastník povinen uhradit v prokázané výši, nejvýše však ve výši 200 000,- Kč. Pokud by ke škodě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním účastníka, je účastník povinen uhradit takovou škodu v prokázané skutečné výši.
13.6 Účastník odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
13.7 Účastník je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby.
13.8 Jakmile účastník uzná nebo poskytovatel prokáže škodu dle 13.5, 13.6 a 13.7 těchto Všeobecných podmínek, zaplatí účastník náhradu škody v plné výši do 30 kalendářních dnů bankovním převodem na účet poskytovatele.
14.
Ochrana osobních dat o účastnících
14.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a informace o účastníkovi, nutné pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a § 84 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění.
14.2 Poskytovatel je oprávněn předávat jiným provozovatelům telekomunikačních sítí a poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb takové údaje o účastnících, které jsou jinak předmětem telekomunikačního tajemství a které souvisí s poskytováním telekomunikačních služeb, a to za účelem zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování služeb a pro potřeby informační služby o telefonních číslech nebo pro potřeby vydávání jednotného telefonního seznamu.
14.3 Poskytovatel může předávat jiným provozovatelům telekomunikačních sítí a poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb data o účastnících dle bodu 14.1 těchto Všeobecných podmínek, pokud slouží k identifikaci či prevenci zneužívání sítě a služeb.
14.4 Poskytovatel smí zpracovávat údaje o účastníkovi pro obchodní účely pouze s písemným souhlasem účastníka.
15.
Územní vymezení poskytované služby
15.1 Služba je poskytována na území České republiky.
16.
Jiná odpovědnost
16.1 Poskytovatel neodpovídá za obsah zpráv přenášených prostřednictvím služby.
16.2 Poskytovatel neposkytuje zasílání tarifních jednotek se službou CS/CPS.
17.
Společná a závěrečná ustanovení
17.1 Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo elektronickou poštou ve formě určené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
17.2 V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí smlouvy mají postupně přednost ustanovení jednotlivých částí smlouvy podle tohoto pořadí:
17.2.1 číslované Dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu,
17.2.2 smlouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb,
17.2.3 technické specifikace poskytovaných služeb (součástí smlouvy),
17.2.4 provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb,
17.2.5 ceník služeb,
17.2.6 všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb (součástí Smlouvy).
17.3 Podpisem Smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a dokumenty uvedenými v bodě 17.2 těchto Všeobecných podmínek seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené.
17.4 Český text Všeobecných podmínek či Smlouvy je závazný.
17.5 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2003. Pro účastníky, kteří uzavřeli s poskytovatelem Smlouvu před 1.4.2003, vstupují tyto Všeobecné podmínky v účinnost dnem 1.7.2003.
Provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb
Tyto provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi společností SkyNet, a. s., na straně jedné a účastníkem na straně druhé.
1.
Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Provozní podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále jen "Provozní podmínky") popisují podmínky provozu služeb a závazné procedury, podle nichž postupuje poskytovatel při poskytování služeb a účastník při jejich používání.
2.
Definice pojmů
2.1 Koncový bod služby je u služby s přímým přístupem rozhraní mezi telekomunikačními zařízeními účastníka a poskytovatele na ukončujícím zařízení poskytovatele. Ukončující zařízení je telekomunikační zařízení poskytovatele, které je umístěno u účastníka před koncovým bodem služby. Poskytovatel zaručuje účastníkovi smluvené vlastnosti rozhraní a odpovídá za provoz služby se smluvními parametry. U služby s nepřímým přístupem je koncovým bodem služby rozhraní, kde je propojena telekomunikační síť poskytovatele s telekomunikační sítí provozovatele, zprostředkovávající přístup nebo volání účastníka.
2.2 Směrovací zařízení automaticky směruje hovory a zajišťuje autorizaci do telekomunikační sítě poskytovatele. Směrovací zařízení zůstává ve vlastnictví poskytovatele po celou dobu poskytování příslušné služby.
2.3 Lokalita nepřímého přístupu je pevné místo, odkud se účastník připojuje na službu s nepřímým přístupem.
2.4 Koncové zařízení je zařízení účastníka, které je připojeno ke koncovému bodu služby. Koncové zařízení je ve správě účastníka a poskytovatel za jeho provoz a parametry neodpovídá.
