Opatření ze dne 19.12.2005 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

27.12.2005 | Sbírka:  2/2005 (CBN) | Částka:  14/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 8/2004 (CBN), 7/2004 (CBN)
Pasivní derogace: 7/2006 (CBN)
2/2005
Opatření
České národní banky
ze dne 19. prosince 2005
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) sestavují a České národní bance předkládají výkazy, jejichž seznam s přiřazenými datovými soubory a termíny předkládání je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavují banky a pobočky zahraničních bank k těmto termínům (dále jen „den sestavení výkazu“):
a) u výkazů řady Bil, V, VST, VT, VUS, Dev, BD a E s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí), kromě výkazu E(ČNB)9-01,
b) u výkazu E(ČNB)9-01 ke 30. dubnu běžného roku,
c) u výkazů řady P k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí předcházejícího sledované budoucí období,
d) u výkazů řady Bil a BD při předkládání na vyžádání ke dni stanovenému sekcí bankovní regulace a dohledu České národní banky.
§ 2
(1) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v této příloze je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky.
(2) Výkaz Dev(ČNB)16-12 sestavují a předkládají pouze banky, které nejsou stavební spořitelnou3), a pobočky zahraničních bank.
(3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(4) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem konsolidačního celku5) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny.
(5) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové osoby6).
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
§ 3
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku, pokud nestanoví Česká národní banka den pozdější.
(2) Sestavování a předkládání výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 zahájí a ukončí banka neprodleně potom, co se stane nebo přestane být členem regulovaného konsolidačního celku sestavovaného podle zvláštního předpisu4). Obdobně postupuje banka při sestavování a předkládání výkazu E(ČNB) 8-01 v návaznosti na její začlenění do konsolidačního celku5) a při sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 s ohledem na její začlenění do skupiny smíšené holdingové osoby6).
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením dnem zániku bankovní licence7).
(4) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen „bývalá pobočka zahraniční banky“) předloží podle tohoto opatření výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VT, VUS a Dev, které mají být sestaveny ke dnům předcházejícím den zániku bankovní licence.
(5) Podle odstavců 3 a 4 postupuje obdobně pobočka zahraniční banky působící v České republice podle principu jednotné licence8) při ukončení své činnosti.
(6) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky dále sestavuje v souladu se zvláštním zákonem9) výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12 a předkládá je v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. Sestavování a předkládání těchto výkazů ukončí ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku10).
§ 4
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasiva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, nebo u které byl podán návrh na prohlášení konkursu11) nebo byl prohlášen konkurs11) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují výkazy předkládané České národní bance podle metodiky, kterou jim předá Česká národní banka formou datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB"12) způsobem stanoveným opatřením České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů13). Metodikou se pro tento účel rozumí formalizovaný popis obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům podle přílohy č. 1, s připojenými kontrolami vykazovaných údajů a vykazovacími povinnostmi, a ostatní formalizované nástroje použité k tomuto popisu.
(2) Metodiku uvedenou v odstavci 1 stanoví Česká národní banka a zveřejňuje ji na internetových stránkách České národní banky.
(3) Základní metodické informace pro sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 jsou uvedeny v příloze č. 2B tohoto opatření.
§ 6
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují předkládané výkazy s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů. Potřebné hodnoty údajů pro předkládané výkazy vytvářejí podle definic obsažených v metodice s přihlédnutím ke stanovené vazbě údajů na účetnictví. Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty použité v metodice jsou stanoveny k tomuto účelu Českou národní bankou v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce14).
(2) Banky a pobočky zahraničních bank postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu se zvláštními právními předpisy pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky15) nebo s mezinárodními účetními standardy16), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(3) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí podle § 2 odst. 1 písm. b) v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví15) a mezinárodními účetními standardy16).
(4) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky ve smyslu zvláštního právního předpisu17) použijí banky plnou nebo poměrnou metodu konsolidace podle mezinárodních účetních standardů s uplatněním stejných účetních metod v rámci regulovaného konsolidačního celku. Údaje za regulované konsolidační celky vykazují banky v souladu s mezinárodními účetními standardy16), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(5) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví15) a mezinárodními účetními standardy16), pokud není v metodice stanoveno jinak.
(6) Přepočet údajů v cizích měnách na vykazované údaje v české měně provádějí banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního předpisu18) směnnými kursy devizového trhu. Banky a pobočky zahraničních bank použijí pro přepočet kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kursy devizového trhu, použijí banky a pobočky zahraničních bank kursy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu, případně postupují podle zvláštního právního předpisu19).
