Všeobecné oprávnění ze dne 20.7.2005 č. VO-R/5/07.2005-18 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL

31.7.2005 | Sbírka:  117/2005 (TV) | Částka:  10/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 53/2012 (TV)
117/2005
Všeobecné oprávnění
k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 20. července 2005
Čj. 30048/2005-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatření obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-R/5/07-2005-18 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA3) a TETRAPOL4) (dále jen "terminál"), fyzickými nebo právnickými osobami v sítích, jejichž provozovatelům bhylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona5).
Čl.2
Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
a) terminál lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
b) za terminál TETRA se podle tohoto všeobecného oprávnění považuje i terminál povolený v těch členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutí ERC č. ERC/DEC/(99)03 ze dne 10.3.1999, o volném pohybu a užívání občanských terminálů v pozemní pohyblivé službě hromadných rádiových sítí systému TETRA6);
c) terminály využívají kmitočty, které jsou přiděleny provozovatelům sítí individuálním oprávněním, v těchto kmitočtových pásmech:
+--------------+-----------------------+--------------------+----------------------+
|Standard   | Kmitočtové pásmo   | Kmitočtové pásmo |  Další podmínky  |
|       | - vysílání      | - příjem     |           |
+--------------+-----------------------+--------------------+----------------------+
|TETRAPOL,TETRA|     380-385 MHz  |    390-395 MHz | jen pro integrovaný |
|       |            |          | záchranný systém(IZS)|
+--------------+-----------------------+--------------------+----------------------+
|  TETRA   |     410-415 MHz  |    420-425 MHz |           |
+--------------+-----------------------+--------------------+----------------------+
d) terminály mohou být provozovány v přímém módu (DMO - Direct Mode Operation) pouze v kmitočtových úsecích 380,0-380,3 MHz a 390,0-390,3 MHz;
e) terminál nesmí být elektricky ani mechanicky měněn.
Čl.3
Závěrečné ustanovení
Za terminál, který splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž terminál, u kterého Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento terminál byl uveden na trh před dnem 1. dubna 2003.
Čl.4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL - 19/R/2000, čj. 502457/2000-613, ze dne 6.září 2000, zveřejněná v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1, čj. 5373/2002-18-613, ze dne 31.května 2002, zveřejněná v částce 6/2002 Telekomunikačního věstníku.
Čl.5
Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/5/07.2005-18 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL (dále jen "všeobecné oprávnění").
Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění.
V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení, uvedených na trh před účinností všeobecného oprávnění.
Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/5/XX.2005 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 2. června 2005.
V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad k tomuto všeobecnému oprávnění žádné připomínky.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) § 73 až 75 zákona.
2) ČSN ETSI EN 300 113 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténím konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou. ČSN ETSI EN 303 035 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
3) TETRA - transevropská svazková rádiové síť (Terrestrial Trunked Radio).
4) TETRAPOL - buňková svazková rádiová síť pro přenos hlasu a dat.
5) Toto všeobecné oprávnění vychází pro standard TETRA z rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen "ERC") Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen "CEPT") č. ERC/DEC/(99)02 ze dne 10.3.1999, o vyjmutí pohyblivých terminálů TETRA z režimu individuálního povolování.
6) Seznam zemí, které přistoupily k těmto rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.ero.dk.