2.5 Přeprogramování PBX je změna nastavení softwaru telefonní pobočkové ústředny účastníka za účelem provozování služby s nepřímým přístupem.
2.6 Závada je přerušení služby nebo provozu služby mimo povolené meze v koncovém bodu služby.
3.
Obsah služby
3.1 Poskytování služby zahrnuje tyto činnosti zajišťované poskytovatelem:
- zřízení služby,
- změna parametrů služby,
- ukončení poskytování služby,
- provoz služby,
- provozní dohled a servis.
4.
Závazné procedury
4.1 Zřízení služby
4.1.1 Poskytovatel a účastník uzavřou Smlouvu. Pro každou požadovanou službu je ke Smlouvě přiložena Technická specifikace služeb, která obsahuje popis technického řešení služby a nastavení parametrů služby.
4.1.2 Poskytovatel zřizuje koncové body služby na základě údajů uvedených ve Smlouvě, zejména v Technické specifikaci služby.
4.1.3 Zřízení koncových bodů služby, aktivace služby výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě (Předvolba operátora), instalace směrovacího zařízení nebo koncového zařízení v termínech uvedených ve Smlouvě je podmíněno tím, že účastník:
- ve Smlouvě přesně a definitivně určil jejich umístění,
- zajistil písemný souhlas majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů s jejich instalací, pokud je nutný,
- poskytl veškeré nezbytné podklady pro zpracování projektu, pokud je nutný,
- zajistil písemné prohlášení subjektu, který má zřízenu příslušnou účastnickou stanici, pokud je je takové prohlášení nutné k zabezpečení poskytování příslušné služby,
- poskytl veškeré nezbytné podklady pro zajištění příslušných povolení, rozhodnutí, popř. vyjádření, pokud jsou nutná,
- schválil projekt, pokud byl zpracován,
- zajistil prostředí pro instalaci koncových bodů nebo směrovacího zařízení podle podmínek uvedených v článku 5 těchto Provozních podmínek,
- umožnil oprávněným osobám poskytovatele přístup do prostor, kde budou telekomunikační zařízení umístěna.
4.1.4 Účastník je povinen uhradit veškeré náklady spojené se zařízením příslušné služby, které musí poskytovatel vynaložit, nesplní-li účastník podmínky uvedené v předchozím odst. 4.1.3 těchto Provozních podmínek, pokud není stanoveno jinak. Takové náklady včetně jejich výše jsou uvedeny v Předávacím protokolu služby.
4.1.5 Poskytovatel zprovozní službu po zřízení koncových bodů služby, resp. po instalaci směrovacího zařízení, které zajišťuje poskytovatel. Instalaci směrovacího zařízení může za předem stanovených podmínek provést i účastník.
4.1.6 Po zprovoznění služby prověří kontaktní osoby účastníka a poskytovatele funkčnost služby a podepíší Předávací protokol služby (pokud není v příslušné Technické specifikaci služby stanoveno jinak). Služba je zřízena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu služby nebo dnem písemného oznámení poskytovatele o zřízení služby nebo dnem prvního využití služby podle toho, která skutečnost nastane dříve. Poskytovatel je povinen po zřízení služby výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě (Předvolba operátora) učinit příslušné kroky k provedení aktivace takové služby u příslušného provozovatele veřejné telekomunikační sítě stanovené v zákon+ č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění. Přeprogramování PBX si zajišťuje účastník na své náklady.
4.17 Plánovaný termín zřízení nebo změny služby, uvedený ve Smlouvě, platí pouze za předpokladu dodržení povinností účastníka, uvedených v odstavci 4.1.3, a v ustanoveních článku 5 těchto Provozních podmínek, dále ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejných telekomunikačních služeb a za předpokladu, že byla vydána potřebná správní rozhodnutí, která již nabyla právní moci.
4.2 Změna parametrů služby
4.2.1 Obě smluvní strany podepíší novou Technickou specifikaci, zpracovanou na základě požadavku účastníka, případně Dodatek smlouvy. Na základě nové Technické specifikace nebo Dodatku smlouvy provede poskytovatel změnu služby. Při změně umístění koncového bodu služby platí podmínky jako při zřízení služby.
4.2.2 Po zprovoznění změny služby prověří kontaktní osoby účastníka a poskytovatele funkčnost služby a podepíší Předávací protokol služby.
