Jednací řád ze dne 19.12.2005 katastrálního úřadu

19.12.2005 | Sbírka:  6900/2005-22 | Částka:  0/2005ASPI
6900/2005-22
Dne 19. prosince 2005
JEDNACÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
Změna: 3007/2006-22
Změna: 1622/2011-22
Změna: 24427/2013-22
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tímto jednacím řádem katastrálního úřadu (dále jen "jednací řád") podrobněji vymezuje postupy při řízení o podáních, týkajících se výkonu státní správy na úseku katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr") a na úseku zeměměřictví.
(2) Jednací řád na úseku katastru navazuje zejména na zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zápisech"), zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), vyhlášku č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů; dále na úseku zeměměřictví navazuje zejména na zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví"), vyhlášku č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání;
dále navazuje zejména na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatelstva, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech spisové služby, a dále navazuje na Statut katastrálního úřadu.
(3) Jednací řád podrobněji upravuje zejména postup při řízení katastrálního úřadu ve věci
a) zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru,
b) zápisu jiných než věcných práv k nemovitostem a jiných údajů do katastru,
c) porušení pořádku na úseku katastru,
d) opravy chyby v katastrálním operátu,
e) změny hranice katastrálního území, při označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného a při vznesené námitce vůči obnovenému katastrálnímu operátu,
f) vyřizování žádostí o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem, vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu,
g) projednávání nedoložených změn údajů katastru zjištěných při revizi katastru a při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracováním,
h) poskytování údajů z katastru a dřívějších pozemkových evidencí,
i) poskytování podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti,
j) obnovy katastrálního operátu a vyznačování pozemkových úprav do katastrálního operátu, dále postup při plnění dalších úkolů katastrálního úřadu ve věci
k) vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací,
l) úplaty za poskytování údajů z katastru a užití cen při poskytování výsledků zeměměřických činností při správě katastru,
m) obnovy řízení a přezkoumání rozhodnutí katastrálního úřadu v přezkumném řízení,
n) vyřizování doručených dokumentů, jako běžné korespondence,
o) vyřizování vlastních dokumentů,
p) postupování podání.
(4) Jednací řád upravuje některé aspekty součinnosti katastrálního úřadu s místně příslušným zeměměřickým a katastrálním inspektorátem, odborem kontroly a dohledu Úřadu a Zeměměřickým úřadem na úseku katastru a zeměměřictví.
ZÁSADY ČINNOSTI, PŘÍSLUŠNOST, ÚŘEDNÍ DESKA A ORIENTAČNÍ TABULE
Zásady činnosti
Čl.2
(1) Katastrální úřad při výkonu státní správy na úseku katastru a zeměměřictví postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.
(2) Katastrální úřad v úzké součinnosti s účastníky řízení, správními orgány a dalšími dotčenými subjekty jedná v dané věci tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, šetřilo práva nabytá v dobré víře a odpovídalo okolnostem daného případu. Dotčeným fyzickým a právnickým osobám poskytuje v projednávané věci pomoc ve formě přiměřeného poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčených osob potřebné.
(3) Katastrální úřad postupuje při vyřizování věci tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahů a nikomu nevznikly zbytečné náklady.
Příslušnost
Čl.3
(1) Věcná příslušnost katastrálního úřadu vyplývá z § 5 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Místní příslušnost katastrálního úřadu vyplývá z jeho územní působnosti stanovené v příloze č. 2 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 175/2003 Sb. Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu byl uveřejněn ve Sbírce zákonů sdělením č. 263/2005 Sb.
Čl.4
Místní příslušnost katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště ve zvláštních případech
(1) K řízení je místně příslušný katastrální úřad resp. jedno z jeho katastrálních pracovišť (čl. 3 odst. 2), v jehož územním obvodu se nachází příslušným řízením dotčená nemovitost, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, např. § 9 odst. 3 zákona o zápisech. Zásady předávání podání doručených místně nepříslušnému katastrálnímu pracovišti téhož katastrálního úřadu podrobněji upravuje čl. 7 odst. 8.
(2) Podání učiněné k místně nepříslušnému katastrálnímu úřadu, na které se bude vztahovat postup podle správního řádu, zejména části druhé, čtvrté nebo sedmé, postoupí katastrální úřad usnesením podle § 12 správního řádu příslušnému katastrálnímu úřadu. Toto podání se vyřizuje pod spisovou značkou podacího deníku (čl. 7 odst. 7). K řízení o povolení vkladu, jehož předmětem je směna nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, je příslušný ten z nich, kterému byl návrh na vklad doručen dříve (§ 34 odst. 2 vyhlášky).
(3) K řízení o povolení vkladu, jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného břemene, jehož předmětem jsou nemovitosti evidované v obvodu více katastrálních úřadů, je příslušný ten z nich, kterému byl návrh na vklad doručen dříve. Katastrální úřad, kterému byl návrh na vklad doručen později, zastaví řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu. Je-li návrh podle tohoto odstavce doručen dvěma nebo více dotčeným katastrálním úřadům ve stejný den a nedohodnou-li se jinak, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán (§ 11 odst. 2 správního řádu).
(4) Byl-li doručen návrh na vklad věcných práv do katastru pouze jednomu z více místně příslušných katastrálních pracovišť různých katastrálních úřadů a vklad je navrhován podle listiny ke všem nemovitostem patřícím do územní působnosti více katastrálních úřadů, postupuje katastrální pracoviště podle čl. 7 odst. 11.
(5) V rámci územní působnosti katastrálního úřadu je k řízením o povolení vkladu uvedeným v odstavci 3, jejichž předmětem jsou nemovitosti evidované v obvodu více katastrálních pracovišť, příslušné to katastrální pracoviště, kterému byl návrh na vklad doručen dříve. Katastrální pracoviště, kterému byl návrh na vklad doručen později, zastaví řízení v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. e) správního řádu. Je-li návrh podle tohoto odstavce doručen více dotčeným katastrálním pracovištím ve stejný den a nedohodnou-li se jinak, určí místní příslušnost ředitel katastrálního úřadu.
(6) V rámci územní působnosti katastrálního úřadu je k zápisu poznámky podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e) a f) zákona o zápisech a k jejímu výmazu místně příslušné katastrální pracoviště, jehož sídlo, resp. obvod obsažený v názvu katastrálního pracoviště se shoduje se sídlem, resp. obvodem uvedeným v názvu soudu, který předmětné usnesení vydal. K výmazu poznámky je příslušné rovněž kterékoliv katastrální pracoviště v rámci územní působnosti příslušného katastrálního úřadu. Seznam soudů a jim z hlediska příslušnosti odpovídajících katastrálních pracovišť je uveden v příloze č. 1.“
Čl.5
Úřední deska a orientační tabule
(1) Na úřední desce se vyvěšují oznámení a jiná úřední sdělení a písemnosti doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, a to zejména
- vymezení úředních dnů a hodin,
- písemnosti doručované veřejnou vyhláškou, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 odst. 2 správního řádu,
- náležitosti návrhu na povolení vkladu a nezbytné přílohy návrhu (čl. 13 odst. 3),
- náležitosti návrhu na změnu hranice katastrálního území,
- rozhodnutí o schválení resp. o neschválení změny hranice katastrálního území (čl. 39 odst. 4),
- informace o tom, v jaké formě, za jakých podmínek se poskytují údaje a výše úplat (čl. 48 odst. 4),
- seznam úkonů katastrálního úřadu, které jsou předmětem správních poplatků, výši správních poplatků a údaje o tom, kde je možné zakoupit kolkové známky (čl. 56),
- oznámení o zahájení řízení (lze podle § 49 odst. 3 správního řádu, vedle jiných postupů),
- uvědomění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 odst. 2 správního řádu),
- elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu [§ 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., Opatření ČÚZK k činnosti elektronických podatelen v resortu ČÚZK v souvislosti s používáním elektronického podpisu č. j. 54/2005-24 ze dne 20. ledna 2005, ve znění dodatku č. 1, č. j. ČÚZK 6812/2005-24 ze dne 22. prosince 2005 (dále jen „Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen“)],
- kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích [§ 3 písm. b) nařízení vlády č. 495/2004 Sb.],
- případné další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách [§ 3 písm. c) nařízení vlády č. 495/2004 Sb.],
- pravidla potvrzování doručení datových zpráv podle zvláštního právního předpisu včetně vzoru datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje [§ 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 495/2004 Sb.], Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen
- technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy [§ 3 odst. 2 písm. e) nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ],
- postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit [§ 3 písm. f) nařízení vlády č. 495/2004 Sb.], Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen,
- způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny [§ 3 odst. 2 písm. g) nařízení vlády č. 495/2004 Sb.] Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen,
- aktuální seznam zaměstnanců podle § 1 odst. 1 písm. c) s uvedením příjmení, jména, popřípadě jmen a zařazení těchto zaměstnanců [§ 3 odst. 2 písm. h) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen,]
- seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu [§ 3 odst. 2 písm. i) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., Opatření Úřadu k činnosti elektronických podatelen],
- informace o rozhodnutí ředitele katastrálního úřadu o změně obvodu územní působnosti katastrálních pracovišť a informace o tom, jak se tato změna prakticky dotkne služeb katastrálního pracoviště pro veřejnost (odst. 7.4 Pokynů č. 31 ČÚZK),
- informace pro osoby vykonávající zeměměřické činnosti o názvech katastrálních území, ve kterých probíhá obnova katastrálního operátu, a o předpokládaných termínech vyhlášení platnosti obnovených katastrálních operátů (odst. 2. 2 Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení),
- oznámení o nabytí platnosti obnoveného operátu (odst. 10 Návodu pro obnovu katastrálního operátu mapováním),
- oznámení o zahájení a rozsahu aktualizace BPEJ (odst. 9.4.2 Pokynů č.22 pro zavedení údajů o vztahu BPEJ k parcelám do KN ČR, pro jejich vedení a pro aktualizaci BPEJ,
od="1.7.2006"- seznam katastrálních pracovišť katastrálního úřadu, jejich názvy, sídla (včetně adres) a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu,
- dražební vyhlášky nebo jejich podstatný obsah (odst. 2. 3. 6. 3 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí),
- katastrální území nebo jejich části, ve kterých došlo nebo dochází k posunům zemského povrchu znemožňujícím dodržení přesnosti stanovené pro SGI [odst. 4.3 písm. b) Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí],
- informaci o webové stránce Úřadu.
(2) Katastrální úřad zmocní příslušného zaměstnance k vyvěšování písemností na úřední desce a k jejich opatřování údajem o dni vyvěšení a sejmutí z úřední desky.
(3) Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Umístění místnosti pro příjem podání (podatelna), umístění pozemkové knihy, kanceláří katastrálního úřadu určených pro nahlížení do katastru a do přehledů o řízení, pro poskytování údajů z katastru katastrální úřad, resp. místnost pro příjem stížností, oznámení a podnětů, pro příjem a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro příjem peticí podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a vymezení úředních dnů a hodin se oznamují na orientační tabuli, umístěné na viditelném místě u vchodu do budovy, ve které sídlí příslušné katastrální pracoviště.
PŘÍJEM A EVIDENCE PODÁNÍ
Čl.6
Podání
(1) Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
(2) Podání se člení na
a) návrhy na povolení vkladu práv do katastru,
b) ohlášení, rozhodnutí a jiné listiny určené k záznamu právních vztahů do katastru, k zápisu poznámky, k zápisu jiných než věcných práv do katastru a k zápisu jiných údajů katastru,
c) podněty k zahájení řízení z moci úřední, zejména podání související s řízením o porušení pořádku na úseku katastru,
d) návrhy na opravu chyby v katastrálním operátu, návrhy na změnu hranice katastrálního území, návrhy na označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného a námitky vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu, záznamy podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) bez geometrických plánů, vytyčovací náčrty,
e) písemné žádosti o potvrzení geometrického plánu, vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu, popřípadě předání ZPMZ bez geometrického plánu,
f) písemné nebo ústní žádosti o poskytnutí údajů z katastru, pozemkové knihy, železniční knihy a zemských desek,
g) žádosti o poskytnutí podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti,
h) stížnosti podle § 175 správního řádu, kterými je napadán postup katastrálního úřadu v dané věci nebo způsob jejího vyřizování katastrálním úřadem (např. nesouhlas s procesním postupem, nečinnost, nedodržení lhůt), případně podání směřující proti nevhodnému chování zaměstnanců katastrálního úřadu,
i) žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
j) podněty k přezkumnému řízení a žádosti o obnovu řízení a podněty,
k) jiná podání, např. podpisové vzory, dotazy všeobecného charakteru fyzických a právnických osob, všeobecná korespondence organizačních složek státu, soudů, policie, Veřejného ochránce práv, sdělení a pokyny nadřízených organizačních útvarů, kontrolní zápisy atd.
Čl.7
Příjem podání
„(1) Podání je doručeno místně příslušnému katastrálnímu úřadu, je-li doručeno na kteroukoliv podatelnu tohoto katastrálního úřadu (tj. podatelnu kteréhokoliv katastrálního pracoviště tohoto katastrálního úřadu nebo podatelnu katastrálního úřadu jako celku). Okamžik, kdy bylo podání doručeno katastrálnímu úřadu, je závazný pro všechny organizační složky katastrálního úřadu.
(2) Je-li podání doručeno katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, který není místně příslušný, bezodkladně je usnesením (§ 12 správního řádu) postoupí místně příslušnému katastrálnímu pracovišti příslušného katastrálního úřadu a současně uvědomí o této skutečnosti toho, kdo podání učinil. Usnesení o postoupení podání se s postupovaným podáním příslušnému katastrálnímu úřadu nezasílají, pouze se poznamenají do spisu. V řízení se zaznamená operace „Obeslání - Postoupení jinému pracovišti“ a „Ukončení řízení - Ukončení řízení“.
(3) Při příjmu, evidenci, označování podání a jejich rozdělování k vyřízení katastrální pracoviště postupuje podle Spisového řádu katastrálního úřadu.
Čl.8
Evidence podání a záznam průběhu řízení
(1) Jednotlivé druhy podání se evidují a vlastní průběh řízení v dané věci se zaznamenává příslušnými programovými prostředky v přehledech o řízení, popřípadě ve spisovém obalu v rozsahu vymezeném tímto jednacím řádem. Každé podání se vede pouze v jednom druhu řízení. Pokud bylo podání navázáno a převedeno do jiného řízení, původní řízení se ukončí a pokračuje se už v novém řízení pod novou spisovou značkou. V původním řízení se zaznamená událost „Souvislost s řízením“ a operace „Ukončení řízení“.
(2) Katastrální úřad vede mimo řízení PD (čl. 7 odst. 3) v elektronické podobě v ISKN dále
a) protokol o návrhu na povolení vkladu práva a výmazu vkladu práva k nemovitostem do katastru, označený jako "řízení V" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. a),
b) protokol o vyřizování podání určených k záznamu práv, k zápisu poznámky a změny jiných údajů v katastru, označený jako "řízení Z" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. b),
c) protokol o porušení pořádku na úseku katastru, označený jako "řízení P" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. c),
d) protokol ve věci opravy chyby v katastrálním operátu, změny hranice katastrálního území, námitky vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu, označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného, dále o návrhu na obnovu řízení nebo o podnětu k přezkumnému řízení v dané věci, a k evidenci dalších grafických podkladů, označený jako "řízení OR" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. d),
e) protokol o potvrzení geometrického plánu, označený jako "řízení PGP" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. e),
f) průběh revize údajů katastru, označený jako "řízení RO",
g) záznam pro další řízení, obsahující nedostatky zjištěné při revizi katastru nebo při obnově katastrálního operátu, označený jako "řízení ZDŘ",
h) knihy o poskytování údajů z katastru a výpisů, opisů a kopií z dřívějších pozemkových evidencí, pozemkové knihy, železniční knihy, horní knihy a zemských desek, označené jako "řízení PU" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. f),
i) průběh vyřizování žádostí o poskytování podkladů pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, označený jako "řízení PM" pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. g),
j) průběh obnovy katastrálního operátu, označený jako "řízení OO",
k) průběh pozemkové úpravy související se správou katastru, označený jako "řízení PUP",
l) evidenci o předání údajů katastru vedených v elektronické podobě, označený jako "řízení S",
m) protokol o průběhu vyřizování odesílané korespondence, označený jako "řízení OP",
dále jen "protokoly o řízení".
(3) Katastrální úřad zakládá a vede protokoly o řízení uvedené v odstavci 2 samostatně na každém katastrálním pracovišti. Tyto protokoly se vedou prostředky ISKN.
(4) Katastrální úřad vedle podacího deníku pro doručené a vlastní dokumenty týkající se činnosti ostatních organizačních útvarů katastrálního úřadu vede:
a) seznam stížností, označený jako „Protokol SOP“,
b) seznam písemných žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označený jako „Protokol PI“ pro podání podle čl. 6 odst. 2 písm. i).“.
(5) Protokoly o řízení podle odstavce 4 se vedou různými programovými prostředky, např. Microsoft Excel, 602Tab apod.
(6) Za správnost a včasnost záznamů v protokolech o řízeních odpovídá zaměstnanec katastrálního úřadu, který byl jejich vedením pověřen podle organizačního řádu a technicko-organizačního opatření ISKN.
(7) Zápisy do protokolů o řízeních se provádějí bez průtahů a chronologicky. Je nepřípustné odkládat zápisy a provést je najednou až po vyřízení podání.
(8) Z protokolů o řízeních V, Z, OR, ZDŘ a PGP lze poskytovat informace o průběhu řízení. Z ostatních počítačových souborů lze poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se na údaje zde vedené nevztahuje omezení práva na informace ve smyslu § 7 až § 12 citovaného zákona a zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl.9
Spis
(1) Spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, dokumenty, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci, ať již katastrálnímu úřadu adresované nebo jím vytvořené. Obsah spisu je řazen chronologicky, každá součást spisu musí být ihned po zařazení do spisu poznamenána do soupisu součástí spisu s číslem jejího pořadí v soupisu, s uvedením jejího původce, stručným uvedením jejího obsahu, s datem, kdy byla doručena nebo vytvořena, včetně data, kdy byla do spisu vložena, včetně soupisu příloh s počtem jejich svazků, s určením data, kdy byly do spisu vloženy, popřípadě kdy byly jejich originály vráceny vyhotoviteli nebo vyřazeny do jiného spisu a podpisu osoby, která podání nebo písemnost do spisu vložila nebo je vyřadila. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích.
(2) Spisy, týkající se řízení V, OR, OO a P se vkládají do spisového obalu. Spisy jiných řízení se vkládají do spisového obalu s přihlédnutím k jejich rozsahu nebo je-li to nezbytné např. proto, že v dané věci je vyžádáno doplnění podání nebo odstranění nedostatků.
(3) Došlé dokumenty, které nebyly zařazeny do žádného z protokolů podle čl. 8 odst. 2 a odst. 4 spolu s písemnostmi na jejich základě vyhotovenými a spisy PD vzniklé při postoupení podání se zakládají do dokumentace Spisy PD. Soubor listin PD se nezakládá, jednotlivé dokumenty i spisy jsou ukládány společně v číselné řadě řízení PD. Uložení a umístění Spisů PD v dokumentačních fondech katastrálního úřadu podrobněji upravuje čl. 59.
(4) Na spisovém obalu musí být kromě údajů o spisové značce, účastnících řízení, předmětu řízení, druhu právní listiny, dni zahájení řízení (u řízení V dále o hodině a minutě), katastrálním území, objektech řízení, listu vlastnictví a skartační značce, doplněny (nebo proškrtnuty) všechny další údaje vyplývající z předtisku, zejména, kdo je v dané věci pověřenou oprávněnou úřední osobou, popřípadě oprávněnými úředními osobami, které jsou podle organizačního řádu katastrálního úřadu nebo z pověření ředitele katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště) oprávněné provádět úkony katastrálního úřadu v příslušném řízení (dále jen „oprávněné úřední osoby“). Katastrální úřad na požádání účastníka řízení informuje, kdo je v daném řízení podle organizačního řádu nebo z pověření ředitele katastrálního úřadu nebo z pověření ředitele katastrálního pracoviště oprávněnou úřední osobou. Případná změna oprávněné úřední osoby v daném řízení se poznamená do spisu. Katastrální úřad o této změně na požádání informuje účastníka řízení.
(5) Další podání nebo písemnosti, vztahující se k věci již zapsané do protokolu řízení, se nejprve zaevidují v řízení PD a následně se připojí ke spisu v této věci, není-li stanoveno jinak, přičemž se vyznačí stanovená událost v příslušném řízení a řízení PD se ukončí. Uvedená podání nebo písemnosti se neprodleně zaznamenají do soupisu součástí spisu včetně příloh s uvedením čísla jejich pořadí v soupisu, názvu, data vložení a podpisu osoby, která podání nebo písemnost do spisu vložila.