§ 7
Při sektorovém zařazování údajů o svých pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie vyjma České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 8
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy České národní bance ve formě datových zpráv obsahujících datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle opatření České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů13). Oprávněnými osobami k udělení souhlasu s opatřením těchto datových zpráv zabezpečovací značkou20) se u výkazů řady Bil, BD a E rozumí dvě osoby oprávněné jednat jménem banky nebo pobočky zahraniční banky. U ostatních výkazů je oprávněnou osobou vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit pro výkazy předkládané formou datových zpráv možnost vytvoření písemného výpisu dat v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(3) Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky pouze v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky. Tento výkaz musí být opatřen razítkem a podepsán oprávněnými osobami pro výkazy řady BD podle odstavce 1.
§ 9
(1) Banky a pobočky zahraničních bank při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodikou předanou jim Českou národní bankou podle § 5 odst. 1 a se skutečným stavem nebo očekávaným vývojem.
(2) Po provedení kontrol a přijetí výkazu informační službou České národní banky21) provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb a výskytu jiných nesrovnalostí. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku této prověrky může Česká národní banka požádat banku nebo pobočku zahraničních banky o vysvětlení vykázaných údajů, popřípadě o zaslání opravy22).
(3) Pokud banka nebo pobočka zahraničních banky dodatečně zjistí, že údaje výkazu přijatého Českou národní bankou nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících. Při zaslání opravených výkazů uvědomí Českou národní banku o obsahu a velikosti oprav podle § 11.
(4) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy, které jsou sestaveny k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 1, formou běžné opravy předběžně vykázaných údajů.
§ 10
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, V(ČNB)25-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-12, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu.
(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol. Dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, sestavené též za další období běžného roku až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provedou banky a pobočky zahraničních bank formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 1.
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
§ 11
(1) V datové zprávě podle § 8 odst. 1 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k příslušnému datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(2) Kontaktními údaji podle odstavce 1 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance nebo pobočce zahraniční banky za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávaným datovým souborem kontaktní údaje za
a) osobu odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v předloženém výkazu.
(3) Komentáře k opravám údajů podle odstavce 1 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 1 tohoto opatření.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky na vyžádání poskytne České národní bance doplňující vysvětlení k informacím zaslaným podle odstavců 1 až 3.
§ 12
(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu v písemné formě na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky nebo elektronickou poštou odboru měnové a bankovní statistiky České národní banky. Písemný komentář musí být podepsán osobou odpovědnou za příslušný výkaz podle § 11 odst. 2 písm. a). Při zaslání komentáře elektronickou poštou postupují banky stejným způsobem jako při zasílání údajů předkládaných podle odstavce 2.
(2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům výnosů a nákladů) a cenných papírů k prodeji (realizovatelné cenné papíry) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v elektronické formě na adresu odboru měnové a bankovní statistiky České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Formát a způsob předložení přehledu je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
(3) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu23), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.
Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 13
Výkazy sestavované k 31. prosinci 2005 sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle opatření a metodiky České národní banky platných k tomuto dni.
§ 14
Zrušuje se:
a) opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
b) opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. prosince 2004, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank.
§ 15
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Guvernér
doc. Ing. Tůma, CSc. v.r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.1
Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Označení výkazu Kód datového    Název výkazu - datového souboru   Periodicita   Termíny
        souboru                                 Termín předkládání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12  RISIFE11    Měsíční bilance aktiv a pasiv      měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)2-12  VISIFE10    Měsíční výkaz zisku a ztráty banky   měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)3-01  VISIFE30    Roční výkaz rozdělení zisku       ročně      do 31. července následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-04  KISIFE12    Čtvrtletní rozvaha regulovaného
                konsolidačního celku          čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za
                                            4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