4.2.3 Změna služby je provedena dnem uvedeným v podepsaném Předávacím protokolu služby nebo dnem písemného oznámení poskytovatele o zřízení služby nebo dnem prvního využití změněné služby podle toho, která skutečnost nastane dříve.
4.3. Ukončení poskytované služby
4.3.1 Poskytování služby je ukončeno dnem uplynutí příslušné výpovědní lhůty, dnem odstoupení nebo dnem, na kterém se smluvní strany dohodly nebo dnem uvedeným v bodu 12. platných Všeobecných podmínek. Účtování poplatků za provoz končí okamžikem skutečného ukončení poskytování služby.
4.3.2 Po ukončení poskytování služby je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé straně vše, co je vlastnictvím druhé smluvní strany, což obě strany potvrdí podpisem Protokolu o převzetí majetku. K tomu účelu uživatel mimo jiné zpřístupní poskytovateli na dobu nezbytnou pro demontáž prostory ve svém užívání, kde je umístěno telekomunikační zařízení poskytovatele.
4.4 Provoz služby
4.4.1 Poskytovatel zajišťuje provoz služby na základě údajů ve Smlouvě, zejména v jejích přílohách a dalších dokumentech, kterými se Smlouva řídí.
4.4.2 Služba je poskytována nepřetržitě, s výjimkou doby pro plánovanou údržbu.
4.4.3 Služba je poskytována v kvalitě odpovídající příslušným předpisům.
4.4.4 Dostupnost služby se počítá z kumulovaných provozních dob, kdy parametry provozu služby v průběhu kalendářního měsíce nebyly v povolených mezích hodnot parametrů provozu služby, a vypočte se dle vzorce:
 (TS - TN)
    dostupnost služby = --------- x 100 %
                TS

    kde:
    TS = doba trvání služby v měsíci
    TN = doba nedostupnosti služby
4.4.5 Doby se počítají na celé minuty, dostupnost služby se vyjádří v procentech zaokrouhleně na dvě desetinná místa.
4.4.6 Doba trvání služby v měsíci (TS) je období, po které má být služba podle Smlouvy v daném měsíci poskytována.
4.4.7 Doba nedostupnosti služby (TN) je období v rámci doby trvání služby v měsíci, ve kterém účastník nemohl službu řádně užívat z příčin, které byly na straně poskytovatele.
4.4.8 Do doby nedostupnosti služby se nezapočítává doba od vzniku dané údajné nedostupnosti služby do zahájení servisního zásahu v případě, že účastník neumožnil poskytovateli bezodkladně po požádání provést servisní zásah na telekomunikačním zařízení poskytovatele, umístěném v lokalitě účastníka.
4.4.9 Do doby nedostupnosti služby se nezapočítávají závady, které jsou mimo telekomunikační síť poskytovatele a závady, o nichž poskytovatel objektivně zjistil, že nemají příčinu na straně poskytovatele, nebo že je zavinil účastník. U služby s nepřímým přístupem neodpovídá poskytovatel za závady vzniklé mezi koncovým bodem služby a koncovým zařízením účastníka.
4.4.10 Pro zajištění plánované údržby zařízení a pro zajištění prací, souvisejících s rozvojem technické infrastruktury telekomunikační sítě poskytovatele, jsou vymezeny pravidelné časové intervaly - tzv. "servisní okna", a to v následujících dnech a hodinách:
Servisní okno "A": - každé úterý v lichém kalendářním týdnu v době od 01:00 do 05:00 hodin
Servisní okno "B": - každá sobota v sudém kalendářním týdnu v době od 14:00 do 19:00 hodin
Servisní okno "A" může poskytovatel využívat bez omezení, včetně prací, které se projeví výpadkem velké části sítě. Servisní okno "B" slouží pro provádění prací, které nelze provádět v nočních hodinách. Poskytovatel může využít v daném kalendářním měsíci pouze jedno servisní okno "B". Poskytovatel se zavazuje, že bude využívat servisních oken pouze v případech, kdy provádění údržby nelze za použití rozumného úsilí zajistit bez přerušení služby. Poskytovatel je povinen oznámit uživateli svůj úmysl využít servisního okna předem, a to s nejméně týdenním předstihem. V případě, že by přerušení služby spojené s ohlášeným využitím servisního okna mohl způsobit uživateli závažnou újmu nebo škodu, uživatel může písemně požádat poskytovatele o přesunutí prací do jiného servisního okna. Povinností poskytovatele je k takové žádosti uživatele přihlédnout a je-li to za použití rozumného úsilí možné, provést práce v jiném servisním okně.