(6) Jednotlivá podání nebo písemnosti (včetně plných mocí a obálek, jichž je třeba k důkazu, kdy podání bylo podáno na poštu, nebo k důkazu o výši zaplaceného poštovného) se opatří při zařazení do spisu spisovou značkou a pořadovým číslem podání nebo písemnosti v soupisu spisu, a to zpravidla v pravém horním rohu. Takto se označí i vrácená a nedoručená zásilka. Stejnopisy podání, stejnopisy listin, které jsou přílohou návrhu na vklad, dodejky a takové přílohy, které je třeba po skončení věci účastníkům řízení vrátit, se pořadovým číslem podání nebo písemnosti neoznačují.
(7) Přílohy, které jsou součástí podání a které po vyřízení věci budou vráceny, se vloží do obálky. Obálka se založí do spisu, opatří se tužkou napsanou spisovou značkou a pořadovým číslem podání nebo písemnosti v soupisu součástí spisu podle odstavce 5. Po vrácení příloh se prázdná obálka vyjme ze spisu.
(8) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo spis.
(9) Právo nahlížet do spisu po celou dobu jeho existence od založení do skartace mají:
a) účastníci a jejich zástupci,
b) jiné osoby, pokud prokážou právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků řízení, popřípadě dalších dotčených osob anebo pokud prokážou veřejný zájem,
c) průvodci nevidomých účastníků řízení.
(10) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo na vyhotovení kopií. Pořízení kopií ze spisu je předmětem správního poplatku podle položky č. 3 sazebníku správních poplatků.
(11) Při vyhotovení kopie spisu včetně soupisu součástí spisu nebo jeho části na žádost osoby uvedené v odstavci 9 se na první straně označí každá část (samostatný list) nebo svazek „Kopie ze spisu sp. zn. --“, u dosud neuzavřeného spisu označením „Kopie z dosud neuzavřeného spisu sp. zn. --“ a každá takto označená část se na konci poslední strany opatří doložkou, která obsahuje text „Kopie ze spisu sp. zn. --“ nebo „Kopie z dosud neuzavřeného spisu sp. zn. --“, údaj o počtu stran kopie, údaj o tom, zda jde o kopii úplnou nebo částečnou, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil a jeho podpis, dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku a řádkovým razítkem katastrálního úřadu. Spojí-li katastrální úřad všechny kopie spisu pevně do jednoho svazku, označí výše uvedenými náležitostmi pouze tento svazek jako celek.
(12) O odepření nahlédnutí do spisu vydá katastrální úřad usnesení.
Čl.10
Spisová značka a číslo jednací
(1) Spis se opatřuje spisovou značkou. Spisová značka se skládá z písmenného označení řízení, dále následuje pomlčka, číslo, pod kterým je podání zapsáno v protokolu řízení, podlomení a úplné číslo letopočtu zahájení řízení, pomlčka a trojmístný kód katastrálního pracoviště podle ISKN. Číslo, pod kterým je podání zapsáno v protokolu o řízení, mu zůstává až do vyřízení věci.
(2) Jedná-li se znovu o podání ve věci, která byla vyřízena nebo o které bylo pravomocně rozhodnuto a spis byl uzavřen, dostane další následující podání (např. mimořádný opravný prostředek) novou spisovou značku, přitom se uvede vzájemná souvislost spisů zápisem události "Souvislost s řízením" s vazbou na původní řízení.
(3) Spisová značka s pořadovým číslem písemnosti podle soupisu součástí spisu nebo vyhotoveného rozhodnutí tvoří číslo jednací (např. V-1256/2006-101-5, OR 16/2005- 307-14).
(4) Číslem jednacím se označí všechny stejnopisy rozhodnutí, všechny písemnosti, jež mají být vypraveny, jakož i obálky a dodejky.
Čl.11
Vyznačení průběhů řízení a vyhotovení listin prostředky ISKN
(1) Průběh řízení se v ISKN eviduje operací a událostí.
(2) Operací se rozumí činnost, která mění stav řízení a slouží k zaznamenání vlastních úkonů prováděných v průběhu řízení. Umožňuje předávání řízení k dalšímu zpracování. Prostřednictvím operace je zaznamenáno, kdy a kým byla příslušná operace zahájena, a kdy, kým a s jakým výsledkem byla příslušná operace ukončena. V průběhu jedné operace nemůže být zahájena žádná další operace s výjimkou operace "Vynucené přiřazení řízení".
(3) Událostí se rozumí skutečnost, která ovlivňuje řízení. Vzniká nezávisle na stavu operací a nemění stav řízení. Jedná se např. o doplnění řízení, „souvislost s řízením, vrácení potvrzení o dodání do vlastních rukou, doručení odvolání, zápis poznámek apod., které podle charakteru události se zapisují do podacího deníku nebo přímo do řízení.
(4) Nesprávně vyznačenou operaci či událost nelze v ISKN zrušit. V řízení se vytvoří nová operace nebo událost, ve které se v zapíše poznámka k nesprávnému vyznačení předchozí operace nebo události a v ní se tato skutečnost popíše.
(5) Převzetí spisu mezi zaměstnanci katastrálního úřadu se vyznačuje příslušnou funkcí v ISKN.
(6) Rozhodnutí, usnesení a jiné písemnosti vydávané katastrálním úřadem se vyhotovují zpravidla na podkladě šablon obsažených v ISKN. Šablony obsahují základní text písemnosti, do kterého se pomocí příslušných funkcí automatizovaně přenáší vybrané údaje evidované u jednotlivých typů řízení, jako např. název katastrálního úřadu, spisová značka, účastník řízení apod. Ostatní text se edituje podle požadavků na věcné a formální náležitosti písemnosti.
Čl.12
Podepisování písemností
Organizační řád katastrálního úřadu upravuje podepisování písemností zaměstnanci katastrálního úřadu. Prvopis rozhodnutí katastrálního úřadu a dalších písemností vydaných v souvislosti s daným řízením podepisuje oprávněná úřední osoba označená ve spisu, pokud není v organizačním řádu stanoveno jinak. Na stejnopisu rozhodnutí a dalších písemností je podpis oprávněné úřední osoby možno nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 69 odst. 1 správního řádu).
POSTUP PŘI ŘÍZENÍ O VKLADU
Čl.13
Řízení o povolení vkladu
(1) Předmětem řízení o povolení vkladu jsou smlouvy, dohody a prohlášení uvedené v § 33 vyhlášky (dále jen "smlouva"). Návrhy na povolení vkladu práv do katastru, smlouvy, průběh řízení a jednání v dané věci se eviduje v řízení V.
(2) Místní příslušnost katastrálního úřadu a jeho katastrálních pracovišť k řízení o povolení vkladu podrobněji upravuje čl. 4.
(3) Náležitosti návrhu na povolení vkladu a jeho přílohy upravuje § 37 odst. 2 a § 45 správního řádu, § 4 odst. 3 a 4 zákona o zápisech a § 34 odst. 6 vyhlášky. Náležitosti návrhu na povolení vkladu a nezbytné přílohy návrhu zveřejní katastrální úřad na úřední desce.
(4) Zahájení řízení o povolení vkladu, tj. okamžik přijetí návrhu podatelnou, se zaznamená ve spisu a v řízení V, a to i v případě, že podání je v řízení V zapsáno až následující pracovní den po doručení listiny, na základě které se provádí vklad práva do katastru.
(5) Katastrální úřad vyrozumí o zahájení řízení o povolení vkladu bez zbytečného odkladu všechny účastníky řízení, kteří nepodali návrh na vklad (§ 47 správního řádu a § 4 odst. 1 zákona o zápisech). Ve vyrozumění katastrálního úřadu musí být mimo jiné uvedeno, jakých práv se zahájené řízení týká a na základě jaké listiny se řízení vede. V případě, že zahájené řízení se netýká všech nemovitostí uvedených v přiložené listině, musí být ve vyrozumění též uvedeno, kterých nemovitostí se řízení týká.
(6) Katastrální úřad formou vyrozumění dá účastníkům řízení, kteří nejsou současně navrhovateli, možnost vyjádřit se k podkladům řízení, pokud se tohoto práva předtím nevzdali. Katastrální úřad formou vyrozumění dá možnost vyjádřit se k podkladům všem účastníkům řízení, pokud nehodlá vklad neprovést v plném rozsahu podle návrhu. Ve vyrozumění se uvede místo a doba, po kterou se mohou účastníci s podklady pro rozhodnutí seznámit. Katastrální úřad o možnosti vyjádřit se k podkladům vyrozumívá účastníky řízení obyčejnou zásilkou a může je spojit s vyrozuměním podle čl. 13 odst. 5.
(7) O seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí katastrální úřad provede záznam do spisu.
(8) Lhůta, ve které mohou účastníci navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu) u řízení o povolení vkladu, se stanoví usnesením pouze ve výjimečných případech, a to všem účastníkům řízení.
(9) V řízení se zaznamená oznámení o zahájení řízení operací „Obeslání - Zahájení řízení“.
Čl.14
Plomba
(1) Katastrální úřad v souladu s § 12 odst. 1 zákona o zápisech vyznačí v souboru popisných informací katastru tzv. plombu, a to nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu na povolení vkladu. Plomba vyjadřuje, že právní vztahy zapsané v katastru jsou dotčeny změnou.
(2) O tom, že došlo k vyznačení plomby, katastrální úřad informuje osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se mají podle navrhovaného zápisu omezit nebo zaniknout (dále jen „zapsané osoby“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve vkladovém řízení případně zastoupeny na základě plné moci. Navrhovaným zápisem se rozumí i zápis, který má být proveden na základě písemnosti vydané a doručené soudem nebo soudním exekutorem podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.
(3) V případě, kdy je plomba vyznačována v následujícím vkladovém řízení, aniž by předcházející vkladové řízení týkající se týchž nemovitostí již bylo ukončeno provedením vkladu, vyrozumí katastrální úřad o vyznačení plomby jak aktuálně zapsanou osobu, tak osobu, v jejíž prospěch má být v předcházejícím vkladovém řízení právo teprve zapsáno.
(4) V případě, kdy osoba, jejíž právo zapsané v katastru se má podle navrhovaného zápisu omezit nebo zaniknout, neexistuje (jedná se např. o výmaz věcného břemene zaniklého smrtí oprávněného, zápis výsledku dědického řízení bez vypořádání SJM nebo o zápis nové samostatné budovy), katastrální úřad informaci o vyznačení plomby nezasílá (pozn.: lhůta podle § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. v těchto případech vůbec neběží).
(5) Informaci o vyznačení plomby katastrální úřad odešle (předá k poštovní přepravě) nejpozději následující pracovní den po vyznačení plomby.
(6) Osobám, které mají zřízenu službu sledování změn v katastru, katastrální úřad informaci o vyznačení plomby zasílá pouze prostřednictvím této služby. V ostatních případech zašle katastrální úřad informaci do datové schránky. Nemá-li obesílaná osoba aktivní datovou schránku, zašle katastrální úřad informaci doporučeným dopisem s dispozicí odesílatele „nevracet, vložit do schránky“ na adresu
a) místa trvalého pobytu u fyzických osob s trvalým pobytem v ČR,
b) bydliště v cizině u fyzických osob, které nemají trvalý pobyt v ČR,
c) sídla u právnických osob.
Zasílanou korespondenci katastrální úřad sloučí s korespondencí zasílanou podle čl. 13 odst. 5, pokud to nevylučují rozdílné adresy, na které má být doručováno, nebo jiné důvody.
(7) Informaci o vyznačení plomby nelze předat osobně ani zaslat na doručovací adresu.
(8) Osobám, které nemají zřízenu službu sledování změn v katastru, katastrální úřad na jejich výslovnou žádost zašle informaci o vyznačení plomby také elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. Přitom využije funkcionalitu „Bezplatná oznamovací služba“ ve formuláři pro zápis účastníka řízení.
(9) Plomba se zruší současně s vyznačením změny v katastru, tj. při zápisu operace "Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu", nebo v případě pravomocného rozhodnutí o zamítnutí vkladu nebo pravomocného usnesení o zastavení řízení vyznačením data nabytí právní moci v řízení V. V případě částečného povolení vkladu u nemovitostí, ke kterým byl návrh na vklad zamítnut nebo bylo vůči nim řízení zastaveno, se plomba zruší ručně při doplnění data nabytí právní moci části rozhodnutí o zamítnutí vkladu k operaci „Nabytí právní moci - Částečné zamítnutí“ nebo při doplnění data nabytí právní moci usnesení o částečném zastavení řízení k operaci „Nabytí právní moci - Částečné zastavení“.
(10) Při podání návrhu na povolení vkladu práva k nemovitosti, která v katastru prozatím není evidována a která bude vyznačena na podkladě jiného předcházejícího návrhu nebo listiny určené k záznamu, se zajistí vyznačení plomby k této nemovitosti vyznačením plomby k původní nemovitosti a zápisem události "Navázání řízení - Přenesení plomby z řízení" s navázáním na řízení, ve kterém nemovitost vznikne. Na nově vzniklou nemovitost se plomba přenese v okamžiku zplatnění řízení, v němž nová nemovitost vzniká podle definice v operaci „Definice přenesení plomby - Definice přenesení plomby“.
(11) V řízení se zaznamená informování o zaplombování operací „Informace o vyznačení plomby“.
Čl.15
Ověření projevu vůle účastníků řízení V a další úkony v řízení
(1) V řízení o povolení vkladu postupuje katastrální úřad zejména podle zákona o zápisech, podle správního řádu a § 33 až 35 vyhlášky.
(2) Katastrální úřad při zjišťování, zda jde skutečně o písemné projevy vůle osob ve smlouvě uvedených podle § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky postupuje tak, že ověří totožnost
a) přizvaných osob podle osobních údajů uvedených v platném občanském průkazu nebo u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, v jiném platném osobním dokladu, např. v cestovním pasu nebo v průkazu o povolení pobytu,
b) u obchodních společností podle výpisu z obchodního rejstříku a u ostatních právnických osob podle dokladu o tom, že se jedná o statutárního zástupce.
Po ověření jejich totožnosti se zaměstnanec katastrálního úřadu k tomu zmocněný organizačním řádem přizvaných osob dotáže, zda písemné projevy vůle uvedené ve smlouvě uznávají za své vlastní. O tomto uznání se sepíše podle § 18 správního řádu protokol a dále se na prvopisu smlouvy, který bude uložen v souboru listin, vyznačí doložka s textem: „Pravost podpisu uznána dne. . . . . . . . . . . ., Jméno, příjmení přizvané osoby ---. ., Rodné číslo (datum narození) přizvané osoby ----, Ověřeno podle osobního dokladu -----. ". K doložce se připojí podpisy přizvaných osob, jméno, příjmení a podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Pokud není malý státní znak součástí razítka, kterým je doložka vyznačována, připojí se rovněž otisk kulatého razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem.
(3) Katastrální úřad nemůže odmítnout provést zjištění podle § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky, jestliže o to účastníci řízení při doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu požádají.
(4) Katastrální úřad při zjišťování projevu vůle podle § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky u účastníků řízení, kteří mají trvalý pobyt mimo obvod jeho územní působnosti, po neformálním ověření, že se v místě trvalého pobytu skutečně zdržují, může dožádat o zjištění projevu vůle (§ 13 správního řádu) usnesením ten katastrální úřad, v obvodu jehož územní působnosti účastníci trvale bydlí. Podle tohoto ustanovení mohou postupovat i katastrální pracoviště jednoho katastrálního úřadu.
(5) Katastrální úřad ověří podle Seznamu advokátů na internetových stránkách České advokátní komory, pokud jinou listinou není prokázáno něco jiného, zda osoba, která listinu sepsala a výslovně potvrdila totožnost a pravost podpisů smluvních stran, je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory. O tomto ověření katastrální úřad provede záznam do spisu.
(6) K zjišťování skutečného projevu vůle právnické osoby podle § 34 odst. 7 písm. d) vyhlášky ukládá katastrální úřad úředně ověřené podpisové vzory statutárních orgánů právnických osob a úředně ověřené podpisové vzory osob oprávněných jednat za právnickou osobu na základě úředně ověřeného pověření statutárního orgánu. Doručené podpisové vzory a pověření katastrální úřad vede v Evidenci podpisových vzorů v rámci aplikace dokumentačních fondů ISKN, ve které se mimo jiné zaznamenává jednající osoba, její rodné číslo (datum narození), označení právnické osoby nebo organizační složky státu, platnost pověření nebo podpisového vzoru a další. Zjištění skutečného projevu vůle právnické osoby podle uloženého podpisového vzoru poznamená katastrální úřad ve spisu a do poznámky v řízení V a uvede odkaz na podpisový vzor, podle kterého skutečný projev vůle právnické osoby ověřil.
(7) Nelze-li projev vůle ověřit žádným ze způsobů uvedených v § 34 odst. 7 písm. a) až d) vyhlášky a nelze-li dosáhnout ani toho, aby účastník právního úkonu uznal (popřípadě popřel) pravost svého podpisu před katastrálním úřadem (např. proto, že účastník právního úkonu zemřel nebo odmítá přes výzvy katastrálního úřadu potřebnou součinnost), ověří katastrální úřad pravost jeho podpisu na podkladě jiného důkazního prostředku podle správního řádu, např. posudku znalce, svědectví osob, které byly přítomny podpisu smlouvy. Povinnost nahradit náklady na vyhotovení znaleckého posudku, které vznikly porušením povinnosti účastníka řízení poskytnout potřebnou součinnost (§ 50 odst. 2 správního řádu), katastrální úřad uloží tomu, kdo jejich vznik způsobil (§ 79 odst. 6 správního řádu).
(8) V případě, že účastník právního úkonu popře pravost svého podpisu (o tomto popření se sepíše podle § 18 správního řádu protokol), katastrální úřad další šetření k ověření pravosti podpisu účastníka právního úkonu neprovádí. Pokud ostatní účastníci řízení na základě seznámení s podklady pro rozhodnutí tvrdí, že se jedná o pravý podpis tohoto účastníka řízení, katastrální úřad vyzve účastníky řízení, aby do stanovené lhůty podali žalobní návrh k obecnému soudu na určení, zda právní úkon je z hlediska vůle a podpisů jednajících osob platný [§ 57 odst. 1 písm. b) správního řádu]. Zároveň může katastrální úřad řízení přerušit [§ 64 odst. 1 písm. c) bod 2 správního řádu]. Doručí-li účastníci katastrálnímu úřadu kopii žalobního návrhu s podacím razítkem soudu, katastrální úřad řízení novým usnesením přeruší [§ 64 odst. 1 písm. c) úvodní část věty správního řádu] do doby doručení pravomocného rozhodnutí soudu ve věci. Pokud účastníci do doby stanovené ve výzvě kopii podaného žalobního návrhu katastrálnímu úřadu nedoručí, katastrální úřad návrh na vklad zamítne podle § 5 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) zákona o zápisech.
(9) V případě, že účastník vkladového řízení popře pravost vkladové listiny, prověří katastrální úřad dostupnými prostředky, zda se nejedná o falzifikát (např. dotazem u soudu v případě listiny vydané soudem, dotazem u notáře v případě listiny, na které byl podpis ověřen notářem apod.). Pokud provedená zjištění svědčí o tom, že listina byla zfalšována (soud potvrdí, že takové rozhodnutí jím nebylo vydáno, notář potvrdí, že pod příslušným číslem ověřovací knihy byl ověřen podpis jiné osoby apod.), katastrální úřad návrh na vklad zamítne podle § 18 odst. 1 ve spojení s § 17 odst. 1 písm. a) nebo § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. Pokud provedená zjištění nenasvědčují tomu, že listina byla zfalšována, nařídí katastrální úřad ústní jednání, k účasti na kterém předvolá všechny účastníky řízení. V usnesení, kterým se nařizuje ústní jednání, katastrální úřad účastníky informuje o tom, že důvodem jednání je skutečnost, že došlo ke zpochybnění pravosti listiny ze strany jednoho z účastníků řízení. Při tomto jednání katastrální úřad účastníky řízení vzájemně konfrontuje. Dále postupuje následovně:
a) Pokud účastníci řízení nedospějí při ústním jednání ke shodě, odkáže je katastrální úřad na soud a vklad povolí, jsou-li splněny podmínky § 17 a 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. S povolením vkladu katastrální úřad vyčká do předložení žaloby k zápisu poznámky spornosti, nejdéle však 14 dnů od ústního jednání, o čemž účastníky řízení poučí.
b) Pokud se k ústnímu jednání bez omluvy nedostaví účastník, v jehož zájmu je hájit pravost vkladové listiny, katastrální úřad vychází z toho, že listina byla zfalšována a vklad zamítne.
