Změna ze dne 9.2.2004 změna č. 1 Všeobecného reklamačního řádu společnosti Český Telecom

22.3.2004 | Sbírka:  57/2004 (TV) | Částka:  3/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 151/2000 Sb., 634/1992 Sb., 513/1991 Sb.
57/2004
Změna č. 1
Všeobecného reklamačního řádu společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.
Č.j.: SGŘ-54/2004
Účinnost od: 1.5.2004
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
(1) ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336, DIČ 003-60193336, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, vydává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o telekomunikacích), zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
ZMĚNU Č. 1
Všeobecného reklamačního řádu
(2) Touto změnou č. 1 se mění a doplňují v rozsahu uvedeném v Části druhé této změny ustanovení platného Všeobecného reklamačního řádu vydaného dne 12.6.2003 pod č.j.: SGŘ-486/2003, který nabyl účinnosti dnem 1.7.2003.
ČÁST DRUHÁ
(1) Znění odstavce 1. Článku VII. se nahrazuje tímto novým zněním. Odstavec 1. zní:
1. Při přerušení provozu hlavní telefonní stanice, přípojky euroISDN nebo pronajatého okruhu z důvodu závad veřejné telekomunikační sítě provozované poskytovatelem, případně závad na pronajatém nebo smluvně udržovaném koncovém zařízení, trvajícím nepřetržitě déle, než stanoví tento reklamační řád a všeobecné (obchodní) podmínky jednotlivých druhů služeb, pokud za závadu mající za následek přerušení provozu účastník neodpovídá a poskytne nezbytnou součinnost při odstraňování závady, sníží poskytovatel cenu za používání hlavní telefonní stanice, přípojky euroISDN, pronajatého okruhu o poměrnou část ceny za používání, odpovídající době přerušení provozu. Sníženy ceny za používání o poměrnou část odpovídající době přerušení provozu z důvodu závad výše uvedených se vztahuje i na ceny za používání případných dalších služeb zřízených k předmětné hlavní telefonní stanici, přípojce euroISDN, pronajatému okruhu (např. za používání doplňkových služeb, nájem koncového zařízení poskytovatelem, za smluvní údržbu koncového zařízení poskytovatelem atp.). Výpočet poměrné části ceny za používání se provádí vždy ve vztahu ke konkrétnímu zúčtovacímu období a jeho skutečné délce v počtu dnů, pokud není ve všeobecných (obchodních) podmínkách jednotlivých druhů služeb stanoveno jinak. Celkový počet dnů přerušení provozu se počítá ode dne, kdy účastník oznámil poskytovateli závadu nebo se poskytovatel o závadě dozvěděl jinak.
ČÁST TŘETÍ
(1) Tato Změna č. 1 Všeobecného reklamačního řádu nabývá platnosti dnem podpisu generálním ředitelem společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., a účinnosti dnem 1.5.2004.
(2) Změna č. 1 Všeobecného reklamačního řádu bude zveřejněna v Telekomunikačním věstníku a na internetových stránkách poskytovatele s adresou www.telecom.cz. K nahlédnutí je u všech kontaktních míst poskytovatele určených pro styk s veřejností.
(3) Případy, jejichž projednávání započalo před účinností této Změny č. 1 Všeobecného reklamačního řádu, se projednají podle této Změny č. 1 pouze tehdy, je-li to pro reklamujícího výhodnější.
V Praze dne 9.2.2004
Za ČESKÝ TELECOM, a. s.:
Ing. Gabriel Berdár, v. r.
generální ředitel