V době servisního okna nemusí být poskytována a tato doba není součástí doby trvání služby v měsíci - TS.
4.5 Provozní dohled služeb
4.5.1 Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím dohledového centra nepřetržitý dohled nad provozem služby.
4.6 Provozní servis
4.6.1 Poskytovatel zajišťuje nové uvedení služby do provozu v případě, kdy je závada zjištěna na straně poskytovatele. Závada, o níž poskytovatel objektivně zjistil, že nemá příčinu na straně poskytovatele nebo že ji zavinil uživatel, se nezapočítává do doby nedostupnosti služby ani do celkového počtu závad.
4.6.2 Oznámení vzniku závady probíhá mezi kontaktními osobami účastníka a poskytovatele. Smluvní strana, která zjistila vznik závady, to oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní straně. Účastník oznamuje závadu teprve tehdy, až sám prověří, že závada není na jeho straně. Sdělení spojená se vznikem nebo opravou závady musí obsahovat tyto náležitosti:
- identifikaci účastníka a Smlouvy,
- číslo služby (u přímého přístupu přidělené telefonní číslo),
- identifikaci zařízení, na němž se projevuje závada (pokud je známo),
- popis závady,
- čas, kdy se závada projevila T0,
- čas odeslání sdělení T1,
- jméno a podpis kontaktní osoby a spojení na ni.
4.6.3 Sdělení týkající se skutečností, na základě kterých budou některou ze stran uplatňovány jakékoli právní nároky, musí být předána druhé straně písemně, prokazatelnou formou (faxem s potvrzením správného průběhu relace, dopisem s doručenkou nebo poslem s potvrzením převzetí) k rukám kontaktní osoby druhé smluvní strany. Obsah sdělení musí být dostatečný pro to, aby druhá strana mohla rychle a efektivně reagovat. Při jednání o nárocích se lze platně odvolávat pouze na sdělení, která byla učiněna formou podle tohoto odstavce.
4.6.4 Pokud jde o skutečnosti, u nichž by forma sdělení uvedená v předešlém odstavci způsobila prodlení a s ním spojenou škodu, lze druhou stranu předběžně informovat jiným způsobem. Okamžik, kdy je druhou stranou převzata předběžná informace, je pro účely případných právních nároků pokládán za okamžik písemného sdělení, pokud jsou zároveň splněny všechny tyto podmínky: předběžná informace je předána kontaktní osobě příjemce nepochybným způsobme, např. telefonicky osobou známou nebo osobou, jejíž identita je zpětně telefonicky ověřena; obsah předběžné informace je dostatečný pro rychlou a efektivní reakci druhé strany; do 12 hodin po předání předběžné informace je odesláno písemné sdělení s týmž obsahem a s odvoláním na čas a formu předání předběžné informace, které má všechny náležitosti podle odst. 4.6.3 těchto Provozních podmínek.
4.6.5 Vznik závady je určen okamžikem označeným T1, kde jedna smluvní strana sdělí druhé smluvní straně, že byly zjištěny hodnoty parametrů služby mimo povolené meze, nepravidelnosti nebo přerušení provozu služby.
4.6.6 Jestliže účastník neumožní poskytovateli bezodkladně provést servisní zásah na zařízení umístěném v lokalitě koncového bodu služby nebo v lokalitě nepřímého přístupu, čas T1 nastane až v okamžiku, kdy je servisní zásah účastníkem umožněn.
4.6.7 Okamžik znovuuvedení do provozu je určen okamžikem označeným T oprav, což je okamžik, kdy došlo k odstranění závady.
4.6.8 Poskytovatel má právo účtovat účastníkovi náklady spojené se zjišťováním a odstraňováním závady v případě, že po oznámení závady účastníkem objektivně zjistí, že závada není na straně poskytovatele nebo že závadu zavinil uživatel, případně že závada vůbec nenastala.
4.6.9 Závada způsobená třetí osobou, v jejímž důsledku účastník nedodržel provozní podmínky, např. výpadek napájení v koncovém bodu služby nebo v lokalitě nepřímého přístupu, je považována za závadu na straně účastníka.