(10) Pokud podle § 4 odst. 4 písm. c) zákona o zápisech musí být přílohou návrhu na povolení vkladu též výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, popřípadě jeho ověřená kopie, lze podmínku předložení výpisu považovat za splněnou i v případě, jestliže katastrální úřad má tento výpis uložen ve sbírce listin, přitom navrhovatel se v návrhu odkáže na uložený výpis nebo jeho ověřenou kopii a prohlásí, že údaje v něm uvedené se dosud nezměnily. Údaje v uloženém výpisu katastrální úřad vždy porovná s údaji v internetové aplikaci „Obchodní rejstřík“ na adrese www.justice.cz. O tomto porovnání provede katastrální úřad záznam do spisu. Liší-li se údaje v uloženém výpisu od údajů v internetové aplikaci „Obchodní rejstřík“, vyzve katastrální úřad účastníky řízení k doplnění návrhu o nový výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku.
(11) Pokud podle § 4 odst. 4 písm. d) zákona o zápisech musí být přílohou návrhu na povolení vkladu též listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu a pokud o to navrhovatel požádá, je katastrální úřad povinen ověřený opis (kopii) této listiny opatřit z jím vedené sbírky listin, je-li v této sbírce listin založena (§ 6 odst. 2 správního řádu). Náklady na opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu, tj. hotové výdaje správního orgánu zvýšené o částku odpovídající správnímu poplatku, které by byla povinna zaplatit dotčená osoba, která o opatření údajů požádala, kdyby si je opatřovala sama, je povinna hradit dotčená osoba (§ 79 odst. 7 správního řádu). Rozhodnutí katastrálního úřadu ve věci nákladů řízení vydá katastrální úřad samostatně, v průběhu řízení nebo je může vydat ve výrokové části některého z rozhodnutí o povolení vkladu. Po dobu nezbytnou k opatření této listiny neběží lhůta pro povolení vkladu stanovená správním řádem (§ 71 odst. 4 správního řádu). V řízení se zaznamená sledem operací „Obecná operace zpracování - Doplnění nabývacích titulů“ a „Obecná operace zpracování - Operace zpracování“ v uvedeném pořadí.
(12) Je-li přílohou návrhu na vklad smlouva, jejíž nedílnou součástí je geometrický plán, podle kterého má z více částí označených písmeny malé abecedy vzniknout nový pozemek nebo mají-li být tyto části sloučeny do pozemku sousedního, provedením změny nesmějí vzniknout části pozemku, které by neměly vlastní parcelní číslo a které by z tohoto důvodu nebylo možné v katastru nemovitostí samostatně evidovat (§ 5 odst. 2 katastrálního zákona). Uvedená podmínka je splněna i v případě, jsou-li katastrálnímu úřadu jedním podáním doručeny všechny návrhy, jejichž přílohami jsou jednotlivé smlouvy, ze kterých vyplývá realizace celého geometrického plánu (každý z návrhů na vklad dostane samostatnou spisovou značku a vede se o něm samostatné správní řízení včetně úhrady správního poplatku) nebo jsou-li katastrálnímu úřadu v jeden den podány samostatně všechny návrhy, jejichž přílohami jsou jednotlivé smlouvy, ze kterých v souhrnu vyplývá realizace celého geometrického plánu. Nejsou-li splněny v tomto odstavci uvedené podmínky pro realizaci celého geometrického plánu k jednomu dni nebo některý z předložených návrhů nelze povolit z důvodů uvedených § 5 odst. 1 a 2 zákona o zápisech, katastrální úřad návrh (všechny návrhy) na vklad zamítne z důvodu uvedeného § 5 odst. 1 písm. f) zákona o zápisech.
(13) Dožádá-li usnesením podle § 13 správního řádu
a) katastrální úřad jiný věcně příslušný správní orgán nebo nadřízený správní orgán nebo
b) jedno katastrální pracoviště jiné katastrální pracoviště téhož katastrálního úřadu
o provedení úkonu, který by samo nemohlo provést, zaznamená se v řízení operace „Ostatní procesní rozhodnutí - Dožádání správního orgánu“.
(14) Katastrální úřad předvolá účastníka řízení, jehož osobní účast při úkonu řízení je k provedení úkonu nutná. Podle § 59 správního řádu, musí být předvolání písemné a doručuje se do vlastních rukou s dostatečným, nejméně pětidenním předstihem. V řízení se zaznamená operace „Procesní rozhodnutí - Předvolání k osobní účasti při úkonu v řízení“. Jestliže se účastník bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může katastrální úřad vydat usnesení, na jehož základě bude účastník řízení předveden (§ 60 správního řádu). V řízení se zaznamená operace „Procesní rozhodnutí - Předvedení k osobní účasti při úkonu v řízení“.
Čl.16
Placení správního poplatku
(1) Postup katastrálního úřadu při placení správního poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru podrobněji upravuje čl. 56.
(2) Katastrální úřad odešle účastníkům řízení, kteří podali návrh na vklad, výzvu, aby společně a nerozdílně zaplatili správní poplatek v případě, není-li k návrhu připojena v příslušné hodnotě kolková známka a přitom vzniká povinnost zaplatit správní poplatek. V řízení se nepokračuje do doby předložení dokladu o jeho zaplacení. V řízení se zaznamená operace "Procesní rozhodnutí -Výzva k zaplacení poplatku".
(3) Katastrální úřad může odeslat výzvu k zaplacení správního poplatku spolu s usnesením o přerušení řízení (čl. 17).V řízení se v tomto případě zaznamená operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k zaplacení poplatku s přerušením řízení“.
(4) Výzva se dále eviduje ve spisu a v řízení operacemi resp. událostmi
a) oznámení výzvy poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
a) doručení poplatku k návrhu událostí „Navázání řízení - Doplnění poplatku k řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta pro zaplacení správního poplatku uplynula“.
Čl.17
Přerušení a zastavení řízení a výzva k doplnění podání
(1) Katastrální úřad řízení usnesením
a) přeruší, jsou-li dány okolnosti uvedené v § 64 odst. 2 správního řádu nebo
b) může přerušit, jsou-li dány okolnosti stanovené v § 64 odst. 1 správního řádu nebo
c) zastaví, jsou-li dány okolnosti stanovené v § 66 správního řádu nebo § 5 odst. 5 zákona o zápisech.
(2) Vezme-li jeden z účastníků řízení, kteří podali návrh na vklad, svůj návrh zpět a toto zpětvzetí nedoloží souhlasem ostatních navrhovatelů, katastrální úřad oznámí tuto skutečnost ostatním navrhovatelům s výzvou, aby do stanovené doby se k tomuto zpětvzetí vyjádřili. Pokud ostatní navrhovatelé do stanovené doby nedoručí katastrálnímu úřadu svůj souhlas se zpětvzetím návrhu, katastrální úřad k podanému zpětvzetí návrhu nepřihlíží a pokračuje v řízení.
(3) Vezme-li účastník řízení nebo účastníci řízení, kteří podali návrh na vklad, svůj návrh zpět, zasílá se usnesení o zastavení řízení všem účastníkům tohoto řízení do vlastních rukou, tzn. i těm, kteří návrh na vklad nepodali.
(4) Obdobně podle odstavců 2 a 3 katastrální úřad postupuje v případě, že jeden z účastníků řízení, kteří podali návrh na vklad, požádá o přerušení řízení. Pokračuje-li katastrální úřad v řízení na požádání účastníka řízení, který o přerušení řízení podle § 64 odst. 2 správního řádu požádal, vyrozumí o tom všechny účastníky řízení.
(5) Katastrální úřad v souladu s ust. § 5 odst. 5 zákona o zápisech vyzve účastníky řízení, kteří podali návrh na vklad, k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Výzva se eviduje ve spisu a v řízení operacemi resp. událostmi:
a) vyhotovení a odeslání výzvy operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“; v případě odeslání výzvy k doplnění spolu s usnesením o přerušení řízení v jedné obálce operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění s přerušením řízení“,
b) oznámení výzvy poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
c) doručení doplnění návrhu událostí „Navázání řízení - Doplnění řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta pro doplnění podání uplynula“.
(6) Usnesení o přerušení řízení a usnesení o zastavení řízení se zaznamená ve spisu a v řízení vedeném v ISKN těmito operacemi resp. událostmi nebo těmito údaji:
a) přerušení řízení
aa) vyhotovení a odeslání usnesení operací „Procesní rozhodnutí - Přerušení řízení“, v případě odeslání výzvy k doplnění spolu s usnesením o přerušení řízení v jedné obálce operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění s přerušením řízení“ s uvedením začátku přerušení řízení údajem o dni, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 správního řádu nebo operací „Procesní rozhodnutí - Ostatní procesní rozhodnutí s přerušením řízení“,
ab) oznámení usnesení poslednímu z obesílaných a začátek odvolací lhůty údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
ac) den konce přerušení řízení údajem o dni přiřazeným k události „Navázání řízení - Ukončení přerušení v řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta při přerušení řízení uplynula“,
ad) odvolání údajem o dni, kdy bylo odvolání doručeno katastrálnímu úřadu, přiřazeným k události „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku,
b) zastavení řízení
ba) vyhotovení a odeslání usnesení operací „Procesní rozhodnutí - Zastavení řízení“,
bb) oznámení usnesení poslednímu z obesílaných a začátek odvolací lhůty údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
bc) odvolání údajem o dni, kdy bylo odvolání doručeno katastrálnímu úřadu, přiřazeným k události „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku a údajem o dni, kdy bylo odvolání předáno k poštovní přepravě, v příslušném poli události „Zápis poznámky“.
(7) Požádá-li účastník řízení o odklad termínu stanoveného k odstranění nedostatku podání ve výzvě podle § 45 odst. 2 správního řádu a katastrální úřad usnesením lhůtu podle § 39 odst. 2 správního řádu přiměřeně prodlouží, zaznamená se nový termín ve spisu a v řízení v příslušném poli zapsané operace se doplní počet dnů/měsíců, o které se lhůta prodlužuje. V řízení se zaznamená „Procesní rozhodnutí - Usnesení o prodloužení lhůty“.
(8) Po nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení se navrhovateli nebo na vyžádání jednomu z nich, je-li navrhovatelů více, vrátí všechny, s výjimkou jednoho, k návrhu přiložené stejnopisy listiny, na základě které mělo být zapsáno právo do katastru [§ 4 odst. 4 písm. a) zákona o zápisech] a po vyhotovení kopií k založení do spisu i listina podle § 4 odst. 4 písm. d) a listina podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona o zápisech, pokud byla katastrálnímu úřadu předložena. Prvopis písemného usnesení o zastavení řízení, na kterém se vyznačí den, kdy bylo toto rozhodnutí předáno k doručení poslednímu z účastníků řízení a právní účinky usnesení, zůstává součástí spisu. Vrácení listin se zaznamená ve spisu a v řízení operací „Obeslání - Zaslání dokladů“.
(9) Právní účinky usnesení o přerušení řízení a o zastavení řízení se vyznačí na prvopisu písemného vyhotovení usnesení uloženém ve spisu doložkou „Vykonatelnost nastala dnem -.“ a „Právní moc nastala dnem. . . . . . . . . . . . ", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. Zároveň se na tomto prvopisu písemného vyhotovení usnesení vyznačí den jeho vyhlášení nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení. V detailu řízení se doplní datum právní moci usnesení. Vyznačením právní moci usnesení o zastavení řízení se automatizovaně odstraní u dotčených nemovitostí, bytů a nebytových prostorů plomba. Na požádání účastníka řízení opatří katastrální úřad doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi řízení doručen. O vyznačení doložky účastníkovi řízení se provede záznam do spisu a zároveň v řízení v události „Zápis poznámky“.
(10) Pokud žadatel zúží předmět své žádosti (§ 45 odst. 4 správního řádu) poté, co katastrální úřad vyrozuměl ostatní účastníky řízení o zahájení řízení v dané věci (čl. 13 odst. 5), vyrozumí o této skutečnosti katastrální úřad opět všechny ostatní účastníky řízení. Pokud žadatel zúží předmět své žádosti ještě před tím, než katastrální úřad o zahájení řízení ostatní účastníky řízení vyrozuměl, vyrozumí katastrální úřad ostatní účastníky řízení pouze o tom, v jaké věci bylo po zúžení návrhu u katastrálního úřadu zahájeno řízení. Týká-li se zúžení předmětu žádosti pouze některých z původně dotčených nemovitostí, katastrální úřad u nich zruší plombu. Týká-li se zúžení předmětu řízení některého z navrhovaných práv, katastrální úřad v řízení zruší tento typ právního vztahu a ve spisu jej vyškrtne. V dalším řízení katastrální úřad zkoumá, zda je právní úkon týkající se zúženého předmětu žádosti oddělitelný od právního úkonu týkajícího se zbývajících práv nebo nemovitostí. Není-li oddělitelný, zamítne navrhovaný vklad z důvodu jeho neodůvodněnosti předloženými listinami.
(11) Je-li proti usnesení podáno v zákonné odvolací lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, katastrální úřad vyznačí tuto skutečnost v protokolu o řízení a na spisovém obalu, do kterého založí stejnopis odvolání. Kopie odvolání doručí katastrální úřad i ostatním účastníkům a přitom je písemně vyzve, aby se k odvolání vyjádřili ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů ode dne doručení vyrozumění. Podle okolností dále doplní řízení. Katastrální úřad znovu důsledně ověří s přihlédnutím k obsahu podaného odvolání důvody, které ho vedly k danému rozhodnutí ve věci, přitom může o odvolání rozhodnout sám v rámci autoremedury, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas.
(12) Pokud katastrální úřad nerozhodne o odvolání v rámci autoremedury, předloží místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu odvolání do 30 dnů ode dne doručení odvolání posledním účastníkem řízení. Spolu s odvoláním mu zašle v originále celý spis včetně originálů doručenek s vyjádřením účastníků řízení a svým stanoviskem k odvolání. Přitom postupuje podle § 88 správního řádu. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu do 10 dnů a ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.
(13) Pokud zeměměřický a katastrální inspektorát jako odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdí a vrátí katastrálnímu úřadu spis s uloženým rozhodnutím katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou právní moci „Právní moc nastala dnem. . . . . . . . . . . . " (dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu), s připojeným datem a podpisem oprávněné úřední osoby zeměměřického a katastrálního inspektorátu, katastrální úřad na požádání účastníka opatří právní mocí stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen. Katastrální úřad na požádání účastníka vyhotoví stejnopis výroku spolu s vyznačením doložky právní moci.
(14) V řízení se zaznamená
a) den odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ v řízení PD,
b) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace „Výzva k doplnění“,
c) vydání rozhodnutí v rámci autoremedury opětovným vyznačením operace ze skupiny „Rozhodnutí o řízení ve věci“ nebo „Procesní rozhodnutí",
d) odeslání odvolání a celého spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací „Postoupení řízení“,
e) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací „Navázání řízení - Přiřazení postoupení“ navázáním z řízení PD
f) v. případě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu podle odstavce 13 další z navazujících operací,
g) zrušení a vrácení rozhodnutí katastrálního úřadu k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu zápisem další operace ze skupiny „Rozhodnutí o řízení ve věci“ nebo „Procesní rozhodnutí".
Čl. 17a
Řízení o povolení vkladu, které se týká nemovitostí v obvodu více katastrálních pracovišť
(1) Je-li katastrálnímu pracovišti doručen návrh na vklad, který se týká jak nemovitostí v jeho územním obvodu, tak nemovitostí v územním obvodu dalších katastrálních pracovišť téhož katastrálního úřadu, vede toto katastrální pracoviště správní řízení a provádí zápis v celém rozsahu podaného návrhu. V případě, že je takový návrh na vklad doručen více katastrálním pracovištím, v jejichž obvodu se nacházejí nemovitosti, ke kterým je navrhován vklad, provedou úkony podle čl. 8 až 10 a čl. 14 odst. 1 všechna tato katastrální pracoviště. Řízení věcně provede katastrální pracoviště, kterému byl návrh na vklad doručen jako prvnímu, ostatní katastrální pracoviště řízení zahájená na základě jim doručených návrhů na vklad zastaví podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Byl-li návrh na vklad doručen všem katastrálním pracovištím současně, provede řízení katastrální pracoviště, které určí ředitel katastrálního úřadu, ostatní katastrální pracoviště řízení ukončí jako mylné.
(2) Je-li katastrálnímu pracovišti doručen návrh na vklad, který se týká pouze nemovitostí v jeho územním obvodu, avšak je doložen vkladovou listinou, která se týká i nemovitostí v územním obvodu dalších katastrálních pracovišť téhož katastrálního úřadu, katastrální pracoviště posoudí, zda je vklad navrhován na základě takového právního jednání, které nelze obsahově oddělit ve vztahu k nemovitostem nacházejícím se v územním obvodu jednotlivých katastrálních pracovišť (dále jen „neoddělitelné právní jednání“). Jsou-li na základě neoddělitelného právního jednání podány návrhy na vklad jednotlivým katastrálním pracovištím pouze v rozsahu jejich územních obvodů, vedou katastrální pracoviště samostatná řízení v součinnosti takovým způsobem, aby výsledek jednotlivých řízení byl shodný (např. ve všech případech byl povolen vklad nebo ve všech případech došlo k zamítnutí návrhu na vklad). Byly-li návrhy na vklad na základě neoddělitelného právního jednání doručeny všem katastrálním pracovištím současně, provede správní řízení a zápis na základě všech těchto návrhů na vklad společně to katastrální pracoviště, které určí ředitel katastrálního úřadu, ostatní katastrální pracoviště ukončí záznamy v protokolu V jako mylné.
(3) Jsou-li na základě neoddělitelného právního jednání podány návrhy na vklad jednotlivým katastrálním pracovištím pouze v rozsahu jejich územních obvodů, přičemž podané návrhy společně nepokrývají celý rozsah vkladové listiny, katastrální pracoviště tyto návrhy na vklad zamítnou podle § 18 odst. 1 ve spojení s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb.
(4) Je-li katastrálnímu pracovišti doručena vkladová listina podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., která se týká jak nemovitostí v jeho územním obvodu, tak nemovitostí v územním obvodu dalších katastrálních pracovišť téhož katastrálního úřadu, katastrální pracoviště postupuje obdobně podle odst. 1.
Čl.18
Řízení o povolení vkladu, které se týká nemovitostí v obvodu více katastrálních úřadů
(1) Je-li katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad, který se týká jak nemovitostí v obvodu jeho územní působnosti, tak nemovitostí v obvodu územní působnosti dalších katastrálních úřadů, katastrální úřad posoudí, zda je vklad navrhován na základě neoddělitelného právního jednání. Je-li právní jednání, na základě kterého je navrhován vklad, neoddělitelné, vede se o tomto návrhu jediné správní řízení; místní příslušnost se určí podle § 11 odst. 2 správního řádu. V ostatních případech katastrální úřad vede řízení pouze na základě té části návrhu na vklad, která se týká nemovitostí v obvodu jeho územní působnosti, ohledně zbývající části návrhu na vklad postupuje přiměřeně podle čl. 7 odst. 2, návrh na vklad a vkladovou listinu předá v podobě autorizované konverze. Katastrální úřad, který vedl správní řízení, provede na základě jeho výsledku i zápis.
(2) Je-li katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad, který se týká pouze nemovitostí v obvodu jeho územní působnosti, avšak je doložen vkladovou listinou, která se týká i nemovitostí v územním obvodu dalších katastrálních úřadů, katastrální úřad posoudí, zda je vklad navrhován na základě neoddělitelného právního jednání. Jsou-li na základě neoddělitelného právního jednání podány návrhy na vklad jednotlivým katastrálním úřadům pouze v rozsahu jejich místní působnosti, vedou katastrální úřady samostatná řízení v součinnosti takovým způsobem, aby výsledek jednotlivých řízení byl shodný (např. ve všech případech byl povolen vklad nebo ve všech případech došlo k zamítnutí návrhu na vklad).
(3) Jsou-li na základě neoddělitelného právního jednání podány návrhy na vklad jednotlivým katastrálním úřadům pouze v rozsahu jejich místní působnosti, přičemž podané návrhy společně nepokrývají celý rozsah vkladové listiny, katastrální úřady tyto návrhy na vklad zamítnou podle § 18 odst. 1 ve spojení s § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb.
(4) Je-li katastrálnímu úřadu doručena vkladová listina podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., která se týká jak nemovitostí v obvodu jeho územní působnosti, tak nemovitostí v obvodu územní působnosti dalších katastrálních úřadů, katastrální úřad postupuje obdobně podle odst. 1 věty třetí.
Čl.19
Předání vkladu k aktualizaci
(1) Katastrální úřad přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro povolení vkladu. Skutečnost, že vklad lze povolit, v řízení zaznamená operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Předání vkladu k aktualizaci“ a spis předá k vyznačení budoucího stavu údajů katastru. V případě, že katastrální úřad zkoumá, zda jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, až po kontrole návrhu budoucího stavu údajů katastru, zaznamená operaci „Rozhodnutí o řízení ve věci - Předání vkladu k aktualizaci“ a předá spis k vyznačení budoucího stavu údajů katastru ihned po zaplombování.
