Zákon ze dne 22.12.1933 o prodeji zboží za jednotné ceny

30.12.1933 | Sbírka:  251/1933 Sb. | Částka:  86/1933ASPI
251/1933 Sb. z. a n.
Zákon
ze dne 22. prosince 1933
o prodeji zboží za jednotné ceny
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Prodejny, v nichž se nabízí a prodává zboží několika druhů, které podle obchodních zvyklostí k sobě nepatří, nebo druhů, které osobou výrobce spolu nesouvisejí, a to výlučně nebo převážně v jedné nebo několika pevných cenových stupních po způsobu tzv. obchodů s jednotnými cenami, smějí býti od 1. prosince 1933 zřizovány jen na zvláštní povolení. Povolení uděluje zemský úřad v mezích směrnic vydaných ministerstvem průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministerstvem sociální péče.
(2) Po dobu dvou let od účinnosti zákona nebuďtež povolení podle odstavce 1 udělována.
(3) Provoz prodejen podle odstavce 1, které byly zřízeny po 30. listopadu 1933 do dne účinnosti tohoto zákona, se zakazuje.
§ 2
(1) Prodejny podle § 1, odst. 1 zřízené před 1. prosincem 1933 nesmějí býti rozšiřovány ani co do druhů zboží ani co do počtu místností, ani do jiné obce překládány a nesmějí býti zřizovány závody vedlejší.
(2) Provozování živností hostinské a výčepní se v těchto prodejnách zakazuje a to i v těch případech, kdy byla koncese udělena před 1. prosincem 1933. Udělené koncese zanikají.
§ 3
Žádný podnik nesmí ve firmě, ve vnějším označení závodu, na ohlášeních v prodejních místnostech nebo mimo ně, na obchodních papírech a ve sděleních určených pro větší okruh osob užívati označení "obchod s jednotnými cenami", "jednotkový prodej", nebo jiných podobných označení poukazujících na zvláštní způsob sestavení cen uvedený v § 1, odst. 1.
§ 4
Jestliže při prodeji podle § 1, odst. 1 se nabízí a prodává zboží v jiných než v obchodě obvyklých jednotkách množství, míry nebo váhy, neb jakostech, jest tuto okolnost zevně na zboží nebo na jeho obalech zřetelně vyznačiti.
§ 5
(1) Při povolování prodejen zmíněných v § 1 mohou býti uloženy podmínky z hlediska policie bezpečnostní, požární, zdravotní a dopravní.
(2) Jestliže by při provozu prodejen, zmíněných v § 1, nastaly závady ze stanoviska policie bezpečnostní, požární, zdravotní neb dopravní, může okresní úřad naříditi potřebná opatření, jimiž by závady ty byly zmenšeny na nejmenší míru, aniž by však těmito opatřeními byla ohrožena existence dotyčné prodejny.
(3) Prodejny podle § 1 podrobeny jsou živnostensko-policejní úpravě podle § 54 živnostenského řádu (§ 70 živnostenského zákona), kterou by bylo zabezpečeno dosažení účelu tohoto zákona.
§ 6
V pochybnostech, zda jde o prodejnu ve smyslu § 1, odst. 1, rozhoduje zemský úřad; v řízení, které jest možno zavésti i k návrhu příslušného živnostenského společenstva (gremia) nebo provozovatele prodejny, vyslechne obchodní a živnostenskou komoru, která má svoje vyjádření sděliti ve lhůtě zemským úřadem stanovené.
§ 7
O odvolání do rozhodnutí zemského úřadu rozhoduje ministerstvo průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministerstvem sociální péče.
§ 8
(1) Na osoby zaměstnané v prodejnách (včetně skladišť atp.) podle tohoto zákona vztahují se ustanovení platná o obchodních pomocnících, vyjímajíc osoby zaměstnané čištěním, úklidem a podobnými pomocnými pracemi.
(2) O mzdách (platech) zaměstnanců v prodejnách (včetně skladišť atp.) podle tohoto zákona platí ustanovení kolektivních smluv a není-li takových, místní zvyklosti pro dotyčná odvětví a kategorie zaměstnanců. V individuelních smlouvách nesmějí býti stanoveny podmínky méně příznivé než ty, které jsou v kolektivní smlouvě nebo v místě obvyklé.
§ 9
Působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č.330 Sb. z. a n., o závodních výborech, vztahuje se obdobně na prodejny podle tohoto zákona; lhůta 1/2 roku určená v § 1, odst. 1 uvedeného zákona počítá se od zahájení provozování prodejny.
§ 10
Přestupky tohoto zákona nebo předpisů vydaných na základě § 5 tohoto zákona trestají se podle živnostenského řádu (zákona), a to peněžitou pokutou od 100 Kč do 5.000 Kč. Pokuta budiž při nedobytnosti přeměněna podle míry zavinění v náhradní trest vězení v trvání nejvýše 14 dnů. Došlo-li k opětovnému překročení předpisů tohoto zákona, budiž prodejna okresním úřadem uzavřena.
§ 11
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí předpisy živnostenského řádu (zákona).
(2) Kde v zákoně se mluví o prodejnách podle § 1, odst. 1, rozumí se jimi též ty prodejny, které mají znaky obchodů s jednotnými cenami a byly zřízeny před 1. prosincem 1933.
§ 12
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministr průmyslu, obchodu a živností a ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Matoušek v. r.               Dr. Czech v. r.