4.6.10 V případě sporu o existenci nebo umístění závady je poskytovatel povinen na žádost účastníka vyslat servisního technika. Pokud se objektivně potvrdí, že závada není na straně poskytovatele nebo že závadu zavinil uživatel, případně že závada vůbec nenastala, postupuje se podle odst. 4.6.1 a 4.6.9 těchto Provozních podmínek.
5.
Podmínky pro instalaci a provoz koncových bodů služby
5.1 Vlastnosti prostředí a provozních prostor (místností)
5.1.1 Účastník je povinen zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz telekomunikačních zařízení poskytovatele, souvisící s poskytovanou službou. Tyto podmínky, uvedené dále v tomto článku, musí po celou dobu poskytování služby odpovídat požadavkům poskytovatele a nemohou být měněny bez jeho písemného souhlasu.
5.1.2 Účastník nesmí měnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání telekomunikačních zařízení poskytovatele v lokalitě účastníka proti stavu při zřízení služby. Účastník je povinen učinit opatření, zabraňující třetím osobám v manipulaci s telekomunikačním zařízením poskytovatel v lokalitě účastníka.
5.1.3 Velikost prostoru pro instalaci zařízení koncového bodu služby s přímým přístupem musí být dostatečná pro umístění skříně o půdorysných rozměrech 600 x 600 mm a výšce 1000 mm (není-li příp. v projektu uvedeno jinak) a pro manipulaci spojenou s připojením kabelů z přední a zadní strany skříně. Velikost prostoru musí být dostatečná pro ventilaci.
5.1.4 Pro směrovací zařízení je nutno zajistit prostor o půdorysných rozměrech 600 x 400 mm a výšce 200 mm.
5.1.5 Teplota v provozní místnosti nesmí klesnout pod +10 st. C a nesmí překročit +35 st. C ani při instalované tepelné zátěži 2000 W.
5.1.6 Vlhkost v provozní místnosti musí být v rozsahu 10 až 80 %, nekondenzující. Telekomunikační zařízení poskytovatele nesmí být vystaveno působení zatékající ani stříkající vody a plynných ani kapalných chemikálií.
5.1.7 Prašnost v provozní místnosti musí odpovídat prostředí AB5 a AE1 podle ČSN 33 2000-5-51.
5.2 Napájení a uzemnění
5.2.1 Pro provoz telekomunikačních zařízení poskytovatele účastník na své náklady zajistí a bude poskytovat bezúplatně napájení ss. 48 V/40 A nebo stříd. 230 V/10 A na okruhu chráněném jističem, nebo napájení podle jiných požadavků uvedených případně v projektu.
5.2.2 Pro připojení měřicích a testovacích přístrojů při instalaci a údržbě zajistí účastník alespoň jednu síťovou zásuvku 230 V/10 A v blízkosti zařízení, napájenou z stejné fáze jako zařízení koncového bodu služby nebo směrovacího zařízení v lokalitě nepřímého přístupu.
5.2.3 Veškeré elektrické rozvody, z nichž účastník napájí zařízení koncového bodu služby nebo směrovacího zařízení v lokalitě nepřímého přístupu, musí mít doklad, že na nich byla provedena výstupní revize elektrických zařízení.
5.2.4 Účastník definuje v místnosti, kde je zařízení instalováno, uzemňovací bod společný pro zařízení poskytovatele a bezprostředně spolupracujícího zařízení účastníka.
5.2.5 Pokud je instalováno vnější radioreléové zařízení, musí účastník předložit doklad o provedení revize hromosvodu v předchozích třech letech.
5.3 Povolení k instalaci
5.3.1 Účastník je povinen zajistit poskytovateli součinnost při přípravě stavebních a instalačních prací pro instalaci telekomunikačních zařízení poskytovatele, souvisících s poskytovanou službou. Tato součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází lokalita účastníka (případně v dalších objektech uvedených ve Smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace.
5.3.2 Plánované datum zřízení nebo změny služby, uvedené ve Smlouvě, platí pouze za předpokladu dodržení povinností účastníka, uvedených v 4.1.3 těchto Provozních podmínek a v předchozích ustanoveních části 5 těchto Provozních podmínek a za předpokladu, že jsou potřebná správní rozhodnutí vydána v základní správní lhůtě.
6.