(2) Katastrální úřad v dalším průběhu řízení vyznačí návrh změn právních vztahů v souboru popisných informací katastru, a to s využitím již pořízeného návrhu změn údajů v souboru geodetických informací při potvrzování geometrických plánů nebo výsledků zobrazení změn v katastrální mapě vedené v grafické formě. Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny - Zakreslení změny". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky - Zápis poznámky" a v ní se uvedou příčiny, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.
(3) Nejsou-li zjištěny při pořizování návrhu budoucího stavu údajů katastru vady, které by měly za následek rozhodnutí o zamítnutí vkladu podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o zápisech, vyznačí se příslušná operace o pořízení budoucího stavu údajů katastru a spis se předá k jeho formální a věcné kontrole.
(4) Kontrolu návrhu budoucího stavu provede zaměstnanec k tomu zmocněný podle organizačního řádu katastrálního úřadu. Kontrola návrhu budoucího stavu je vždy prováděna jiným zaměstnancem, než která vyznačil v řízení operaci "Aktualizace". Ukončení kontroly budoucího stavu se vyznačí příslušnou operací v řízení.
(5)V řízení se zaznamená vyznačení budoucího stavu
a) aktualizace údajů katastru operací "Aktualizace - Změny navrženy" nebo podle povahy výsledku aktualizace operace „Aktualizace - Návrh změn nenavržen“ resp. „Aktualizace - Přerušení návrhu změny“,
b) výsledek kontroly budoucího stavu operací „Kontrola budoucího stavu - Odsouhlasení budoucího stavu“ nebo „Kontrola budoucího stavu - Zamítnutí budoucího stavu“.
Čl.20
Rozhodnutí o povolení vkladu a vklad do katastru
(1) Katastrální úřad po kontrole návrhu budoucího stavu údajů katastru a po uplynutí lhůty 20 dnů od odeslání informace o vyznačení plomby přezkoumá, zda návrh na vklad neztratil své právní účinky (viz § 76f odst. 2 o.s.ř.) nebo zda nenastala jiná skutečnost, která by měla vliv na přezkoumání podmínek pro povolení vkladu ke dni podání návrhu na vklad. V případě, že tomu tak není, rozhodne, že vklad povoluje. Postupuje-li katastrální úřad podle čl. 19 odst. 1 věty třetí, přezkoumá rovněž, zda jsou splněny ostatní podmínky pro povolení vkladu. Rozhodnutí o povolení vkladu se v řízení zaznamená operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o povolení vkladu“.
(2) Rozhodnutí o povolení vkladu je pravomocné
a) okamžikem provedení rozhodnutí o povolení vkladu zápisem ve spisu, pokud se nevyhotovuje písemné rozhodnutí nebo
b) oznámením (doručením) stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí o povolení vkladu poslednímu z účastníků řízení o povolení vkladu.
(3) O povolení vkladu je nutno rozhodnout ve formě písemného rozhodnutí v případě, kdy
a) rozhodnutím není povolován vklad všech práv ke všem nemovitostem uvedeným v listině; rozhodnutí musí být odůvodněno zejména z hlediska oddělitelnosti právních úkonů týkajících se práv navrhovaných k zápisu od právních úkonů týkajících se práv k zápisu nenavrhovaných,
b) v průběhu řízení došlo ke změně označení předmětných nemovitostí (např. obnovou operátu),
c) je to vhodné s ohledem na okolnosti dané věci. Právní moc rozhodnutí o povolení vkladu se vyznačí i na prvopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, doložkou „Právní moc nastala dnem . . . . . . . . . . . . ", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. Zároveň se na tomto prvopisu písemného vyhotovení usnesení vyznačí den, kdy byla písemnost předána k doručení.
(4) V řízení se vyjádří právní účinky rozhodnutí podle odstavce 2 písm. a) datem zápisu operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o povolení vkladu“. Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 2 písm. b) se v řízení vyjádří údajem o dni posledního doručení uvedeným u události „Poslední doručenka“, přitom se v detailu řízení doplní datum nabytí právní moci, které se rovněž vyznačí ve spisu.
(5) Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu se provede vklad aktualizací údajů katastru prostřednictvím operace „Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu“. Datum vkladu (zplatnění budoucího stavu) se zaznamená ve spisu. Na všechna vyhotovení smlouvy se připojí doložka o povolení a provedení vkladu podle § 35 odst. 2 vyhlášky. Není-li na konci smlouvy místo k uvedení doložky, uvede se na novém samostatném listu, který se připojí pevně za smlouvu, přičemž toto připojení se vždy zajistí otiskem razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem. Organizační řád katastrálního úřadu stanoví, kteří zaměstnanci jsou zmocněni provést vklad aktualizací údajů katastru nebo vyznačit doložku o povolení a provedení vkladu.
(6) Postup při vyznačení doložky upravuje § 35 odst. 2 vyhlášky. Jméno a příjmení zaměstnance oprávněného k vyznačení doložky (§ 35 odst. 2 vyhlášky), který je k tomu zmocněn organizačním řádem katastrálního úřadu, se vypíše pod doložkou psacím strojem nebo se otiskne razítko, obsahující jeho jméno a příjmení.
(7) V doložce se doplní
a) v prvním řádku název katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště,
b) v druhém řádku spisová značka,
c) v třetím řádku den vkladu práva do katastru, kterým je den vyznačení změny v souboru popisných informací a v souboru geodetických informací, je-li součástí smlouvy geometrický plán podle § 63 odst. 2 vyhlášky (tj. den, kdy došlo ke zplatnění budoucího stavu v ISKN),
d) ve čtvrtém řádku den právních účinků vkladu, které vznikly ke dni doručení návrhu na vklad místně příslušnému katastrálnímu úřadu.
(8) V případech uvedených v odstavci 3 se pod doložkou doplní odkaz na písemnou formu pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu „O povolení vkladu bylo vydáno písemné rozhodnutí, které nabylo právní moci dnem. . . . .“ (doplní se den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu), přitom stejnopis tohoto rozhodnutí katastrální úřad připojí k listině tak, aby se stalo jeho neoddělitelnou součástí.
(9) Jedná-li se o vklad práva k nemovitostem evidovaným v územní působnosti více katastrálních úřadů podle čl. 18, připojí se za doložku text podle čl. 18 odst. 4 písm. f).
(10) Prvopis písemného rozhodnutí, na kterém se vyznačí den, kdy bylo toto rozhodnutí předáno k doručení poslednímu z účastníků řízení a právní moc rozhodnutí, zůstává součástí spisu. Stejnopis rozhodnutí se uloží do souboru listin jako součást listiny spolu s návrhem na vklad (jeho kopie zůstane založená ve spise), popřípadě s návrhem na zúžení původního návrhu na vklad.
Čl.21
Částečné povolení vkladu
(1) Katastrální úřad, který při přezkoumání návrhu na vklad dospěl při splnění podmínky oddělitelnosti právního úkonu k závěru, že je možné rozhodnout o částečném povolení vkladu (např. rozhodne o povolení vkladu pouze některého z práv uvedených v návrhu a návrh zbývajících práv zamítne nebo řízení zastaví), vyznačí v budoucím stavu pouze vznik, změnu nebo zánik práva, které lze vložit do katastru. Po kontrole částečného zápisu návrhu budoucího stavu údajů katastru vydá písemné rozhodnutí o částečném povolení vkladu, přitom tuto skutečnost uvede ve spisu a v řízení operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o částečném povolení vkladu“.
(2) V případě, že katastrální úřad návrh na vklad částečně povolí a částečně zamítne, písemné rozhodnutí o částečném povolení vkladu obsahuje současně i rozhodnutí o částečném zamítnutí návrhu na povolení vkladu. Část rozhodnutí, kterým se
a) povoluje vklad, nabývá právní moci dnem doručení poslednímu z účastníků řízení,
b) vklad zamítá, nabývá právní moci dnem následujícím po marném uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby počítané ode dne doručení rozhodnutí poslednímu účastníku řízení, popřípadě právní mocí rozsudku soudu, kterým soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu práva v souladu s čl. XXV zákona č. 151/2002 Sb. namísto opravného prostředku.
Nabytí právní moci jednotlivých částí rozhodnutí se postupně poznamená na prvopisu písemného vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkami „Právní moc nastala dnem ---“, ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. Zároveň se na tomto prvopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vyznačí den, kdy byla písemnost předána k doručení.
Po nabytí právní moci části rozhodnutí, ve které se vklad povoluje, katastrální úřad vklad provede aktualizací údajů katastru pomocí operace „Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu“.
(3) V případě, že katastrální úřad návrh na vklad částečně povolí a částečně zastaví, zašle písemné rozhodnutí, které bude obsahovat jak rozhodnutí o částečném povolení vkladu, tak i usnesení o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, všem účastníkům řízení. Rozhodnutí, kterým se povoluje částečně vklad, nabývá právní moci dnem doručení poslednímu z účastníků řízení. Usnesení, kterým se částečně řízení o povolení vkladu zastavuje, nabývá právní moci dnem následujícím po marném uplynutí patnáctidenní lhůty pro podání odvolání počítané ode dne doručení usnesení poslednímu účastníku řízení.
Nabytí právní moci části rozhodnutí, kterým se vklad do katastru nemovitostí povoluje, a právní účinky části rozhodnutí, kterým se řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí zastavuje, se postupně vyznačí na prvopisu písemného vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkami „Právní moc nastala dnem ---“ a „Vykonatelnost nastala dnem --.“, ke kterým se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. Zároveň se na tomto prvopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vyznačí den, kdy byla písemnost předána k doručení. V řízení se vyznačí událost „Nabytí právní moci - Částečné zastavení“, do textu k události se zapíše datum nabytí právní moci nebo v případě vykonatelnosti text „vykonatelnost nastala dne-“ s doplněním data vykonatelnosti.
Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se vklad částečně povoluje, katastrální úřad provede vklad aktualizací údajů katastru pomocí operace „Zplatnění budoucího stavu - Provedení vkladu“.
(4) Katastrální úřad při zplatnění budoucího stavu údajů katastru vybere objekty řízení, které mají být odplombovány. V témže řízení zaznamená příslušnou operaci, je-li podáno odvolání k příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu proti usnesení katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad a výsledky dalších jednání v případě, kdy zeměměřický a katastrální inspektorát podanému odvolání nevyhověl.
(5) Katastrální úřad při podání odvolání proti usnesení katastrálního úřadu
a) o částečném zastavení řízení o návrhu na vklad, kterému lze v rámci autoremedury vyhovět a po právní moci rozhodnutí vydaného v rámci autoremedury vklad povolit nebo
b) o částečném zastavení řízení, které bylo zrušeno rozhodnutím příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu a vráceno zpět k dalšímu řízení katastrálnímu úřadu
založí nové navázané řízení operací „Navázání řízení - Založení nového řízení“, ve kterém zaznamená původní datum zahájení řízení v dané věci a další průběh řízení od rozhodnutí katastrálního úřadu vydaného v rámci autoremedury nebo od doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým bylo zrušeno usnesení katastrálního úřadu o částečném zastavení řízení, včetně vyznačení povolení vkladu práv do katastru. Listiny a rozhodnutí katastrálního úřadu, jejichž vydání je zaznamenáno v novém navázaném řízení, se označují spisovou značkou původního řízení. Ukončení řízení v dané věci se současně zaznamená příslušnou operací v původním i novém navázaném řízení.
(6) Při oznámení rozhodnutí o částečném povolení vkladu účastníkům smlouvy se postupuje obdobně podle čl. 20. Prvopis písemného rozhodnutí o částečném povolení vkladu, na kterém se vyznačí doložky právní moci a vykonatelnosti a den, kdy bylo toto rozhodnutí předáno k doručení, zůstává součástí spisu. Stejnopis tohoto rozhodnutí se uloží do souboru listin spolu s návrhem na vklad (jeho kopie zůstane založená ve spisu) a s listinou.
Čl.22
Rozhodnutí o zamítnutí vkladu
(1) Katastrální úřad zamítne vklad podle § 18 odst. 1 zákona č. 256/20133 Sb. v případě, jestliže vkladová listina nesplňuje hlediska zkoumaná katastrálním úřadem podle § 17 zákona o zápisech nebo návrh na vklad ztratil právní účinky (§ 76f odst. 2 o.s.ř.). V průběhu řízení katastrální úřad zakládá do spisu mimo jiné i kopie listin ze sbírky listin, které např. potvrzují omezení dispozičních práv účastníka řízení, popřípadě i výpis z katastru k okamžiku podání návrhu na vklad, pokud se jím např. dokazuje, že převodce nebyl k tomuto okamžiku zapsán v katastru jako vlastník nemovitosti apod.
(2) V rozhodnutí o zamítnutí vkladu se uvede text poučení tohoto znění: „Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení (§ 18 odst. 5 katastrálního zákona). Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu lze podat žalobu podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému (Městskému) soudu v ----. ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.“ [uvede se krajský (městský) soud, v jehož obvodu má sídlo katastrální úřad, který rozhodnutí vydal, viz § 249 odst. 2 a § 250 odst. 2 občanského soudního řádu].
(3) Od okamžiku vydání rozhodnutí (§ 71 odst. 2 správního řádu) o zamítnutí vkladu nelze vzít návrh na vklad zpět, a to ani částečně (§ 45 odst. 4 správního řádu).
(4) Práva na podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu se nelze vzdát.
(5) Katastrální úřad se po uplynutí 30denní lhůty ode dne doručení rozhodnutí poslednímu účastníku řízení písemně dotáže příslušného krajského (městského) soudu, zda k němu nebyla podána žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Nebyla-li žaloba podána, katastrální úřad vyznačí den právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu na prvopisu rozhodnutí uloženém ve spisu doložkou „Právní moc nastala dnem --.“ [viz. čl. 21 odst. 2 písm. b)], ke které se připojí otisk razítka s malým státním znakem, datum a podpis oprávněné úřední osoby katastrálního úřadu. V detailu řízení se vyznačí datum nabytí právní moci.
(6) Návrh na vklad, vkladová listina a veškeré listiny dokumentující průběh řízení, zejména rozhodnutí o zamítnutí vkladu a další listiny, které dokládají důvod k zamítnutí vkladu, se ponechají ve spisu.
(7) V řízení se zaznamená
a) rozhodnutí o zamítnutí vkladu operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Zamítnutí návrhu“,
b) žádost na soud o sdělení, zda byla podána žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu operací „Obeslání - Žádost-soud“.
Čl.23
Vyznačení dne předání rozhodnutí k doručení
Na prvopisu rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, se po předání rozhodnutí k doručení [§ 19 odst. 1 a 2 a § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu] vyznačí den, kdy bylo toto rozhodnutí předáno k doručení poslednímu z účastníků řízení. Den předání rozhodnutí k doručení poslednímu z účastníků se vyznačí i ve spisu.
Čl.24
Zaslání spisu soudu
(1) Pokud je podána proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu žaloba k příslušnému krajskému (městskému) soudu, katastrální úřad zašle na vyžádání originál spisu ve věci příslušnému soudu a připojí své stanovisko k věci. Pro svou potřebu si vyhotoví kopii vyžádaného spisu.
(2) Zároveň katastrální úřad zapíše v řízení Z informaci o tom, že byla k soudu podána žaloba ve věci vkladu práva k nemovitosti.
(3) Katastrální úřad podle povahy rozhodnutí soudu řízení ukončí nebo v něm pokračuje podle předcházejících ustanovení o rozhodnutí o povolení vkladu.
(4) V řízení se zaznamená
a) odeslání spisu operací „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
b) doručení rozhodnutí soudu katastrálnímu úřadu operací DNavázání řízení - Přiřazení postoupení“ z Podacího deníku,
c) odmítnutí žaloby soudem sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Odmítnutí žaloby soudem“ a „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
d) zamítnutí žaloby soudem sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Zamítnutí žaloby soudem“ a „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
e) zatavení řízení soudem sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Zastavení řízení soudem“ a „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
f) rozhodnutí o povolení vkladu soudem „Rozhodnutí o řízení ve věci - Povolení vkladu soudem“.
Čl.25
Vyrozumění o provedeném vkladu, oznámení rozhodnutí účastníkům řízení
(1) Po provedení vkladu katastrální úřad doručí všem účastníkům řízení vyrozumění o provedeném vkladu. Je-li účastník řízení, jehož práva k nemovitosti podle provedeného zápisu zanikají nebo se omezují, ve vkladovém řízení zastoupen na základě plné moci, doručí katastrální úřad vyrozumění o provedeném vkladu jak zmocněnci, tak zastoupenému účastníku řízení. Účastníku řízení, jehož práva k nemovitosti podle provedeného zápisu zanikají nebo se omezují, zašle katastrální úřad vyrozumění o provedeném vkladu do datové schránky, nemá-li aktivní datovou schránku, zašle mu katastrální úřad informaci na doručovací adresu evidovanou v evidenci obyvatel, v ostatních případech na adresu
a) místa trvalého pobytu u fyzických osob s trvalým pobytem v ČR,
b) bydliště v cizině u fyzických osob, které nemají trvalý pobyt v ČR,
c) sídla u právnických osob.
Katastrální úřad zvolí takovou poštovní službu, která zajišťuje dodání zásilky do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce, zákonného zástupce, zmocněnce zákonného zástupce nebo oprávněné osoby, a to spolu s doplňkovou službou dodejka a dispozicí odesílatele „nevracet, vložit do schránky“.
(2) Vyrozumění o provedeném vkladu lze předat osobně, nelze je však zaslat na doručovací adresu podle § 19 odst. 3 správního řádu.
(3) Písemné rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí vkladu je oznámeno dnem jeho doručení účastníku řízení. Dnem oznámení rozhodnutí je
a) den uvedený na vráceném potvrzení o převzetí zásilky, které je součástí zvláštní obálky pro dodání zásilky do vlastních rukou adresáta, pokud byla adresátem převzata nejpozději do 10. dne po dni, ke kterému byla zásilka připravena k vyzvednutí nebo
b) 10. den po dni, ke kterému byla zásilka připravena k vyzvednutí a který je uveden na vrácené zásilce nebo potvrzení, které je součástí zvláštní obálky pro dodání zásilky do vlastních rukou adresáta nebo
c) den, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení (tj. bylo odmítnuto účastníkem řízení převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení, nebyla poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení) nebo
d) den osobního převzetí na katastrálním úřadě.
Je-li písemné rozhodnutí doručováno více účastníkům řízení, je dnem oznámení rozhodnutí den doručení poslednímu z nich.
(4) Postup při doručování písemností a pro záznam dne oznámení rozhodnutí jednotlivým účastníkům řízení je podrobněji upraven v čl. 58. V řízení je den oznámení uveden údajem o dni posledního doručení rozhodnutí uvedeným u události "Poslední doručenka".
(5) V řízení se zaznamená odeslání vyrozumění o provedeném vkladu operací „Vyrozumění o provedení vkladu“.
Čl.26
Soubor listin V a spisy V
(1) Listiny, na jejichž základě byl proveden vklad do katastru, se vyjmou ze spisu, opatří spisovou značkou (pokud jí nebyly opatřeny již dříve) a založí do Sbírky listin s těmito dalšími listinami:
a) návrhem na povolení vkladu, popřípadě s návrhem na zúžení původního návrhu na vklad,
b) písemným rozhodnutím o povolení vkladu, pokud bylo vyhotoveno katastrálním úřadem, popřípadě rozhodnutím soudu o povolení vkladu,
c) hmotněprávní plnou mocí, pokud nemusela být nedílnou součástí listiny,
d) souhlasem, pokud je ho k právnímu úkonu třeba, podle zvláštního předpisu.
(2) Spisový obal s ostatními písemnostmi uloženými ve spisovém obalu v souladu se soupisem součástí spisu se uloží do spisové dokumentace Spisy V.
(3) Uložení a umístění Souboru listin V a Spisů V v dokumentačních fondech katastrálního úřadu podrobněji upravuje čl. 59.
POSTUP PŘI ZÁZNAMU PRÁV, ZÁPISU POZNÁMEK, ZÁPISU JINÝCH NEŽ VĚCNÝCH PRÁV A JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU
Čl.27
(1) Záznam práv, zápis poznámek a zápis jiných než věcných práv do katastru vymezuje § 7 až 10 zákona o zápisech a § 36 až 40 vyhlášky Zápis jiných údajů vymezuje § 41 vyhlášky. Evidence záznamu práv, poznámek, zápisu jiných než věcných práv a jiných údajů do katastru se vede v řízení Z.
(2) Na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin, určených k zápisu vzniku, změny a výmazu věcných práv, poznámek a jiných než věcných práv, vyznačí katastrální úřad u dotčených nemovitostí nejpozději následující pracovní den po doručení listiny v souboru popisných informací plombu. Plomba se odstraní po zápisu změny do katastrálního operátu současně s operací "Zplatnění budoucího stavu - Provedení záznamu".
(3) Katastrální úřad zkoumá, zda rozhodnutí nebo jiná listina předložená k zápisu práv do katastru záznamem je listinou, která podle zvláštních předpisů potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy (§ 7 odst. 1 zákona o zápisech). Dále katastrální úřad podle § 8 odst. 1 zákona o zápisech zkoumá, zda rozhodnutí nebo jiná listina předložená k zápisu práv do katastru záznamem neobsahuje chyby v psaní nebo počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti.