                                    nepravidelně  během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)5-12  RISIFE15    Měsíční rozvaha banky          měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-04  KISIFE10    Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty
                regulovaného konsolidačního celku    čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za
                                            4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

                                    nepravidelně  během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)13-04   VISIFE20    Čtvrtletní výkaz o úrokových
                nákladech a výnosech          čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)20-12   JISIFE10    Měsíční výkaz o cenných
                papírech klientů            měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04   RISIFE51    Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a
                pasiv podle zemí            čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
V(ČNB)28-12   RISIFE28    Měsíční výkaz o zahraničních
                cenných papírech v držení banky     měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)1-12      RISIFE31    Měsíční výkaz o úvěrech a
                pohledávkách za klienty         měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12  RISIFE63    Měsíční výkaz o mezibankovních
                úvěrech a vkladech           měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12  RISIFE61    Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech
                od klientů               měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)21-12  RISIFE21    Měsíční výkaz o cenných
                papírech a účastech v držení
                banky                  měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22 -12 RISIFE22    Měsíční výkaz o cenných papírech
                emitovaných bankou           měsíčně     do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12   TISIFE11    Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a
                jiných pohledávek            měsíčně     do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VT(ČNB)2-12   TISIFE12    Měsíční výkaz o změnách v ocenění
                cenných papírů v držení banky      měsíčně     do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února
                                            následujícího roku (výsledné údaje)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)1-12  SISIFE01    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                přijatých vkladů a úvěrů        měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)2-12  SISIFE02    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                poskytnutých úvěrů           měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)3-12  SISIFE03    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                neobchodovatelných dluhových
                cenných papírů             měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)11-12  SISIFE11    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                nově přijatých vkladů a úvěrů      měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)12-12  SISIFE12    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                nově poskytnutých úvěrů         měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)13-12  SISIFE13    Měsíční výkaz o úrokových sazbách
                neobchodovatelných dluhových
                cenných papírů v nových obchodech    měsíčně     do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)12-12  PESIFE10    Měsíční výkaz o devizových a
                korunových inkasech a platbách     měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 31. ledna následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)14-12  PESIFE20    Měsíční výkaz o devizových a
                korunových inkasech a platbách
                podle územního členění         měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 31. ledna následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)16-12  PESIFE30    Měsíční výkaz o devizových
                inkasech a platbách v členění podle
                nadlimitních transakcí         měsíčně     do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 5. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
P(ČNB)3-04   JIPIFE10    Čtvrtletní výkaz o předpokládaných
                inkasech nerezidentů z tuzemských
                cenných papírů             čtvrtletně   do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
P(ČNB)4-04   PIPIFE10    Čtvrtletní výkaz o budoucích
                splátkách úvěrů přijatých od
                nerezidentů               čtvrtletně   do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12   DISIFE10    Přehled skutečné zbytkové splatnosti
                aktiv a pasiv              měsíčně     do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku 
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12   DISIFE20    Hlášení o kapitálové přiměřenosti
                banky                  měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku
                                            nepravidelně během měsíce na vyžádání
-------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12   DISIFE30    Hlášení o angažovanosti,
                nadlimitních vkladech a přijatých
                úvěrecch                měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku

                                    nepravidelně  během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12   DISIFE40    Hlášení o kategorizaci pohledávek    měsíčně     do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku

                                    nepravidelně  během měsíce na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)7-04   DISIFE70    Hlášení o struktuře závazků z vkladů
                a úvěrů podle velikosti         čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)8-04   DISIFE80    Hlášení o změně stavu úvěrů       čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

                                            nepravidelně během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)11-04  DISIFE11    Přehled odhadované zbytkové
                splatnosti aktiv a pasiv        čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-04  KISIFE20    Hlášení o kapitálové přiměřenosti
                regulovaného konsolidačního celku    čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za
                                            4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

                                    nepravidelně  během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-04  KISIFE30    Hlášení o angažovanosti
                regulovaného konsolidačního celku    čtvrtletně   do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za
                                            4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

                                    nepravidelně během roku na vyžádání
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)14-04  -        Hlášení o operacích uvnitř skupiny
                smíšené holdingové osoby        čtvrtletně   Do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za
                                            4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-12  DISIFE16    Hlášení o angažovanosti banky vůči
                jednotlivým zemím            měsíčně     do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec
                                            do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
                                    nepravidelně  během měsíce na vyžádání

BD(ČNB)18-04  DISIFE85    Hlášení o hypotečních zástavních
                listech a hypotečních úvěrech      čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,
                                            výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)5-04   DISIFE60    Hlášení o organizační struktuře a
                kvalifikovaných účastech banky     čtvrtletně   do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)7-04   DISIFE65    Hlášení o elektronickém
                bankovnictví a bankovních účtech    čtvrtletně   do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)8-01   KISIFE80    Hlášení o struktuře konsolidačního
                celku                  ročně      do 31. ledna následujícího roku