Platnost Provozních podmínek
6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Provozní podmínky změnit. Změnu Provozních podmínek je poskytovatel povinen ohlásit účastníkovi písemně alespoň 21 kalendářních dnů před účinností této změny.
6.2 Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2003. Pro účastníky, kteří uzavřeli s poskytovatelem Smlouvu před 1.4.2003, vstupují tyto Provozní podmínky v účinnost dnem 1.7.2003.
Přílohy
Smlouva o poskytování služeb SkyTel uzavřená podle § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
SkyNet, a. s., se sídlem Ptašínského 309/6, 602 00 Brno, IČO: 25346687, DIČ: 290-25346687, zapsané u Rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 2367; datum zápisu 7.8.1997, bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s., číslo účtu: 4060003949/6800,
zastoupená Martinem Kosinkou, obchodním ředitelem, na základě plném moci jako Poskytovatelem na straně jedné
a
UŽIVATELEM
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu dle Specifikace služeb a za podmínek určených touto smlouvou včetně jejích příloh. Smluvní vztah založen touto smlouvou se řídí těmito dokumenty (které jsou zároveň přílohami této smlouvy) v jejich platném znění: Všeobecné podmínky SkyNet, a. s., pro poskytování veřejné telefonní služby "VP", Provozní podmínky SkyNet, a. s., pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb a Ceník. Tyto dokumenty jsou zároveň k dispozici na všech pobočkách a u všech autorizovaných prodejců Poskytovatele. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou včetně jejích příloh se řídí zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, a zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), v jejich platném znění. Uživatel služby uskutečňuje hovor z vlastního koncového zařízení. Uživatel podpisem této smlouvy dává souhlas se změnou telekomunikačního provozovatele, který přenáší jako národní a/nebo mezinárodní volání. Služba CPS spočívá v automatickém směrování odchozích volání účastníka (ve smlouvě označen jako "Uživatel") do sítě SkyNet, a. s. (případně do sítě jiného poskytovatele, který je smluvním partnerem společnosti SkyNet, a. s.), prostřednictvím pevné předvolby čísel nastavené v telefonní ústředně společnosti Český Telecom, a. s.
Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn kdykoli v průběhu této smlouvy změnit své "VP", "Provozní podmínky" nebo "Ceník". Oznámení o změně "Provozních podmínek" nebo "Ceníku" musí poskytovatel uživateli oznámit elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele www.skynet.cz) alespoň 30 dní před účinností změny. Nesouhlasí-li uživatel s novými "VP", "Provozními podmínkami" nebo případným navýšením cen v "Ceníku", je oprávněn tuto smlouvu vypovědět do sedmi (7) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn uživateli. Smlouva v takovém případě zaniká dnem pozbytí platnosti "VP", "Provozních podmínek" nebo "Ceníku", jejichž znění uživatel odsouhlasil. V případě, že uživatel nedoručí poskytovateli do 7 dnů od oznámení změny "VP", "Provozních podmínek" nebo "Ceníku" své rozhodnutí ukončit tuto smlouvu z důvodu neakceptace nových "VP", "Provozních podmínek" či "Ceníku", považuje se toto za souhlas uživatele s novým zněním "VP", "Provozních podmínek" či "Ceníku" a tato smlouva zůstává v platnosti.
Pro přístup ke službě je využíváno služby Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě. Veškeré linky Uživatele, využívané pro službu, musí mít trvale v provozu funkci Identifikace volajícího (CLI) a musí umožňovat využívání služby Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě (Volba operátora). Tato smlouva je uzavřena okamžikem řádného doručení podepsané smlouvy Poskytovateli a účinná okamžikem řádné aktivace služby. Smlouva je uzavřena na dobu vyznačenou výše. Pokud se žádná ze smluvních stran nevyjádří ve lhůtě do 3 dnů. Před dnem uplynutí doby trvání smlouvy písemně svou vůli tuto smlouvu k tomuto dni ukončit, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva se stává smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou (v případě, že je výše zvolena smlouva na dobu určitou). Smlouva pozbývá platnosti, nebude-li služba aktivována do 4 měsíců od uzavření smlouvy. Standardní doba zřízení služby se pohybuje okolo 10 dnů od podpisu smlouvy. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur za poskytnuté služby) pouze elektronickou poštou na fakturační e-mailovou adresu uvedenou v této smlouvě.
V ......... dne .........

UŽIVATEL                    SkyNet, a. s.