(4) Katastrální úřad v případě, že se nejedná o listinu, která podle zvláštních předpisů potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, vrátí listinu jejímu předkladateli jako listinu pro zápis do katastru bezpředmětnou. Současně založí spis a v něm uloží kopii vracené listiny a kopii průvodního dopisu o vrácení listiny. V průvodním dopisu o vrácení listiny, který se opatřuje číslem jednacím daného řízení, se uvedou všechny důvody, které vedly katastrální úřad k závěru, že listina je nezpůsobilá k provedení záznamu.
(5) Katastrální úřad posoudí v případě, že rozhodnutí nebo jiná listina obsahuje chyby v psaní nebo počtech nebo jiné nesprávnosti, zda listinu v závislosti na jejím charakteru vrátí vyhotoviteli nebo předkladateli (je-li takovou listinou ohlášení změny s nezbytnými přílohami, vrátí i přílohy) nebo ho vyzve k doplnění chybějící listiny. Současně založí spis a v něm uloží kopii vracené listiny a kopii průvodního dopisu o vrácení listiny k opravě či k doplnění nebo v případě výzvy k doplnění chybějící listiny v něm uloží doručené listiny a kopii výzvy k doplnění chybějící listiny.
(6) V průvodním dopisu o vrácení listiny k opravě nebo ve výzvě k doplnění podle odstavce 5, který se opatřuje číslem jednacím daného řízení, se uvedou všechny konkrétní chyby v psaní nebo počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti v listině, které vedly katastrální úřad k závěru, že je listina nezpůsobilá k provedení záznamu. Dále se účastník tohoto řízení poučí o možných následcích, pokud by nesplnil povinnost odstranit uvedené chyby nebo nesprávnosti v listině ve lhůtě stanovené usnesením katastrálního úřadu, pokud lhůta není stanovena zákonem [§ 10 odst. 1 písm. c) a e), § 11 odst. 1 písm. d) a § 12 odst. 1 katastrálního zákona].
(7) Katastrální úřad je oprávněn usnesením prodloužit jím stanovené lhůty, přitom v řízení a příslušné operaci zaznamená počet dnů/měsíců o které se lhůta prodlužuje. Pokud nedojde k odstranění nedostatků listiny ve stanovené lhůtě, katastrální úřad uvedenou skutečnost poznamená do spisu a plombu zruší vyznačením operace: "Ukončení řízení - Nedostatky listiny ve lhůtě neodstraněny". Opravená nebo doplněná rozhodnutí a jiné listiny, u kterých katastrální úřad v předchozím období ukončil řízení z důvodu neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě, se při opakovaném podání opatří novou spisovou značkou, přitom toto řízení se naváže podle možností na související předchozí řízení.
(8) V případech, kdy v listině nejsou jiné zřejmé chyby v psaní nebo počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, ale z jejího obsahu vyplývá, že na jejím základě má být proveden duplicitní zápis vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky, upozorní na tuto okolnost katastrální úřad vyhotovitele listiny, přitom se dotáže, zda při vyhotovení listiny nedošlo k chybě v psaní nebo počtech nebo k jiné zřejmé nesprávnosti a zda na zápisu údajů podle této listiny trvá. Pokud vyhotovitel listiny potvrdí, že listina je bez uvedených vad, nebo pokud je ve stanovené lhůtě nečinný, katastrální úřad provede duplicitní zápis vlastnictví. Plomba se odstraní po zápisu změny do katastrálního operátu současně s operací "Zplatnění budoucího stavu - Provedení záznamu". O provedeném zápisu vyrozumí katastrální úřad dopisem osoby, které jsou podle rozporných listin označeny za vlastníky nemovitosti.
(9) V řízení se eviduje
a) vrácení rozhodnutí nebo jiné listiny k opravě operací „Procesní rozhodnutí - Vrácení k opravě“; v případě odeslání vraceného rozhodnutí nebo jiné listiny k opravě spolu s usnesením o stanovení lhůty v jedné obálce operací „Procesní rozhodnutí - Vrácení k opravě se stanovením lhůty usnesením“,
b) vrácení rozhodnutí nebo jiné listiny k doplnění nebo výzva k doplnění chybějící listiny operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“; v případě odeslání vraceného rozhodnutí nebo jiné listiny k doplnění spolu s usnesením o stanovení lhůty v jedné obálce operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění se stanovením lhůty usnesením“,
c) operace „Procesní rozhodnutí - Usnesení o prodloužení lhůty“,
d) doručení vrácených listin nebo výzvy poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
e) doručení opravené listiny katastrálnímu úřadu údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Doručení vrácených podkladů“ nebo v případě stanovené lhůty „Navázání řízení - Doplnění ve stanovené lhůtě“ z Podacího deníku,
f) doručení doplnění listiny katastrálnímu úřadu údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Doplnění řízení“ nebo v případě stanovené lhůty „Navázání řízení - Doplnění ve stanovené lhůtě“ z Podacího deníku,
g) operace „Navázání řízení - Souvislost s řízením“,
h) ukončení řízení z důvodu neodstranění nedostatků listiny ve stanovené lhůtě operací „Ukončení řízení - Nedostatky listiny ve lhůtě neodstraněny“,
i) oznámení o duplicitním zápisu vlastnictví operací „Obeslání - Duplicitní vlastnictví“,
j) vrácení listiny, která je pro zápis práva nebo jiného údaje listinou bezpředmětnou prostřednictvím operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Záznam bezpředmětný“, plomba se odstraní vyznačením operace „Ukončení řízení - Ukončení řízení“.
(10) Obesílání záznamových listin v případech uvedených v odstavcích 4 až 8 se provádí na dodejku.
Čl.28
Předání záznamu k aktualizaci a aktualizace souborů katastru
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, které splňují podmínky pro záznam v katastru, se předají k vyznačení budoucího stavu údajů katastru, přitom v řízení se zaznamená operace "Rozhodnutí o řízení ve věci - Předání záznamu k aktualizaci".
(2) Katastrální úřad v průběhu dalšího řízení vyznačí návrh budoucího stavu v souboru popisných informací katastru, a to s využitím již vyznačeného návrhu změn údajů souboru geodetických informací při potvrzování geometrických plánů nebo výsledků zobrazení změn v katastrální mapě vedené v grafické formě. Zobrazení změny do katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se vyznačí událostí "Zakreslení změny - Zakreslení změny". V opačném případě se místo této události vyznačí událost "Zápis poznámky - Zápis poznámky" a v ní se uvedou příčiny, pro které nelze změnu zakreslit do katastrální mapy.
(3) Kontrolu a záznam (zplatnění návrhu budoucího stavu) provedou zaměstnanci k tomu zmocnění podle organizačního řádu katastrálního úřadu. Kontrola návrhu budoucího stavu je v případě zápisu změn a výmazu věcných práv, poznámek a jiných než věcných práv na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin prováděna vždy jiným zaměstnancem, než který vyznačil v řízení operaci "Aktualizace". Ukončení kontroly a zplatnění návrhu budoucího stavu se vyznačí příslušnými operacemi v řízení.
(4) O zápisu vyrozumí katastrální úřad zasláním běžné zásilky, resp. v elektronické podobě (E-mail), osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu vzniklo nebo se rozšířilo a osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu zaniklo nebo se omezilo. Dopis s vyrozuměním zašle katastrální úřad na adresu těchto osob uvedenou v katastru, popřípadě na jinou adresu, na které se podle zjištění katastrálního úřadu zdržují. Katastrální úřad nevyrozumí dotčené osoby v případě, že záznam byl proveden na základě listiny, u níž podmínkou její účinnosti nebo nabytí právní moci je doručení této listiny účastníkům řízení vyhotovitelem takovéto listiny.
(5) V řízení se zaznamená
a) aktualizace údajů katastru operací "Aktualizace -Změny navrženy" nebo podle povahy výsledku aktualizace operací "Aktualizace -Návrh změn nenavržen" resp. "Aktualizace Přerušení návrhu změny",
b) výsledek kontroly budoucího stavu operací "Zplatnění budoucího stavu -Provedení záznamu" nebo "Zplatnění budoucího stavu -Neprovedení zápisu".
Čl.29
Soubor listin Z a Spisy Z
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden záznam do katastru nebo zápis poznámky nebo změn jiných údajů katastru, se zakládají do „Souboru listin Z". Soubor listin Z má obdobný formální obsah jako Soubor listin V. Do Souboru listin Z se zakládá i výstup z evidence obyvatel (odpověď na dožádání).
(2) Spisový obal s ostatními kopiemi písemností podle čl. 27 odst. 4 a 5 a kopií průvodního dopisu o vrácení listiny k opravě nebo výzvy k doplnění listiny uloženými ve spisovém obalu a s usnesením, se ukládají do sbírky listin jako Spisy Z.
(3) Uložení a umístění Souboru listin Z a Spisů Z v dokumentačních fondech katastrálního úřadu podrobněji upravuje čl. 59.
ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU KATASTRU
Čl.30
(1) Porušení pořádku na úseku katastru (dále jen "porušení pořádku") je upraveno § 23 až 26 katastrálního zákona. Evidence podnětů a průběh řízení o porušení pořádku se vede v řízení P.
(2) Na řízení o porušení pořádku, které je přestupkem, se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v částech tímto zákonem neupravených pak správní řád. Na řízení o porušení pořádku, které je jiným správním deliktem (§ 25 katastrálního zákona), se vztahuje správní řád.
(3) Řízení o porušení pořádku zahajuje z moci úřední katastrální úřad. Podnětem pro zahájení řízení v dané věci mohou být také oznámení jiného státního orgánu, fyzické nebo právnické osoby nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Řízení se zahajuje v návaznosti na nesplnění povinnosti stanovené katastrálním zákonem, na kterou byla příslušná osoba upozorněna písemnou výzvou o neplnění povinností zjištěných při revizi nebo při obnově katastrálního operátu nebo při jiných činnostech správy katastru. Písemná výzva musí obsahovat způsob odstranění nedostatků včetně poučení o následcích při nesplnění zákonem stanovených povinností.
(4) Katastrální úřad vede seznam pokut uložených podle příslušného zákona.
Čl.31
Rozhodnutí ve věci porušení pořádku na úseku katastru
(1) Katastrální úřad vydá rozhodnutí o porušení pořádku ve lhůtě stanovené v § 71 správního řádu.
(2) Katastrální úřad je povinen před rozhodnutím posoudit zejména, zda došlo k porušení pořádku, kdo ho spáchal a zda odpovědnost nezanikla (§ 20 zákona č. 200/1990 Sb. a § 25 odst. 4 katastrálního zákona). Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho rozsahu, k okolnostem, za nichž k němu došlo, k opakovanému jednání, k významu a rozsahu jeho následků, k rozsahu způsobené škody, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků správního deliktu vzniklých porušením pořádku.
(3) Rozhodnutí o porušení pořádku musí splňovat obecné náležitosti stanovené v § 67 a násl. správního řádu. Výrok rozhodnutí musí obsahovat rozhodnutí ve věci (kdo se dopustil, jakého porušení pořádku, výše a způsob úhrady pokuty) s uvedením ustanovení, podle kterého bylo rozhodnuto a další náležitosti stanovené správním řádem (§ 68 odst. 2 správního řádu). Výrok rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným z přestupku na úseku katastru, musí obsahovat navíc náležitosti podle § 77 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, vyslovení viny, výši pokuty, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce a způsob úhrady pokuty. V odůvodnění katastrální úřad uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí musí obsahovat řádné poučení o odvolání.
(4) V textu poučení o odvolání vydaného rozhodnutí se uvede, že proti rozhodnutí katastrálního úřadu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí u příslušného zeměměřického a katastrálního inspektorátu prostřednictvím katastrálního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
(5) Rozhodnutí o porušení pořádku se doručí účastníkům řízení do vlastních rukou.
(6) Pokud v zákonné odvolací lhůtě není podáno odvolání, vyznačí se na rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, a v poznámce spisového obalu, doložka o nabytí právní moci s uvedením data nabytí právní moci. Na rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, se zároveň vyznačí den, kdy bylo rozhodnutí předáno k doručení.
(7) Do třiceti dnů od nabytí právní moci se rozhodnutí o porušení pořádku s doložkou o nabytí právní moci doručí příslušnému celnímu úřadu, který pokuty vybírá a vymáhá.
(8) V řízení se zaznamená
a) rozhodnutí o porušení pořádku operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Porušení pořádku (sankce)",
b) doručení rozhodnutí poslednímu z obesílaných údajem o dni v události "Poslední doručenka".
Čl.32
Odvolání proti rozhodnutí o porušení pořádku na úseku katastru
(1) Je-li proti rozhodnutí podáno v zákonné odvolací lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, katastrální úřad vyznačí tuto skutečnost v protokolu o řízení a na spisovém obalu, do kterého založí stejnopis odvolání. Kopie odvolání doručí katastrální úřad i ostatním účastníkům řízení a přitom je písemně vyzve, aby se k odvolání vyjádřili ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů ode dne doručení vyrozumění. Podle okolností dále doplní řízení. Katastrální úřad znovu důsledně ověří s přihlédnutím k obsahu podaného odvolání důvody, které ho vedly k danému rozhodnutí ve věci, přitom může o odvolání rozhodnout sám v rámci autoremedury, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků řízení, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas.
(2) Pokud katastrální úřad nerozhodne o odvolání v rámci autoremedury, předloží místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu odvolání do 30 dnů ode dne doručení odvolání posledním účastníkem řízení. Spolu s odvoláním mu zašle v originále celý spis včetně originálů doručenek, s vyjádřením účastníků řízení a svým stanoviskem k odvolání. Přitom postupuje podle § 88 správního řádu. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu do 10 dnů a ve stanovisku se omezí na uvedení důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání.
(3) Pokud zeměměřický a katastrální inspektorát jako odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdí a vrátí katastrálnímu úřadu spis s uloženým rozhodnutím katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou právní moci „Právní moc nastala dnem. . . . . . . . . . . . " (dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu), s připojeným datem a podpisem oprávněné úřední osoby zeměměřického a katastrálního inspektorátu, katastrální úřad na požádání účastníka řízení opatří doložkou právní moci stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi řízení doručen. Katastrální úřad na požádání účastníka řízení vyhotoví stejnopis výroku spolu s vyznačením doložky právní moci.
(4) V řízení se zaznamená
a) den odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku,
b) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“,
c) vydání rozhodnutí v rámci autoremedury opětovným vyznačením operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Porušení pořádku (sankce)" nebo „Procesní rozhodnutí - Ostatní procesní rozhodnutí“,
d) odeslání odvolání a celého spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
e) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací „Navázání řízení - Přiřazení postoupení“ navázáním z Podacího deníku,
f) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu podle odstavce 3 nebo na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým se mění rozhodnutí katastrálního úřadu operací „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
g) zrušení a vrácení rozhodnutí katastrálního úřadu k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu, zápisem další nové operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Porušení pořádku (sankce)".
ŘÍZENÍ O OPRAVĚ CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU, O NÁMITCE PROTI OBSAHU OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU, O ZMĚNĚ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A OZNAČENÍ HRANICE NA NÁKLAD VLASTNÍKA
Řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
Čl.33
Oznámení o provedení nebo neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Evidence návrhů na opravu chyby (§ 8 katastrálního zákona) a případů opravy chyby prováděných bez návrhu se vede v řízení OR - předmět řízení "Oprava chyby v katastrálním operátu". Řízení v dané věci se založí při doručení podání obsahující návrh na opravu chyby nebo v případě zjištění chyby, kterou bude katastrální úřad opravovat bez návrhu z vlastního nebo jiného podnětu. Současně se pro dané řízení založí spis.
(2) Návrh na opravu chyby může podat vlastník nebo jiný oprávněný (jiným oprávněným může být pouze osoba oprávněná z práva, které se podle § 2 odst. 4 katastrálního zákona zapisuje do katastru). Návrh na opravu chyby podaný jinou osobou než vlastníkem nebo jiným oprávněným je podnětem, se kterým katastrální úřad nakládá v souladu s ustanovením § 42 správního řádu. Chyby, které vznikly způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 katastrálního zákona může katastrální úřad opravit i bez návrhu.
(3) Z podaného návrhu na opravu údajů katastru musí být zřejmé, která osoba návrh předkládá, který údaj katastru je považován za chybný a jaký údaj má být správný. Pro řízení se do spisu vloží prvopisy písemností vyhotovených katastrálním úřadem k dané věci.
(4) Návrh na opravu chybného geometrického a polohového určení, které není důsledkem nepřesnosti při podrobném měření nebo chybného vyznačení změny geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací, musí být v příloze doložen příslušným výsledkem zeměměřických činností, dále listinou, ve které vlastníci sousedních pozemků dotčených opravou prohlašují, že průběh hranice v terénu není jimi zpochybňován a ani nebyl jimi měněn a souhlasí s evidováním průběhu hranice v katastru nemovitostí podle výsledku zeměměřické činnosti. V případě, že přílohou k návrhu není listina obsahující takové prohlášení, může ji katastrální úřad nahradit protokolem, který bude sepsán při ústním jednání katastrálního úřadu s dotčenými osobami. V případě, kdy žádost o opravu chyby se týká hranic nebo výměr parcel vedených dosud ve zjednodušené evidenci, je podmínkou zjištění skutečného stavu věci předchozí doplnění těchto parcel do souboru geodetických informací katastru.
(5) Katastrální úřad na podkladě návrhu přezkoumá správnost údajů katastru podle příslušných listin, dokumentace výsledků šetření a měření, popř. zápisů v pozemkové knize nebo dřívějších pozemkových evidencích. U návrhu na opravu chybného geometrického a polohového určení dále ověří, zda katastrální úřad bude chybu opravovat z úřední povinnosti, tj. chyba vznikla při vedení a obnově katastru nebo v geometrickém plánu vyhotoveném katastrálním úřadem nebo jeho právním předchůdcem, nebo zda vyzve předkladatele návrhu k zajištění opravy geometrického plánu podle § 46 odst. 2 písm. b) vyhlášky.
(6) Katastrální úřad opraví chybný údaj katastru v řízení Z navázaném na řízení OR. Tento postup se neužije u těch údajů katastru vedených v grafické formě katastrální mapy, které neovlivňují údaje souboru popisných informací, jako např. mapové značky.
(7) Katastrální úřad po odstranění chyby v katastrálních operátech neprodleně zašle oznámení o provedení opravy dotčenému vlastníku nebo jinému oprávněnému ve lhůtě stanovené § 8 odst. 3 katastrálního zákona. V oznámení uvede, podle kterého ustanovení právních předpisů byla chyba opravena, které údaje byly chybné, stav údajů katastru po opravě a poučení o možnosti do 30 dnů od doručení podat nesouhlas s takovou opravou údajů katastru. Jedno vyhotovení oznámení se uloží pod číslem spisové značky řízení Z do Souboru listin Z.
(8) Katastrální úřad, pokud dospěl při přezkoumání údajů katastru k závěru, že se nejedná o chybu v údajích katastru, oznámí vlastníku nebo jinému oprávněnému, který podal návrh na opravu chyby, že opravu neprovedl. V oznámení uvede skutečnosti, které potvrzují správnost údajů katastru, dále poučení o možnosti do 30 dnů od doručení oznámení podat katastrálnímu úřadu nesouhlas s takovým postupem.
(9) Pokud ve stanovené lhůtě žádná z dotčených osob neprojeví nesouhlas s výše uvedeným postupem katastrálního úřadu podle odstavce 7 a 8, uzavře katastrální úřad jednání v dané věci. Nesouhlas s postupem katastrálního úřadu doručený po uplynutí stanovené lhůty může být posouzen jako nový návrh na opravu chyby v katastrálním operátu, pokud jsou v tomto podání uvedeny nové skutečnosti, které nebyly známy katastrálnímu úřadu v předchozím řízení.
(10) V řízení se eviduje
a) sdělení o souhlasu s návrhem a o opravě chyby v katastru operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Souhlas s opravou“,
b) sdělení o nesouhlasu s návrhem na opravu chyby nebo s tím, že se nejedná o chybu, operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nesouhlas s opravou“,
c) doručení oznámení poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události "Poslední doručenka".
Čl.34
Zahájení správního řízení o opravě chyby v katastrálním operátu
(1) Správní řízení o opravě údajů katastru je zahájeno dnem, kdy je katastrálnímu úřadu doručen nesouhlas s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu v katastru.
(2) Jedná-li se o
a) nesouhlas jiné osoby než vlastníka nebo jiného oprávněného nebo
b) nesouhlas podaný po uplynutí lhůty podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona, který neobsahuje nové skutečnosti, pro které by mohl být vyhodnocen jako nový návrh na opravu chyby,
katastrální úřad řízení bez dalšího zastaví podle § 45 odst. 3 a § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.“.