                                    nepravidelně  během roku neprodleně po změně / vzniku vykazovaných
                                            skutečností
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
E(ČNB)9-01   JISIFE20    Roční výkaz o pokladní činnosti
                bank                  ročně      do 31. května běžného roku
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

Příl.2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
A. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
----------
*) Pozn. ASPI: Část A. přílohy nebyla z technických důvodů do ASPI zařazena.
B. Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD(ČNB)14-04 obsahuje přehled významných operací, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace od okamžiku jejich sjednání do okamžiku konečného vypořádání, včetně operací ve vykazovacím období pouze nově sjednaných nebo ukončených (vypořádaných).
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí zejména:
• celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
• identifikační číslo (IČO/NIČO), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,
• typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny,
• označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových požadavků banky. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného typu považují za jednu operaci.
V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala.
Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použijí banky následující klasifikaci stanovenou ČNB:
• Typ 1
- operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
• Typ 2
- operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
• Typ 3
- obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
• Typ 4
- podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
• Typ 5
- služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
• Typ 6
- porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
• Typ 7
- plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právní úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
• Typ 8
- ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příl.3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
(předkládané varianty jsou označeny "x")
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
            Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 1
            ------------------------------------------------------------------------------- ----
Označení výkazu     a) údaje za banku v ČR     b) údaje za banku    c) údaje za pobočku
                             v ČR a v zahraničí    zahranič. banky v ČR
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
Bil(ČNB)1-12          x                            x

Bil(ČNB)2-12                          x            x

Bil(ČNB)3-01                          x            x

Bil(ČNB)4-04                          x1)

Bil(ČNB)5-12                          x            x

Bil(ČNB)6-04                          x1)

V(ČNB)13-04                           x            x

V(ČNB)20-12           x                            x

V(ČNB)25-04           x                            x

V(ČNB)28-12           x                            x

VST(ČNB)1-12          x                            x

VST(ČNB)3-12          x                            x

VST(ČNB)11-12          x                            x

VST(ČNB)21-12          x                            x

VST(ČNB)22-12          x                            x

VT(ČNB)1-12           x                            x

VT(ČNB)2-12           x                            x

VUS(ČNB)1-12          x                            x

VUS(ČNB)2-12          x                            x

VUS(ČNB)3-12          x                            x

VUS(ČNB)11-12          x                            x

VUS(ČNB)12-12          x                            x

VUS(ČNB)13-12          x                            x

Dev(ČNB)12-12          x                            x

Dev(ČNB)14-12          x                            x

Dev(ČNB)16-12          x                            x

P(ČNB)3-04           x                            x

P(ČNB)4-04           x                            x

BD(ČNB)1-12                           x            x

BD(ČNB)2-12                           x            x

BD(ČNB)3-12                           x            x

BD(ČNB)4-12                           x            x

BD(ČNB)7-04                           x            x

BD(ČNB)8-04                           x            x

BD(ČNB)11-04                          x            x

BD(ČNB)12-04                          x1)

BD(ČNB)13-04                          x1)

BD(ČNB)14-04                          x

BD(ČNB)16-12                          x            x

BD(ČNB)18-04                          x            x

E(ČNB)5-04                           x            x

E(ČNB)7-04                           x            x

E(ČNB)8-01                           x2)

E(ČNB)9-01   x                                    x
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
Příl.4
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 12 odst. 3 tohoto opatření následující doplňkové informace textové a grafické povahy:
1. pro ovládající osobu:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu;
2. pro ovládané osoby:
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
e) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším členům konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová osoba),
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, která je bankou nebo finanční holdingovou osobou, ovládané osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová osoba);
3. pro přidružené osoby (společně řízené podniky):
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností),
b) přehled činností skutečně prováděných,
c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
e) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším členům konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová osoba),
f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, pokud je bankou nebo finanční holdingovou osobou, přidružené osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová osoba);
4. grafické znázornění konsolidačního celku;
5. grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová osoba).
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.
3) § 2 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 odst. 2 a 3 a § 74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
6) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb.
7) § 7a zákona č. 21/1992 Sb.
8) § 5c zákona č. 21/1992 Sb.
9) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
10) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 7 odst. 1 písm. a) opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
13) Opatření České národní banky č. 1/2005.
14) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání mezinárodních účetních standardů.
17) § 74 odst. 1 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.
18) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 10 odst. 2 opatření České národní banky č. 1/2005.
21) § 19 až 21 opatření České národní banky č. 1/2005.
22) § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.
1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v konsolidačním celku