(3) Zahájení správního řízení oznámí katastrální úřad ihned písemně účastníkům řízení (osoby dotčené opravou, popřípadě osoby dotčené tím, že navrhovaná oprava provedena nebyla). Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, se zahájení řízení oznámí veřejnou vyhláškou.
(4) V řízení se zaznamená
a) den podání nesouhlasu a zahájení správního řízení operací „Navázání řízení - Nesouhlas s doručeným oznámením“ z Podacího deníku,
b) oznámení o zahájení správního řízení operací „Obeslání - Zahájení řízení“.
Čl.35
Jednání ve věci opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Katastrální úřad při správním řízení znovu prověří všechny důvody, které vedly k opravě chyby v katastru resp. k tomu, že oprava nebyla provedena s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v podaném nesouhlasu. Katastrální úřad je povinen zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad opravy chyby s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu. Katastrální úřad není vázán návrhy účastníků řízení, ale je povinen opatřit si všechny podklady potřebné pro správné rozhodnutí, přitom je v jeho kompetenci určit rozsah a způsob zjišťování těchto podkladů v souladu s ustanoveními správního řádu.
(2) Vyžaduje-li to povaha a složitost věci, katastrální úřad nařídí ústní jednání před vydáním rozhodnutí, zejména lze-li očekávat, že přítomnost předvolaných účastníků řízení přispěje k potřebnému objasnění věci. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí katastrální úřad o ústním jednání účastníky řízení nejméně s pětidenním předstihem (§ 49 odst.1 správního řádu).
(3) O ústním jednání se pořizuje protokol, který má náležitosti stanovené v § 18 správního řádu.
(4) Protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, popřípadě osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu, a dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají.
(5) Protokol se zakládá do spisu. Pokud o to účastníci požádají, katastrální úřad jim vydá stejnopis protokolu. Ostatním zúčastněným osobám se stejnopis protokolu nevydává, za podmínek podle článku 9 odst. 9 a násl. mají právo na jeho kopii.
(6) V řízení se výzva k ústnímu jednání ve věci opravy chyby zaznamená operací "Obeslání - Výzva k jednání" resp. „Procesní rozhodnutí - Předvolání k osobní účastni při úkonu v řízení“.
(7) Před vydáním rozhodnutí oznámí katastrální úřad všem účastníkům řízení, že se mohou ve stanovené lhůtě seznámit s podklady pro připravované rozhodnutí, popř. navrhnout nové důkazy (§ 36 odst. 3 správního řádu).
(8) O seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí katastrální úřad provede záznam do spisu.
Čl.36
Rozhodnutí ve věci opravy chyby v katastrálním operátu
(1) Při vydání rozhodnutí o opravě chyby se postupuje obdobně podle čl. 31 odst. 1, 3 až 6.
(2) Ve výroku rozhodnutí musí být uvedeno výčtem, které údaje se opravují a jaký je jejich nový stav. Z výroku musí být patrno, co bylo předmětem rozhodování a na základě jakého ustanovení a právního předpisu správní orgán rozhodl.
(3) V řízení se zaznamená
a) rozhodnutí o opravě chyby operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o opravě chyby“,
b) doručení rozhodnutí údajem o dni v události "Poslední doručenka".
Čl.37
Odvolání proti rozhodnutí o opravě chyby v katastrálním operátu
(1) V řízení o opravě chyby v katastrálním operátu v případě podaného odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu se postupuje obdobně podle čl. 32 odst. 1 až 3.
(2) Rozhodnutí katastrálního úřadu nebo zeměměřického a katastrálního inspektorátu, které mění stav zápisu údajů souboru popisných nebo geodetických informací katastru vyznačený na podkladě oznámení o provedení nebo neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu, se vyznačí v katastrálních operátech až po právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu nebo rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Zápis změny v katastru se provede v dalším řízení Z navázaném na řízení OR. Jedno vyhotovení rozhodnutí se uloží pod číslem spisové značky Z do souboru listin Z.
(3) V řízení se zaznamená
a) den doručení odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci "Navázání řízení - Přiřazení odvolání" z Podacího deníku,
b) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“,
c) vydání rozhodnutí v rámci autoremedury opětovným vyznačením operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o opravě chyby“ nebo „Procesní rozhodnutí - Ostatní procesní rozhodnutí“,
d) odeslání odvolání a celého spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
e) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací "Navázání řízení -Přiřazení postoupení" z Podacího deníku,
f) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým se napadené rozhodnutí katastrálního úřadu potvrzuje nebo na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým se mění rozhodnutí katastrálního úřadu operací „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
g) zrušení a vrácení rozhodnutí katastrálního úřadu k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu, zápisem další nové operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o opravě chyby“.
Řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
Čl.38
(1) Evidence námitek proti obsahu obnoveného katastrálního operátu se vede v řízení OR - předmět řízení "Námitka vůči obnovenému katastrálnímu operátu". Řízení v dané věci se založí při doručení podání obsahujícího námitku proti obnovenému operátu. Současně se pro dané řízení založí spis.
(2) V řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu postupuje katastrální úřad podle § 16 katastrálního zákona, § 55 vyhlášky a podle správního řádu.
(3) Námitku proti obsahu obnoveného katastrálního operátu může podat vlastník nebo jiný oprávněný (jiným oprávněným může být pouze osoba oprávněná z práva, které se podle § 2 odst. 4 katastrálního zákona zapisuje do katastru) během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení. Z podané písemné námitky musí být zřejmé, která osoba návrh předkládá, vůči kterému údaji katastru námitka směřuje a jaký údaj má být správný. Pro řízení se do spisu vloží prvopisy písemností vyhotovených katastrálním úřadem k dané věci.
(4) O zahájení správního řízení v dané věci uvědomí katastrální úřad neprodleně písemně další účastníky řízení (osoby dotčené námitkou). Osoby neznámého pobytu nebo sídla a osoby, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osoby, které nejsou známy, vyrozumí katastrální úřad o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
(5) Katastrální úřad při správním řízení prověří všechny důvody, které vedly k podání námitky. Katastrální úřad je povinen zajistit, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad rozhodnutí s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.. Není vázán návrhy účastníků řízení, ale je povinen opatřit si všechny podklady potřebné pro správné rozhodnutí, přitom je v jeho kompetenci určit rozsah a způsob zjišťování těchto podkladů v souladu s ustanoveními správního řádu.
(6) Vyžaduje-li to povaha a složitost věci, katastrální úřad nařídí ústní jednání před vydáním rozhodnutí, zejména lze-li očekávat, že přítomnost předvolaných účastníků řízení přispěje k potřebnému objasnění věci. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí katastrální úřad o ústním jednání účastníky řízení nejméně s pětidenním předstihem (§ 49 odst. 1 správního řádu).
(7) O ústním jednání se pořizuje protokol, který má náležitosti stanovené v § 18 správního řádu.
(8) Protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, popřípadě osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu, a dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají.
(9) Protokol se zakládá do spisu. Účastníkům řízení se na jejich žádost vydá stejnopis protokolu. Ostatním zúčastněným osobám se stejnopis protokolu nevydává, za podmínek podle článku 9 odst. 9 a násl. mají právo na jeho kopii.
(10) V řízení se výzva k ústnímu jednání ve věci opravy chyby zaznamená operací „Obeslání - Výzva k jednání“.
(11) Před vydáním rozhodnutí oznámí katastrální úřad všem účastníkům řízení, že se mohou ve stanovené lhůtě seznámit s podklady pro připravované rozhodnutí, popřípadě navrhnout nové důkazy.
(12) O seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí katastrální úřad provede záznam do spisu.“. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 13 a 14.
(13) Katastrální úřad při správním řízení o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu postupuje obdobně podle čl. 31 odst. 1, 3 až 6 a čl. 32 odst. 1 až 3.
(14) V řízení se eviduje
a) oznámení o zahájení správního řízení operací „Obeslání - Zahájení řízení“,
b) rozhodnutí o námitce operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Vyhovění námitce“ resp. „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nevyhovění námitce“,
c) oznámení rozhodnutí poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
d) podání odvolání proti rozhodnutí o námitce údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku,
e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“, resp. „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění s přerušením“,
f) den konce přerušení řízení údajem o dni přiřazeným k události „Navázání řízení -Ukončení přerušení v řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta při přerušení řízení uplynula“,
g) autoremedura sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Vyhovění námitce“ a „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nevyhovění námitce“ a nebo naopak,
h) odeslání spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
i) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací „Navázání řízení - Přiřazení postoupení“ z Podacího deníku,
j) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu operací „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
k) zrušení a vrácení rozhodnutí k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu novou operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Vyhovění námitce“ resp. „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nevyhovění námitce“.
Řízení o změně hranice katastrálního území
Čl.39
(1) Evidence návrhů na změnu hranice katastrálního území se vede v řízení OR - předmět řízení "Změna hranice k.ú.". Současně se pro dané řízení založí spis.
(2) Změnu hranice katastrálního území schvaluje katastrální úřad podle § 5 odst. 1 písm. e) a postupem podle § 6 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále podle příslušných ustanovení správního řádu a vyhlášky.
(3) Katastrální úřad v řízení o návrhu na změnu hranice katastrálního území podle § 19 vyhlášky posoudí návrh z hlediska správy katastru a vydá
a) rozhodnutí o schválení změny hranice katastrálního území pokud souhlasí s navrženou změnou nebo
b) usnesení o souhlasu se změnou hranice katastrálního území, ve kterém stanoví podmínky pro vydání rozhodnutí o schválení změny hranice katastrálního území podle písmene a), je-li nutné novou katastrální hranici v terénu nejdříve označit, zaměřit a pro její vyznačení v katastrální mapě předložit geometrický plán pro změnu hranice katastrálního území [§ 19 odst. 2 písm. c) vyhlášky] nebo
c) rozhodnutí o neschválení změny hranice katastrálního území, kterým návrh zamítne.
Písemné vyjádření katastrálního úřadu k žádosti na připravovanou změnu hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny hranice obce a kterým katastrální úřad vyjadřuje z hlediska správy katastru svůj souhlas s návrhem změny, se zaznamená v protokolu řízení operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Souhlas se změnou katastrální hranice“. Katastrální úřad v dalším řízení po písemném vyjádření vydá rozhodnutí, které zaznamená v protokolu řízení operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Schválení změny katastrální hranice“. Nesouhlas se změnou hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny hranice obce, odůvodní katastrální úřad v rozhodnutí o neschválení změny katastrální hranice, přitom operaci stejného názvu vyznačí v protokolu řízení.
(4) Rozhodnutí o schválení resp. o neschválení změny hranice katastrálního území, doručované veřejnou vyhláškou, se uveřejní vyvěšením na úřední desce obce a katastrálního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůty je považován za den doručení tohoto rozhodnutí, pokud bylo rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu). Při odvolání proti rozhodnutí o schválení resp. neschválení změny hranice katastrálního území, která má být důsledkem změny obecní hranice na podkladě dohod mezi obcemi, postupuje katastrální úřad v dalším řízení s přihlédnutím k výsledkům jednání s obcemi podle odstavce 3.
(5) Katastrální úřad při správním řízení o změně hranic katastrálního území postupuje obdobně podle čl. 31 odst. 1, 3 až 6 a čl. 32 odst. 1 až 3. Oznámení o změně hranice katastrálního území odešle příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, který vede přehlednou evidenci změn, a Českému statistickému úřadu.
(6) V řízení se zaznamená
a) oznámení o zahájení správního řízení operací „Obeslání - Zahájení řízení“,
b) souhlas s podnětem ke změně hranice podle odstavce 3 písm. b) operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Souhlas se změnou katastrální hranice“,
c) rozhodnutí o návrhu podle odstavce 3 písm. c) operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Neschválení změny katastrální hranice“,
d) rozhodnutí o návrhu podle odstavce 3 písm. a) podle výroku uvedeného v rozhodnutí operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Schválení změny katastrální hranice“,
e) oznámení rozhodnutí poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
f) podání odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku,
g) výzva k vyjádření vyznačením operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“, resp. „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění s přerušením řízení“,
h) den konce přerušení řízení údajem o dni přiřazeným k události „Navázání řízení - Ukončení přerušení v řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta při přerušení řízení uplynula“,
i) autoremedura sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Neschválení změny katastrální hranice“ a nebo naopak,
j) odeslání spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operace „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
k) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací „Navázání řízení - Přiřazení postoupení“ z Podacího deníku,
l) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu podle čl. 32 odst. 3 nebo na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým se mění rozhodnutí katastrálního úřadu operací „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
m) zrušení a vrácení rozhodnutí katastrálního úřadu k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu zápisem nové operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Schválení změny katastrální hranice“ resp. „Rozhodnutí o řízení ve věci - Neschválení změny katastrální hranice“.
Řízení o označení hranice na náklad vlastníka
Čl.40
(1) Evidence řízení o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného [§ 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 katastrálního zákona a příslušná ustanovení vyhlášky, která upravují označování hranic pozemků] se vede v řízení OR - předmět řízení "Označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného opráv.".
(2) Katastrální úřad při správním řízení o označení hranice na náklad vlastníka postupuje obdobně podle čl. 31odst. 1 až 6 a čl. 32 odst. 1 až 3.
(3) V návaznosti na řízení o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného může zahájit katastrální úřad podle § 23 písm. b) katastrálního zákona a § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení o porušení pořádku podle čl. 30 a násl.
(4) V řízení OR o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného se zaznamená
a) oznámení o zahájení správního řízení operací „Obeslání - Zahájení řízení“,
b) rozhodnutí o označení hranice operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o označení hranice na náklady vlastníka“, resp. „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o označení hranice na náklady obce“,
c) oznámení rozhodnutí poslednímu z obesílaných údajem o dni uvedeným u události „Poslední doručenka“,
d) podání odvolání proti rozhodnutí údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Přiřazení odvolání“ z Podacího deníku,
e) vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření vyznačením operace „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“, resp. „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění s přerušením řízení“,
f) den konce přerušení řízení údajem o dni přiřazeným k události „Navázání řízení -Ukončení přerušení v řízení“ z Podacího deníku nebo datem vygenerování události „Lhůta při přerušení řízení uplynula“,
g) autoremedura sledem operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Vyhovění námitce“ a „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
h) odeslání odvolání a celého spisu zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu operací „Procesní rozhodnutí - Postoupení řízení“,
i) doručení rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu katastrálnímu úřadu operací „Navázání řízení - Přiřazení postoupení“ z Podacího deníku,
j) ukončení řízení na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu obdobně jako v čl. 32 odst. 3 nebo na podkladě rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu, kterým se mění rozhodnutí katastrálního úřadu operací „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
k) zrušení a vrácení rozhodnutí katastrálního úřadu k novému projednání rozhodnutím zeměměřického a katastrálního inspektorátu zápisem operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o označení hranice na náklad vlastníka“ resp. „Rozhodnutí o řízení ve věci - Rozhodnutí o označení hranice na náklady obce“.
Evidence dalších grafických podkladů
Čl.41
(1) V řízení OR - předmět řízení "Změna jiných údajů" nebo "Vytyčovací náčrt" se evidují další grafické podklady pro zápis změny údajů souboru popisných a geodetických informací
a) geometrický plán, který je nedílnou součástí listiny určené k zápisu do katastru a který byl potvrzen před evidencí v počítačových souborech pomocných evidencí katastru,
b) vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku, předané katastrálnímu úřadu vytyčovatelem (§ 78 vyhlášky), obsahující údaje k vyznačení změny výměry parcely nebo údaje o změně mapových značek hranic parcel nebo k vyznačení hraničních znaků,
c) vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku, předané katastrálnímu úřadu vytyčovatelem (§ 78 vyhlášky), neobsahující údaje k vyznačení změny v katastru,
d) ZPMZ vyhotovený katastrálním úřadem nebo osobou oprávněnou k výkonu zeměměřických činností, obsahující příslušné údaje pro vyznačení opravy chyby v katastrálním operátu, sloučení parcel, změnu číslování parcel nebo pro vyznačení změny chráněného území nebo ochranného pásma nemovitostí (§ 66 odst. 11 vyhlášky).
(2) Změna jiných údajů podle odstavce 1 se provede v katastru v navazujícím řízení Z. O provedení změny číslování parcel, výměry parcely nebo průběhu hranice parcely v katastrálním operátu se vyrozumí vlastníci dotčených pozemků.
(3) V řízení se zaznamená
a) operace „Příprava návrhu změny“,
b) po vložení změny do návrhu budoucího stavu mapy DKM operace „Příprava návrhu změn - Potvrzení návrhu změn“, u grafických map se doplní událost „Zakreslení změny - Předběžný zákres změny“,
c) v případě vytyčovacího náčrtu bez podpisu stran nebo s vyjádřením jejich výslovného nesouhlasu operace „Příprava návrhu změn - Převzetí vytyčovacího náčrtu bez podpisu stran“,
d) obsahují-li grafické podklady závady operace „Příprava návrhu změn - Nepotvrzení návrhu změn“,
e) neobsahuje-li vytyčovací náčrt návrh změn operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Převzetí VN beze změny“ nebo obsahuje-li vytyčovací náčrt závady „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nepřevzetí VN“.
(4) Grafické podklady dle čl. 41 odst. 1 písm. d) se evidují v řízení OR po jejich předložení katastrálnímu úřadu i v případě, že byly doručeny katastrálnímu úřadu bez listiny pro vyznačení změn údajů katastru podle § 66 odst. 11 vyhlášky.
(5) Řízení obsahující
c) návrh změny výměry, zákresu, číslování parcel nebo sloučení parcel se ukončí po uplynutí lhůty k odvolání,
d) grafické podklady podle odst. 1 písm. a) nebo pro vyznačení změny hranic chráněného území nebo ochranného pásma se ukončí po potvrzení návrhu budoucího stavu údajů katastru,
e) neobsahující návrh na změnu souboru popisných informací nebo souboru geodetických informací se ukončí po zápisu operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Převzetí VN beze změny“ nebo „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nepřevzetí VN“.
Spisy řízení OR
Čl.42
(1) Oznámení o opravě chyby v katastrálním operátu a stejnopis pravomocného rozhodnutí vydané katastrálním úřadem případně zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v řízení OR se ukládají do "Souboru listin Z" pod příslušnou spisovou značkou toho řízení Z, kterým byl proveden zápis záznamem v katastru. Soubor listin OR se nezakládá.
(2) Spisový obal s návrhem na opravu chyby v katastrálním operátu, s kopií oznámení o opravě chyby, prvopisem rozhodnutí katastrálního úřadu o opravě chyby s doložkou nabytí právní moci a s vyznačeným dnem, kdy bylo toto rozhodnutí předáno k doručení, popřípadě se stejnopisem pravomocného rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu a s ostatními podáními, písemnostmi a podklady pro rozhodnutí tak, jak jsou uvedeny v soupise součástí spisu, se uloží do sbírky listin do dokumentace Spisy OR. Do dokumentace Spisy OR se uloží i ostatní spisy OR, na jejichž podkladě nebyly zapsány změny údajů katastru.
(3) Uložení a umístění Spisů OR v dokumentačních fondech úřadu podrobněji upravuje čl. 59.
ŘÍZENÍ PŘI POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU
Čl.43
Potvrzení geometrického plánu
(1) Žádosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (§ 16 zákona o zeměměřictví) o potvrzení geometrického plánu a průběh řízení v této věci se vedou v řízení PGP.
(2) Postup při potvrzení geometrického plánu upravuje ustanovení § 72 vyhlášky a odst. 14 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí. Ve vyhláškou neupravených věcech se podpůrně použije správní řád.
(3) Žádost úředně oprávněného zeměměřického inženýra o potvrzení geometrického plánu vyřídí katastrální úřad ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení této žádosti katastrálnímu úřadu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší.
(4) Před potvrzením geometrického plánu se
a) provede kontrola věcných a formálních náležitostí geometrického plánu a ZPMZ, kontrola dodržení přesnosti zeměměřických činností a náležitostí výpočetních prací,
b) vytvoří návrh změny údajů do souboru popisných informací a návrh změny v souboru geodetických informací u DKM prostředky ISKN, u KM-D do určené oblasti datové struktury, u ostatních map uložení do seznamu souřadnic. V případě předběžného zobrazení změny do kopie katastrální mapy vedené mimo systém ISKN se po jeho provedení zaznamená událost "Zakreslení změny -Předběžný zákres změny".
(5) V geometrickém plánu, u kterého byly zjištěny drobné nedostatky nemající povahu závad podle Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí, žadatel může tyto drobné nedostatky odstranit přímo na katastrálním úřadě nebo mu katastrální úřad zašle výzvu k doplnění. K odstranění drobných nedostatků poskytne katastrální úřad formou usnesení žadateli přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích jejich neodstranění. Doručení předepsané dokumentace nebo opravených geometrických plánů po lhůtě poskytnuté katastrálním úřadem k odstranění nedostatků se považuje za novou žádost o potvrzení geometrického plánu. Geometrický plán, u kterého byly zjištěny závažné vady, katastrální úřad nepotvrdí a geometrický plán vrátí předkladateli s písemným odůvodněním apřipojenou dokumentací. Žádost o potvrzení opraveného geometrického plánu se považuje za novou žádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
(6) Návrh na opravu údajů katastru uvedenou v geometrickém plánu nebrání potvrzení geometrického plánu jen pokud navrhovaná oprava je nesporná (viz § 72 odst. 5 vyhlášky), přičemž oprava výměry parcely v geometrickém plánu, u níž byla překročena mezní odchylka uvedená v bodě 13 přílohy vyhlášky, se provede v katastru neodkladně, a to v současně založeném řízení o opravě chyby v katastrálním operátu (viz čl. 33 až 37). Ostatní změny údajů katastru uvedené v geometrickém plánu se opraví na návrh příslušné osoby v řízení OR nebo současně při zápisu práv do katastru na podkladě listiny, jejíž nedílnou součástí je geometrický plán a z níž mimo jiné vyplývá souhlas s opravou chybného údaje.
(7) V řízení se zaznamená
a) vrácení geometrického plánu pro drobné nedostatky k doplnění operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění“; v případě odeslání vraceného geometrického plánu k doplnění spolu s usnesením o stanovení lhůty v jedné obálce operací „Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění se stanovením lhůty usnesením“,
b) doručení výzvy poslednímu z obesílaných údajem o dni, uvedeným u události „Poslední doručenka“,
c) doručení doplněného geometrického plánu katastrálnímu úřadu údajem o dni přiřazeným k operaci „Navázání řízení - Doplnění řízení“ z Podacího deníku, v případě výzvy k doplnění s přerušením řízení k operaci „Navázání - Doplnění ve stanovené lhůtě“,
d) potvrzení geometrického plánu operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Potvrzení GP“,
e) nepotvrzení geometrického plánu operací „Rozhodnutí o řízení ve věci - Nepotvrzení GP“.
Čl.44
Dokumentace vytyčené hranice pozemků
(1) Postup při předávání a náležitosti dokumentace vytyčené hranice pozemku upravuje ustanovení § 78 vyhlášky a odst. 14 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí a přiměřeně ustanovení správního řádu. Dokumentace podléhá kontrole katastrálního úřadu obdobně jako geometrické plány.
(2) Návrh na opravu údajů katastru uvedený v dokumentaci vytyčené hranice pozemku se zahájí neodkladně v řízení OR (viz. čl. 33 a násl.).
Čl.45
Uložení geometrických plánů, dokumentace vytyčené hranice pozemků a jiných výsledků zeměměřických činností
(1) Potvrzené geometrické plány, dokumentace vytyčené hranice pozemku a jiné výsledky zeměměřických činností pro účely katastru se zakládají v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, a to podle katastrálních území a čísla ZPMZ. V případě katastrálního území s dosud nevytvořenou DKM se dále evidují v "Přehledu ZPMZ".
(2) Výsledky vytyčení hranice pozemků, které nemají úpravu přiměřeně shodnou se ZPMZ a nejsou opatřeny rezervovaným číslem (čl. 51 odst. 2) a kterými nejsou dotčeny údaje souboru popisných a geodetických informací nebo obsahují nesouhlas některé strany s vytyčením hranice pozemku, se před uložením do dokumentace katastru vloží do tiskopisu pro ZPMZ a v něm se doplní popisové pole podle předtisku, včetně přiděleného čísla ZPMZ.
(3) Evidence uložení a umístění dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací v prostorách katastrálního úřadu je zajišťována pomocí správy dokumentačních fondů vedené v systému ISKN.
ŘÍZENÍ PŘI REVIZI ÚDAJŮ KATASTRU
Čl.46
(1) Průběh řízení při revizi údajů katastru, zejména vyhlašování revize, sepsání protokolu o výsledku revize údajů katastru, odeslání výzvy k odstranění zjištěných nesouladů a ukončení revize údajů katastru, se vede v řízení RO. Funkcemi APV ISKN je umožněno editací šablon vyhotovit příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v dané věci a řízení RO navázat na řízení ZDŘ, Z nebo V.
(2) Postup při revizi údajů katastru upravuje § 7 katastrálního zákona a § 42 vyhlášky.
(3) Protokol o výsledku revize údajů katastru s přílohami se ukládá do Souboru listin Z pod příslušnou spisovou značkou řízení, kterým byl proveden zápis změn údajů katastru na podkladě výsledků revize údajů katastru.
(4) V řízení se zaznamená
a) operace „Obeslání - Oznámení obci o revizi“,
b) operace „Obeslání - Protokol“ po vyhotovení protokolu o výsledku revize,
c) operace „Navázání řízení - Založení nového řízení“ při navázání řízení ZDŘ, Z nebo V pro zápis změn do katastru.
ZÁZNAM PRO DALŠÍ ŘÍZENÍ
Čl.47
(1) Průběh projednávání nedostatků zjištěných při revizi údajů katastru nebo při obnově katastrálního operátu se vede v řízení ZDŘ. Funkcemi APV ISKN je umožněno editací šablon vyhotovit příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v dané věci, jako např. výzvu k odstranění nesouladu v katastru, a podle potřeby řízení ZDŘ navázat na řízení RO, Z nebo V. Řízení ZDŘ se uzavře po předložení vyžádaných listin a po jejich vyznačení v katastru.
(2) Postup při zápisu zjištěných změn do záznamu pro další řízení upravuje § 42 odst. 5 písm. b) a odst. 6 a 7 vyhlášky.
(3) Spisy ZDŘ s přílohami se ukládají do dokumentace „Spisy ZDŘ“.
(4) V řízení se zaznamená
a) podle důvodu založení řízení operace „Obeslání - Duplicitní vlastnictví“ nebo „Obeslání - Odstranění nesouladu“ nebo „Obeslání - Označení hranic“,
b) operace „Navázání řízení - Založení nového řízení“ při navázání řízení pro revizi nebo pro zápis změny do katastru.
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
Čl.48
(1) Písemně nebo ústně podané žádosti o poskytnutí údajů z katastru podle vyhlášky č. 162/2001 Sb. se evidují v řízení PU.
(2) Podmínky pro poskytování údajů z katastru, formy jejich poskytování, výše správních poplatků a úplat za ně se řídí katastrálním zákonem, zákonem č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 162/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(3) Rozsah poskytovaných výsledků zeměměřických činností při správě katastru vymezují zvláštní pokyny Úřadu, na jejichž podkladě je upravován centrální číselník ISKN, obsahující resortně uplatňované úplaty.
(4) Informace o tom, v jaké formě, za jakých podmínek se poskytují údaje a výše správních poplatků a úplat za údaje katastru podle odst. 2, se zveřejní na úřední desce katastrálního úřadu a na webových stránkách.
(5) Demonstrativní výčet právních předpisů, které stanoví vedle § 22 odst. 5 katastrálního zákona povinnost katastrálního úřadu předávat údaje z katastru jiným orgánům, je uveden v poznámce pod čarou k ustanovení § 22 odst. 4 katastrálního zákona. Údaje z katastru jsou pak pro účely uvedené v těchto předpisech předávány jiným orgánům bezúplatně.
(6) Rozsah bezplatně poskytovaných podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a pro vytyčení hranic pozemku vymezuje § 65 vyhlášky.
(7) Pro statistické účely je nezbytné uvést u příslušných řízení PU tyto údaje
a) typ účastníka řízení, který je volitelný z možností nabízených ISKN,
b) druh příjmu, který je volitelný s přihlédnutím k tomu, zda se jedná
ba) o "Správní poplatek (SP)" vybíraný podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
bb) o „Platbu za cenu (PC)", zde se rozumí
bba) úplata podle vyhlášky č. 162/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů („Platba za centrální cenu“),
bbb) cena podle nabídkového ceníku („Platba za lokální cenu“) nebo
bbc) náhrada nákladů řízení (čl. 15 odst. 10) („Platba za centrální cenu“),
c) bezplatně poskytované údaje a podklady, tj. v případech osvobození od správního poplatku, úplaty nebo bezúplatného poskytnutí v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
d) typ předmětu řízení, který je volitelný pro poskytování údajů z katastru nebo pro poskytování údajů z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkové knihy či železniční knihy.
(8) Při poskytování údajů z dřívějších pozemkových evidencí a z pozemkové knihy či železniční knihy se postupuje obdobně jako při poskytování údajů z katastru. Vždy se uvede z jaké dřívější pozemkové evidence nebo knihy byly údaje poskytnuty.
(9) V řízení se zaznamená
a) podle způsobu vyřízení operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Poskytnutí informace“ nebo „Rozhodnutí o řízení ve věci - Neposkytnutí informace“ nebo „Procesní rozhodnutí - Stornování žádosti“,
b) při zaslání informace o vyřízení žádosti operace „Obeslání - Vyřízení žádosti“,
c) při nutnosti zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku operace „Obeslání - Příkaz k úhradě nedoplatku SP“,
d) při rozhodnutí o vrácení správního poplatku operace „Obeslání - Rozhodnutí o vrácení SP“.
Čl.49
Nahlížení do katastru
(1) Veřejnost je informována o umístění kanceláří katastrálního úřadu pro nahlížení do katastru a k tomu vymezeném čase a úředních dnech podle čl. 5 tohoto Jednacího řádu.
(2) Katastrální úřad poskytne žadateli požadovanou písemnou nebo grafickou část katastrálního operátu k nahlédnutí. Žadatel je oprávněn do tohoto operátu nahlížet, pořizovat si z něho opisy, výpisy nebo náčrty. Právo pořizovat si pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty může žadatel realizovat jakýmikoliv vhodnými technickými prostředky, které nepoškozují jednotlivé části katastrálního operátu, například fotoaparátem nebo přenosným skenovacím zařízením. Nahlížení je přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který dbá zejména na to, aby žadatel operát nebo jeho části neodnášel mimo určené prostory, nepoškodil jej nebo nepozměnil.
(3) Pokud jsou údaje katastru, do kterých chce žadatel nahlédnout, vedeny na záznamovém médiu počítače, zobrazí zaměstnanec katastrálního úřadu požadované údaje k nahlédnutí na monitoru počítače, případně, jsou-li k tomu vhodné podmínky, požadované údaje si na počítači vyhledá sám žadatel.
Čl.50
zrušen
POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO MĚŘENÍ OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM VYKONÁVAT ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI NA ÚSEKU KATASTRU
Čl.51
(1) Písemně, v elektronické podobě nebo ústně podané žádosti osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti na úseku katastru se evidují v řízení PM.
(2) Předmětem řízení a evidence poskytnutých podkladů je rezervace
a) čísel ZPMZ, nové číslo ZPMZ se rezervuje jako první volné po nejvyšším použitém čísle s výjimkou případů nestandardního čísla přiděleného před implementací ISKN, přitom v jednom řízení PM lze přidělit libovolný počet ZPMZ pro jeden právní subjekt,
b) nových parcelních čísel,
c) čísel nových bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP) .
(3) Ostatní údaje katastru se poskytují v rámci řízení PU.
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Čl.52
(1) Řízení o obnově katastrálního operátu (oddíl sedmý vyhlášky) a jeho vyznačení v ISKN se evidují v řízení OO. Řízení OO se zakládá při zahájení obnovy katastrálního operátu pro každé katastrální území samostatně.
(2) Funkcemi ISKN pomocí šablon z operací řízení OO se vyhotoví a s předstihem daným vyhláškou zašle obci oznámení o obnově katastrálního operátu (operace „Obeslání - Oznámení obci“) a rovněž vlastníkům s rozsáhlým majetkem v katastrálním území (operace „Obeslání - Oznámení- rozsáhlý majetek“). Před zahájením obnovy se zašle obci oznámení o termínu zahájení obnovy katastrálního operátu (operace „Obeslání - Oznámení obci o zahájení“). V řízení se evidují data doručení písemností.
(3) Po přípravě podkladů pro zjišťování průběhu hranic Úřadem stanoveným programovým vybavením pro obnovu operátu se v řízení OO vyhotoví pozvánky a plné moci (operace „Pozvánka průběh hranic, Plné moci“) a doručí se do vlastních rukou jednotlivým vlastníkům. Osobní předání vlastníkům se jimi nechá potvrdit v doručním listě, který se vytvoří prostřednictvím šablony v řízení OO. Data doručení se zaznamenávají v řízení OO.
(4) Ke každému soupisu nemovitostí se vyhotoví v řízení OO protokol o šetření při zjišťování průběhu hranic (operace „Protokol o průběhu hranic“), který podepíše předseda komise, starosta obce nebo jeho zástupce a členové komise, kteří se zúčastnili šetření. Protokol se opatří razítkem katastrálního úřadu s malým státním znakem.
(5) Po skončení zjišťování průběhu hranic se vyhotoví v řízení OO závěrečný protokol (operace „Závěrečný protokol“) podepsaný předsedou komise a jejími členy a opatří se razítkem katastrálního úřadu s malým státním znakem.
(6) Po vyhotovení obnoveného operátu Úřadem stanoveným programovým vybavením se požádá s dostatečným předstihem SCD o změnu číselníku katastrálních území ISKN. Je-li nutné provést rušení bodů v RES, založí se řízení OR. Před zahájením importů obnoveného operátu se dokončí všechny došlé návrhy řízení V a Z a všechny změny z těchto řízení se promítnou do importovaného souboru. V období mezi posledním exportem dat ve výměnném formátu z ISKN a importem obnovovaných dat do ISKN se nesmějí zplatňovat jiná řízení V a Z a neměla by se rezervovat nová parcelní čísla. V aplikaci PP se realizuje import dat obnoveného operátu do ISKN. V řízení OO se zahájí operace „Příprava návrhu změny“, provedou se potřebné úkony a spustí se kontroly SPI a SGI. Úspěšné výsledky kontrol se potvrdí zápisem operace „Příprava návrhu změny - Potvrzení návrhu změn“. V případě neúspěšných kontrol se vyznačí operace „Příprava návrhu změny - Nepotvrzení návrhu změn“.
(7) Potvrzený návrh změn řízení OO se přiřadí k řízení Z. V řízení Z se provede návrh budoucího stavu obnoveného operátu. Po úspěšných kontrolách se v řízení OO vytvoří oznámení obci o dokončení obnovy operátu a vyhlášení řízení o námitkách (operace „Obeslání - Ozn. obci o dok. a námitkách“) a oznámení vlastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v této obci (operace „Obeslání - Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám.“). Oznámení se zasílají do vlastních rukou a v řízení se evidují data doručení písemností.
(8) O ukončení a výsledcích řízení o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu se vytvoří pomocí šablon řízení Z pro OO protokol řízení o námitkách (operace „Obeslání - Protokol o námitkách“) podepsaný oprávněnou osobou a opatřený řádkovým razítkem katastrálního úřadu.
(9) Data obnoveného operátu ISKN se v Úřadem stanoveném výměnném formátu ISKN zašlou s dostatečným předstihem na VÚMOP tak, aby data nových bonitních izolinií byla katastrálnímu úřadu k dispozici nejpozději k termínu zplatnění obnoveného katastrálního operátu. Založí se řízení OR a v rámci navázaného řízení Z se provede po importování dodaných dat rebonitace.
(10) Po zplatnění obnoveného katastrálního operátu se zašle obci informace o dokončení obnovy katastrálního operátu se žádostí o zveřejnění data vyhlášení jeho platnosti (operace „Obeslání - Vyhlášení platnosti“)".
(11) Po zaznamenání data doručení poslední písemnosti a uložení všech výsledků obnovy katastrálního operátu do dokumentačních fondů lze řízení OO a Z ukončit operací „Ukončení řízení“.
VYZNAČENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV DO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Čl.53
(1) Průběh vyznačení pozemkových úprav v ISKN se eviduje v řízení PUP.
(2) Funkcemi ISKN je umožněn zejména import obnoveného katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav.
(3) Řízení se zakládají při oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav. Dále se v řízení zaznamenávají všechny procesní kroky, které v dané věci činí katastrální úřad (stanovení podmínek k využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu) a další skutečnosti, které při zpracování pozemkových úprav nastávají (šetření hranic, jednání, projednávání návrhů na změny hranic katastrálních území apod.).
(4) Katastrální úřad na základě informace pozemkového úřadu o vydání rozhodnutí o schválení pozemkových úprav informuje pozemkový úřad o návrzích na vklad, které se týkají pozemků zahrnutých do pozemkových úprav a byly doručeny po dni vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Tyto informace bude poskytovat katastrální pracoviště pozemkovému úřadu do doby než obdrží rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav s doložkou o nabytí právní moci.
(5) Obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledku pozemkových úprav podrobněji vymezují § 58 až 58c vyhlášky.
„(6) V řízení se zaznamená
a) operace „Příprava návrhu změny - Potvrzení návrhu změn“, následně „Ukončení řízení - Ukončení řízení“,
b) v případě nepotvrzení návrhu změn operace „Příprava návrhu změny - Nepotvrzení návrhu změn“ a následně buď „Úprava návrhu změny“ nebo „Ukončení řízení - Ukončení řízení“.
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTU
Čl.54
(1) Při jednání v záležitostech stížností postupuje katastrální úřad v souladu s ustanovením § 175 správního řádu.
(2) Katastrální úřad vede v elektronické formě různými programovými prostředky, např. Microsoft Excel, 602Tab, apod. evidenci stížností v protokolu SOP. Protokol se ukládá v adresáři vedoucího kanceláře úřadu a ředitele katastrálního pracoviště.
(3) Opakované podání stížnosti v téže věci se považuje za žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti, kterou katastrální úřad s veškerým spisovým materiálem a vlastním vyjádřením postoupí ve lhůtě 30 dnů k vyřízení příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (§ 175 odst. 7 správního řádu).
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Čl.55
(1) Katastrální úřad přijímá žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupuje katastrální úřad podle citovaného zákona a Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. září 2000 č. 875.
(3) Základní informace o vlastním katastrálním úřadu, vymezené v § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejní katastrální úřad na všeobecně přístupném místě. Takto zveřejněné informace musí být stále aktuální. Na žádost umožní katastrální úřad vyhotovení kopie kterékoli takto zveřejněné informace.
(4) K povinně zveřejňovaným informacím využije katastrální úřad i dálkový přístup prostřednictvím sítě Internet. Organizaci dálkového přístupu podrobněji upravuje Organizační pokyn ke zveřejňování informací podlezákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaný Úřadem dne 4. října 2000 č.j. 3457/2000 - 22.
(5) Katastrální úřad je povinen zajistit průběžnou aktualizací správnost a aktuálnost informací poskytovaných dálkovým přístupem a vždy do 1. března následujícího roku zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.).
(6) Katastrální úřad vede v evidenci žádostí o poskytnutí informací v protokolu PI.
(7) V řízení se zaznamená podle způsobu vyřízení operace „Rozhodnutí o řízení ve věci - Poskytnutí informace“ nebo „Rozhodnutí o řízení ve věci - Neposkytnutí informace“.
ÚPLATY A CENY ZA ÚKONY PŘI SPRÁVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Čl.56
Placení správního poplatku
(1) Při vybírání správních poplatků postupuje katastrální úřad podle zákonač. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zvláštního pokynu Úřadu.
(2) Zaplacená výše správního poplatku se eviduje u řízení V, PGP a PU. U jednotlivých řízení V se eviduje údaj o tom, zda kolková známka byla přiložena k návrhu na povolení vkladu práva do katastru, dále u všech uvedených řízení se eviduje předpis úhrady vyplývající z právního předpisu a údaje o hodnotě provedené úhrady. Na podkladě textu písemného podání a podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dále eviduje údaj o tom, zda je či není úkon katastrálního úřadu osvobozen od správního poplatku, přitom v řízení se tento údaj uvede formálním odkazem na znění právního předpisu. V případě zahájeného řízení o povolení vkladu, které se týká nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních pracovišť se údaj o úhradě kolkové známky eviduje u katastrálního pracoviště, které je k řízení podle čl. 4 příslušné, u ostatních katastrálních pracovišť se vyznačí, že správní poplatek byl uhrazen již u místně příslušného katastrálního pracoviště.
(3) U řízení V, Z, PGP, P, ZDŘ a OR se rovněž eviduje údaj o tom, zda byla ze spisu poskytnuta kopie podle § 38 odst. 4 správního řádu a údaj o tom, jakým způsobem byl uhrazen správní poplatek podle položky 3 sazebníku správních poplatků.
(4) Způsob a formu vylepování kolkových známek a dokumentace, prokazujícíúhradu příslušné výše správního poplatku, upravují zvláštní pokyny Úřadu.
(5) Seznam úkonů katastrálního úřadu, které jsou předmětem správních poplatků, výši správních poplatků a údaje o tom, kde je možné zakoupit kolkové známky, se zveřejňují na úřední desce katastrálního úřadu.
(6) Prostředky ISKN se sledují na podkladě údaje o předpisu úhrady a údaje o provedené úhradě nedoplatky a přeplatky správních poplatků. K vyhotovení písemností katastrálního úřadu k vymáhání nedoplatků a k vydání rozhodnutí o vrácení správního poplatku se užijí příslušné šablony. V řízení se zaznamená průběh řízení o úhradě správního poplatku pomocí operací a událostí.
Čl.57
Úplata podle vyhlášky č. 162/2001 Sb. a doporučené ceny
(1) Úplaty za poskytování údajů z katastru vymezuje vyhláška č. 162/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Doporučené ceny za poskytované výsledky zeměměřických činností při správě katastru vymezuje zvláštní pokyn Úřadu.
(3) Úplaty a ceny se evidují v řízení PU a v účetních dokladech vytvářených ISKN.
DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Čl.58
(1) Smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu, smlouva opatřená doložkou o povolení vkladu a rozhodnutí o povolení nebo o částečném povolení vkladu, rozhodnutí o zamítnutí vkladu a jiná rozhodnutí příp. usnesení vydaná podle správního řádu se doručují do vlastních rukou všem účastníkům řízení. Pokud jsou účastníky řízení manželé, doručuje se písemné rozhodnutí, pokud se vyhotovuje písemně, každému z nich. Pro doručování listin do vlastních rukou fyzickým osobám se použije obálka s modrým pruhem, která umožní předání zásilky tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo pokud plnou moc udělil zmocněnci před doručujícím orgánem nebo zákonnému zástupci účastníka řízení (§ 31 správního řádu). Obdobně se použije obálka s modrým pruhem pro doručování výše uvedených písemností do vlastních rukou právnické osoby, za kterou jsou oprávněny zásilku převzít orgány a osoby uvedené v § 30 správního řádu. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu).
(2) Má-li účastník řízení zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má-li však účastník řízení osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu. Jedná-li za účastníka řízení správce konkurzní podstaty nebo likvidátor, doručuje se pouze jim.
(3) Účastníku řízení, který je přítomen na katastrálním úřadu, může být písemné rozhodnutí předáno osobně. Den tohoto osobního předání je dnem doručení rozhodnutí podle odstavce 1. Den osobního předání písemného rozhodnutí se zaznamená v příslušné části spisu s podpisem účastníka řízení, který rozhodnutí převzal a v příslušném řízení.
(4) Ostatní písemnosti neuvedené v odstavci 1 se doručují podle jejich závažnosti obyčejnou zásilkou, dodejkou, ve zvláštní obálce, jejíž součástí je písemné potvrzení prokazující dodání zásilky, do vlastních rukou, popř. faxem, nebo osobním předáním, např. prostřednictvím zaměstnance katastrálního úřadu. Přitom se postupuje podle ustanovení správního řádu o doručování (§ 19 a násl.).
(5) Je-li nutné účastníku zaslat více písemností najednou (např. výzvu k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty nebo výzvu k doplnění podání a usnesení o přerušení řízení), je možné všechny tyto písemnosti vložit do jedné obálky.“.
(6) Odesílání a doručování písemností se eviduje v řízení "Odeslaná pošta" a "Podací deník", přičemž u každého účastníka řízení obeslaného způsobem s prokázaným předáním (dodejka, doručení do vlastních rukou) se uvede datum odeslání a doručení písemnosti. Při uvedení data doručení u všech účastníků řízení se automaticky vygeneruje programovými prostředky událost "Poslední doručenka". Po vygenerování události „Poslední doručenka“ již nelze v ISKN doplňovat další účastníky do obeslání.
(7) Po vygenerování událostí „Předání písemnosti k doručení“ lze doplňovat další účastníky k obeslání pouze v případě ustanovení opatrovníka nebo v případě dědice.
(8) Potvrzení o doručení se připojuje k písemnosti uložené ve spisu, pokud jsou písemnosti doručovány poštou.
UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DO SBÍRKY LISTIN A SPISOVÉ DOKUMENTACE
Čl.59
(1) Smlouvy včetně návrhů na vklad, rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, rozhodnutí nebo oznámení katastrálního úřadu, na jejichž podkladě byl proveden zápis jiných údajů katastru, se zakládají podle čísel řízení do Souboru listin V a Souboru listin Z, které jsou součástí Sbírky listin. Spisové obaly s písemnostmi v nich uloženými („Spisy“ založené v protokolech řízení V, Z, P, OR, PGP, RO, ZDŘ, OO a PUP), se ukládají podle typu a čísel řízení do dokumentace "Spisy", která je zvláštní součástí Sbírky listin.
(2) Soubor listin je uspořádán podle jednotlivých ročníků a typů řízení a v nich podle čísel spisových značek (odst. 15.5 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí). Obdobně, tj. podle ročníků a řízení a v nich podle spisových značek, jsou uspořádány i Spisy. S přihlédnutím k rozsahu uložených smluv v dokumentačních fondech jsou smlouvy v jednotlivých ročnících uspořádány ve svazcích. Každý svazek, obsahující všechny smlouvy s ukončeným řízením, se doplní seznamem smluv pořízeným programovými prostředky ISKN nebo jinými prostředky, je-li vhodné dosáhnout větší přehlednosti ve vyhledávání v dokumentačních fondech.
(3) Evidenci uložení písemností ve Sbírce listin a jejich dislokaci v prostorách katastrálního úřadu lze zajišťovat pomocí správy dokumentačních fondů vedené ISKN (odst. 15 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí). Rovněž i seznamy úředně ověřených podpisových vzorů statutárních orgánů právnických osob úřadu lze zajišťovat pomocí správy dokumentačních fondů vedené ISKN.
(4) Ostatní písemnosti, které nejsou součástí Sbírky listin, včetně spisů PD se ukládají do spisové dokumentace katastrálního úřadu.
LHŮTY ARCHIVACE A DOKUMENTACE PÍSEMNOSTÍ SBÍRKY LISTIN A OSTATNÍCH PÍSEMNOSTÍ
Čl.60
(1) Smlouvy a listiny uložené v Souboru listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru, se archivují v dokumentačních fondech katastrálního pracoviště po dobu 60 let a poté se uloží do speciálního archivu (v dokumentačních fondech se vyznačí skartační znak A se lhůtou 60 let).
(2) Spisy V a Z se ukládají po dobu 12 let (v dokumentačních fondech se vyznačí skartační znak S se lhůtou 12 let, stejně jako na spisovém obalu) a při skartačním řízení se skartují.
(3) Další spisy uvedené v čl. 59 odst. 1 a 5 se ukládají po dobu 12 let (v dokumentačních fondech se vyznačí skartační znak V - výběr se lhůtou 12 let, stejně jako na spisovém obalu) a při skartačním řízení budou posouzeny a rozděleny mezi spisy se skartačním znakem A nebo S.
(4) Ostatní písemnosti, které nejsou součástí Sbírky listin pdle v čl. 59 odst. 4, se ukládají po dobu 5 let (v dokumentačních fondech se vyznačí skartační znak S se lhůtou 5 let) a při skartačním řízení se skartují.
(5) Archivace a vyřazování písemností katastrálního úřadu jsou podrobněji stanoveny skartačním řádem katastrálního úřadu.
PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ A OBNOVA ŘÍZENÍ
Čl.61
Přezkumné řízení
(1) Na základě podnětu účastníka řízení může katastrální úřad vlastní pravomocné rozhodnutí přezkoumat za podmínky, že ve věci rozhodoval v posledním stupni, pokud plně vyhoví účastníkovi řízení, který podnět uplatnil a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníkovi řízení, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas. Jinak předá věc k provedení přezkumného řízení příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, který je ve vztahu ke katastrálnímu úřadu nadřízeným správním orgánem ve smyslu ust. § 178 odst. 1 věty druhé správního řádu.
(2) Při předání věci zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu předá katastrální úřad veškerý spisový materiál a vyjádření k podnětu. Proti rozhodnutí, kterým katastrální úřad vklad povoluje, žádné opravné prostředky nejsou přípustné (§ 5 odst. 3 zákona o zápisech).
Čl.62
Obnova řízení a nové rozhodnutí
(1) Je-li katastrálnímu úřadu doručena žádost účastníka řízení na obnovu řízení, ve kterém rozhodoval v posledním stupni, bude katastrální úřad postupovat podle § 100 až 102 správního řádu; ve věcech správních poplatků podle § 54 a násl. zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Pokud katastrální úřad v řízení, které účastník řízení navrhuje obnovit, nerozhodoval v posledním stupni, postoupí návrh příslušnému odvolacímu orgánu.
(3) V příslušném protokolu o řízení katastrální úřad zaznamenává průběh řízení o obnově i průběh nového řízení.
SOUČINNOST SE ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM INSPEKTORÁTEM A ODBOREM KONTROLY A DOHLEDU ÚŘADU
Čl.63
(
1) Katastrální úřad je povinen inspektorům zeměměřického a katastrálního inspektorátu a odboru kontroly a dohledu Úřadu (dále jen "inspektoři") poskytnout při jejich kontrolní činnosti veškerou potřebnou součinnost. Při těchto činnostech jsou inspektoři oprávněni
a) nahlížet do všech dokladů uložených a dokumentovaných u katastrálního úřadu a dokladů souvisejících se zeměměřickou činností fyzických a právnických osob, do evidencí vedených katastrálním úřadem v automatizované podobě na počítači a využívat k tomu účelu technických prostředků katastrálního úřadu,
b) pořizovat si kopie dokladů, žádat vyjádření a stanoviska katastrálního úřadu, požadovat po katastrálním úřadu opisy, výpisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jako veřejné listiny, srovnávací sestavení parcel, kopie jiných dokumentů eventuálně i kopie datových souborů na nosičích dat.
(2) Inspektoři v případě, že zjistí při své kontrolní činnosti porušení právních nebo technických předpisů upravujících správu katastru, obnovu katastrálního operátu, údržbu a správu podrobného polohového bodového pole a tvorbu a obnovu státního mapového díla jsou oprávněni uložit opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a stanovit lhůtu k jejich odstranění.
(3) Katastrální úřad je povinen, je-li tak stanoveno v zápisu z kontrolní činnosti, písemně nahlásit do 5 dnů nebo v jiné lhůtě stanovené inspektorem odstranění závad kontrolnímu orgánu.
(4) Pokud katastrální úřad při své činnosti zjistí opakovaně závažné vady geometrického plánu, které zavinil nebo mohl zavinit vyhotovitel geometrického plánu nebo ten, kdo jej ověřil, oznámí to zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu. Přílohou oznámení je kopie dokumentace dokládající vady geometrického plánu, pokud ji má katastrální úřad k dispozici.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl.64
(1) Na otisk razítek podle tohoto jednacího řádu se použije fialová nebo modrá razítková barva.
(2) Pokud je doložka o právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí resp. usnesení vydaného katastrálním úřadem vyznačena jinak než razítkem, které obsahuje malý státní znak, připojí se k doložce též otisk kulatého razítka s malým státním znakem.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.65
(1) V pravomoci ředitele katastrálního úřadu je upravit v písemné formě odlišný postup katastrálního úřadu od ustanovení tohoto jednacího řádu, upravujících
a) zápis podání určených k zápisu práv do katastru, zápis podání týkajících se žádostí o poskytnutí údajů z katastru nebo podání týkajících se potvrzování geometrických plánů do podacího deníku a příslušných protokolů,
b) uspořádání Sbírky listin (podle katastrálních území),
c) činnosti v řízení OO podle čl. 52 odst. 4 a s tím související činnosti podle čl. 58 odst. 6 bez použití funkcí ISKN, a to s využitím zavedeného programového vybavení MS Nautil používaného pro vlastní obnovu operátu, v případě, že zjišťování průběhu hranic provádí technický útvar.
(2) V organizaci činností katastrálního úřadu při řízení ve věci kontroly návrhu budoucího stavu, rozhodnutí o povolení vkladu a zplatnění budoucího stavu lze postupovat odlišně od příslušných ustanovení tohoto jednacího řádu pouze se souhlasem Úřadu. Tento souhlas může být udělen na podkladě písemné žádosti ředitele katastrálního úřadu.
(3) S nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se při vyhotovování listin podle vzorů uvedených
a) v příloze č. 7, 8/1, 22/1, 22/2, 24/1, 26/1, 26/227, 28/1, 28/2 Návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí,
b) v příloze č. 3, 4/1, 4/2 Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení,
c) v příloze č. 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 23/1, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29 Návod pro obnovu katastrálního operátu, užijí příslušné šablony.
(4) Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto Jednacího řádu katastrálního úřadu se dokončí podle dosavadního Prozatímního jednacího řádu katastrálního úřadu ze dne 30. září 2002, č.j. 1481/2002-23 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2003, č.j. 1469/2003-23.
(5) Bylo-li řízení pravomocně skončeno před účinností tohoto Jednacího řádu, postupuje se při přezkumném řízení, obnově řízení nebo vydávání nového rozhodnutí podle tohoto jednacího řádu.
(6) Do doby úpravy programového vybavení ISKN, se při řízení namísto operace "Ostatní procesní rozhodnutí -Dožádání správního orgánu" použije dosavadní operace ISKN "Procesní rozhodnutí -Přerušení řízení" a namísto operace "Ostatní procesní rozhodnutí - Předvolání k osobní účasti při úkonu v řízení" operace "Procesní rozhodnutí - Výzva k doplnění".
Čl.66
(1) Zrušuje se Prozatímní jednací řád katastrálního úřadu ze dne 30. září 2002 č.j. 1481/2002-23 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2003 č.j. 1469/2003-23.
(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Příloha 1
Seznam soudů a jim z hlediska příslušnosti odpovídajících katastrálních pracovišť pro účely zápisu poznámky podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e) a f) zákona o zápisech (k čl. 4 odst. 6)
     
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------           
Soud, který usnesení vydal           Kód  Katastrální pracoviště příslušné k zápisu
                        KP
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Okresní soud v Benešově             201 Katastrální pracoviště Benešov
Okresní soud v Berouně             202 Katastrální pracoviště Beroun
Okresní soud v Blansku             701 Katastrální pracoviště Blansko
Krajský soud v Brně (ins.)           702 Katastrální pracoviště Brno-město
Městský soud v Brně               702 Katastrální pracoviště Brno-město
Okresní soud Brno-venkov            703 Katastrální pracoviště Brno-venkov
Okresní soud v Bruntále             801 Katastrální pracoviště Bruntál
Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově   831 Katastrální pracoviště Krnov
Okresní soud v Břeclavi             704 Katastrální pracoviště Břeclav
Okresní soud v České Lípě            501 Katastrální pracoviště Česká Lípa
Okresní soud v Českém Krumlově         302 Katastrální pracoviště Český Krumlov
Krajský soud v Českých Budějovicích (ins.)   301 Katastrální pracoviště České Budějovice
Okresní soud v Českých Budějovicích       301 Katastrální pracoviště České Budějovice
Okresní soud v Děčíně              502 Katastrální pracoviště Děčín
Okresní soud v Domažlicích           401 Katastrální pracoviště Domažlice
Okresní soud ve Frýdku-Místku          802 Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Okresní soud v Havlíčkově Brodě         601 Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Okresní soud v Hodoníně             706 Katastrální pracoviště Hodonín
Krajský soud v Hradci Králové (ins.)      602 Katastrální pracoviště Hradec Králové
Krajský soud v Hradci Králové -         606 Katastrální pracoviště Pardubice
pobočka v Pardubicích (ins.)
Okresní soud v Hradci Králové          602 Katastrální pracoviště Hradec Králové
Okresní soud v Chebu              402 Katastrální pracoviště Cheb
Okresní soud v Chomutově            503 Katastrální pracoviště Chomutov
Okresní soud v Chrudimi             603 Katastrální pracoviště Chrudim
Okresní soud v Jablonci nad Nisou        504 Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
Okresní soud v Jeseníku             811 Katastrální pracoviště Jeseník
Okresní soud v Jičíně              604 Katastrální pracoviště Jičín
Okresní soud v Jihlavě             707 Katastrální pracoviště Jihlava
Okresní soud v Jindřichově Hradci        303 Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Okresní soud v Karlových Varech         403 Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Okresní soud v Karviné             803 Katastrální pracoviště Karviná
Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově   833 Katastrální pracoviště Havířov
Okresní soud v Kladně              203 Katastrální pracoviště Kladno
Okresní soud v Klatovech            404 Katastrální pracoviště Klatovy
Okresní soud v Kolíně              204 Katastrální pracoviště Kolín
Okresní soud v Kroměříži            708 Katastrální pracoviště Kroměříž
Okresní soud v Kutné Hoře            205 Katastrální pracoviště Kutná Hora
Okresní soud v Liberci             505 Katastrální pracoviště Liberec
Okresní soud v Litoměřicích           506 Katastrální pracoviště Litoměřice
Okresní soud v Lounech             507 Katastrální pracoviště Louny
Okresní soud v Mělníku             206 Katastrální pracoviště Mělník
Okresní soud v Mladé Boleslavi         207 Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Okresní soud v Mostě              508 Katastrální pracoviště Most
Okresní soud v Náchodě             605 Katastrální pracoviště Náchod
Okresní soud v Novém Jičíně           804 Katastrální pracoviště Nový Jičín
Okresní soud v Nymburce             208 Katastrální pracoviště Nymburk
Okresní soud v Olomouci             805 Katastrální pracoviště Olomouc
Okresní soud v Opavě              806 Katastrální pracoviště Opava
Krajský soud v Ostravě (ins.)          807 Katastrální pracoviště Ostrava
Krajský soud v Ostravě -            805 Katastrální pracoviště Olomouc
pobočka v Olomouci (ins.)
Okresní soud v Ostravě             807 Katastrální pracoviště Ostrava
Okresní soud v Pardubicích           606 Katastrální pracoviště Pardubice
Okresní soud v Pelhřimově            304 Katastrální pracoviště Pelhřimov
Okresní soud v Písku              305 Katastrální pracoviště Písek
Krajský soud v Plzni (ins.)           405 Katastrální pracoviště Plzeň-město
Okresní soud Plzeň-jih             406 Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Okresní soud Plzeň-město            405 Katastrální pracoviště Plzeň-město
Okresní soud Plzeň-sever            407 Katastrální pracoviště Plzeň-sever
Krajský soud v Praze (ins.)           101 Katastrální pracoviště Praha
Městský soud v Praze (ins.)           101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 1            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 2            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 3            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 4            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 5            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 6            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 7            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 8            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 9            101 Katastrální pracoviště Praha
Obvodní soud pro Prahu 10                101 Katastrální pracoviště Praha
Okresní soud Praha-východ            209 Katastrální pracoviště Praha-východ
Okresní soud Praha-západ            210 Katastrální pracoviště Praha-západ
Okresní soud v Prachaticích           306 Katastrální pracoviště Prachatice
Okresní soud v Prostějově            709 Katastrální pracoviště Prostějov
Okresní soud v Přerově             808 Katastrální pracoviště Přerov
Okresní soud v Příbrami             211 Katastrální pracoviště Příbram
Okresní soud v Rakovníku            212 Katastrální pracoviště Rakovník
Okresní soud v Rokycanech            408 Katastrální pracoviště Rokycany
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou       607 Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Okresní soud v Semilech             608 Katastrální pracoviště Semily
Okresní soud v Sokolově             409 Katastrální pracoviště Sokolov
Okresní soud ve Strakonicích          307 Katastrální pracoviště Strakonice
Okresní soud ve Svitavách            609 Katastrální pracoviště Svitavy
Okresní soud v Šumperku             809 Katastrální pracoviště Šumperk
Okresní soud v Táboře              308 Katastrální pracoviště Tábor
Okresní soud v Tachově             410 Katastrální pracoviště Tachov
Okresní soud v Teplicích            509 Katastrální pracoviště Teplice
Okresní soud v Trutnově             610 Katastrální pracoviště Trutnov
Okresní soud v Třebíči             710 Katastrální pracoviště Třebíč
Okresní soud v Uherském Hradišti        711 Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
Krajský soud v Ústí nad Labem (ins.)      510 Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Krajský soud v Ústí nad Labem -         505 Katastrální pracoviště Liberec
pobočka v Liberci (ins.)
Okresní soud v Ústí nad Labem          510 Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Okresní soud v Ústí nad Orlicí         611 Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Okresní soud ve Vsetíně             810 Katastrální pracoviště Vsetín
Okresní soud ve Vsetíně -            836 Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
pobočka ve Valašském Meziříčí
Okresní soud ve Vyškově             712 Katastrální pracoviště Vyškov
Okresní soud ve Zlíně              705 Katastrální pracoviště Zlín
Okresní soud ve Znojmě             713 Katastrální pracoviště Znojmo
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou        714 Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Pozn.:
Názvy soudů jsou řazeny abecedně podle sídla, resp. obvodu působnosti, tj. bez ohledu na to, zda se jedná o krajský, okresní, městský nebo obvodní soud.
Pobočky soudů jsou zařazeny podle sídla, resp. obvodu působnosti soudu, jehož jsou součástí.
Insolvenční soudy jsou odlišeny podbarvením.